Thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? s?a đ?i ho?c xoá m?t b?n đ? khác truy c?p Windows SharePoint Services 3.0: "m?t cu?c xung đ?t C?p Nh?t đ? x?y ra, và b?n ph?i re-try hành đ?ng này"

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 939308 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

B?n th?c hi?n m?t Khôi phục hệ thống trong Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 trong đó b? máy cơ s? d? li?u c?u h?nh đư?c ph?c h?i. Sau đó, b?n h?y th? đ? s?a đ?i ho?c xoá m?t ánh x? truy c?p luân phiên.

Khi b?n làm đi?u này, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như thông báo l?i sau:
M?t cu?c xung đ?t C?p Nh?t đ? x?y ra, và b?n ph?i re-try hành đ?ng này. Các đ?i tư?ng SPAlternateUrlCollection tên = WEBAPPLICATION ph? huynh = SPFarm tên = SharePoint_Config đang đư?c C?p Nh?t b?i DomainName\UserName1, trong quá tr?nh w3wp trên máy tính Tên_máy_ph?c_v?. Xem các b?n ghi truy t?m cho bi?t thêm thông tin v? cu?c xung đ?t.
Khi b?n xem các t?p tin kí nh?p th?ng nh?t kí nh?p b?n ghi d?ch v? (ULS), b?n th?y m?t m?c nh?p tương t? như các m?c sau đây:
Ngày Th?i gian w3wp.exe (0x1620) 0x1988 Windows b?n ghi d?ch v? D?ch thu?t SharePoint c?u trúc liên k?t 8xqz v?a C?p Nh?t SPPersistedObject SPAlternateUrlCollection tên = WEBAPPLICATION ph? huynh = SPFarm tên = SharePoint_Config. Phiên b?n: 16449 đ?m b?o: 0, HashCode: 30474330, Id: 609b3309-241a-4193-8289-1bba6a70be50, Stack: t?i Microsoft.SharePoint.Administration.SPPersistedObject.Update() t?i Microsoft.SharePoint.Administration.SPAlternateUrlCollection.Update() t?i Microsoft.SharePoint.ApplicationPages.IncomingUrlPage.BtnSave_Click (đ?i tư?ng g?i, EventArgs e) t?i System.Web.UI.WebControls.Button.OnClick (EventArgs e) t?i System.Web.UI.WebControls.Button.RaisePostBackEvent (chu?i eventArgument) t?i System.Web.UI.WebControls.Button.System.Web.UI.IPostBackEventHandler.RaisePostBackEvent (chu?i eventArgument) t?i System.Web.UI.Page.RaisePostBackEvent (IPostBackEventHandler sourceControl, Chu?i eventArgument) t?i System.Web.UI.Page.RaisePostBackEvent (NameValueCollection postData) t?i System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain (Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) t?i System.Web.UI.Page.ProcessRequest (Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) t?i System.Web.UI.Page.ProcessRequest() t?i System.Web.UI.Page.ProcessRequestWithNoAssert (HttpContext b?i c?nh) t?i System.Web.UI.Page.ProcessRequest (HttpContext b?i c?nh) t?i ASP._admin_editincomingurl_aspx.ProcessRequest (HttpContext b?i c?nh) t?i System.Web.HttpApplication.CallHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute() t?i System.Web.HttpApplication.ExecuteStep (IExecutionStep bư?c, Boolean & completedSynchronously) t?i System.Web.HttpApplication.ResumeSteps (trư?ng h?p ngo?i l? l?i) t?i System.Web.HttpApplication.System.Web.IHttpAsyncHandler.BeginProcessRequest (HttpContext b?i c?nh, AsyncCallback cb, đ?i tư?ng extraData) t?i System.Web.HttpRuntime.ProcessRequestInternal (HttpWorkerRequest wr) t?i System.Web.HttpRuntime.ProcessRequestNoDemand (HttpWorkerRequest wr) t?i System.Web.Hosting.ISAPIRuntime.ProcessRequest (IntPtr ecb, Int32 iWRType) 06 tháng 06 năm 2007 14:36:31.51 w3wp.exe (0x1620) 0x1988 Windows b?n ghi d?ch v? D?ch thu?t SharePoint c?u trúc liên k?t 75bd cao UpdatedConcurrencyException: các đ?i tư?ng SPAlternateUrlCollection tên = WEBAPPLICATION ph? huynh = SPFarm tên = SharePoint_Config đ? đư?c C?p Nh?t b?i ngư?i dùng khác. Xác đ?nh n?u nh?ng thay đ?i này s? xung đ?t, gi?i quy?t b?t k? s? khác bi?t, và n?p đơn xin l?i thay đ?i l?n th? hai. L?i này c?ng có th? ch? ra m?t l?i l?p tr?nh do có hai đ?ng g?i c?a cùng m?t đ?i tư?ng trong m?t ch? đ? duy nh?t. Trư?c đó c?p nh?t thông tin: ngư?i dùng: DomainName\UserName1 Quá tr?nh: w3wp máy:Tên_máy_ph?c_v? Th?i gian:Ngày Th?i gian Thông tin C?p Nh?t hi?n t?i: ngư?i dùng: DomainName\UserName2 Quá tr?nh: w3wp máy:Tên_máy_ph?c_v?Ngày Th?i gian w3wp.exe (0x1620) 0x1988 Windows b?n ghi d?ch v? D?ch thu?t SharePoint c?u trúc liên k?t 8xqy cao ConcurrencyException: Phiên b?n c?: Phiên b?n m?i 16449: 0

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra n?u n?i dung c?a b? nh? cache c?a h? th?ng t?p trên máy ch? k?t thúc là m?i hơn n?i dung c?a b? máy cơ s? d? li?u c?u h?nh. Sau khi b?n th?c hi?n m?t khôi ph?c H? th?ng, b?n có th? ph?i t? xóa b? nh? cache c?a h? th?ng t?p trên máy ch? đ?a phương.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, r? ràng b? nh? cache c?a h? th?ng t?p trên t?t c? các máy ch? trong trang tr?i máy ch? mà trên đó các b?n ghi d?ch v? Windows b?n ghi d?ch v? D?ch thu?t SharePoint h?n gi? ch?y. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. D?ng b? đ?m th?i gian b?n ghi d?ch v?. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B?m chu?t B?t đ?u, tr? đ?n Công c? qu?n tr?, và sau đó nh?p vào b?n ghi d?ch v?.
  2. B?m chu?t ph?i vào Windows b?n ghi d?ch v? D?ch thu?t SharePoint b? đ?m th?i gian, và sau đó nh?p vào D?ng.
  3. Đóng đi?u khi?n b?n ghi d?ch v?.
 2. Trên máy tính đang ch?y Microsoft Office SharePoint Server 2007 và ngày mà các web site qu?n tr? Trung ương t? ch?c, nh?p B?t đ?u, b?m vào Ch?y, lo?i thám hi?m, và sau đó nh?n ENTER.
 3. Trong Window Explorer, xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p đúp vào m?c tin thư thoại sau đây:
  Lái xe: \Documents và Settings\All Users\Application Data\Microsoft\SharePoint\Config\GUID
  Ghi chú
  • Các Lái xe Đ?t ch? ch? đ?nh ch? cái ổ đĩa mà Windows đư?c cài đ?t chuyên bi?t. theo m?c đ?nh, Windows đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên ? C.
  • Các GUID gi? ch? xác đ?nh m?c tin thư thoại GUID.
  • m?c tin thư thoại d? li?u ?ng d?ng có th? đư?c ?n. Đ? xem các m?c tin thư thoại ?n, h?y làm theo các bư?c sau:
   1. Trên các Công c? tr?nh đơn, nh?p vào Tùy ch?n c?p.
   2. B?m vào các Xem tab.
   3. Trong các Thi?t đ?t chuyên sâu danh sách, h?y nh?p vào Hi?n th? t?p và c?p ?n theo T?p và c?p ?n, và sau đó nh?p vào Ok.
  • Trong Windows Server 2008, c?u h?nh b? nh? cache là ? v? trí sau:
   Lái xe: \ProgramData\Microsoft\SharePoint\Config\GUID
 4. sao lưu các t?p tin Cache.ini.
 5. Xóa t?t c? các t?p tin c?u h?nh XML trong m?c tin thư thoại GUID. Làm đi?u này đ? t? đó b?n có th? xác minh r?ng m?c tin thư thoại GUID đư?c thay th? b?ng m?i XML c?u h?nh t?p tin khi b? nh? cache xây d?ng l?i.

  Lưu ? Khi b?n có s?n ph?m nào các c?u h?nh b? nh? cache trong m?c tin thư thoại GUID, đ?m b?o r?ng b?n không xóa m?c tin thư thoại GUID và Cache.ini t?p tin n?m trong m?c tin thư thoại GUID.
 6. Nh?p đúp vào t?p tin Cache.ini.
 7. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Chọn Tất cả.
 8. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Xóa.
 9. Lo?i 1, và sau đó nh?p vào Ti?t ki?m trên các T?p tin Menu.
 10. Trên các T?p tin tr?nh đơn, nh?p vào L?i ra.
 11. Ch?y b?n ghi d?ch v? b? đ?m th?i gian. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B?m chu?t B?t đ?u, tr? đ?n Công c? qu?n tr?, và sau đó nh?p vào b?n ghi d?ch v?.
  2. B?m chu?t ph?i vào Windows b?n ghi d?ch v? D?ch thu?t SharePoint b? đ?m th?i gian, và sau đó nh?p vào B?t đ?u.
  3. Đóng đi?u khi?n b?n ghi d?ch v?.
  Lưu ? B? nh? cache c?a h? th?ng t?p đư?c t?o l?i sau khi b?n th?c hi?n các th? t?c này. H?y ch?c ch?n r?ng b?n th?c hi?n quy tr?nh này trên t?t c? các máy ch? trong cụm máy (ứng dụng) chủ.
 12. Đ?m b?o r?ng các t?p tin Cache.ini đ? đư?c C?p Nh?t. Ví d?: nên không c?n có 1 n?u b? nh? cache đ? đư?c C?p Nh?t.
 13. B?m chu?t B?t đ?u, tr? đ?n Chương tr?nh, tr? đ?n Công c? qu?n tr?, và sau đó nh?p vào Qu?n tr? Trung ương SharePoint 3.0.
 14. B?m vào các Ho?t đ?ng tab, và sau đó b?m vào T?nh tr?ng công vi?c c?a b? đ?m th?i gian theo C?u h?nh toàn c?u.
 15. Trong danh sách các công vi?c h?n gi?, xác minh r?ng t?nh tr?ng c?a các Config làm m?i m?c Thành công.
 16. Trên các T?p tin tr?nh đơn, nh?p vào Đóng.

Thu?c tính

ID c?a bài: 939308 - L?n xem xét sau cùng: 04 Tháng Hai 2013 - Xem xét l?i: 0.2
Áp d?ng
 • Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
 • Microsoft Office SharePoint Server 2007
 • Microsoft SharePoint Foundation 2010
 • Microsoft SharePoint Server 2010
 • Microsoft SharePoint Foundation 2013
 • Microsoft SharePoint Server 2013
T? khóa: 
kberrmsg kbexpertiseinter kbprb kbtshoot kbmt KB939308 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 939308

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com