Identifikator ?lanka: 940782 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Ovaj ?lanak opisuje kako da omogu?ite Microsoft programski dodatak za konferencije za Microsoft Office Outlook. Ovaj ?lanak tako?e opisuje kako da utvrdite da li je programski dodatak za konferencije za Outlook omogu?en prikazivanjem registratora.

DODATNE INFORMACIJE

Kada ste instalirali programski dodatak za konferencije za Outlook, konferencijski meni i Microsoft Office Live Meeting traka sa alatkama se mo?da ne?e pojaviti u programu Outlook. U ovom slu?aju ?ete morati ru?no da omogu?ite programski dodatak za konferencije za Outlook.

Omogu?avanje programskog dodatka za konferencije za Outlook

Da bismo umesto vas omogu?ili ili onemogu?ili programski dodatak za konferencije za Outlook, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da re?ite ovaj problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto meneDa biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. Zatim u dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i pratite korake u ?arobnjaku Popravi.


Omogu?avanje programskog dodatka za konferencije za Outlook
Microsoft Fix it 50760
Onemogu?avanje programskog dodatka za konferencije za Outlook
Microsoft Fix it 50761


Napomene
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska ispravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za ispravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.Popravi?u sâm

Da biste to uradili, sledite korake u skladu sa verzijom programa Outlook koju koristite.

Microsoft Office Outlook 2010

 1. Pokrenite Outlook 2010.
 2. U meniju Datoteka izaberite stavku Opcije.
 3. U dijalogu Opcije kliknite na opciju Programski dodaci
 4. Na listi Upravljanje izaberite stavku COM programski dodaci, a zatim kliknite na dugme Idi
 5. U dijalogu COM programski dodaci , kliknite da biste potvrdili izbor u polju za potvrdu Programski dodatak za sastanak na mre?i za Microsoft Lync 2010 , a zatim kliknite na dugme U redu.
Napomena: Ako se poruka - Programski dodatak je instaliran za sve korisnike ra?unara i samo ga administrator mo?e povezati ili prekinuti vezu. - pojavi u toku 5. koraka, proverite da li ste prijavljeni na lokalnom ra?unaru sa akreditivima jednakim administratoru domena.

Microsoft Office Outlook 2007

 1. Pokrenite Outlook 2007. 
 2. U meniju Alatke izaberite stavku Centar za pouzdanost.
 3. U dijalogu Centar za pouzdanost izaberite karticu Programski dodaci
 4. Na listi Upravljanje izaberite stavku COM programski dodaci, a zatim kliknite na dugme Idi.
 5. U dijalogu COM programski dodaci , kliknite da biste potvrdili izbor u polju za potvrdu Programski dodatak za konferencije za Microsoft Office Outlook , a zatim kliknite na dugme U redu.
Konferencijski meni i Live Meeting traka sa alatkama ?e biti prikazani.

Microsoft Office Outlook 2003

 1. Pokrenite Outlook 2003. 
 2. U meniju Pomo? izaberite stavku Osnovni podaci o programu Microsoft Office Outlook.
 3. U dijalogu Osnovni podaci o programu Microsoft Office Outlook izaberite Onemogu?ene stavke.
 4. U dijalogu Onemogu?ene stavke izaberite Microsoft programski dodatak za konferencije za Microsoft Office Outlook, a zatim kliknite na dugme Omogu?i.
 5. Kliknite na dugme Zatvori.
 6. U dijalogu Osnovni podaci o programu Microsoft Office Outlook kliknite na dugme U redu.
Konferencijski meni i Live Meeting traka sa alatkama ?e biti prikazani.


Ispitivanje registratora da biste utvrdili da li je Programski dodatak za sastanak na mre?i za Microsoft Lync 2010 omogu?en

Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. U ure?iva?u registratora prona?ite slede?i potklju? registratora:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Outlook\Addins\UcAddin.UCAddin.1
 3. Ispitajte vrednost stavke registratora LoadBehavior. Ako je njena vrednost 3, programski dodatak za sastanak na mre?i za Microsoft Lync 2010 je omogu?en.

Ispitivanje registratora da biste utvrdili da li je programski dodatak za konferenciju za Outlook omogu?en

Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. U ure?iva?u registratora prona?ite slede?i potklju? registratora:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Outlook\Addins\Microsoft.LiveMeeting.Addins
 3. Ispitajte vrednost stavke registratora LoadBehavior. Ako je njena vrednost 3, programski dodatak za konferenciju za Outlook je omogu?en.

Kako da kontroli?ete u?itavanje programskog dodatka za sastanak na mre?i za Microsoft Lync 201 i Microsoft programskog dodatka za konferenciju za Microsoft Office Outlook

COM programski dodatak treba da bude registrovan za svaku aplikaciju sistema Office u kojoj je pokrenut. Da bi bio registrovan za odre?enu aplikaciju, programski dodatak treba da kreira potklju? koriste?i svoj ProgID kao ime za klju? u okviru slede?ih lokacija registratora:
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\<OfficeApp>\Addins\<ProgID>
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\<OfficeApp>\Addins\<ProgID>
Programski dodatak bi na ovim lokacijama klju?a trebalo da navede vrednosti za prepoznatljivo ime za prikaz i za pun opis. Osim toga, programski dodatak bi trebalo da navede ?eljeno pona?anje prilikom u?itavanja pomo?u DWORD vrednosti pod imenom LoadBehavior. Ova vrednost odre?uje kako host aplikacija u?itava programski dodatak.

Microsoft Office programski dodatak za konferenciju za Outlook koristi LoadBehavior 2 za onemogu?eno i vrednost 3 za omogu?eno.

Ako je stavka registratora HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Outlook\Addins\Microsoft.LiveMeeting.Addins - LoadBehavior postavljena na 3:
 • U dijalogu ?COM programski dodaci? ?e biti potvr?en izbor stavke Microsoft programski dodatak za konferenciju za Microsoft Office Outlook.

Ako je stavka registratora HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Outlook\Addins\Microsoft.LiveMeeting.Addins - LoadBehavior postavljena na 2:
 • U dijalogu ?COM programski dodaci? ?e biti opozvan izbor stavke Microsoft programski dodatak za konferenciju za Microsoft Office Outlook.

Postavke registratora za COM programske dodatke mogu da se primenjuju na nivou ra?unara ili korisni?kog naloga koji je prijavljen. Postavke registratora koje se primenjuju na nivou ra?unara zamenjuju postavke registratora koje se primenjuju na nivou prijavljenog korisnika.

Postavke registratora za LoadBehavior koje su opisane iznad je mogu?e primeniti na programski dodatak za sastanak na mre?i za Microsoft Lync 201 i na Microsoft programski dodatak za konferenciju za Microsoft Office Outlook.


Da li je ovo re?ilo problem?

 • Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.
 • Bi?emo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste obezbedili povratne informacije ili da biste prijavili probleme sa ovim re?enjem, ostavite komentar na blogu ?Popravi umesto mene? ili nam po?aljite e-poruku.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 940782 - Poslednji pregled: 20. decembar 2011. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Office Live Meeting 2007
 • Microsoft Lync 2010
Klju?ne re?i: 
kbexpertiseinter kbhowto kbinfo vkbportal107 vkbportal230 kbmsifixme kbfixme KB940782

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com