Dator? ar sist?mu Windows Server 2003, kur? tiek darbin?ts s?juma ?nkopijas pakalpojums, var rasties da??das probl?mas

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 940032 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Dator? ar sist?mu Microsoft Windows Server 2003, kur? tiek darbin?ts s?juma ?nkopijas pakalpojums (VSS), paman?t k?du no t?l?k nor?d?taj?m paz?m?m.
 • Ja veicat dubl?juma izveidi, izmantojot r?ku NTBackup, lietojumprogrammu ?urn?l? tiek re?istr?ts t?l?k nor?d?tais notikums.

  Notikuma tips: k??da
  Notikuma avots: NTBackup
  Notikuma ID: 8019
  Apraksts: beigu oper?cija: rad?s br?din?jumi vai k??das. Papildinform?ciju skatiet dubl?juma p?rskat?.  Piez?me. Dubl?juma ?urn?lfail? ir redzama t?l?k nor?d?t? inform?cija.
  Veidojot s?juma ?nkopju, rad?s k??da: 0xffffffff
 • Ja piek??stat s?juma rekviz?tiem un noklik??in?t uz ?nkopijas, tiek par?d?ts k?ds no t?l?k redzamajiem k??du zi?ojumiem.
  K??da 0x8004230F: ?nkopijas pakalpojuma sniedz?jam m??inot apstr?d?t nor?d?to failu, rad?s neparedz?ta k??da.
  K??da 0x80004002: ??ds interfeiss netiek atbalst?ts.
 • Lietojumprogrammu ?urn?l? tiek re?istr?ts k?ds no t?l?k nor?d?tajiem notikumiem.

  Notikuma tips: k??da
  Notikuma avots: VSS
  Notikuma ID: 20
  Apraksts: s?juma ?nkopijas pakalpojuma k??da: nav re?istr?ts svar?gs komponents, kas ir nepiecie?ams s?juma ?nkopijas pakalpojuma darb?bai. T? var notikt, ja sist?mas Windows iestat??anas vai ?nkopijas nodro?in?t?ja instal??anas laik? rodas k??da. No CoCreateInstance ir atgriezta k??da [0x80040154] saist?b? ar klasi, kuras CLSID ir {faf53cc4-bd73-4e36-83f1-2b23f46e513e} un nosaukums ir VSSEvent.

  Notikuma tips: k??da
  Notikuma avots: VSS
  Notikuma ID: 20
  Apraksts: s?juma ?nkopijas pakalpojuma k??da: nav re?istr?ts svar?gs komponents, kas ir nepiecie?ams s?juma ?nkopijas pakalpojuma darb?bai. T? var notikt, ja sist?mas Windows iestat??anas vai ?nkopijas nodro?in?t?ja instal??anas laik? rodas k??da. No CoCreateInstance ir atgriezta k??da [0x80004002] par klasi, kuras CLSID ir {faf53cc4-bd73-4e36-83f1-2b23f46e513e} un nosaukums ir VSSEvent.

  Notikuma tips: k??da
  Notikuma avots: VSS
  Notikuma ID: 8193
  Apraksts: s?juma ?nkopijas pakalpojuma k??da: izsaucot rut?nu CoCreateInstance, rad?s neparedz?ta k??da. hr = 0x80040154.

  Notikuma tips: k??da
  Notikuma avots: VSS
  Notikuma kategorija: nav
  Notikuma ID: 8193
  Apraksts: s?juma ?nkopijas pakalpojuma k??da: izsaucot rut?nu CoCreateInstance, rad?s neparedz?ta k??da. hr = 0x80004002.

  Notikuma tips: k??da
  Notikuma avots: VSS
  Notikuma ID: 12302
  Apraksts: s?juma ?nkopijas pakalpojuma k??da: m??inot sazin?ties ar ?nkopijas pakalpojuma rakst?t?jiem, tika noteikta iek??ja neatbilst?ba. L?dzu, p?rbaudiet, vai notikumu pakalpojums un s?juma ?nkopijas pakalpojums darbojas pareizi.

IEMESLS

?? probl?ma rodas, jo nav re?istr?ti VSS sist?mas faili.

RISIN?JUMS

Piez?me. ?aj? rakst? sniegt? inform?cija neattiecas uz sist?m?m Windows Vista, Windows Server 2008 vai jaun?k?m oper?t?jsist?m?m. Kop? sist?mu Windows Vista un Windows Server 2008 izlai?anas Windows komponenti tiek instal?ti, izmantojot manifestu. Ja ?aj? piez?m? nor?d?taj?s oper?t?jsist?m?s m??in?sit manu?li re?istr?t noteiktus komponentus, piem?ram, sada?? Risin?jums nor?d?tos, var rasties neparedz?tas probl?mas, kuru d??, iesp?jams, b?s atk?rtoti j?instal? sist?ma Windows.

Ja v?laties, lai m?s nov?rstu ?o probl?mu, p?rejiet uz sada?u Autom?tisk? labo?ana. Ja v?laties pats nov?rst ?o probl?mu, p?rejiet uz sada?u Patst?v?g? labo?ana.

Autom?tisk? labo?anaLai autom?tiski nov?rstu ?o probl?mu, noklik??iniet uz pogas vai saites Fix it. Dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Palaist un p?c tam izpildiet vedn? Fix it sniegtos nor?d?jumus.


Nov?rst ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50633


Piez?mes
 • ?is vednis, iesp?jams, b?s pieejams tikai ang?u valod?. Ta?u autom?tisk? labo?ana darbojas ar? oper?t?jsist?mas Windows citu valodu versij?s.
 • Ja pa?laik neatrodaties pie t? datora, kur? ir radusies probl?ma, saglab?jiet Fix it risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? ir radusies probl?ma.

P?c tam p?rejiet uz sada?u Vai probl?ma ir nov?rsta?.Patst?v?g? labo?anaLai nov?rstu ?o probl?mu, veiciet t?l?k min?t?s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz Izpild?t, lodzi?? ierakstiet cmd un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Komandu uzvedn? ierakstiet t?l?k nor?d?t?s komandas. P?c katras komandas ierakst??anas nospiediet tausti?u ENTER.
  • cd /d %windir%\system32
  • Net stop vss
  • Net stop swprv
  • regsvr32 ole32.dll
  • regsvr32 oleaut32.dll
  • regsvr32 vss_ps.dll
  • vssvc /register
  • regsvr32 /i swprv.dll
  • regsvr32 /i eventcls.dll
  • regsvr32 es.dll
  • regsvr32 stdprov.dll
  • regsvr32 vssui.dll
  • regsvr32 msxml.dll
  • regsvr32 msxml3.dll
  • regsvr32 msxml4.dll
  Piez?me. P?d?j? komanda, iesp?jams, netiks veiksm?gi izpild?ta.
 3. M??iniet izveidot dubl?jumu, lai p?rbaud?tu, vai probl?ma ir nov?rsta.

Vai probl?ma ir nov?rsta?

 • P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma ir nov?rsta, varat nelas?t ??s sada?as turpin?jumu. Ja probl?ma nav nov?rsta, varat sazin?ties ar atbalsta dienestu.
 • Labpr?t sa?emsim j?su atsauksmes. Lai sniegtu atsauksmes vai zi?otu par probl?m?m saist?b? ar ?o risin?jumu, l?dzu, ierakstiet koment?ru emu?r? Autom?tisk? labo?ana vai nos?tiet mums e-pasta zi?ojumu.

PAPILDINDORM?CIJA

??s probl?mas atveido?anas darb?bas

 1. Komandu uzvedn? ierakstiet t?l?k nor?d?to komandu. P?c komandas ierakst??anas nospiediet tausti?u ENTER.
  regsvr32 /u swprv.dll
 2. M??iniet izveidot dubl?jumu.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 940032 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2011. gada 20. decembris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
Atsl?gv?rdi: 
kbtshoot kbexpertiseinter kbprb kbmsifixme kbfixme KB940032

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com