Visbie??k sastopam?s Windows Live pakalpojumu instal??anas probl?mas

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 940065 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

M??inot instal?t vienu vai vair?kus Windows Live pakalpojumus, instal??ana netiek s?kta, vai instal?cijas programma p?rst?j rea??t (uzkaras) un instal??anu nepabeidz. Tiek par?d?ts k??das zi?ojums, kur? teikts, ka instal??ana nav pabeigta. ?aj? zi?ojum? parasti ir nor?d?ts k??das koda numurs.

IEMESLS

Ja instal??ana nav veiksm?gi pabeigta, tas parasti ir d?? viena no ?iem iemesliem:
 • Sist?ma neatbilst minim?laj?m Windows Live pakalpojuma pras?b?m.
 • J?s m??in?t instal?t atlas?to Windows Live pakalpojumu, kad esat pieteicies dator? k? lietot?js, kuram nav administratora pilnvaras.
 • J?su dator? ir instal?ta vec?ka Windows Live pakalpojuma versija.
 • Failu, kas j?p?rraksta, izmanto cita programma.
 • Windows Live pakalpojuma instal??anu ir blo??jusi cita lietojumprogramma.
 • Instal?cijas failiem tr?kst vajadz?go komponentu.

RISIN?JUMS

?aj? rakst? ir apl?kotas darb?bas, kuras j?veic, lai p?rbaud?tu un nov?rstu ??s probl?mas. Izpildiet ??s darb?bas to par?d??anas sec?b?. Lai p?rbaud?tu visbie??k sastopamos instal??anas probl?mu iemeslus, r?kojieties ??di:
 1. P?rbaudiet, vai j?su sist?ma atbilst t? Windows Live pakalpojuma sist?mas pras?b?m, kuru v?laties instal?t.
  1. Lai skat?tu sist?mas pras?bas, apmekl?jiet ?o vietni:
   http://get.live.com/betas/home
  2. Atlasiet pakalpojumu, ko v?laties instal?t.
  3. Noklik??iniet uz saites Sist?mas pras?bas.
  4. P?rbaudiet, vai sist?ma atbilst pras?b?m.
   Piez?me. Ja sist?ma neatbilst pras?b?m, pakalpojumu nevar instal?t, kam?r t? nav jaunin?ta.
  Piem?ram, lai p?rbaud?tu, vai disk? ir pietiekami daudz vietas, r?kojieties ??di:
  • Sist?mai Windows Vista:
   1. Noklik??iniet uz S?kt
    Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
    poga S?kt
    , lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstiet windows explorer un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
   2. Navig?cijas r?t? ar peles labo pogu noklik??iniet uz C diska un p?c tam noklik??iniet uz Rekviz?ti.
   3. P?rliecinieties, vai sist?mas C disk? pakalpojuma instal??anai ir pieejama vismaz minim?li nepiecie?am? ciet? diska vieta.
  • Sist?mai Windows XP:
   1. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz S?kt un p?c tam noklik??iniet uz P?rl?kot.
   2. Log? Izv?lne S?kt ar peles labo pogu navig?cijas r?t? noklik??iniet uz C diska un p?c tam noklik??iniet uz Rekviz?ti.
   3. P?rliecinieties, vai sist?mas C disk? pakalpojuma instal??anai ir pieejama vismaz minim?li nepiecie?am? ciet? diska vieta.
 2. P?rbaudiet, vai esat pieteicies k? lietot?js, kuram ir administratora pilnvaras.
  1. Sist?m? Windows Vista noklik??iniet uz S?kt
   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   poga S?kt
   , lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstiet windows explorer un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.

   Sist?m? Windows XP ar peles labo pogu noklik??iniet uz S?kt un p?c tam noklik??iniet uz P?rl?kot.
  2. Ja lietojat sist?mu Windows Vista, navig?cijas r?t? ritiniet uz leju l?dz mapei Dators.

   Ja lietojat sist?mu Windows XP, ritiniet uz leju l?dz mapei Mans dators.
  3. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz mapes Dators vai Mans dators un p?c tam atlasiet P?rvald?t.

   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Lietot?ja piek?uves kontroles at?auja
   Sist?mas Windows Vista lietot?jiem: ja tiek pras?ts ievad?t administratora paroli vai apstiprin?jumu, noklik??iniet uz Turpin?t.
  4. Datora p?rvald?bas pane?a navig?cijas r?t? izv?rsiet mapi Lok?lie lietot?ji un grupas un p?c tam atlasiet Grupas.
  5. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz Administratori un p?c tam atlasiet Rekviz?ti.
  6. P?rbaudiet, vai j?su lietot?jv?rds ir dal?bnieku sarakst?.
   • Ja j?su v?rds nav sarakst?, aizveriet visas programmas, saglab?jiet datus un p?c tam dator? veiciet atteik?anos. Piesakieties k? lietot?js, kuram ir administratora pilnvaras un p?c tam p?rejiet pie 4. darb?bas.
   • Ja j?su lietot?jv?rds ir sarakst?, p?rejiet pie 3. darb?bas.
 3. P?rbaudiet, vai dator? nav instal?ta vec?ka Windows Live pakalpojuma versija. Lai to paveiktu, r?kojieties ??di:
  • Sist?mai Windows Vista:
   1. Noklik??iniet uz S?kt
    Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
    poga S?kt
    , lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstiet programmas un l?dzek?i un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
   2. Programmu sarakst? atlasiet Windows Live pakalpojuma nosaukumu un p?c tam noklik??iniet uz Atinstal?t.
   3. Ja tiek pied?v?ts apstiprin?t, ka v?laties programmu no?emt, noklik??iniet uz J?.
    Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
    Lietot?ja piek?uves kontroles at?auja
    Ja tiek pras?ts ievad?t administratora paroli vai apstiprin?jumu, noklik??iniet uz Turpin?t.
  • Sist?mai Windows XP:
   1. Noklik??iniet uz S?kt, uz Izpild?t, ierakstiet control appwiz.cpl un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
   2. Log? Pievienot vai no?emt programmas noklik??iniet uz Windows Live pakalpojuma nosaukuma un p?c tam noklik??iniet uz No?emt.
   3. Ja tiek pied?v?ts apstiprin?t, ka v?laties programmu no?emt, noklik??iniet uz J?.
 4. No?emiet visas iepriek??j?s Windows Live pakalpojuma instal?cijas. Lai to paveiktu, r?kojieties ??di:
  1. P?rbaudiet, vai esat pieteicies k? lietot?js, kuram ir administratora pilnvaras.
  2. Pirms proced?ras turpin??anas p?rliecinieties, vai ir aizv?rtas ??s programmas:
   • Microsoft Outlook
   • Windows Live Messenger
   • Windows Live Mail
   • Windows Live Writer
  3. Atveriet p?rl?kprogrammas logu.
  4. P?rl?kprogrammas adre?u josl? ievadiet ??du URL:
   http://download.microsoft.com/download/2/3/0/23036331-516d-4c7e-b9ac-31554a2fec06/WL-Beta-remove.zip
  5. Kad ir atv?ries logs Lejupiel?d?t failu, noklik??iniet taj? uz Atv?rt, lai atv?rtu saspiesto (.zip) failu.
   Piez?me.
   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Lietot?ja piek?uves kontroles at?auja
   Sist?mas Windows Vista lietot?jiem: ja tiek pras?ts ievad?t administratora paroli vai apstiprin?jumu, noklik??iniet uz Turpin?t.
  6. Atlasiet failu WL-Beta-Remove.zip, ar peles labo pogu noklik??iniet uz t? un p?c tam noklik??iniet uz Kop?t.
  7. Iel?m?jiet kop?to failu darbvirsm?.
  8. Izg?stiet no ZIP arh?va failu ar nosaukumu WL-Beta-Remove.zip.
  9. Darbvirsm? ar peles labo pogu noklik??iniet uz faila WL-Beta-Remove.cmd.
   • Ja dator? darbojas oper?t?jsist?ma Windows XP, atlasiet Atv?rt.
   • Ja dator? darbojas oper?t?jsist?ma Windows Vista, atlasiet Palaist k? administratoram.
  10. Ja tiek par?d?ts dro??bas br?din?jums, atlasiet Palaist.
   Piez?me.
   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Lietot?ja piek?uves kontroles at?auja
   Sist?mas Windows Vista lietot?jiem: ja tiek pras?ts ievad?t administratora paroli vai apstiprin?jumu, noklik??iniet uz Turpin?t.
   Kam?r programma darbojas, tiek r?d?ts komandu uzvednes logs, bet kad t? beidz darbu ? komandu uzvednes logs autom?tiski tiek aizv?rts.
  11. Ja failu WL-Beta-Remove.zip v?laties no?emt, velciet to uz Atkritni.
  12. Lai datoru sagatavotu Windows Live pakalpojuma atk?rtotai instal??anai, restart?jiet to.
 5. Instal?jiet Windows Live pakalpojumu atk?rtoti.
  1. Apmekl?jiet ?o Windows Live pakalpojumu lejupiel?des vietni:
   http://get.live.com/betas/home
  2. Noklik??iniet uz saites, lai instal?tu vajadz?go Windows Live pakalpojumu.
   Piez?me. Windows Live pakalpojumu instal??anas programmas faili ir lieli. Instal??anas process parasti aiz?em no 5 l?dz 15 min?t?m vien? interv?l?. Tas ir atkar?gs no interneta savienojuma ?truma un pieejam?s vietas disk?. Instal??anas logs var laiku pa laikam pazust. Tas ir norm?li. Piln?gi noteikti, ka instal??anas process joproj?m darbojas fon?.

Rekviz?ti

Raksta ID: 940065 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2008. gada 3. j?nijs - P?rskat??ana: 1.5
ATTIECAS UZ
 • Windows Live Messenger
 • Windows Live Mail
 • Windows Live Writer
Atsl?gv?rdi: 
kbtshoot kbwinliveportal kbpubtypekc KB940065

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com