PC Talk – Làm th? nào đ? ch?n thư rác trong Windows Mail

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 938730 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đo?n đ?i tho?i dư?i đây s? hư?ng d?n b?n cách đ? ch?n thư rác trong Windows Mail. Đ? th?c hi?n đi?u này, b?n s? làm vi?c trên m?t vài l?a ch?n trong Junk E-mail.
Question Image
Tôi quá m?t m?i v? nh?n ph?i thư rác m?i ngày! B?n có cách nào giúp tôi không? 
 Nó không t? đ?ng sàng l?c chúng và di chuy?n vào thư m?c Junk E-mail (thư rác) trong Windows Mail à?
answer image
Question Image
Không, nó có làm chuy?n đó nhưng g?n đây tôi nh?n th?y có nhi?u thư rác hơn trong h?p thư đ?n. 
 V?y n?u b?n ch?nh m?c đ? b?o v? trư?c thư rác cao hơn th? có th? ch?n đư?c chúng nhi?u hơn đ?y.
answer image
Question Image
M?c đ? b?o v? trư?c thư rác là sao? 
 Đ? thay đ?i m?c đ? này, b?n b?m ch?n Tools trên thanh menu r?i ch?n Junk E-mail Options. Trong h?p tho?i Junk E-mail Options, b?n ch?n th? Option r?i ch?n High. T? bây gi? th? g?n như t?t c? thư rác g?i đ?n b?n s? b? ch?n l?i.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
938730A


B?n có th? xem l?i các bư?c thay đ?i m?c đ? b?o v? trư?c thư rác v?i nh?ng ?nh ch?p màn h?nh đ? th?c hi?n d? dàng hơn!
answer image
Question Image
V?y là t? bây gi? tôi s? không bao gi? nh?n đư?c thư rác n?a. 
 Đúng r?i đó, nhưng nó có th? ch?n vài email không ph?i là thư rác nên t?t nh?t là b?n nên xem qua các thư có trong thư m?c Junk E-mail.
answer image
Question Image
Nhưng n?u tôi t?m th?y email không ph?i là thư rác trong thư m?c Junk Mail th? tôi ph?i làm g?? 
 N?u v?y th? b?n b?m vào email mà b?n mu?n chuy?n đ?n h?p thư đ?n (Inbox) và b?m Message trên thanh menu r?i ch?n Do not mark messages as junk mail (Đ?ng đánh d?u đây là thư rác), sau đó nó s? đư?c chuy?n vào h?p thư đ?n
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
938730C

Tuy v?y th? t?t c? email t? m?t ngư?i gi?ng nhau g?i đ?n đ?u s? ti?p t?c b? cho vào thư m?c Junk Mail.
answer image
Question Image
Th?t là khó khăn khi mà tôi ph?i l?p l?i các bư?c đó m?i khi nh?n đư?c email t? ngư?i g?i b? ch?n. B?n có th? hư?ng d?n tôi cách nào đ? ch?nh cho nó không đánh d?u là thư rác t? ngư?i g?i đ? b? ch?n không? 
 Trong trư?ng h?p này b?n nên thêm ngư?i g?i đó vào “Safe Senders List” (danh sách ngư?i g?i an toàn) b?ng cách ch?n email mà b?n mu?n thêm vào danh sách đó r?i b?m Message trên thanh menu, ch?n Junk E-mail, ch?n ti?p vào Add Sender to Safe Senders List (Thêm ngư?i g?i vào danh sách ngư?i g?i an toàn).

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
938730B


B?n có th? xem l?i các bư?c thêm ngư?i g?i vào danh sách ngư?i g?i an toàn v?i ?nh ch?p màn h?nh đ? th?c hi?n d? dàng hơn!
answer image
Question Image
Đư?c r?i! V?y c?n khi thư rác đư?c g?i đ?n mà không b? chuy?n vào thư m?c Junk E-mail th? tôi ph?i làm sao? 
 C?ng đơn gi?n thôi, b?n c?n đưa chúng vào “Blocked Senders List” (danh sách ngư?i g?i b? ch?n). Đ? làm đi?u này, b?n ch?n email mà b?n mu?n ch?n, sau đó b?m Message trên thanh menu, ch?n Junk E-mail r?i ch?n Add Sender to Blocked Senders List (Thêm ngư?i g?i vào danh sách ngư?i g?i b? ch?n). V?y là sau này emails t? ngư?i g?i đó s? b? chuy?n vào thư m?c Junk E-mail.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
938730F


B?n có th? xem l?i các bư?c thêm ngư?i g?i vào danh sách ngư?i g?i b? ch?n v?i ?nh ch?p màn h?nh đ? th?c hi?n d? dàng hơn!
answer image
Question Image
V?y là đư?c r?i! T? gi? tôi đ? bi?t cách đ? ch?n thư rác. Cám ơn b?n nhi?u nhé! 

Xem l?i các bư?c

Thay đ?i m?c đ? b?o v? trư?c thư rác
 1. B?m Tools trên thanh menu trong Windows Mail và ch?n Junk E-mail Option.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  938730D
 2. Ch?n m?c đ? b?o v? trư?c thư rác bao g?m: No Automatic Filtering (Không t? đ?ng sàng l?c), Low (Th?p), High (Cao) ho?c Safe Lists (Nh?ng danh sách an toàn). Sau đó b?m OK.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  938730E
Tr? l?i v?i cu?c đ?i tho?i

Thêm vào danh sách ngư?i g?i an toàn
 • Ch?n email mà b?n mu?n thêm vào danh sách an toàn, ch?n Message trên thanh menu, đưa chu?t đ?n d?ng Junk E-mail r?i ch?n Add Sender to Safe Senders List (Thêm ngư?i g?i vào danh sách ngư?i g?i an toàn) ho?c Add Sender’s Domain to Safe Senders (Thêm tên mi?n c?a ngư?i g?i vào danh sách ngư?i g?i anh toàn).
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  938730G


  Khi b?n ch?n Add Sender to Safe Senders List: đ?a ch? email mà b?n đ? ch?n t?i bư?c 1 s? đư?c thêm vào danh sách an toàn. T? bây gi?, t?t c? email t? ngư?i g?i đó s? không b? chuy?n vào thư m?c Junk E-mail.

  Khi b?n ch?n Add Sender’s Domain to Safe Senders List: tên mi?n c?a email (ph?n phía sau k? t? @) mà b?n ch?n ? bư?c 1 s? đư?c thêm vào danh sách an toàn. T? bây gi?, t?t c? email t? tên mi?n đó s? không b? chuy?n vào thư m?c Junk E-mail.
Tr? l?i v?i cu?c đ?i tho?i

Thêm vào danh sách ngư?i g?i b? ch?n
 • Ch?n email mà b?n mu?n thêm vào danh sách ngư?i g?i b? ch?n, b?m ch?n Message trên thanh menu, đưa chu?t đ?n d?ng Junk E-mail và ch?n Add Sender to Blocked Senders List (Thêm ngư?i g?i vào danh sách ngư?i g?i b? ch?n) ho?c Add Sender’s Domain to Blocked Senders List (Thêm tên mi?n c?a ngư?i g?i vào danh sách ngư?i g?i b? ch?n).
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  938730F


  Khi b?n ch?n Add Sender to Bloked Senders List: đ?a ch? Email mà b?n ch?n ? bư?c 1 s? đư?c thêm vào danh sách b? ch?n. T? bây gi?, t?t c? email t? ngư?i g?i này s? b? chuy?n đ?n thư m?c Junk E-mail.

  Khi b?n ch?n Add Sender’s Domain to Blocked Senders List: tên mi?n c?a email (ph?n phía sau k? t? @) mà b?n ch?n ? bư?c 1 s? đư?c thêm vào danh sách b? ch?n. T? bây gi?, t?t c? email t? tên mi?n này s? b? chuy?n đ?n thư m?c Junk E-mail.
Tr? l?i v?i cu?c đ?i tho?i

Thu?c tính

ID c?a bài: 938730 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Mười 2009 - Xem xét l?i: 3.2
Áp d?ng
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Mail

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com