Identifikator ?lanka: 938818 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Automatska dijagnoza i re?avanje problemaNapomena Ako biste radije da sami re?ite problem, posetite odeljak ?Popravi?u sâm?.
Da li su ove informacije bile korisne? Po?aljite nam povratne informacije

Sli?ni problemi koje re?ava MATS paket

2415237 Nije mogu?e pregledati slike u Windows foto-galeriji u operativnom sistemu Windows Vista
930102 Problemi sa prelazom slike u Windows foto-galeriji u operativnim sistemima Windows XP ili Windows Vista


Vi?e informacija o drugim problemima koje re?ava MATS paket potra?ite u odeljku ?Drugi problemi koje re?ava MATS paket?.

SIMPTOMI

Kad pokrenete projekciju slajdova u Windows foto-galeriji na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Windows Vista, slike u projekciji slajdova se ne prikazuju.

UZROK

Kad pokrenete projekciju slajdova, Windows Vista koristi ocene indeksa Windows iskustva za grafiku da bi utvrdio da li ?e za crtanje slika koristiti re?im DirectX Exclusive ili re?im GDI+. Ako se za crtanje slika koristi re?im DirectX Exclusive, uvek se koristi re?im progresivnog skeniranja. Me?utim, ekran mo?da ne podr?ava re?im progresivnog skeniranja ili re?im neisprepletanog skeniranja u trenutnoj rezoluciji. U takvoj situaciji dolazi do problema koji je opisan u odeljku ?Simptomi?.

Napomena Neki ekrani podr?avaju isprepletani re?im samo u odre?enim rezolucijama. Na primer, mnogi plazma i LCD televizori koriste re?im 480i ili re?im 1080i. U ovim primerima slovo ?i? ozna?ava ?isprepletano?.

Popravi?u sâm

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?e korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. U tom slu?aju mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Da biste dobili vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vra?anje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows


Da biste re?ili ovaj problem, koristite neki od slede?ih metoda:

1. metod
Upotreba ekrana koji podr?ava progresivni re?im u izabranoj rezoluciji.

2. re?im
Ure?ivanje registratora da bi se Windows Vista primorao da koristi re?im GDI+. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte regedit i kliknite na dugme U redu.

  Napomena Ako vam budu zatra?ene administratorska lozinka ili potvrda, otkucajte lozinku ili kliknite na dugme Nastavi.
 2. Prona?ite slede?i potklju? registratora i kliknite na njega:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Photo Gallery\Slideshow
 3. U meniju Ure?ivanje postavite pokaziva? na stavku Novo, a zatim izaberite stavku DWORD vrednost.
 4. Otkucajte WinSATSCore, a zatim pritisnite taster ENTER.
 5. Kliknite desnim tasterom mi?a na stavku WinSATSCore, izaberite stavku Izmeni, otkucajte 0 u polju Podaci o vrednosti, a zatim kliknite na dugme U redu.
 6. Napustite alatku ?Ure?iva? registratora?.
Da li su ove informacije bile korisne? Po?aljite nam povratne informacije

Funkcionisanje MATS paketa da bi se re?io ovaj problem

Kliknite ovde da biste razumeli kako funkcioni?e MATS paket da biste re?ili ovaj problem

Drugi problemi koje re?ava MATS paket

930097 Ra?unar je spor kad Windows foto-galerija prikazuje TIFF slike koje se ne uklapaju na jednu stranicu u operativnom sistemu Windows Vista
2415238 Problemi sa bojom u pregledu slike pre ?tampanja u Windows foto-galeriji u operativnom sistemu Windows Vista
2009298 Nije mogu?e preuzeti albume u Windows Live Foto-galeriji nakon nadogradnje operativnog sistema Windows Vista na Windows 7
944221 Windows Live Foto-galerija se zamrzava ili ne mo?e da se pokrene
939395 Slika i njena pozadina postaju ?ute u Windows foto-galeriji u operativnom sistemu Windows Vista
2425702 ?uvar ekrana koji prikazuje slike prestaje da funkcioni?e u operativnom sistemu Windows

Svojstva

Identifikator ?lanka: 938818 - Poslednji pregled: 29. februar 2012. - Revizija: 4.0
ODNOSI SE NA:
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
Klju?ne re?i: 
kbexpertiseinter kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner kbsurveynew kbmatsfixme KB938818

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com