Kako da re?im problem koji nastaje kada instaliram automatsku ispravku za Word 2007 na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Windows Vista?

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 940791 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Opis problema

Instalirate automatsku ispravku za Microsoft Office Word 2007 na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Windows Vista, a zatim ponovo pokrenete ra?unar. Ako je Word 2007 bio pokrenut prilikom ponovnog pokretanja ra?unara, iskusi?ete neke od slede?ih simptoma:
 • Mi? ne funkcioni?e kada koristite Word.
 • Nije mogu?e otvoriti Word dokument iz prozora ?Pretraga? u operativnom sistemu Windows Vista.
 • Nije mogu?e otvoriti Word dokument iz usluge Windows Desktop Search.
 • Dolazi do pada programa Word kada poku?ate da ga pokrenete ili zatvorite.
 • Dolazi do pada programa Word kada otvorite dijalog Otvaranje.
 • Dolazi do pada programa Word kada sa?uvate dokument.
 • Dolazi do pada programa Word kada zatvorite dokument.
Ovaj ?lanak vam poma?e da re?ite ovaj problem.

Da bismo re?ili ovaj problem umesto vas, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite da sami re?ite ovaj problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto mene

Da biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na vezu Re?i ovaj problem. Zatim u dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku.

Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50204


Napomena Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom jeziku. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za ostale jezi?ke verzije operativnog sistema Windows.

Napomena Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, automatsku popravku mo?ete sa?uvati na fle? disku ili CD-u, a zatim je mo?ete pokrenuti na ra?unaru na kojem postoji problem.

Sada pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.

Popravi?u sâm

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?e korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. U tom slu?aju mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Za vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vra?anje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows

Da biste re?ili ovaj problem, izbri?ite
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Data
potklju? registratora. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Iza?ite iz svih Office programa.
 2. Kliknite na dugme Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  dugme ?Start?
  , u polju Zapo?ni pretragu otkucajte regedit, a zatim pritisnite taster ENTER.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Dozvola kontrole korisni?kog naloga
  Ako vam bude zatra?ena administratorska lozinka ili potvrda, otkucajte lozinku ili kliknite na dugme Nastavi.
 3. Prona?ite slede?i potklju? registratora i kliknite na njega:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Data
 4. U meniju Ure?ivanje izaberite stavku Izbri?i, a zatim kliknite na dugme Da.
 5. Zatvorite alatku ?Ure?iva? registratora?.
 6. Ponovo pokrenite Word.
Sada pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.

Da li je ovo re?ilo problem?

Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim ?lankom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.

Status

Korporacija Microsoft je potvrdila da je ovo problem kod Microsoft proizvoda navedenih u odeljku ?Odnosi se na?.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 940791 - Poslednji pregled: 18. septembar 2011. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Office Word 2007
Klju?ne re?i: 
kbmsifixme kbfixme kbexpertiseinter kbtshoot kbprb KB940791

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com