Poruka o gre?ci prilikom poku?aja pokretanja komande ?vssadmin list writers? na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Windows Server 2003: ?Gre?ka: 0x8000FFFF?

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 940184 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

Kada pokrenete komandu vssadmin list writers na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Windows Server 2003, mo?e se javiti neki od slede?ih simptoma.

Napomena Komanda vssadmin list writers navodi pretpla?ene module za generisanje podataka tehnologije Volume Shadow Copy.
 • Dobijate slede?u poruku o gre?ci:
  Gre?ka: 0x8000FFFF
 • U evidenciji aplikacije mo?e biti evidentiran slede?i doga?aj:
  Tip doga?aja: gre?ka
  Izvor doga?aja: VSS
  ID doga?aja: 12302
  Opis: gre?ka tehnologije Volume Shadow Copy Service: otkrivena je unutra?nja nedoslednost pri poku?aju da se uspostavi veza sa modulima za generisanje podataka tehnologije Shadow Copy Service. Proverite da li Event Service i Volume Shadow Copy Service rade ispravno.
 • Lista je prazna.

UZROK

Do ovog problema mo?e do?i ako je o?te?en slede?i klju? registratora:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\EventSystem\{26c409cc-ae86-11d1-b616-00805fc79216}\Subscriptions

RE?ENJE

Da bismo re?ili ovaj problem umesto vas, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da re?ite ovaj problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto meneDa biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku za popravku.


Popravi ovaj problem
Microsoft Fix it 50498


Napomene
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska ispravka funkcioni?e i za druge jezi?ke verzije operativnog sistema Windows.
 • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za popravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.Popravi?u sâm

Va?no Ovaj ?lanak ne treba da se koristi za operativne sisteme Windows Vista, Windows Server 2008, kao ni za novije verzije operativnog sistema Windows. Po?ev?i od verzija Windows Vista i Windows Server 2008, instalacija komponenti operativnog sistema Windows zasnovana je na manifestu. Poku?aj da se ru?no registruju odre?ene komponente na na?in opisan u okviru slede?ih koraka mo?e dovesti do neo?ekivanih rezultata za ?ije re?avanje mo?e biti potrebna ponovna instalacija operativnog sistema Windows.

Da biste re?ili ovaj problem, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte Regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Prona?ite slede?i potklju? registratora i kliknite na njega:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\EventSystem\{26c409cc-ae86-11d1-b616-00805fc79216}\Subscriptions
 3. U meniju Ure?ivanje izaberite stavku Izbri?i, a zatim kliknite na dugme Da da biste potvrdili da ?elite da izbri?ete potklju?.
 4. Zatvorite alatku ?Ure?iva? registratora?.
 5. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte services.msc, a zatim kliknite na dugme U redu.
 6. Kliknite desnim tasterom mi?a pojedina?no na slede?e usluge. Za svaku uslugu izaberite stavku Ponovo pokreni:
  • COM+ Event System
  • COM+ System Application
  • Microsoft Software Shadow Copy Provider
  • Volume Shadow Copy
 7. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte cmd, a zatim kliknite na dugme U redu.
 8. Na komandnoj liniji otkucajte vssadmin list writers, a zatim pritisnite taster ENTER.
 9. Ako VSS moduli za generisanje podataka nisu navedeni, zatvorite prozor komandne linije. Ne morate da dovr?ite preostale korake.

  Ako VSS moduli za generisanje podataka nisu navedeni, na komandnoj liniji otkucajte slede?e komande. Nakon svake komande pritisnite taster ENTER.
  • cd /d %windir%\system32
  • net stop vss
  • net stop swprv
  • regsvr32 ole32.dll
  • regsvr32 oleaut32.dll
  • regsvr32 /i eventcls.dll
  • regsvr32 vss_ps.dll
  • vssvc /register
  • regsvr32 /i swprv.dll
  • regsvr32 es.dll
  • regsvr32 stdprov.dll
  • regsvr32 vssui.dll
  • regsvr32 msxml.dll
  • regsvr32 msxml3.dll
  • regsvr32 msxml4.dll
  Napomena Mo?da se poslednja komanda ne?e uspe?no pokrenuti.
 10. Na komandnoj liniji otkucajte vssadmin list writers, a zatim pritisnite taster ENTER.
 11. Proverite da li su sada navedeni VSS moduli za generisanje podataka.

Da li je ovo re?ilo problem?

 • Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.
 • Bi?emo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste pru?ili povratne informacije ili prijavili probleme u vezi sa ovim re?enjem, ostavite komentar na blogu "Popravi umesto mene ili nam po?aljite e-poruku.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 940184 - Poslednji pregled: 11. septembar 2011. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
Klju?ne re?i: 
kberrmsg kbtshoot kbprb kbfixme kbmsifixme KB940184

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com