วิธีการดำเนินการจดหมายเวียนในการทำงาน 9

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 940002 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการดำเนินการจดหมายเวียนใน 9 การทำงานของ Microsoft นอกจากนี้ บทความนี้อธิบายวิธีการดำเนินการจดหมายเวียน โดยใช้หนึ่งในแหล่งที่มาต่อไปนี้:
 • แฟ้มฐานข้อมูลการทำงานหรือกระดาษคำนวณการทำงาน
 • สมุดอยู่ใน Microsoft Windows XP หรือ Windows Contacts จองใน Windows Vista
เมื่อต้องการดำเนินการจดหมายเวียน ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. สร้างแหล่งข้อมูลสำหรับจดหมายเวียน
 2. ดำเนินการจดหมายเวียน
 3. ตัวกรองเอกสารที่ผสาน
 4. ดำเนินการจดหมายเวียน

บทนำ

บทความนี้ประกอบด้วยคำแนะนำทีละขั้นตอนการดำเนินการจดหมายเวียนในการทำงาน 9

ข้อมูลเพิ่มเติม

สร้างแหล่งข้อมูลสำหรับจดหมายเวียน

แหล่งข้อมูลมีแฟ้มที่ประกอบด้วยเขตข้อมูลเช่นชื่อ ที่อยู่ และข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณอาจต้องการผสานเข้าไปในเอกสารอื่น คุณสามารถสร้างแหล่งข้อมูลสำหรับจดหมายเวียน โดยใช้กระดาษคำนวณการทำงานหรือฐานข้อมูลการทำงาน นอกจากนี้ 9 ทำงานสามารถผสานระเบียนจากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้:
 • สมุดอยู่ใน Windows XP หรือ Windows Contacts จองใน Windows Vista
 • Microsoft Excel (*.xls)
 • รูปแบบข้อความต่าง ๆ
บทความนี้อธิบายวิธีการดำเนินการจดหมายเวียน จากฐาน ข้อมูลการทำงาน จากกระดาษ คำนวณการทำงาน จากสมุดรายชื่อ หรือ จากสมุดบัญชีติดต่อของ Windows

สร้างแหล่งข้อมูลในกระดาษคำนวณ 9 การทำงาน

 1. เปิดกระดาษคำนวณใหม่ เปล่าในกระดาษคำนวณการทำงาน
 2. เพิ่มระเบียนที่คุณต้องการผสานไปยังกระดาษคำนวณการทำงาน ใส่ชื่อเขตในแถวแรก
 3. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกบันทึกจากนั้น ให้บันทึกแฟ้มเป็นแฟ้มกระดาษคำนวณของการทำงาน (*.xlr)

สร้างแหล่งข้อมูลในฐานข้อมูล 9 การทำงาน

 1. เปิดฐานข้อมูลใหม่ เปล่าในฐานข้อมูล 9 การทำงาน
 2. สร้างหมายเลขที่ถูกต้องและรูปแบบของเขตข้อมูลสำหรับระเบียนของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้ตั้งชื่อที่ช่วยอธิบายกับแต่ละเขตข้อมูล
 3. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกบันทึกจากนั้น ให้บันทึกแฟ้มเป็นแฟ้มฐานข้อมูลการทำงาน (*.wdb)

จดหมายเวียนฐานข้อมูล 9 ทำงานหรือแฟ้มกระดาษคำนวณ 9 ทำงาน

 1. เริ่มการทำงาน Launcher งานการทำงาน คลิกแม่แบบแล้ว คลิกจดหมายและป้ายชื่อ.
 2. คลิกผสานเอกสารจดหมาย. ตัวประมวลผล Word ทำงานจะเริ่มทำงานในขณะนี้
 3. ในการเปิดแหล่งข้อมูลกล่องโต้ตอบ คลิกผสานข้อมูลจากแฟ้มชนิดอื่น.
 4. ในการเปิดแหล่งข้อมูลกล่องโต้ตอบ ภายใต้แฟ้มของชนิดเลือกชนิดของแหล่งข้อมูลที่คุณต้อง
 5. เลือกฐานข้อมูล 9 การทำงานหรือแฟ้มกระดาษคำนวณ 9 ทำงาน ที่คุณต้อง แล้ว คลิกOPEN.
 6. ถ้าคุณกำลังใช้กระดาษคำนวณ 9 การทำงาน คุณจะได้รับการถามว่า แถวแรกของแผ่นงานประกอบด้วยชื่อของฟิลด์ คลิกใช่หรือไม่มีเหมาะเป็น ถ้าคุณไม่ได้ใช้กระดาษคำนวณ 9 การทำงาน ไปที่ขั้นตอนที่ 7 กระบวนการแทรกเขตข้อมูลกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น

  หมายเหตุ:ณจุดนี้ แฟ้มฐานข้อมูล 9 ทำงานหรือแฟ้มกระดาษคำนวณ 9 ทำงานมีแนบเอกสารหลักจดหมายเวียน
 7. พิมพ์เนื้อหาของจดหมายเวียนเอกสารหลัก ตามความเหมาะสม ตัวอย่างเช่น พิมพ์ฟอร์มจดหมาย
 8. ในเอกสารหลัก ย้ายตัวชี้ไปที่คุณต้องการให้เขตข้อมูลผสานปรากฏขึ้น
 9. ในการแทรกเขตข้อมูลกล่องโต้ตอบกล่อง เลือกฟิลด์ ที่คุณต้อง แล้ว คลิกแทรก.
 10. ดำเนินต่อให้เลือกฟิลด์ที่คุณต้อง การแทรก แล้ว คลิกแทรกจนกว่าคุณมีฟิลด์ทั้งหมดที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ:เมื่อคุณแทรกฟิลด์ พิมพ์เครื่องหมายวรรคตอนและช่องว่างระหว่างเขตข้อมูล และกด enter เพื่อย้ายไปที่บรรทัดใหม่ รูปแบบเค้าโครงแบบที่คุณต้องการให้ปรากฏ
 11. หลังจากที่คุณแทรก และการจัดรูปแบบฟิลด์ คลิกดูผลลัพธ์ในการแทรกเขตข้อมูลกล่องโต้ตอบเพื่อดูฟิลด์ คุณสามารถใช้ได้ดูผลลัพธ์กล่องโต้ตอบเพื่อดูแต่ละระเบียนในแฟ้มฐานข้อมูล 9 ทำงานที่คุณต้องการ

จดหมายเวียนจากสมุดรายชื่อ

หมายเหตุ:ขั้นตอนเหล่านี้สมมติว่า คุณได้แล้วเพิ่มระเบียนไป ยังสมุดรายชื่อ หรือ ไปสมุดบัญชีของผู้ติดต่อของ Windows
 1. เริ่มการทำงาน Launcher งานการทำงาน คลิกแม่แบบแล้ว คลิกจดหมายและป้ายชื่อ.
 2. คลิกผสานเอกสารจดหมาย. ตัวประมวลผล Word ทำงานจะเริ่มทำงานในขณะนี้
 3. ในการเปิดแหล่งข้อมูลกล่องโต้ตอบ คลิกผสานจากสมุดรายชื่อ. กระบวนการแทรกเขตข้อมูลกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น

  หมายเหตุ:ณจุดนี้ แฟ้มฐานข้อมูลการทำงานหรือแฟ้มกระดาษคำนวณการทำงานมีแนบเอกสารหลักจดหมายเวียน
 4. พิมพ์เนื้อหาของจดหมายเวียนเอกสารหลัก ตามความเหมาะสม ตัวอย่างเช่น พิมพ์ฟอร์มจดหมาย
 5. ในเอกสารหลัก ย้ายตัวชี้ไปที่คุณต้องการให้เขตข้อมูลผสานปรากฏขึ้น ในการแทรกเขตข้อมูลกล่องโต้ตอบกล่อง เลือกฟิลด์ ที่คุณต้อง แล้ว คลิกแทรก.
 6. ดำเนินต่อให้เลือกฟิลด์ที่คุณต้อง การแทรก แล้ว คลิกแทรกจนกว่าคุณมีฟิลด์ทั้งหมดที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ:เมื่อคุณแทรกเขตข้อมูลของคุณ พิมพ์เครื่องหมายวรรคตอนและช่องว่างระหว่างเขตข้อมูล และกด enter เพื่อย้ายไปที่บรรทัดใหม่ รูปแบบเค้าโครงแบบที่คุณต้องการให้ปรากฏ
 7. หลัง จากที่คุณแทรกเขตข้อมูลที่คุณต้องการจัดรูปแบบ คลิกดูผลลัพธ์ในการแทรกเขตข้อมูลกล่องโต้ตอบเพื่อดูฟิลด์ คุณสามารถใช้ได้ดูผลลัพธ์กล่องโต้ตอบเพื่อดูแต่ละระเบียนในแฟ้มฐานข้อมูล 9 ทำงานที่คุณต้องการ

ตัวกรองเอกสารที่ผสาน

ถ้าการดูผลลัพธ์การแสดงผลไม่ถูกต้องรวมระเบียนที่คุณเลือก ในแฟ้มกระดาษคำนวณการทำงาน หรือแฟ้มฐานข้อมูลการทำงาน คุณสามารถกรองระเบียนในเอกสารที่ผสาน โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. ในเอกสารที่ผสาน ในการเครื่องมือเมนู ให้ชี้ไปที่จดหมายเวียนแล้ว คลิกตัวกรองและเรียงลำดับ.
 2. ถ้าคุณไม่ได้เลือกไว้ คลิกการตัวกรองแท็บ
 3. ในการเขตข้อมูล:รายการ คลิกฟิลด์ที่คุณต้องการใช้กรอง
 4. ในการการเปรียบเทียบกล่อง วลีเปรียบเทียบที่คุณต้องเลือก
 5. ในการเปรียบเทียบกับกล่อง เลือกข้อความที่คุณต้องการเปรียบเทียบกับเนื้อหาของฟิลด์แรก
 6. เมื่อต้องการเพิ่มตัวกรองเพิ่มเติม ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 ถึง 6
 7. เลือกและให้ใช้กระบวนการว่า ชื่อและที่อยู่ในเอกสารที่ผสานตามเงื่อนไขทั้งหมดของตัวกรองตั้ง เลือกหรือเมื่อต้องการรวมชื่อและที่อยู่ที่ตรงตามเกณฑ์ของตัวกรองตั้งค่าใด ๆ
 8. คลิกตกลง. กระบวนการดูผลลัพธ์กล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น คุณสามารถตรวจสอบแต่ละสำเนาของจดหมายในเอกสารที่ผสานเพื่อดูผลของตัวกรอง
 9. คลิกปิด (X)เมื่อต้องการปิดการดูผลลัพธ์กล่องโต้ตอบ
หมายเหตุ
 • เมื่อต้องการลบตัวกรอง คลิกล้างตัวกรองในการตัวกรองแท็บ
 • ถ้าคุณได้สร้างเอกสารที่ผสานได้ โดยการใช้เลือกชื่อคุณไม่สามารถกรองข้อมูล โดยใช้ชื่อที่คุณเลือกเท่านั้น
 • ถ้าแหล่งข้อมูลมีฐานข้อมูล ทำงาน คุณสามารถใช้ตัวกรองเท่านั้นการผสานระเบียนที่ถูกทำเครื่องหมาย. เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกใช้ระเบียนที่ทำเครื่องหมายในการตัวกรองแท็บ
 • คุณสามารถทำการกรองข้อมูลบางอย่างขั้นสูงและการเรียงลำดับของแฟ้มข้อมูลก่อนที่คุณดำเนินการจดหมายเวียนเพื่อรับผลลัพธ์ที่คุณต้องการจริง ๆ เมื่อต้องการขอรับความช่วยเหลือในการดำเนินการกรองข้อมูล และเรียงลำดับขั้นสูง คลิกวิธีใช้ (?)ในการตัวกรองหรือเรียงลำดับแท็บ และจากนั้น คลิกพื้นที่แจ้งเตือนที่คุณต้องการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ดำเนินการจดหมายเวียน

 1. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกการพิมพ์.
 2. หากคุณดูผลลัพธ์ในจดหมายเวียนของคุณ และ noticed ว่า บรรทัดว่างถูกไม่ถูกระงับ คลิกเพื่อเลือกนั้นไม่พิมพ์บรรทัดที่ มีเขตข้อมูลที่ว่างเปล่ากล่องกาเครื่องหมาย
 3. เมื่อต้องการแสดงผลของเอกสารที่ผสาน ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:
  • ถ้าคุณต้องการพิมพ์เอกสารที่ผสานโดยตรง คลิกตกลงเมื่อต้อง การดำเนินการจดหมายเวียน และ การพิมพ์ซองจดหมายของคุณไปยังเครื่องพิมพ์ ถ้าคุณเลือกอ็อพชันนี้ ส่วนที่เหลือของขั้นตอนในบทความนี้อาจใช้ไม่
  • เมื่อต้องการบันทึกจดหมายเวียนของคุณไปยังเอกสารใหม่เพื่อให้คุณสามารถพิมพ์ได้ในภายหลัง คลิกเพื่อเลือกนั้นส่งผลลัพธ์การผสานไปยังเอกสารใหม่กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.
 4. เอกสารใหม่ที่ประกอบด้วยรายการที่อยู่ที่ถูกผสานของคุณจะเปิดขึ้นในขณะนี้ เมื่อต้องการบันทึกแฟ้มนี้สำหรับการพิมพ์ในภายหลัง คลิกบันทึกในการแฟ้ม:เมนู
 5. ในการบันทึกเป็นกล่องโต้ตอบกล่อง พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการใช้สำหรับเอกสารใหม่ใน การชื่อแฟ้มกล่อง ตัวอย่างเช่น พิมพ์ซองจดหมายของฉัน.
 6. คลิกบันทึก. วิธีนี้จะสร้างตัวประมวลผลคำการทำงานเอกสารใหม่ (*.wps) ที่ประกอบด้วยเพจทั้งหมดของเอกสารที่ผสาน ซองตัวอย่างเช่น ทั้งหมดในจดหมายที่คุณต้องการใช้จดหมาย คุณสามารถพิมพ์เอกสารในภายหลังเพื่อทำการส่งเมล์

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการจดหมายเวียน ในการทำงาน 7.0 หรือ 8.0 ทำงาน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
832797วิธีการดำเนินการจดหมายเวียน ในการทำงาน 7.0 และ 8.0 ทำงาน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 940002 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Works 9
Keywords: 
kbexpertiseinter kbdatabase kbfield kbmerge kbhowtomaster kbhowto kbmt KB940002 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:940002

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com