Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? hi?u su?t trong Outlook 2007

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 940226 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Quan tr?ng Bài vi?t này ch?a m?t ph?n cho b?n th?y làm th? nào đ? giúp thi?t đ?t b?o m?t th?p hơn ho?c làm th? nào đ? t?t tính năng b?o m?t trên máy tính. B?n có th? th?c hi?n nh?ng thay đ?i này đ? làm vi?c xung quanh m?t v?n đ? c? th?. Trư?c khi b?n th?c hi?n nh?ng thay đ?i này, chúng tôi khuyên b?n nên đánh giá nh?ng r?i ro liên quan đ?n vi?c th?c hi?n các s?a l?i t?m này trong môi trư?ng c? th? c?a b?n. N?u b?n áp d?ng cách này, m?t b?t k? bư?c b? sung thích h?p đ? giúp b?o v? máy tính.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? hi?u su?t trong Microsoft Office Outlook 2007

B?n có th? g?p m?t ho?c nhi?u c?a các v?n đ? hi?u su?t sau trong Outlook 2007:
 • Outlook 2007 dư?ng như là không đáp ?ng.
 • Outlook 2007 s? xu?t hi?n đ? ng?ng đáp ?ng cho m?t lâu năm.

Thông tin thêm

Các v?n đ? hi?u su?t có th? đư?c gây ra b?i m?t ho?c nhi?u g?i ? sau:
 • Thông s? k? thu?t không đ? máy tính
 • Gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Outlook 2007 notinstalled
 • L?n các t?p tin m?c tin thư thoại cá nhân (.pst) ho?c Offline m?c tin thư thoại files(.ost)
 • Outlook OST t?p tin ho?c .pst t?p tin đư?c lưu tr? trên m?t ổ đĩa v?i hi?u su?t không đ? ghi
 • Bên th? ba add-in
 • Ti?n ích mà truy c?p d? li?u Outlook (đi?u này ch? áp d?ng cho Windows Vista)
 • Microsoft Office Communicator h?i nh?p
 • Ch?ng vi-rút ph?n m?m tương tác
 • Windows Desktop Search l?p m?c ch? d?n
 • Đóng c?a không đ?y đ? c?a t?p tin PST ho?c OST t?p tin
 • Tài kho?n POP3 trên Windows Vista máy s? d?ng
 • Nhi?u ngu?n cung c?p th?c s? đơn gi?n cung c?p (RSS)
 • Ch? đ? Thanh việc cần làm và Online v?i Exchange server
 • B? hư h?ng Outlook tin thư thoại c?u h?nh

Máy tính có c?n đáp ?ng các yêu c?u h? th?ng cho gói Office 2007, b?n đang s? d?ng?

Đ?m b?o r?ng máy tính này đáp ?ng các yêu c?u h? th?ng cho gói Microsoft Office 2007, b?n đang s? d?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các yêu c?u h? th?ng cho h? th?ng Office 2007, h?y ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://Office.Microsoft.com/en-US/Outlook/HA101668651033.aspx
N?u máy tính g?p ch? là các yêu c?u h? th?ng t?i thi?u, b?n s? không kinh nghi?m t?i ưu hi?u su?t c?a b? ?ng d?ng Office 2007.

B?n đang ch?y phiên b?n m?i nh?t c?a Outlook 2007?

Hi?u su?t c?i ti?n đ? đư?c gi?i thi?u sau khi Outlook 2007 đư?c phát hành đ? s?n xu?t (RTM). Đ? kh?c ph?c s? c? m?t v?n đ? hi?u su?t ho?c hành vi b?t ng? khác, trư?c tiên b?n ph?i ch?c ch?n r?ng b?n đang s? d?ng xây d?ng g?n đây nh?t c?a Outlook. Đ? bi?t thêm thông tin v? các b?n C?p Nh?t áp d?ng đ?t cho Outlook, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

2625547 Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t các b?n C?p Nh?t áp d?ng đ?t cho Microsoft Outlook (chúng tôi anh ch?)

B?n có m?t t?p tin l?n PST ho?c t?p tin OST l?n?

N?u b?n có m?t t?p tin l?n PST ho?c t?p tin OST l?n, b?n có th? tr?i nghi?m ?ng d?ng t?m d?ng trong các ho?t đ?ng tiêu bi?u trong Outlook. Các ho?t đ?ng tiêu bi?u bao g?m đ?c thư e-mail, di chuy?n thư e-mail và xoá thư e-mail.

Khi b?n s? d?ng Outlook 2007 v?i hi?u su?t C?p Nh?t, ho?c b?n s? d?ng Outlook 2007 SP1 Phiên b?n trư?c khi tháng hai 2009 cumulative update, nguyên t?c sau đây kích thư?c OST thư?ng áp d?ng:
 • Lên đ?n 2 gigabyte (GB): Kích thư?c này nên cung c?p m?t kinh nghi?m ngư?i dùng t?t trên h?u h?t ph?n c?ng.
 • Gi?a 2 GB và 4 GB:Kích thư?c này thư?ng là ph?n c?ng ph? thu?c. V? v?y, n?u b?n có nhanh ? c?ng và RAM nhi?u, kinh nghi?m c?a b?n s? t?t hơn. Tuy nhiên, slowerhard ổ đĩa, ch?ng h?n như ổ đĩa thư?ng đư?c t?m th?y trên máy tính di đ?ng ho?c đ?u th? h? ? trạm đậu r?n (SSDs), kinh nghi?m m?t s? ?ng d?ng t?m d?ng khi đáp ?ng các ổ đĩa.
 • Nhi?u hơn 4 GB: Kích thư?c này là nơi t?m d?ng ng?n B?t đ?u x?y ra trên mosthardware.
 • R?t l?n, ch?ng h?n như 10 GB ho?c l?n hơn: Kích c? này làm tăng t?n su?t t?m d?ng ng?n, especiallywhile b?n đang t?i xu?ng b?c e-mail m?i. B?n có th? s? d?ng đ?ng b? tomanually nhóm g?i/nh?n thư c?a b?n. Đ?ng b? hóa này gi?m thi?u nh?ng thay đ?i trong các t?p tin localdata trong s? d?ng n?ng e-mail. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? đ?ng b? hóa manageOutlook, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://Office.Microsoft.com/en-US/Outlook/HP052421871033.aspx
  http://Office.Microsoft.com/en-US/Outlook/HP030829231033.aspx

Khi b?n s? d?ng Outlook 2007 SP1 v?i tháng hai 2009 cumulative update ho?c cao hơn, các nguyên t?c kích thư?c OST sau thư?ng áp d?ng:
 • Lên đ?n 5 gigabyte (GB): Kích thư?c này nên cung c?p m?t kinh nghi?m ngư?i dùng t?t trên h?u h?t ph?n c?ng.
 • T? 5 GB đ?n 10 GB: Kích thư?c này thư?ng là ph?n c?ng ph? thu?c. V? v?y, n?u b?n có m?t ổ đĩa c?ng nhanh và nhi?u RAM, kinh nghi?m c?a b?n s? t?t hơn. Tuy nhiên, ổ đĩa c?ng ch?m hơn, ch?ng h?n như ổ đĩa thư?ng đư?c t?m th?y trên máy tính di đ?ng ho?c đ?u th? h? ? trạm đậu r?n (SSDs), kinh nghi?m m?t s? ?ng d?ng t?m d?ng khi đáp ?ng các ổ đĩa.
 • Nhi?u hơn 10 GB: Kích thư?c này là nơi t?m d?ng ng?n B?t đ?u x?y ra trên h?u h?t ph?n c?ng.
 • R?t l?n, ch?ng h?n như 25 GB ho?c l?n hơn: Kích c? này làm tăng t?n s? c?a t?m d?ng ng?n, đ?c bi?t là trong khi b?n đang t?i xu?ng b?c e-mail m?i. Như mô t? ? trên, b?n có th? s? d?ng Nhóm gửi/nhận t? đ?ng b? thư c?a b?n.

Kích thư?c t?i đa m?c đ?nh cho m?t Unicode PST ho?c OST t?p tin là kho?ng 20 GB. bài KB sau mô t? làm th? nào đ? tăng kích thư?c t?i đa c?a m?t t?p tin PST ho?c OST:
832925 Làm th? nào đ? c?u h?nh gi?i h?n kích thư?c cho c? hai (.pst) và (OST) t?p tin trong Outlook 2007 và Outlook 2003

Các bài đăng blog sau đây mô t? làm th? nào đ? gi?m kích thư?c c?a t?p tin d? li?u c?c b? c?a b?n b?ng cách s? d?ng đ?ng b? hóa b? l?c:
http://msexchangeteam.com/Archive/2007/12/17/447750.aspx
Đây là m?t gi?i pháp kho?ng cách d?ng và đư?c cung c?p ? đây đ? tham kh?o n?u b?n không th? làm gi?m kích thư?c c?a h?p thư c?a b?n. Ví d?, b?n có th? không đ? gi?m kích thư?c c?a h?p thư c?a b?n n?u b?n ph?i duy tr? m?t kho lưu tr? c?a t?t c? các b?c e-mail, c? hai g?i và nh?n, trong m?t th?i gian kho?ng vài năm.

B?n đang ch?y m?t máy tính có m?t th? h? đ?u tiên ổ đĩa trạm đậu r?n (SSD) ho?c m?t ch?m quay ? c?ng (HDD)?

N?u b?n đang ch?y Outlook 2007 trên máy tính có m?t th? h? đ?u tiên ổ đĩa trạm đậu r?n (SSD) ho?c m?t ch?m quay ? c?ng (HDD), b?n có th? kinh nghi?m thư?ng xuyên t?m d?ng khi b?n th?c hi?n các ho?t đ?ng tiêu bi?u trong Outlook.

Lưu tr? và truy xu?t d? li?u trong t?p d? li?u Outlook liên quan đ?n m?t s? lư?ng nh? noncontiguous đ?c và vi?t. M?t thư?c đo t?t đ? s? d?ng khi đo hi?u năng t?p d? li?u trên ph?n c?ng c? th? là ổ đĩa noncontiguous vi?t hi?u su?t. Windows hi?u su?t đ?i đ? cung c?p m?t công c? tên WinSAT (xem dư?i đây đ? t?i v? và th?c hi?n hư?ng d?n) có th? đư?c s? d?ng đ? chu?n c? th? ổ đĩa. Như b?n có th? nh?n th?y trong b?ng dư?i đây, nh?ng kinh nghi?m ư?c tính cho Outlook 2007 SP1 v?i tháng hai 2009 cumulative update là t?t hơn.

Công c? WinSAT đư?c bao g?m trong Windows Vista và Windows 7. Đ? ch?y WinSAT trên Windows Vista ho?c Windows 7, s? d?ng các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó g? cmd trong h?p tra c?u chương tr?nh và t?p tin (B?t đ?u tra c?u trong Windows Vista).
 2. B?m chu?t ph?i vào cmd ho?c cmd.exe trong danh sách k?t qu? và nh?p vào ch?y như qu?n tr? viên. N?u đư?c nh?c, nh?p thông tin kí nh?p ngư?i qu?n tr?.
 3. Trong c?a s? nh?c l?nh xu?t hi?n, h?y ch?y l?nh sau:

  WinSAT đ?a - ổ đĩa c - ch?y - vi?t - s? 10

  Lưu ?Các k?t qu? đư?c t?m th?y trong các t?p tin C:\Windows\Performance\Winsat\Winsat.log.

Cho ph?ng không - Windows Vista - ho?c không-Windows 7-d?a máy tính, b?n có th? có đư?c công c? WinSAT như là m?t ph?n c?a Windows 7 Upgrade Advisor. B?n có th?
t?i v? các Windows 7 Upgrade Advisor ? đây:
http://www.Microsoft.com/Download/en/details.aspx?ID=20

Sau khi cài đ?t chuyên bi?t Windows 7 Upgrade Advisor, s? d?ng các bư?c sau đ? ch?y các công c? WinSAT trên Windows XP ho?c Windows Server 2003:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó nh?p vào ch?y. G? cmd trong h?p Open .
 2. Trong c?a s? nh?c l?nh xu?t hi?n, h?y ch?y l?nh sau đ? di chuy?n vào m?c tin thư thoại thích h?p:

  cd\program files\microsoft windows 7 nâng c?p c? v?n

  Lưu ?Trên hệ điều hành 64-bit, b?n có th? c?n ph?i đi?u hư?ng đ?n m?t con đư?ng khác nhau m?c tin thư thoại b?ng cách s? d?ng l?nh sau:

  cd\program \microsoft t?p tin (x 86) windows 7 nâng c?p c? v?n
 3. Ch?y l?nh sau đ? B?t đ?u WinSAT

  Winsat đ?a - ổ đĩa c - ch?y - vi?t - tính 10

  Lưu ?Các k?t qu? đư?c t?m th?y trong các t?p tin C:\Windows\Performance\Winsat\Winsat.log.

B?ng dư?i đây cho th?y m?t kinh nghi?m Outlook ư?c tính d?a trên đi?m tr? l?i b?i công c? WinSAT.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
WinSAT đi?mLái xe đ?c đi?mSP1 trư?c khi C?p Nh?t Tháng haiSP1 sau khi C?p Nh?t Tháng hai và phiên b?n m?i hơn
Ít hơn 15 MB/sTh? h? 1 và th? h? 2 SSDs (đ?u năm 2008)Không s? d?ng đư?cGi?i h?n h?p l?, đáp ?ng, treo và t?m d?ng
Gi?a 15 MB/s và 30 MB/sH?u h?t các th? h? 2 SSDs (sau tháng 4 năm 2008); nhi?u ổ đĩa quay máy tính xách tay 5400 rpmNhi?u ngư?i treo và t?m d?ng su?t c? ngàyGi?i h?n h?p l?, đáp ?ng, treo và t?m d?ng
Gi?a 30 MB/s và 40 MB/sM?t s? cao c?p th? h? 2 SSDs (sau tháng 9 năm 2008); nhi?u ổ đĩa quay 7200 rpmGi?i h?n h?p l?, đáp ?ng, treo và t?m d?ngNhanh, đáp ?ng, ch? th?nh tho?ng b? treo
L?n hơn 40 MB/sTh? h? 3 SSDs, công ngh? MLC l?n SLC (tháng 11 năm 2008); nhi?u ổ đĩa quay v?ng/phút 10000Nhanh, đáp ?ng, ch? th?nh tho?ng b? treoNhanh, đáp ?ng, hi?m khi treo

B?n có có nhi?u m?c trong m?t m?c tin thư thoại duy nh?t?

N?u b?n s? d?ng t?p tin OST ho?c PST
N?u b?n có m?t s? l?n các m?t hàng trong b?t k? m?c tin thư thoại duy nh?t, b?n có th? g?p v?n đ? hi?u su?t trong m?t s? ho?t đ?ng trong Outlook khi b?n s? d?ng t?p tin d? li?u đ?a phương. N?u b?n s? d?ng Outlook đ? k?t n?i v?i h?p thư đư?c đ?t trên m?t Microsoft Exchange Server và s? d?ng Ch? đ? Thư tín Lưu tr? Trung gian c?a Microsoft Exchange, Outlook đ?ng b? hóa email và các m?t hàng khác vào m?t t?p tin gián tuy?n d? li?u Outlook (OST). N?u b?n s? d?ng Outlook đ? k?t n?i v?i tài kho?n email khác, ch?ng h?n như POP3 ho?c IMAP, Outlook lưu tr? email và các m?t hàng khác vào m?t t?p tin d? li?u Outlook (.pst) đ?a phương. Các v?n đ? hi?u su?t là đáng chú ? đ?c bi?t là khi b?n chuy?n vào và ra kh?i m?c tin thư thoại có ch?a m?t s? l?n các m?t hàng.

N?u b?n có hơn 50.000 m?t hàng trong m?t m?c tin thư thoại duy nh?t, xem khác hơn là s?p x?p b?i: ngày có th? ch?m hơn. Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n di chuy?n m?t s? m?t hàng trong các m?c tin thư thoại l?n hơn đ? tách c?p trong cùng m?t c?a hàng ho?c t?i kho lưu tr?, và s? d?ng s?p x?p theo: ngày.
N?u b?n k?t n?i v?i Exchange trong ch? đ? tr?c tuy?n
N?u b?n không s? d?ng ch? đ? đ?m ?n Exchange, h?y xem l?i m?t trong nh?ng tài nguyên sau. Các ngu?n l?c tài li?u m?t s? v?n đ? hi?u su?t trên m?t máy ch? Exchange có cao m?c đ?m và t?m nh?n h?n ch?. Ngoài ra, các ngu?n tài nguyên th?o lu?n làm th? nào các v?n đ? hi?u su?t có th? ?nh hư?ng đ?n kinh nghi?m ngư?i dùng khách hàng t?ng th?.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? s? hi?u bi?t tác đ?ng hi?u su?t cao m?c đ?m và gi?i h?n s? l?n xem, ghé thăm web site sau c?a Microsoft:

Hi?u bi?t v? nh?ng tác đ?ng hi?u su?t cao m?c đ?m và gi?i h?n s? l?n xem
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc535025.aspx
S? hi?u bi?t b? máy cơ s? d? li?u và Nh?t k? hi?u su?t y?u t?
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/ee832791.aspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? gi?i h?n kích thư?c h?p thư, h?y truy c?p Microsoft Exchange Team blog m?c sau đây:
http://msexchangeteam.com/Archive/2005/03/14/395229.aspx

B?n có b?t k? không thi?t y?u các add-in ho?c out-of-add-in đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong Outlook?

N?u b?n đ? không thi?t y?u add-in đư?c cài đ?t chuyên bi?t, b?n có th? mu?n lo?i b? chúng kh?i Outlook. Đ? xem các add-ins đư?c cài đ?t chuyên bi?t, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong Outlook, b?m vào Trung tâm tin c?y trên menucông c? .
 2. Nh?p vào Add-in đ? hi?n th? m?t danh sách theCOM add-in đư?c cài đ?t chuyên bi?t.
theo m?c đ?nh, sau phần bổ sung COM đư?c bao g?m trong h? th?ng văn ph?ng năm 2007:
 • Microsoft truy c?p Outlook Add-in cho thu th?p d? li?u andPublishing
 • Microsoft Exchange thư thoại tin t?c th?i h?p nh?t
 • Microsoft Office Groove Proxy cho Outlook Add-in
 • Microsoft Office SharePoint Server đ?ng nghi?p ImportAdd trong
 • Microsoft Office Outlook điện thoại di động b?n ghi d?ch v?
 • Microsoft VBA cho Outlook Add-in
 • OneNote ghi chú v? Outlook m?c
 • Windows t?m E-mail Indexer
B?t k? phần bổ sung COM đư?c li?t kê trong Trung tâm tin c?y đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t b?i các ph?n m?m khác.

Outlook c?ng có th? s? d?ng Microsoft Exchange Server khách hàng ti?n ích m? r?ng đó có th? gây ra v?n đ? hi?u su?t. Đ? xem danh sách hi?n đ? cài đ?t chuyên bi?t Exchange Server khách hàng ti?n ích m? r?ng, nh?p vào Ti?n ích m? r?ng khách hàng trao đ?i trong qu?n l? danh sách trong ph?n Add-in , và sau đó nh?p vào đi. hộp thoại Thêm trong qu?n l? Hi?n th? danh sách các hi?n đ? cài đ?t chuyên bi?t Exchange Server khách hàng ti?n ích m? r?ng.

theo m?c đ?nh, các ph?n m? r?ng sau khách hàng máy ch? Exchange đư?c bao g?m trong h? th?ng văn ph?ng năm 2007:
 • Đ?i di?n truy c?p
 • Khôi ph?c m?c đ? xoá
 • Ti?n ích m? r?ng Exchange l?nh
 • trang tính ch?t, trang thuộc tính ph?n m? r?ng Exchange
B?t k? ph?n m? r?ng khác đư?c li?t kê trong hộp thoại Thêm trong qu?n l? đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t b?i các ph?n m?m khác.

Đ? xác đ?nh cho dù v?n đ? hi?u su?t do các add-in, h?y ch?y Outlook ? ch? đ? an toàn. Đ? làm đi?u này, h?y nhấn và giữ CTRL khi b?n B?t đ?u Outlook. Khi Outlook B?t đ?u trong ch? đ? an toàn, t?t c? các phần bổ sung COM và ti?n ích m? r?ng Exchange Server khách hàng b? vô hi?u hoá.

N?u v?n đ? bi?n m?t khi Outlook đang ch?y trong ch? đ? an toàn, có th? m?t trong các add-ins gây ra v?n đ? hi?u su?t. Kh?c ph?c s? c? có th? x?y ra do các phần bổ sung COM ho?c Exchange Server khách hàng m? r?ng, vô hi?u hóa b?t k? m?c nào mà b?n không s? d?ng thư?ng xuyên. Sau đó, kh?i đ?ng l?i Outlook. N?u đó không gi?i quy?t v?n đ?, vô hi?u hóa c?n l?i add-in t?ng ngư?i m?t. N?u đó không gi?i quy?t v?n đ?, v?n đ? có th? không đư?c gây ra b?i m?t add-in.

Đ? vô hi?u hóa các phần bổ sung COM, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên menu công c? , b?m vào TrustCenter.
 2. Nh?p vào Add-in, b?m COMAdd-in trong danh sách qu?n l? , và sau đó nh?p vàođi.
 3. Trong hộp thoại phần bổ sung COM , nh?n toclear hộp kiểm cho b?t k? phần bổ sung COM mà b?n mu?n vô hi?u hóa.
 4. Sau khi b?n vô hi?u hóa các add-ins, nh?p vào OK, và sau đó kh?i đ?ng l?i Outlook.
Đ? vô hi?u hoá ti?n ích m? r?ng Exchange Server khách hàng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên menu công c? , b?m vào TrustCenter.
 2. Nh?p vào Add-in, b?m Ti?n ích m? r?ng ExchangeClient trong danh sách qu?n l? , và sau đó nh?p vàođi.
 3. Trong hộp thoại Thêm trong qu?n l? , h?y nh?p vào toclear hộp kiểm cho b?t k? ti?n ích m? r?ng mà b?n mu?n vô hi?u hóa.
 4. Sau khi b?n vô hi?u hóa các ph?n m? r?ng, nh?p vàoOK, và sau đó kh?i đ?ng l?i Outlook.

B?n đ? cài đ?t chuyên bi?t b?t k? ti?n ích tích h?p v?i Outlook?

Trên m?t máy tính d?a trên Windows Vista, lo?i b? b?t k? ti?n ích mà b?n đ? t?i xu?ng đ? hi?n th? d? li?u Outlook c?a b?n. Ví d?, d? li?u này có th? bao g?m l?ch Outlook, Outlook nhi?m v?, Outlook thư và danh b? Outlook. Đ? lo?i b? các ti?n ích trên m?t máy tính d?a trên Windows Vista, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Startbutton
  , và sau đó nh?p vào Panel điều khiển.
 2. Nh?p vào Control Panel nhà.
 3. B?m vào chương tr?nh.
 4. Nh?p vào Windows SidebarProperties.
 5. Trong ph?n b?o tr? , nh?p vàoxem danh sách các ch?y ti?n ích.
 6. Nh?p vào b?t k? ti?n ích mà b?n mu?n vô hi?u hóa, và sau đó b?m lo?i b?.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Thanh bên Windows, xem các "Làm th? nào tôi làm tùy ch?nh Thanh bên Windows?" Giúp đ? các ch? đ? trong Windows Vista.

Là h?i nh?p Outlook v?i Communicator đư?c kích ho?t?

theo m?c đ?nh, Outlook bao g?m các tính năng tích h?p v?i Microsoft Office Communicator. Các tính năng Outlook và Communicator chia s? liên quan ch? y?u đ?n s? hi?n di?n thông tin như cho dù ai đó là b?n r?n, đi, ho?c đang h?p. Đ? vô hi?u hoá tính năng tích h?p, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong Outlook, b?m vào tu? ch?n trên tr?nh đơncông c? .
 2. Nh?p vào tab khác , b?m đ? b? ch?n hộp kiểmHi?n th? tr?c tuy?n trạm đậu bên c?nh tên ngư?i theoNgư?i tên, và sau đó nh?p vào OK.
 3. Kh?i đ?ng l?i Outlook.

Ph?n m?m ch?ng vi-rút ch?y?

C?nh báo Cách này có th? làm cho m?t máy tính ho?c m?ng d? b? t?n công b?i ngư?i s? d?ng đ?c h?i ho?c b?i các ph?n m?m gây h?i như vi-rút. Chúng tôi không khuyên b?n nên s?a l?i t?m này nhưng đang cung c?p thông tin này do đó b?n có th? áp d?ng cách này theo cách riêng c?a b?n. S? d?ng cách này nguy cơ c?a riêng b?n.

N?u ph?n m?m ch?ng vi-rút c?a b?n bao g?m tích h?p v?i Outlook, b?n có th? g?p v?n đ? hi?u su?t trong Outlook. Trong trư?ng h?p này, b?n có th? vô hi?u hóa t?t c? Outlook tích h?p trong ph?n m?m ch?ng vi-rút. Ho?c, b?n có th? vô hi?u hóa b?t k? ph?n m?m ch?ng vi-rút add-in đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong Outlook. Lưu ? r?ng n?u b?n đang k?t n?i đ?n m?t h?p thư Exchange Server, email ho?c h?p thư c?a b?n đ? đư?c quét b?i các ph?n m?m ch?ng vi-rút trên máy ch?. B?n nên ki?m tra v?i ngư?i qu?n tr? Exchange đ? đ?m b?o đây là trư?ng h?p.

B?n có th? ph?i liên h? v?i nhà s?n xu?t ch?ng vi-rút đ? xác đ?nh làm th? nào đ? c?u h?nh ph?n m?m ch?ng vi-rút đ? lo?i tr? b?t k? h?i nh?p v?i Outlook ho?c đ? lo?i tr? các quét trong Outlook.

Ngoài ra, n?u b?n có k? ho?ch th?c hi?n t?p tin c?p virus quét c?a PST, OST, Offline Address Book (.oab) ho?c các t?p tin Outlook trong khi Outlook đang s? d?ng, đ?c bài vi?t sau đây c?a Microsoft TechNet Library. M?c dù nó đư?c li?t kê như là m?t bài vi?t Office 2010, nó c?ng áp d?ng cho các phiên b?n trư?c c?a Outlook.

K? ho?ch quét virus cho Outlook 2010
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/hh550032.aspx

B?n đ? cài đ?t chuyên bi?t Windows Desktop Search trên m?t máy tính d?a trên Windows XP ho?c cài đ?t chuyên bi?t Outlook trên m?t máy tính d?a trên Windows Vista?

tra c?u máy tính đ? bàn Windows (WDS) s? m?c ch? d?n t?t c? các d? li?u trong các t?p tin OST và PST t?p tin. Tuy nhiên, l?p m?c ch? d?n Outlook d? li?u x?y ra ch? khi Outlook đang ch?y. V? v?y, b?n có th? ph?i r?i kh?i Outlook ch?y qua đêm đ? xác đ?nh li?u các v?n đ? hi?u su?t đư?c liên quan đ?n vi?c xây d?ng c?a b?n l?p m?c ch? d?n tra c?u.

V?n đ? hi?u su?t có th? tăng khi Outlook đang ch?y trong ch? đ? tr?c tuy?n. Các v?n đ? hi?u su?t x?y ra b?i v? ch?y Outlook ? ch? đ? tr?c tuy?n tăng t?i trên các máy ch? Exchange. V?n đ? hi?u su?t này là đ?c bi?t đáng chú ? khi Outlook đư?c c?u h?nh trong trạm đậu không m?c đ?nh l?p m?c ch? d?n các m?c t? máy ch? Exchange ch? s? khách hàng đ?a phương, và nhi?u hơn m?t ngư?i s? d?ng l?p m?c ch? d?n Outlook d? li?u cùng m?t lúc b?ng cách s? d?ng Windows Desktop Search.

Đ? xác đ?nh trạm đậu đánh m?c ch? d?n cho d? li?u Outlook, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong Outlook, ch? đ? tra c?u t?c th? trên menucông c? , và sau đó nh?p vào IndexingStatus.
 2. Trong Microsoft Office Outlook dialogbox, xem l?i s? lư?ng m?t hàng mà v?n s? đư?c l?p m?c ch? d?n.
Các built-in cơ tr? l?i-off ch? trong m?c ch? d?n c?u ph?n c?a Windows Desktop Search t?m d?ng các m?c ch? d?n c?a d? li?u Outlook khi h? th?ng đang s? d?ng. Cách d? nh?t đ? k?t thúc đánh m?c ch? d?n là đ? l?i Outlook ch?y qua đêm.

Ngoài ra, v?n đ? hi?u su?t đư?c gi?m khi b?n ch?y Outlook ? Ch? đ? Thư tín Lưu tr? Trung gian c?a Microsoft Exchange. Trong ch? đ? này, Windows Desktop Search tra c?u đ?ng g?i c?c b? c?a h?p thư thay v? n?i dung h?p thư đư?c đ?t trên máy ch?.

Đ? làm các t?p tin PST ho?c OST file t?t không chính xác?

N?u b?n đang ch?y Service Pack 1 (SP1) v?i tháng hai 2009 cumulative update, t?n s? c?a các ho?t đ?ng đư?c mô t? trong ph?n này s? đư?c gi?m đáng k?.

N?u các t?p tin PST ho?c OST file t?t đi không chính xác, b?n có th? nh?n đư?c m?t trong các thông đi?p l?i sau khi b?n B?t đ?u Outlook:
 • Thông báo l?i 1
  Outlook không th? m? t?p tin d? li?ut?p đ? đ?t tên tin cho đ?n khi nó đ? là ki?m tra forproblems.
 • Thông báo l?i 2
  Microsoft Office Outlook' đ? thoát withoutproperly đóng t?p tin d? li?u Outlook c?a b?n 'lái xe: \Users\tên người dùng\AppData\Local\Microsoft\Outlook\outlook.OST'. 'Microsoft Office Outlook' ph?i đư?c kh?i đ?ng l?i. N?u thông báo l?i này l?i xu?t hi?n, liên h? v?i h? tr? cho 'Microsoft Office Outlook' forassistance.
 • Thông báo l?i 3
  Các t?p tin d? li?ut?p đ? đ?t tên tin không đóng c?a đúng cách '. Isbeing t?p tin này ki?m tra cho các v?n đ?.
N?u b?n nh?n đư?c m?t ho?c nhi?u c?a các thông báo l?i, b?n có th? g?p v?n đ? hi?u su?t cho đ?n khi Outlook k?t thúc quá tr?nh h?a gi?i cho các t?p tin OST ho?c cho t?p .PST. Bi?u tư?ng bánh răng sau đây đư?c hi?n th? trên thanh trạng thái trong khi ki?m tra Outlook t?p tin d? li?u trong n?n:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
 Bi?u tư?ng bánh răng Outlook 2007
Khi bi?u tư?ng này bi?n m?t, t?p tin PST ho?c t?p tin OST là h?a gi?i. N?u b?n đang ch?y Outlook 2007 SP1 mà không có b?n C?p Nh?t tích l?y tháng 2 năm 2009, và b?n thoát kh?i Outlook trong khi bi?u tư?ng bánh răng là hi?n nay, h?a gi?i ph?i kh?i đ?ng l?i sau khi b?n ch?y Outlook. Trong trư?ng h?p này, chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n đ? l?i Outlook ch?y cho đ?n khi bánh bi?u tư?ng bi?n m?t trư?c khi b?n thoát Outlook. N?u b?n đang ch?y Outlook 2007 SP1 v?i tháng hai 2009 cumulative update, quá tr?nh h?a gi?i s? t?m d?ng lúc t?t máy và ti?p t?c (t? nơi mà nó đ? b? t?m d?ng) khi b?n B?t đ?u Outlook.

M?t không chính xác đóng xu?ng OST t?p tin ho?c t?p tin PST có th? x?y ra đ?i v?i m?t trong nh?ng l? do sau đây:
 • Quét virus c?a t?p tin
 • B?t bu?c Microsoft Windows t?t máy trư?c khi Outlook.exeprocess t?t hoàn toàn
 • Outlook add-in
N?u b?n th?y v?n đ? này thư?ng xuyên, và b?n có đ? thoát kh?i Outlook không lâu trư?c khi b?n t?t máy tính c?a b?n, nó có th? t?t hơn đ? đóng c?a s? xu?ng trong khi Outlook v?n đang ch?y. Chúng tôi đ? ngh? b?n làm đi?u này thay v? thoát Outlook và sau đó đóng c?a s? xu?ng ngay sau đó.

B?n có s? d?ng m?t quy t?c mà di chuy?n các m?c ra kh?i c?a hàng m?c đ?nh?

Quy t?c mà di chuy?n các m?c t? c?a hàng m?c đ?nh c?a b?n vào m?t c?a hàng có th? gây ra v?n đ? hi?u su?t khi Outlook t?i b?c e-mail. Các v?n đ? hi?u su?t ph? bi?n, đ?c bi?t là n?u b?n không ch?y Outlook v?i C?p Nh?t SP1.

N?u b?n đang s? d?ng quy t?c đ? di chuy?n thư t? tài kho?n POP3 đ? m?t c?a hàng, b?n có th? s? d?ng ch?c năng m?i trong Outlook 2007 cho phép b?n thay đ?i đ?a đi?m giao hàng c?a tài kho?n POP3. Trong trư?ng h?p này, b?n không ph?i s? d?ng quy t?c đ? chuy?n thư t? tài kho?n đó đ?n c?a hàng riêng bi?t.

Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên menu công c? , b?m vàotài kho?n, và sau đó ch?n tài kho?n POP3 trong danh sách.
 2. Nh?p vào Thay đ?i m?c tin thư thoại ? cu?i thedialog h?p đ? ch?n m?t m?c tin thư thoại trong các c?a hàng riêng bi?t mà b?n mu?n todeliver tài kho?n đó.
N?u b?n không s? d?ng m?t tài kho?n POP3, b?n c?ng có th? kh?c ph?c s? c? này b?ng cách thi?t l?p m?c tiêu cho t?t c? các quy t?c đ? trong cùng m?t c?a hàng Outlook. Sau đó, s? d?ng các tính năng AutoArchive đ? di chuy?n thư ra kh?i c?a hàng m?c đ?nh v?i s? lư?ng l?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? c?u h?nh các tính năng AutoArchive, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
830119 Mô t? v? các tính năng AutoArchive trong Outlook 2007 và Outlook 2003

B?n đư?c k?t n?i v?i m?t máy ch? POP3?

Đ? bi?t thêm thông tin v? m?t workaround có th? n?u b?n đư?c k?t n?i v?i m?t máy ch? POP3 và t?c đ? t?i v? c?a b?n là r?t ch?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935400 Ph?i m?t m?t th?i gian r?t dài đ? t?i v? b?c e-mail t? m?t máy ch? POP3 trong Outlook 2007

B?n đang đ?ng b? hóa nhi?u RSS ngu?n d? li?u th? c?p?

N?u b?n đang ch?y Service Pack 1 (SP1) v?i b?n C?p Nh?t tích l?y tháng 2 năm 2009, các v?n đ? đư?c mô t? trong ph?n này đư?c gi?m đáng k? ? t?n s?.

N?u b?n đang đ?ng b? hóa nhi?u RSS ngu?n d? li?u th? c?p vào Outlook, b?n có th? g?p v?n đ? hi?u su?t v?i m?t s? ho?t đ?ng b?nh thư?ng. theo m?c đ?nh, t?t c? các ngu?n cung c?p RSS đư?c đ?ng b? hoá t? đ?ng thi?t l?p kho?ng th?i gian. N?u b?n có quá nhi?u ngu?n d? li?u th? c?p, Outlook có th? tr? nên không ph?n h?i.

B?n có th? t?o m?t nhóm g?i/nh?n riêng bi?t có ch?a ch? c?a b?n ngu?n d? li?u th? c?p RSS, và b?n có th? lo?i b? chúng kh?i nhóm c?a b?n tài kho?n thư m?c đ?nh là trong. Đi?u này s? cho phép b?n đ? đ?ng b? các RSS ngu?n d? li?u th? c?p theo yêu c?u thay v? đ?t kho?ng th?i gian.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? qu?n l? Nhóm gửi/nhận, xem các bài vi?t trên web site văn ph?ng tr?c tuy?n Web sau đây:
http://Office.Microsoft.com/en-US/Outlook/CH101395511033.aspx
C?m ơn b?n! Ph?n h?i c?a b?n đư?c s? d?ng đ? giúp chúng tôi c?i thi?n n?i dung h? tr? c?a chúng tôi. Đ? có thêm h? tr? tùy ch?n, truy c?p vào các Tr? giúp và h? tr? trang.

B?n đang ch?y Outlook v?i Thanh việc cần làm đư?c kích ho?t khi Outlook đang ch?y trong ch? đ? tr?c tuy?n ch?ng l?i m?t Exchange server?

N?u b?n đang ch?y Outlook v?i Thanh việc cần làm đư?c kích ho?t khi Outlook đang ch?y trong ch? đ? tr?c tuy?n ch?ng l?i m?t Exchange server, d? li?u b? sung s? đư?c hi?n th? ? thanh công vi?c ph?i làm L?y t? h? ph?c v?. V? v?y, yêu c?u b? sung d? li?u đư?c th?c hi?n. Các yêu c?u d? li?u b? sung cho Thanh việc cần làm gây ra lưu lư?ng m?ng b? sung mà có th? ?nh hư?ng đ?n hi?u su?t c?a m?t s? ho?t đ?ng Outlook tiêu chu?n.

N?u b?n đang ch?y Service Pack 1 (SP1) v?i b?n C?p Nh?t tích l?y tháng 2 năm 2009, s? lư?ng lưu lư?ng truy c?p m?ng do Thanh việc cần làm has been gi?m t? phiên b?n trư?c đó, đ?c bi?t là khi t?i m?c l?ch l?p l?i.

Đ? tránh thêm m?ng lư?i giao thông và có hi?u l?c hi?u su?t k?t qu? trong Outlook, b?n có th? t?t Thanh việc cần làm và gi?m lưu lư?ng m?ng gi?a Outlook và Exchange trong ch? đ? tr?c tuy?n. Đi?u này gi?m d? li?u thu h?i yêu c?u ?nh hư?ng kinh nghi?m ngư?i dùng đáng k? nh?t n?u b?n có m?t m?ng lư?i có đ? tr? cao ho?c gi?i h?n băng thông. Đ? t?t Thanh việc cần làm trong Outlook, tr? t?i Thanh việc cần làm trên xem tr?nh đơn, và sau đó nh?p vào t?t.

Qu?n tr? viên c?ng có th? vô hi?u hóa thanh vi?c c?n làm trên máy tính c?a ngư?i dùng b?ng cách s? d?ng thông tin ki?m nh?p sau đây.

N?u b?n không s? d?ng m?t thi?t l?p chính sách, s? d?ng các thông tin sau.

V? trí registry:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Options\ToDoBar

Giá tr? tên: DisableToDoBar
Lo?i giá tr?: DWORD
D? li?u giá tr?: 1 ho?c 0

Lưu ? N?u các d? li?u giá tr? đư?c thi?t l?p đ? 1, Thanh việc cần làm b? t?t. N?u các d? li?u giá tr? đư?c đ?t thành 0, Thanh việc cần làm đư?c b?t.

N?u b?n dùng m?t thi?t l?p chính sách, s? d?ng các thông tin sau.

V? trí registry:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Options\ToDoBar

Giá tr? tên: DisableToDoBar
Lo?i giá tr?: DWORD
D? li?u giá tr?: 1 ho?c 0

Lưu ? N?u các d? li?u giá tr? đư?c thi?t l?p đ? 1, Thanh việc cần làm b? t?t. N?u các d? li?u giá tr? đư?c đ?t thành 0, Thanh việc cần làm đư?c b?t.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào ngư?i qu?n tr? có th? ki?m soát giao di?n ngư?i dùng thông qua các cài đ?t chuyên bi?t chính sách, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc178990.aspx
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc179100.aspx

Có b?n đ? c? g?ng t?o ra m?t h? sơ Outlook m?i?

Trong m?t s? trư?ng h?p, m?t h? sơ Outlook tin thư thoại có th? đư?c sai. T?o m?t h? sơ Outlook m?i có th? gi?i quy?t m?t s? v?n đ? hi?u su?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? vi?c t?o ra m?t h? sơ Outlook m?i, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
829918 Làm th? nào đ? t?o và đ?t c?u h?nh m?t c?u h?nh email trong Outlook 2010, Outlook 2007 và Outlook 2003

Thông tin thêm

Các s?n ph?m bên th? ba đư?c th?o lu?n trong bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Microsoft cung c?p thông tin liên h? c?a bên th? ba đ? giúp b?n t?m h? tr? k? thu?t. thông tin liên h? này có th? thay đ?i mà không báo trư?c. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a thông tin liên h? c?a bên th? ba này.

Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? liên h? v?i b?t k? c?a các công ty đư?c đ? c?p trong bài vi?t này, ghé thăm web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/GP/vendors

Thu?c tính

ID c?a bài: 940226 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Mười Một 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Outlook 2007
T? khóa: 
kbexpertisebeginner kbhowto kbinfo kbmt KB940226 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 940226

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com