M?t cu?c h?p C?p nh?t thông báo ho?c m?t cu?c h?p h?y b? thư t? m?t ngư?i s? d?ng Exchange 2003 không đư?c g?i đ?n ngư?i dùng Exchange 2007

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 938650 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

H?y xem xét t?nh hu?ng sau đây: M?t t? ch?c Microsoft Exchange Server 2003 và m?t t? ch?c Microsoft Exchange Server 2007 trao đ?i thông tin liên h? b?ng cách s? d?ng SMTP. M?t ngư?i s? d?ng Exchange 2003 t? ch?c m?t cu?c h?p và sau đó g?i m?t yêu c?u g?p m?t đ?n m?t ngư?i s? d?ng Exchange 2007. Ngoài ra, ngư?i dùng Exchange 2007 ch?p nh?n yêu c?u g?p m?t. Sau đó, ngư?i t? ch?c cu?c h?p s? d?ng Microsoft Office Outlook đ? g?i m?t C?p Nh?t cu?c h?p thông báo ho?c h?y b? cu?c h?p m?t tin thư thoại đ?n vi?c trao đ?i 2007 ngư?i dùng.

Trong trư?ng h?p này, cu?c h?p C?p Nh?t tin thư thoại ho?c cu?c h?p h?y b? thư không đư?c g?i cho ngư?i dùng Exchange 2007. Thay vào đó, cu?c h?p C?p Nh?t tin thư thoại ho?c cu?c h?p thông báo h?y b? đi vào SMTP th? l?i hàng đ?i. N?u qu?n tr? viên c? g?ng đ? m? tin thư thoại trong giao di?n đi?u khi?n qu?n l? h? th?ng trao đ?i, các qu?n tr? viên có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Không th? m? cho giao hàng
Ngoài ra, n?u ghi nh?t k? ch?n đoán c?a các thành ph?n MSExchangeTransport đư?c thi?t l?p đ? t?i đa, c?nh báo sau đây đư?c đăng nh?p:

Lo?i s? ki?n: c?nh báo
S? ki?n ngu?n: MSExchangeTransport
Th? lo?i s? ki?n: Exchage Driver
ID s? ki?n: 327
Mô t?:
Cu?c g?i sau đây: EcGetMime đ? các c?a hàng đ? th?t b?i. M? l?i: -2147467259. MDB:xxxxxxxx>. FID:xxxx> . GI?A:xxxx>. T?p tin:.

Sau m?t th?i gian, ngư?i g?i C?p Nh?t cu?c h?p có th? nh?n đư?c NDR sau đây:
Tin nh?n c?a b?n đ? không đ?t đư?c m?t s? ho?c t?t c? nh?ng ngư?i nh?n d? đ?nh.
Tiêu đ?: ki?m tra tin nh?n
Đ? g?i: 8/10/2008 11:44 AM
Nhaän sau không th? đ?t đư?c: ngư?i dùng@tên mi?ncom ngày 20 tháng 8 năm 2008 11:34 PM
Không th? g?i thư trong th?i h?n quy đ?nh. Xin vui l?ng th? l?i ho?c liên h? v?i ngư?i qu?n tr?.máy ch?.tên mi?n.com #4.4.7 >

Nguyên nhân

Khi m?t ngư?i s? d?ng Exchange 2007 ch?p nh?n yêu c?u g?p m?t t? m?t ngư?i s? d?ng Exchange 2003, các thu?c tính X-MICROSOFT-CDO-ATTENDEE-CRITICAL-CHANGE là b? m?t. Trong ?ng d?ng khách Outlook 2007, n?u thu?c tính X-MICROSOFT-CDO-ngư?i tham gia-quan tr?ng-thay đ?i là m?t tích, b?t đ?ng s?n PR_RECIPIENT_TRACKSTATUS_TIME đư?c thi?t l?p đ? "1/1/1601 00:00:00 AM." Khi ngư?i dùng Exchange 2003 s? g?i m?t b?n C?p Nh?t c?a yêu c?u g?p m?t ho?c h?y b? yêu c?u g?p m?t, giá tr? tài s?n PR_RECIPIENT_TRACKSTATUS_TIME không th? đư?c thành công chuy?n đ?i t? đ?nh d?ng MAPI sang đ?nh d?ng MIME b?ng cách s? d?ng các ch?c năng VariantTimeToSystemTime .

Gi?i pháp

Sau khi b?n cài đ?t các hotfix, b?n ph?i t?o m?c registery FixRecipientTrackStatusTime đ? cho phép các hotfix.Đ? yêu c?u chúng tôi kích ho?t các hotfix cho b?n, h?y vào các "Kh?c ph?c s? c? cho tôi". N?u b?n mu?n kích ho?t các hotfix cho m?nh, h?y vào các "Đ? tôi t? kh?c ph?c s? c?".

Kh?c ph?c s? c? cho tôi

Đ? kích ho?t các hotfix t? đ?ng, mà s? thi?t l?p các
FixRecipientTrackStatusTime
giá tr? đăng k? đ? 1, nh?p vào liên k?t kh?c ph?c s? c? này . Sau đó, nh?p vào ch?y trong h?p tho?i T?p t?i xu?ng và th?c hi?n theo các bư?c trong thu?t s? này.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit1
Kh?c ph?c s? c? này
Microsoft Fix nó 50338
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit2

Lưu ? đi?u này s?a ch?a nó gi?i pháp làm vi?c cho t?t c? ngôn ng?. Tuy nhiên, đ?i v?i m?t s? ngôn ng?, các văn b?n hư?ng d?n có th? n?m trong ti?ng Anh

Lưu ? n?u b?n đang không trên máy tính có s? c?, lưu s?a ch?a nó gi?i pháp vào m?t ? đ?a flash ho?c CD r?i ch?y trên máy tính có s? c?.

Đ? tôi t? kh?c ph?c s? c?

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c tác v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t cách s?a đ?i s? đăng k?. Tuy nhiên, các s? c? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i s? đăng k? không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c m?t cách c?n th?n. Đ? b?o đ?m hơn, h?y sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u s? c? x?y ra. Đ? bi?t thêm thông tin v? cách sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và khôi ph?c s? đăng k? trong Windows


Sau khi b?n cài đ?t các hotfix, b?n ph?i t?o m?c đăng k? FixRecipientTrackStatusTime đ? cho phép các hotfix. Đ? kích ho?t các hotfix cho m?nh, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào b?t đ?u, b?m ch?y, lo?i Regedit, và sau đó nh?p vào OK.
 2. Xác đ?nh v? trí c?a khoá con đăng k? sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\ParametersSystem\InternetContent\MimeHandlers\{85D2DDB8-6225-11D2-BDF1-00C04FD655B5}
 3. Trên các ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?nm?i, và sau đó nh?p vào giá tr? DWORD.
 4. Trong ngăn chi ti?t, h?y nh?pFixRecipientTrackStatusTime cho các giá tr? m?i, và thenpress ENTER.
 5. Nh?p chu?t ph?i vào FixRecipientTrackStatusTime, và sau đó b?m s?a đ?i.
 6. Trong h?p tho?i Ch?nh s?a giá tr? DWORD , nh?p vàoth?p phân dư?i cơ s?.
 7. Trong các d? li?u giá tr? h?p, g?1, và sau đó nh?p vào OK.
 8. Thoát kh?i Tr?nh so?n th?o S? đăng k?

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Áp d?ng hotfix này ch? đ? h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i đ?n l?n c?p nh?t ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ?: N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ?: Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Lưu ?: Hotfix này c?ng đư?c bi?t đ?n đ? gi?i quy?t thông báo l?i sau IMAP khách hàng nh?n đư?c khi b?t đ?ng s?n PR_RECIPIENT_TRACKSTATUS_TIME MAPI là tr?ng trên thư b? ?nh hư?ng:
Tiêu đ? t?i v? cho thư m?c 'FOLDERNAME' đ? không hoàn t?t. Không th? t?i xu?ng các thư m?i t? h? ph?c v? IMAP. Tài kho?n: 'Tài kho?n', máy ch?: 'SERVER', giao th?c: IMAP, ph?n ?ng máy ch?: 'thư đ? yêu c?u có th? không đư?c chuy?n đ?i sang m?t RFC 822 tương thích đ?nh d?ng.', Port: Secure(SSL) 143,: không, s? l?i: 0x800CCCD2

Đi?u ki?n tiên quy?t

Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) ph?i đư?c cài đ?t trư?c khi b?n áp d?ng hotfix này. Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
836993 Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Exchange Server 2003

Yêu c?u kh?i đ?ng l?i

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này. Tuy nhiên, các d?ch v? đư?c t? đ?ng kh?i đ?ng l?i khi b?n áp d?ng hotfix này:
 • D?ch v? Microsoft Exchange h? th?ng ti?p viên hàng không
 • D?ch v? ph? thu?c andall Internet Information Services (IIS) Admin d?ch v?

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin t?p

Các phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng th?i gian khu v?c th? tab trong ngaøy giôø m?c trong b?ng đi?u khi?n.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
CDO.dll6.5.7653.5720,89621-Jun-200716:28
Cdoex.dll6.5.7653.53,948,54421-Jun-200722:22
Davex.dll6.5.7653.51,131,52021-Jun-200722:19
Excdo.dll6.5.7653.53,634,68821-Jun-200722:22
Exoledb.dll6.5.7653.52,619,90421-Jun-200707:20
Lsmexhc.dll6.5.7653.5125,44021-Jun-200716:30
Madfb.dll6.5.7653.5525,31221-Jun-200722:22
Massync.dll6.5.7653.5757,24821-Jun-200717: 01
Microsoft.Exchange.OMA.userinterface.dll6.5.7653.5397,31221-Jun-200716:52
Rtdsmcal.dll6.5.7653.534,30421-Jun-200716: 50
Lưu ?: Sau khi b?n cài đ?t hotfix này, thư s? đư?c g?i và nh?n đư?c m?t cách chính xác. Tuy nhiên, Outlook có th? không chính xác Hi?n th? văn b?n sau đây:
Ngư?i tham d? g?i m?t ph?n ?ng sau khi ph?n ?ng này.
Đi?u này x?y ra v? Exchange 2003 là b?t bu?c đ? làm cho m?t n? l?c t?t nh?t tính v? nh?ng g? đáng PR_RECIPIENT_TRACKSTATUS_TIME nên b?i v? Exchange 2007 không truy?n nó quay l?i Exchange 2003.

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 938650 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbmsifixme kbfixme kbautohotfix kbexchcoexistmigration kbexchtransport kbexpertiseinter kbqfe kbhotfixserver kbmt KB938650 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 938650

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com