?vykiai 1925, pozicijoje 1006, 1645, 1055, 40961 Windows Server 2008 saugyklomis pagr?sto domeno kontrolierius arba autentifikavimas klaidomis

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 939820 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

Windows Vista arba v?liau, gaunate ?? klaidos prane?im? bandydami naudoti nuotolin? darbalauk? Nor?dami prisijungti prie kito Windows Vista arba naujesn?je kompiuterio. Arba, kompiuteryje, kuriame veikia Windows Vista arba v?liau kartu su Hyper-V RSAT ?rankiai, galite gauti ?? klaidos prane?im? naudodami VMConnect arba nuotolinio darbalaukio ry?io prie Hyper-V kompiuteris:
Jokia institucija gal?t? pasiteirauti autentifikavimui. Pagalbos kreipkit?s ? sistemos administratori? arba techninio palaikymo.
Ir gaunate ?? klaidos prane?im? naudodami sistemos Center Virtual Machine Manager konsol?s prisijungti prie Hyper-V virtualios ma?inos:
?vyko autentifikavimo klaida (kodas: 0x80090303).
Pana?ios r??ies problema gali atsitikti kai pra?ym? susisiekimo Windows Vista arba v?liau kompiuteri? naudojant DCOM. Taikant gali atsirasti klaida kaip:

Failas neleistinas d?l ?ios prie?asties: ?vyko saugos paketo konkre?i? klaida (kodas: 80070721).

Jei ?ios s?lygos teisingos kilti ?i? problem?:
 • J?s bandote prisijungti naudodami domeno name(FQDN) arba NetBIOS vard?.
 • Abiejuose kompiuteriuose yra Windows Server 2003-baseddomain.
 • TheUsers konteinerio ? Active Directory katalogo tarnyb? jis atliko autoriteto atk?rimo.
Jei Windows Server 2008 domeno valdikliai yra domenas, Active Directory kopijavimo ir grup?s strategijos naujinimas gali nepavykti. Be to, galite gauti ?i? ?vyki? prane?im?:


?urnalo pavadinimas: sistemos
?altinis: LsaSrv
Data: Data
?vykio ID: 40961
U?duoties Kategorija: (3)
Lygis: ?sp?jimas
Vartotojas: N/A
Kompiuteris: ComputerName
Apra?ymas/kontrol?: Apsaugos sistema negal?jo nustatyti saug? ry?? su serveriu Serverio vardas. N?ra autentifikavimo protokolas buvo prieinama.


?urnalo pavadinimas: sistemos
?altinis: Microsoft-Windows-GroupPolicy
Data: Data
?vykio ID: 1006
U?duoties Kategorija: n?ra
Lygis: klaidos
Vartotojas: sistema
Kompiuteris: ComputerName
Apra?ymas/kontrol?: Grup?s strategijos apdorojimas nepavyko. Windows nepavyko autentifikuoti ? tarnybos Active Directory domeno valdiklyje. (LDAP susiejimo funkcijos i?kviesti nepavyko).


?urnalo pavadinimas: sistemos
?altinis: Microsoft-Windows-GroupPolicy
Data: Data
?vykio ID: 1055
U?duoties Kategorija: n?ra
Lygis: klaidos
Vartotojas: sistema
Kompiuteris: ComputerName
Apra?ymas/kontrol?: Grup?s strategijos apdorojimas nepavyko. Windows nepavyko i?spr?sti kompiuterio pavadinim?.


?urnalo pavadinimas: Katalog? tarnybos
?altinis: Microsoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
Data: Data
?vykio ID: 1925
U?duoties Kategorija: ?ini? vientisumo tikrintuvas
Lygis: ?sp?jimas
Vartotojas: ANONIMI?KAI prisiregistravusiam vartotojui
Kompiuteris: ComputerName
Apra?ymas:
Nepavyko sukurti replikavimo ry?? u? ?iuos ?ra?omas katalogo skaidinio.

Katalogo skaidinio:
KN = schemos, KN = konfig?racijos, DC =NamespaceDC =Namespace
?altinio katalog? tarnybos:
KN = NTDS nustatym?, KN =DomainControllerKN = serveriai, KN =SiteNameKN = svetaines, KN = konfig?racijos, DC =NamespaceDC =Namespace
?altinio katalogo tarnybos adresas:
Adresas

?is katalog? tarnybos negal?s pakartoti su katalog? tarnybos ?altinis tol, kol ?i problema i?sprend?iama.
Klaidos reik?m?:
1396 ??jimo nepakankamumas: paskirties abonemento vardas yra neteisingas.


?urnalo pavadinimas: Katalog? tarnybos
?altinis: Microsoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
Data: Data
?vykio ID: 1645
U?duoties Kategorija: DS RPC kliento
Lygis: klaidos
Vartotojas: ANONIMI?KAI prisiregistravusiam vartotojui
Kompiuteris: ComputerName
Apra?ymas/kontrol?: Active Directory domen? tarnyba n?ra atlik?s autentifikuoti nuotolinio proced?r? i?kvietimo (RPC) ? kit? katalog? server? nes ? norim? tarnybos pavadinimo (SPN) paskirties katalogo serverio neu?registruoti raktas paskirstymo centras (KDC) domeno valdiklis, kuris SPN.

WMI: Vard? i? nuotolinio kompiuterio negali b?ti ?trauktos. Jums gali susiduria su tokia situacija, kai naudojate wmimgmt.msc "prisijungti prie nuotolinio kompiuterio" ir pasirinkite Ypatyb?s ir tada saugumo. "Root" nei?sipl?s parodyti galima vard?.

Naudojant Hyper-V nuotolinio valdymo, Hyper-V valdymo konsol? nebereaguoja, kai bandote sukurti ? fiksuoto dyd?io Virtuali kiet?j? disk? (VHD) nuotolinio Hyper-V serverio.

Pastaba. ?ios problemos neb?na, jei patenkinama viena i? ?i? s?lyg?:
 • Jungiat?s naudodami nuotolinio computerand IP adres? naudodami vietinio vartotojo abonement? nuotoliniame kompiuteryje.
 • Prie i? kompiuterio su Windows XP kompiuteryje su WindowsVista.
 • Prijungiate i? kompiuterio su Windows Vista prie aWindows XP kompiuteryje.

Prie?astis

?ios problemos atsiranda d?l versija KRBTGT ? padaug?ja kai atliekate autoriteto atk?rimo. KRBTGT s?skaita yra paslaug? s?skaita, naudojama Kerberos raktas paskirstymo centras (KDC) tarnyba.

Sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, vis? Windows Server 2003 domeno valdikliams srityje taikomos ?ios kar?tosios pataisos. ?ios kar?tosios pataisos neleid?ia problema prie? autoriteto atk?rimo. ?ios kar?tosios pataisos taip pat i?sprend?ia problem?, kai jau atlikote autoriteto atk?rimo.

Kar?tosios pataisos informacija

Palaikom? naujausi? patais? yra i? Microsoft. Ta?iau ?ios kar?tosios pataisos skirtos tik ?iame straipsnyje apra?yt? problem?. Taikomos ?ios kar?tosios pataisos tik sistemoms, kuriose kyla ?iame straipsnyje apra?oma problema. ?ios kar?tosios pataisos gali b?ti papildomai i?bandomos. Tod?l, jei jums yra ne ?i problema, rekomenduojame palaukti kito programin?s ?rangos naujinimo, kuriame bus ?ios kar?tosios pataisos.

Jeigu pataisymas prieinamas atsisiuntimui, ten yra "Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas" skyri? ?io ?ini? baz?s straipsnio vir?uje. Jei ?iame skyriuje neparodomas, susisiekite su Microsoft klient? aptarnavimas ir ?sigykite ?ias kar?t?sias pataisas.

Pastaba Jeigu atsiranda papildom? problem? arba jei sprendimas, jums gali tekti sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?. Palaikymo bus taikoma papildoma parama klausimus ir klausimus, kurie neatitinka apra?omo ?iame. ?od?i? s?ra?? Microsoft vartotoj? aptarnavimo ir palaikymo telefon? numeriai arba sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Pastaba "Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas" formoje rodomi su kalbomis, kurios kar?t?sias pataisas. Jei j?s nematote savo kalba, tai tod?l kar?tosios pataisos n?ra tos kalbos.

B?tinosios s?lygos

Norint pritaikyti ?i? kar?t?j? patais?, turite Windows Server 2003 2 pakeitim? paketas ?diegtas. Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
889100 Kaip ?sigyti naujausi? pakeitim? paket? Windows Server 2003

Sistemos paleidimas i? naujo

Pritaikius ?i? kar?t?j? patais?, turite paleisti i? naujo kompiuterio.

Kar?t?j? patais? pakeitimo informacija

?ios kar?tosios pataisos nepakei?ia joki? kit? kar?t?j? patais?.

Failo informacija

?ios kar?tosios pataisos angli?kam fail? atributai (arba v?liau failo atributus), yra i?vardyti toliau pateiktoje lentel?je. Datos ir laikai sura?yti pagal universal?j? laik? (UTC). Per?i?rint failo informacij?, jis konvertuojamas ? vietos laiku. Pamatyti skirtum? tarp Cut ir vietos laiko, naudokite skirtuk? laiko juost? ? valdymo skydo elemento data ir laikas .
Windows Server 2003 su Service Pack 2, x 86 pagr?stoms versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Samsrv.dll5.2.3790.4250454,65611-Mar-200806:55x86
Windows Server 2003 su Service Pack 2, x 64 versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Samsrv.dll5.2.3790.42501,059,32811-Mar-200809:39x64
Windows Server 2003 su 2 pakeitim? paketu, skirtai Itanium pagr?stoms versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Samsrv.dll5.2.3790.42501,140,22411-Mar-200809:37IA-64

Problemos sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, i?junkite naujas nuotolinio darbalaukio protokol? (RDP) autentifikavimo funkcijos, kurias Windows Vista duoda. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite prad?ti, tipasmstsc.exe ? lauk? Prad?ti ie?k? , andthen paspauskite ENTER.
 2. Spustel?kite Pasirinktys.
 3. Skirtuke Bendra spustel?kite mygtukus ?ra?yti kaip.
 4. Dialogo lange ?ra?yti kaip nurodykite alocation ir failo pavadinim? ir spustel?kite gerai.

  Pastaba. ?ra?yt? fail? tur?s .rdp failo vardo pl?tin?.
 5. Spustel?kite prad?ti, tipasU?ra?? knygel? ? lauk? Prad?ti ie?k? , andthen paspauskite ENTER.
 6. Su Notepad atsidarykite fail?, kur? ?ra??te step4.
 7. Suraskite eilut?, pana?? ? ??:
  authentication level:i:x
  Pastaba. ? x vietos rezervavimo ?enkl? yra thecurrent autentifikavimo lygis.
 8. Pakeisti autentifikavimo lygis 0taip, kad linija pasidaro taip:
  authentication level:i:0
  Pastaba. Kai nustatysite autentifikavimo lygis 0, KPP 6.0 ar notcheck serverio autentifikavimo.
 9. Prid?kite ?i? eilut? ? failo pabaigoje:
  enablecredsspsupport:i:0
  Pastaba. Kai ?i linija b?na, vartotojams nereik?t? ?vesti credentialsbefore jie nustatyti nuotolinio darbalaukio ry?io.
 10. ?ra?ykite fail?.
 11. Prisijungti naudodamas nuotolinio darbalaukio ry??, paleiskite ?ra??te atlikdami veiksm? 10 filethat.
Pastaba Po to, kai atliksite ?iuos veiksmus, KPP 6.0 tampa nesuderinama su Windows Vista kompiuteriuose, kurie leid?ia ry?ius tik i? kompiuteri?, kuriuose veikia nuotolinis darbalaukis su tinklo lygio autentifikavimu funkcij? ?jungti sistemos ypatyb?s.

B?sena

?Microsoft? patvirtino, kad tai yra ?Microsoft? produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, problema.

Daugiau informacijos

Turite ?diegti ?i? kar?t?j? patais? vis? Windows Server 2003 domeno valdikliui, kur vartotojai konteinerio buvo atkurta srityse.

?iame kar?t?j? patais? paket? taip pat i?skaidomas ? ?iuos klausimus:
 • Hyper-V VM ry io problem? kaip apra?yta KB961723. Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  961723 Prisijungti prie virtualiosios ma?inos veikia Hyper-v nepavyks
 • Hyper-V nuotolinio valdymo: Hyper-V Manager UI stringa kai ittries sukurti fiksuoto dyd?io VHD nuotolinio Hype-V serverio.
 • ?akniniame aplanke skirtuko Sauga negali b?ti i?skleisti parodyti galima vard? sri?i? po to, kai usethe Wmimgmt.msc ?rankis prisijungti prie nuotolinio kompiuterio.
 • Si?lyti nuotolin? pagalb? tarp Windows 7 kompiuteri?, ir ?i klaida sistemos ?urnale:
  DCOM gavo klaidos "% 2147746132" i? kompiuterio COMPUTERNAME bandant aktyvinti serveris: {833E4010-AFF7-4AC3-AAC2-9F24C1457BCE}
 • Kai j?s useSystem centras VirtualMachine Manager 2012 Service Pack 1 arba Virtual Machine Manager 2012 R2in aplinkoje, turi domeno kontrolieriai veikia Windows Server 2003, galite pamatyti tok? klaidos inVirtual Machine Manager kai Hyper-V ?eimininkai atnaujinamas:
  CS(3148) 0x00000000 i?rinkti pagrindin?s WMI klaida mesti. Gavo eilut? "<f:WSManFault xmlns:f="http://schemas.microsoft.com/wbem/wsman/1/wsmanfault" code="1311" machine="VMM.CONTOSO.COM"><f:Message>?iuo metu n?ra ??jimo serveri?, kurie aptarnaut? ??jimo u?klausas. </f:Message></f:WSManFault>" {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
  66 02:49:53.843 08-27-2013 0x0950 0x115C WsmanAPIWrapper.cs(3148) 0x00000000 System.Runtime.InteropServices.COMException (0x8007051F): ?iuo metu n?ra ??jimo serveri?, kurie aptarnaut? ??jimo u?klausas.
  ...
  67 02:49:53.846 08-27-2013 0x0950 0x115C VmRefresher.cs(200) 0x00000000 tai yra trumpalaikis wsman i?imtis ir mes ignoruoti ji. ?eimininko SERVER1.CONTOSO.COM {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
  68 02:49:53.848 08-27-2013 0x0950 0x115C VmRefresher.cs(200) 0x00000000 Microsoft.Carmine.WSManWrappers.WSManProviderException: VMM yra negali atlikti pareikalautos operacijos, nes n?ra ??jimo serveri?.
  U?tikrinti, kad domeno valdiklis yra ir veikia ir ar turite prieig? prie jo. ---> System.Runtime.InteropServices.COMException: ?iuo metu n?ra ??jimo serveri?, kurie aptarnaut? ??jimo u?klausas.
Nor?dami gauti daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo terminij?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
824684 Standartin?s terminologijos, vartojamos Microsoft programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti apib?dinimas

Savyb?s

Straipsnio ID: 939820 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. vasario 13 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
Rakta?od?iai: 
kbautohotfix kbexpertiseinter kbwinserv2003postsp2fix kbbug kbfix kbhotfixserver kbqfe kbmt KB939820 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 939820

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com