Làm th? nào đ? s? d?ng danh sách đi?u khi?n truy c?p đ? h?n ch? nh?ng ngư?i có th? tham gia vào m?t cu?c h?p t?i Live h?p 2007

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 938843 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? cách s? d?ng danh sách đi?u khi?n truy c?p đ? h?n ch? nh?ng ngư?i có th? tham gia vào m?t cu?c h?p t?i Microsoft Office Live h?p 2007.

THÔNG TIN THÊM

Thêm vào m?t cu?c h?p ID và m? khóa h?p, t? ch?c cu?c h?p có th? s? d?ng danh sách đi?u khi?n truy c?p đ? h?n ch? nh?ng ngư?i có th? tham d? m?t cu?c h?p, ngư?i có th? tr?nh bày t?i cu?c h?p, và nh?ng ngư?i có th? xem m?t ghi âm c?a cu?c h?p. Danh sách đi?u khi?n truy c?p yêu c?u ngư?i tham d? và di?n gi? đ? có m?t ID h?p l? Live h?p ngư?i dùng, m?t kh?u cu?c g?p, và cu?c h?p ID đ? đăng nh?p vào m?t cu?c h?p. Các qu?n tr? viên s?ng cu?c h?p có th? thêm ngư?i dùng và nhóm và thay đ?i ngư?i dùng và các nhóm có th? đư?c bao g?m trong danh sách đi?u khi?n truy nh?p.

N?u ngư?i dùng đ? không đư?c bao g?m trong danh sách đi?u khi?n truy c?p c? g?ng đăng nh?p vào các cu?c h?p, ngư?i dùng s? nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:
Không chính xác ngư?i dùng đăng nh?p ho?c m?t kh?u. Xin vui l?ng th? l?i.
S? d?ng danh sách đi?u khi?n truy c?p các cu?c h?p m?i, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Đăng nh?p vào tài kho?n Live h?p như t? ch?c cu?c h?p.
 2. Dư?i G?p g?, b?m L?ch tr?nh h?i ngh?.
 3. Trên các L?ch tr?nh h?i ngh? Trang, nh?p vào Danh sách đi?u khi?n truy c?p: Ch? có thành viên tài kho?n có th? đư?c m?i.
 4. Trong các Ngư?i tham d? h?p, g? nh?ng ngư?i s? d?ng ho?c các nhóm mà b?n mu?n tham d? cu?c h?p.
 5. Trong các Di?n gi? h?p, g? nh?ng ngư?i s? d?ng ho?c các nhóm mà b?n mu?n tr?nh bày t?i cu?c h?p.
 6. Sau khi hoàn t?t các L?ch tr?nh h?i ngh? h?nh th?c, nh?p vào Gửi.
S? d?ng danh sách đi?u khi?n truy c?p các cu?c h?p hi?n có, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Đăng nh?p vào tài kho?n Live h?p c?a b?n như là m?t qu?n tr? viên ho?c m?t t? ch?c.
 2. Dư?i Qu?n l?, b?m Các cu?c h?p.
 3. Trong các Ch? đ? c?t c?a b?ng ch?a các cu?c h?p có s?n, b?m vào cu?c h?p mà b?n mu?n thay đ?i. Đi?u này s? m? ra các Cu?c h?p chi ti?t Trang.
 4. Dư?i Hành đ?ng, b?m Tùy ch?n cu?c h?p.
 5. Theo các M?c ki?m soát, di?n gi? m?c, ch?n Danh sách đi?u khi?n truy c?p: Ch? có thành viên tài kho?n có th? đư?c m?i.
 6. Theo các M?c ki?m soát, ngư?i tham d? m?c, ch?n Danh sách đi?u khi?n truy c?p: Ch? có thành viên tài kho?n có th? đư?c m?i.
 7. Nh?p vào Ok lưu các thay đ?i.
Chú ý
 • N?u b?n s? d?ng danh sách đi?u khi?n truy c?p, và m?t ngư?i tham d? ho?c tr?nh bày m?t nh?p chu?t Nh?n vào đây đ? thêm vào l?ch Outlook c?a b?n trong l?i m?i h?p, h? ph?i đăng nh?p đ? s?ng cu?c h?p trư?c khi cu?c h?p s? đư?c thêm vào l?ch.
 • N?u b?n s? d?ng danh sách đi?u khi?n truy nh?p cho cu?c g?p bây gi? g?p, Live h?p không xác minh r?ng nh?ng ngư?i tham d? ho?c các di?n gi? có tài kho?n ngư?i s? d?ng t?i Trung tâm h?i ngh?.
 • N?u b?n thêm ngư?i tham d? m?t ho?c m?t ngư?i d?n chương tr?nh ngư?i không có m?t tài kho?n thành viên ho?c m?t tài kho?n ngư?i t? ch?c t?i Trung tâm h?i ngh?, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau khi b?n s? d?ng giao di?n web s?ng cu?c h?p lên l?ch m?t cu?c h?p:
  Cu?c h?p này không th? s? d?ng danh sách đi?u khi?n truy nh?p v? invitees sau đây không ph?i đư?c trong s? đ?a ch? c?a tài kho?n: Thư đi?n t?@domain.com

Thu?c tính

ID c?a bài: 938843 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Live Meeting 2007
T? khóa: 
kbexpertisebeginner kbhowto kbinfo vkbportal230 vkbportal107 kbmt KB938843 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:938843

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com