PC Talk – Làm th? nào đ? s?p x?p các email b?ng cách s? d?ng các quy t?c và thư m?c trong Windows Mail

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 938731 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đo?n đ?i tho?i dư?i đây gi?i thích làm th? ào đ? s?p x?p các emails b?ng cách s? d?ng các quy t?c và thư m?c trong Windows Mail đ? kích ho?t tính năng này, b?n s? làm vi?c trên Message Rules cho email.
Question Image
Th?t là k? c?c. Nó đ? bi?n đâu m?t r?i? 
 B?n đang kh?i đ?ng vào màn h?nh Windows Mail. Chuy?n g? đang x?y ra v?y?
answer image
Question Image
Tôi đ? đ?t hàng m?t cu?n sách trên m?ng và đang t?m ki?m email hóa đơn. Nhưng tôi không t?m ra nó…  
 B?n không s?p x?p h?p thư c?a b?n sao?
answer image
Question Image
Tôi xóa t?t c? các lá thư, nh?ng th? không c?n thi?t nhưng… có cách nào khác mà tôi có th? làm không? 
 Ví d?, t?o m?t thư m?c có tên là “Shopping” đ? gi? t?t c? các email t? các trang web mua s?n tr?c tuy?n, và t?o m?t thư m?c khác v?i tên “Friends” đ? gi? t?t c? các email t? b?n bè. N?u b?n làm đi?u này, b?n s? t?m ki?m email d? dàng hơn và c?ng ti?n l?i khi đ?c t?t c? chúng sau này.
answer image
Question Image
Tôi hi?u r?i. Nó gi?ng như cách s?p x?p các t?p tin trên Windows b?ng cách t?o các thư m?c. Nhưng làm th? nào có th? t?o các thư m?c trong Windows Mail? 
 Click File trong Menu c?a Windows Mail và click vào New r?i ch?n Folder. Khi th?c đơn "Create New Folder" xu?t hi?n, ch?n v? trí đ? lưu tr? và nh?p vào tên.

Xem l?i các bư?c v?i ?nh ch?p màn h?nh sau!
answer image
Question Image
Làm th? nào tui có th? di chuy?n m?t email vào thư m?c? 
 Ch? vi?c ch?n Emails mà b?n mu?n di chuy?n và kéo rê chu?t và th? vào thư m?c.
answer image
Question Image
Tôi nh?n đư?c nhi?u b?n tin đi?n t?. Th?t là khó khăn đ? di chuy?n th? công b?i r?t m?t th?i gian. B?n có th? làm nó t? đ?ng? 
 Tôi th?y b?n ngh? r?ng nó ph?c t?p. Vâng, n?u b?n t?o ra các quy t?c, b?n có th? nh?n đư?c c? th? e-mail trong các thư m?c c? th?.
answer image
Question Image
Quy t?c? 
 Ví d?, b?n t?o ra m?t quy t?c ”di chuy?n đ?n m?t thư m?c t?t c? Email t? đ?a ch? email nào đó”. Sau này, b?n nh?n Emails t? đ?a ch? email đó, nó s? t? đ?ng di chuy?n đ?n thư m?c kia.
answer image
Question Image
T?o quy t?c… hmmm… nghe có v? khó nh?. 
 Nó không đ?n n?i nào khó đâu. Click ch?n menu Tools, Message RuleMail và b?n ch?n đi?u ki?n c?a thư đ?n. Ch?ng h?n như b?n đ?t đi?u ki?n cho tên ngư?i dùng ho?c m?t thu?t ng? đ?c bi?t.

K? ti?p, b?n ch?n hành đ?ng cho đ?i tư?ng, như di chuy?n đ?n thư m?c ch? đ?nh ho?c xóa.
answer image
Question Image
M?t s? đ? đư?c thêm vào “Quy t?c mô t?”. 
 Click ch?n ph?n đ? đư?c g?ch dư?i và đ?t thông tin chi ti?t c?a đi?u ki?n và hành đ?ng. Cu?i cùng đ?t tên cho quy t?c và đó là t?t c? ph?i làm đ?y.

Xem l?i các bư?c đ? làm qua h?nh ?nh minh h?a!
answer image
Question Image
Tôi có th? t?o nhi?u quy t?c n?u tôi mu?n? 
 T?t nhiên r?i. T? l?n t?i, danh sách các quy t?c s? xu?t hi?n, v? th? click ch?n Create New đ? t?o m?t quy t?c m?i.
answer image
Question Image
Đư?c r?i! Tôi s? t?o thư m?c và t? ch?c l?i email! Nhưng, nó d?n tr? nên khó kh?n v? tôi đ? có quá nhi?u email… 
 ? m?t m?c đ? nào đó, b?n có m?t lư?ng l?n thông tin, b?n tin đi?n t?. Tôi ngh? b?n c?n ph?i có nh?ng tiêu đ? đó.
answer image

Xem l?i các bư?c

Làm cách nào t?o thư m?c trong Windows Mail
 1. Trong Windows Mail, click ch?n menu File, di chuy?n đ?n m?c New và ch?n Folder.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  938731A
 2. Đ?t tên cho thư m?c trong khung “Name”.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  938731B
 3. T?i ph?n “Select where to place the folder” (Ch?n nơi đ?t thư m?c), b?n click ch?n thư m?c mu?n t?o và click OK.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  938731C
 4. Màn h?nh “Create New Folder” s? đóng và thư m?c m?i s? đư?c tao trong thư m?c mà b?n ch?n.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  938731D
Tr? v? cu?c đ?i tho?i

Làm th? nào t?o quy t?c l?c Email m?t cách t? đ?ng.
 1. Trong Windows Mail, click Menu Tools, Message Rules, Mail và b?n ch?n quy t?c cho đ?i tư?ng Email..
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  938731E
 2. Trong màn h?nh “New Mail Rule” t?i m?c “Select the Conditions for your rules” (Ch?n đi?u ki?n cho quy đ?nh c?a b?n), ch?n checkbox c?a đi?u ki?n đ? kích ho?t nó. B?n có th? ch?n nhi?u đi?u ki?n cùng lúc.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  938731F
 3. T?i m?c “Select the Actions for your rules” (Ch?n hành đ?ng cho quy t?c), h?y ch?n hành đ?ng. B?n có th? ch?n nhi?u hành đ?ng cùng lúc.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  938731G
 4. Trong m?c “Rule Description” (Mô t? quy t?c), click ch?n t? đư?c g?ch dư?i.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  938731H
 5. B?n có th? ch?n đi?u ki?n c?a quy t?c và hành đ?ng t?i đây. Ví d?:, t?i bư?c 4, n?u b?n click “Contains people”, danh sách “Choose People” c?a b?n s? hi?n lên. Ch?n ngư?i và click OK.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  938731H
 6. T?i bư?c 4, khi b?n click “specified folder” (thư m?c ch? đ?nh), h?p tho?i “Move” s? xu?t hi?n, ch?n thư m?c và click OK.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  938731I
 7. T?i “Name of the Rule” (Tên c?a Quy t?c) g? tên quy t?c vào click OK.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  938731J
Tr? v? cu?c đ?i tho?i.

Thu?c tính

ID c?a bài: 938731 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Mười 2009 - Xem xét l?i: 2.3
Áp d?ng
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Mail

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com