Razli?iti problemi mogu da se pojave na ra?unarima koji rade pod operativnim sistemom Windows Server 2003 i na kojima je pokrenuta usluga Volume Shadow Copy Service

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 940032 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Microsoft Windows Server 2003 i na kojem je pokrenuta usluga Volume Shadow Copy Service (VSS), mo?ete da nai?ete na jedan od slede?ih simptoma:
 • Kada obavljate operaciju pravljenja rezervne kopije kori??enjem alatke NTBackup, slede?i doga?aj se evidentira u evidenciji aplikacije:

  Tip doga?aja: Gre?ka
  Izvor doga?aja: NTBackup
  ID doga?aja: 8019
  Opis: Zavr?i operaciju: Pojavila su se upozorenja ili gre?ke. Pogledajte izve?taj o pravljenju rezervne kopije da biste dobili jo? detalja.  Napomena Ako pogledate datoteku evidencije pravljenja rezervne kopije, prikazuju se slede?e informacije:
  Gre?ka koja se dobija tokom kreiranja usluge Volume Shadow Copy:0xffffffff
 • Ako pristupite svojstvima volumena, a zatim izaberete stavku Kopije u senci, dobi?ete jednu od slede?ih poruka o gre?ci:
  Gre?ka 0x8004230F: Dobavlja? kopija u senci je imao neo?ekivanu gre?ku dok je poku?avao da obradi navedenu operaciju.
  Gre?ka 0x80004002: Nije podr?an takav intefejs
 • Jedan od slede?ih doga?aja je evidentiran u evidenciji aplikacija:

  Tip doga?aja: Gre?ka
  Izvor doga?aja: VSS
  ID doga?aja: 20
  Opis: gre?ka tehnologije Volume Shadow Copy Service: Kriti?na komponenta koju zahteva usluga Volume Shadow Copy Service nije registrovana. Do toga je mo?da do?lo ako se gre?ka pojavila tokom instalacije operativnog sistema Windows ili tokom instalacije dobavlja?a kopije u senci. Dobijena je gre?ka od usluge CoCreateInstance u klasi sa CLSID {faf53cc4-bd73-4e36-83f1-2b23f46e513e} i Name VSSEvent je [0x80040154].

  Tip doga?aja: Gre?ka
  Izvor doga?aja: VSS
  ID doga?aja: 20
  Opis: gre?ka tehnologije Volume Shadow Copy Service: Kriti?na komponenta koju zahteva usluga Volume Shadow Copy Service nije registrovana. Do toga je mo?da do?lo ako se gre?ka pojavila tokom instalacije operativnog sistema Windows ili tokom instalacije dobavlja?a kopije u senci. Dobijena je gre?ka od usluge CoCreateInstance u klasi sa CLSID {faf53cc4-bd73-4e36-83f1-2b23f46e513e} i Name VSSEvent je [0x80004002].

  Tip doga?aja: Gre?ka
  Izvor doga?aja: VSS
  ID doga?aja: 8193
  Opis: gre?ka tehnologije Volume Shadow Copy Service: Do?lo je do neo?ekivane gre?ke tokom rutine poziva CoCreateInstance. hr = 0x80040154.

  Tip doga?aja: Gre?ka
  Izvor doga?aja: VSS
  Kategorija doga?aja: Nijedna
  ID doga?aja: 8193
  Opis: gre?ka tehnologije Volume Shadow Copy Service: Do?lo je do neo?ekivane gre?ke tokom rutine poziva CoCreateInstance. hr = 0x80004002.

  Tip doga?aja: Gre?ka
  Izvor doga?aja: VSS
  ID doga?aja: 12302
  Opis: gre?ka tehnologije Volume Shadow Copy Service: otkrivena je unutra?nja nedoslednost pri poku?aju da se uspostavi veza sa modulima za generisanje podataka tehnologije Shadow Copy Service. Proverite da li Event Service i Volume Shadow Copy Service rade ispravno.

UZROK

Do ovog problema dolazi zato ?to VSS sistemske datoteke nisu registrovane.

RE?ENJE

Napomena Ovaj ?lanak ne treba da se koristi za operativne sisteme Windows Vista, Windows Server 2008, kao ni za novije verzije operativnih sistema. Po?ev?i od verzija Windows Vista i Windows Server 2008, instalacija komponenti operativnog sistema Windows zasnovana je na manifestu. Ako poku?ate da ru?no registrujete odre?ene komponente, kao ?to su one opisane u odeljku ?Rezolucija?, u operativnim sistemima koji su navedeni u ovoj napomeni, mo?e da do?e do neo?ekivanih rezultata koji zahtevaju ponovno instaliranje operativnog sistema Windows da bi se re?io problem.

Da bismo re?ili ovaj problem umesto vas, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da re?ite ovaj problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto meneDa biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku za popravku.


Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50633


Napomene
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska ispravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za ispravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.Popravi?u sâmDa biste re?ili ovaj problem, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte cmd, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Na komandnoj liniji otkucajte slede?e komande: Pritisnite taster ENTER nakon unosa svake komande.
  • cd /d %windir%\system32
  • Net stop vss
  • Net stop swprv
  • regsvr32 ole32.dll
  • regsvr32 oleaut32.dll
  • regsvr32 vss_ps.dll
  • vssvc /register
  • regsvr32 /i swprv.dll
  • regsvr32 /i eventcls.dll
  • regsvr32 es.dll
  • regsvr32 stdprov.dll
  • regsvr32 vssui.dll
  • regsvr32 msxml.dll
  • regsvr32 msxml3.dll
  • regsvr32 msxml4.dll
  Napomena Mo?da se poslednja komanda ne?e uspe?no pokrenuti.
 3. Obavite operaciju pravljenja rezervne kopije da biste verifikovali da je problem re?en.

Da li je ovo re?ilo problem?

 • Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.
 • Bi?emo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste obezbedili povratne informacije ili da biste prijavili probleme sa ovim re?enjem, ostavite komentar na blogu ?Popravi umesto mene? ili nam po?aljite e-poruku.

DODATNE INFORMACIJE

Koraci koji dovode do reprodukovanja ovog problema

 1. Na komandnoj liniji otkucajte slede?e komande: Pritisnite taster ENTER nakon unosa komande.
  regsvr32 /u swprv.dll
 2. Poku?ajte da obavite operaciju pravljenja rezervne kopije.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 940032 - Poslednji pregled: 20. decembar 2011. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
Klju?ne re?i: 
kbtshoot kbexpertiseinter kbprb kbmsifixme kbfixme KB940032

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com