Làm th? nào đ? gi?i quy?t th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày b?ng cách s? d?ng công c? c?p nh?t l?ch c?a Exchange

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 941018 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày là m?t h? th?ng đ? đ?t đ?ng h? trư?c v? v?y r?ng c? hai b?nh minh và hoàng hôn x?y ra ? m?t gi? sau đó. Hi?u qu? là b? ban ngày after midnight. Nhi?u qu?c gia quan sát th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày. H?u h?t các các nư?c có quy t?c và quy đ?nh riêng c?a h? đ? khi th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày b?t đ?u và k?t thúc.

Nh?ng ngày c?a th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) có th? thay đ?i t? năm đ?n năm. Ngư?i dùng Microsoft Outlook có C?p Nh?t nh?n đ?nh c?a h? l?ch m?i khi có thay đ?i các quy t?c DST. Nh?ng ngày gi?a trư?c đó DST quy t?c và quy đ?nh hi?n hành DST đư?c nh?c đ?n trong bài vi?t này như là các "th?i gian dài DST."

Bài vi?t này mô t? các hành đ?ng mà b?n có th? m?t đ?n đ?a ch? m?c l?ch trong Outlook x?y ra trong m? r?ng DST giai đo?n. Bài vi?t này c?ng mô t? các hành đ?ng mà b?n nên dùng đ? C?p Nh?t kho?n m?c l?ch s? đư?c lưu trong Microsoft Exchange Server theo các quy t?c DST m?i. Các gi?i pháp đư?c tr?nh bày trong bài vi?t này liên quan đ?n các Microsoft Exchange l?ch C?p Nh?t Tool ("công c? trao đ?i").

Cho thêm thông tin v? làm th? nào đ? chu?n b? cho nh?ng thay đ?i trong th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày trong 2007 (DST 2007) cho t?t c? các s?n ph?m Microsoft b? ?nh hư?ng, truy c?p vào sau đây Web site c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/GP/cp_dst
Năm 2011, chính ph? Nga đ? thông qua m?t đ?o lu?t đ? h?y b? th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST). Đ? bi?t thêm chi ti?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/GP/cp_dst#tab0
Đ? bi?t thêm chi ti?t b?ng ti?ng Nga, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/GP/cp_dst/ru#tab0

THÔNG TIN THÊM

V? công c? trao đ?i

Sau khi b?n cài đ?t các b?n C?p Nh?t DST cho Microsoft Windows, c? c? các cu?c h?n có x?y ra trong giai đo?n thay đ?i DST s? không chính xác hi?n th? như x?y ra m?t gi? sau đó. Đi?u này là đúng đ?i v?i c? hai đ?nh k? và đ?a đơn ví d? các cu?c h?n. B?n ph?i c?p nh?t các cu?c h?n như v?y mà h? s? đư?c hi?n th? m?t cách chính xác trong Outlook, trong Microsoft Office Outlook Web Access, và trong các ?ng d?ng đó d?a trên nghiên c?u khoa h?c Data Objects (CDO).

Outlook cung c?p m?t công c? đư?c đ?t tên theo C?p Nh?t d? li?u múi gi? Công c? cho Microsoft Office Outlook ("công c? Outlook"). Công c? này cho phép ngư?i dùng đ? c?p nh?t l?ch c?a riêng h?.

Đ? bi?t thêm v? C?p Nh?t d? li?u múi gi? Công c?, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
931667Làm th? nào đ? gi?i quy?t nh?ng thay đ?i gi? mùa trong năm 2007 b?ng cách s? d?ng công c? c?p nh?t d? li?u múi gi? đ?i v?i Microsoft Office Outlook
Công c? c?p nh?t l?ch Exchange ("vi?c trao đ?i công c?") giúp b?n tránh nh?ng khó khăn mà ngư?i qu?n tr? ph?i đ?i m?t trong vi?c tri?n khai công c? Outlook r?ng r?i đ?n t?t c? ngư?i dùng và trong vi?c b?o đ?m r?ng m?i ngư?i dùng ch?y các Outlook công c? đúng.

Mô t? c?p cao c?a các công c? trao đ?i

Trao đ?i c? này bao g?m hai t?p tin riêng bi?t th?c thi. Đây t?p tin này đư?c mô t? trong b?ng sau.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpMô tả
Msextmz.exe S?a t?p tin th?c thi ch?t chi?t xu?t t? múi gi? thông tin t? h?p thư trên m?t máy ch? đang ch?y Exchange Server. Đi?u này t?p tin th?c thi c?ng c?p nh?p h?p thư l?ch cho m?t danh sách đ? ch? r? ngư?i s? d?ng.
Msextmzcfg.exe T?p tin th?c thi này là m?t công c? c?u h?nh th?c hi?n h?u h?t các bư?c đư?c tham gia trong C?p Nh?t m?t máy ch? Exchange Server.

V? phiên b?n m?i c?a công c? trao đ?i

D?a trên thông tin ph?n h?i c?a khách hàng, m?t phiên b?n m?i c?a công c? trao đ?i phát hành 13 tháng 8 năm 2007. Bài vi?t này đ? c?p đ?n các phiên b?n m?i c?a các Trao đ?i công c?. N?u b?n đang ch?y m?t phiên b?n c? c?a công c? trao đ?i, g? b? cài đ?t nó, và sau đó cài đ?t phiên b?n m?i.

Phiên b?n m?i c?a công c? trao đ?i bao g?m nh?ng c?i ti?n sau đây:
 • Múi gi? khai thác và các quá tr?nh C?p Nh?t l?ch là tăng t?c lên fourfold.
 • Giao di?n ngư?i dùng cho các công c? c?u h?nh nhi?u hơn s?p x?p h?p l? và tr?c quan.
 • Kh? năng C?p Nh?t ph?ng h?i ngh? và tài nguyên h?p thư bây gi? đư?c xây d?ng thành công c? c?u h?nh.
 • Kh? năng đ? C?p Nh?t ngư?i dùng h?p thư bây gi? đư?c xây d?ng trong các công c? c?u h?nh.
 • M?t tài li?u x? l? s? c? bây gi? kèm v?i các Công c? trao đ?i, và nó đư?c tích h?p vào các công c? c?u h?nh.
 • Thu?t toán khai thác múi gi? và qu?n l? l?i kh? năng đang đư?c c?i thi?n.
 • Quá tr?nh khai thác g? là ngư?i dùng thân thi?n hơn.

R?i ro c?a vi?c ch?y công c? trao đ?i

Khi b?n ch?y công c? trao đ?i, đó là m?t nguy cơ mà các cu?c h?n đơn th? hi?n không có th? đư?c c?p nh?t m?t cách chính xác. Ví d?, các cu?c h?n đơn th? hi?n đ? m?t ngư?i s? d?ng t?o ra sau khi h? đi?u hành C?p Nh?t ngày đư?c C?p Nh?t không chính xác.

Đ? gi?m b?t nguy cơ này, s? d?ng m?t trong các phương pháp sau đây:
 • Gi?m b?t kho?ng th?i gian gi?a th?i gian b?n C?p Nh?t máy tính khách và th?i gian b?n C?p Nh?t h?p thư l?ch.
 • N?u máy tính trong vi?c t? ch?c đư?c c?p nh?t m?t th?i gian dài trư?c đây, s? d?ng các Ch? C?p nh?t các cu?c h?p đ?nh k? thi?t l?p trongThi?t đ?t chuyên sâu.

  Thông thư?ng, ngư?i t?o ra đ?a đơn ví d? các cu?c h?n nhi?u tháng trư?c. V? v?y, n?u DST C?p Nh?t đ? cài đ?t nhi?u tháng trư?c, h?u h?t các cu?c h?p đơn ví d? mà rơi vào kho?ng th?i gian dài DST t?o b?ng cách s? d?ng m?i DST quá tr?nh chuy?n đ?i quy t?c. Các cu?c h?p này không c?n ph?i đư?c C?p Nh?t.
 • N?u b?n bi?t chính xác ngày khi t?t c? các máy tính khách C?p Nh?t, s? d?ng các H? đi?u hành vá ngày thi?t l?p trongThi?t đ?t chuyên sâu. N?u m?t ngày đư?c ch? đ?nh, đơn ví d? các cu?c h?n đ? đư?c t?o ra sau ngày đó không đư?c C?p Nh?t b?i vi?c trao đ?i công c?.
Chú ý N?u b?n ch?y công c? Outlook ho?c công c? trao đ?i trên m?t khách hàng máy tính đang ch?y Windows Vista, và b?n ch?y các công c? ch?ng l?i h?p thư trư?ng h?p nhà múi gi? chu?n New Zealand, b?n ph?i ch?y công c? m?t l?n th? hai vào ngày ho?c sau ngày 1 tháng 1 2008. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem đư?c g?i" các v?n đ?"ph?n.

Tùy ch?n đ? C?p Nh?t h?p thư

B?ng sau đây li?t kê năm tùy ch?n mà b?n có th? s? d?ng đ? C?p Nh?t ngư?i s? d?ng h?p thư s? d?ng quy t?c múi gi? DST 2007.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tùy ch?nThu?nNhư?c đi?m
Phân ph?i công c? Outlook đ? m?i ngư?i s? d?ng, và sau đó hư?ng d?n ngư?i dùng C?p Nh?t h?p thư riêng c?a h?. Tùy ch?n này tránh nguy cơ mà là liên k?t v?i ch?y công c? trao đ?i. R?t khó đ? đ?m b?o r?ng t?t c? ngư?i dùng s? ch?y công c? Outlook m?t cách chính xác và trong m?t k?p th?i cách.

Ngư?i s? d?ng không có Outlook s? không th? ch?y các Outlook công c?.

B?n ph?i th?c hi?n m?t n? l?c b? sung giáo d?c đ? làm gi?m s? nh?m l?n cho ngư?i s? d?ng.
Ch?y công c? trao đ?i ch?ng l?i b? ?nh hư?ng t?t c? ngư?i dùng và máy ch?. Tùy ch?n này cung c?p m?t kinh nghi?m s?p x?p h?p l? cho ngư?i s? d?ng. Đó là m?t r?i ro liên quan đ?n ch?y công c? trao đ?i, như mô t? trong ph?n "Nguy cơ ch?y công c? Exchange".
Ch?y công c? Exchange đ? C?p Nh?t ch? đ?nh k? các cu?c h?n. H?y đ? ngư?i dùng C?p Nh?t đơn ví d? các cu?c h?n trong h?p thư c?a h? b?ng cách s? d?ng công c? Outlook. Đó là ít r?i ro c?a các cu?c h?n đơn ví d? đư?c C?p Nh?t không chính xác. Như?c đi?m c?a ch?y công c? Outlook là k?t h?p v?i khuy?t đi?m c?a ch?y công c? trao đ?i.
Ch?y không công c? Exchange hay Outlook công c?. Yêu c?u ngư?i dùng đ? ki?m tra l?ch c?a h? và re-book các cu?c h?n khi c?n thi?t. Đi?u này tùy ch?n tránh nguy cơ là liên k?t v?i ch?y công c? trao đ?i. Tr? khi t?t c? ngư?i dùng re-book b? ?nh hư?ng t?t c? các cu?c h?n, m?t s? l?ch m?c s? là m?t gi? t?t trong th?i k? DST m? r?ng.

B?n ph?i làm cho m?t n? l?c b? sung giáo d?c đ? làm gi?m s? nh?m l?n cho ngư?i s? d?ng.
Phân ph?i công c? Outlook đ? m?i ngư?i s? d?ng, và sau đó hư?ng d?n ngư?i dùng C?p Nh?t h?p thư riêng c?a h?. Sau đó, s? d?ng phương th?c khai thác múi gi? công c? trao đ?i đ? xác đ?nh li?u ngư?i s? d?ng đang ch?y công c? Outlook.

N?u nh?ng ngư?i s? d?ng không ch?y công c? Outlook, các qu?n tr? viên có th? ch?y công c? trao đ?i.
Tùy ch?n này làm gi?m nguy cơ b? ngư?i dùng không ch?y công c? trong m?t cách k?p th?i, và tránh nguy cơ là liên k?t v?i ch?y công c? trao đ?i. Đây không ph?i là m?t l?a ch?n n?u ngư?i dùng là ch?y Microsoft Office Outlook 2007.

Làm th? nào đ? cài đ?t công c? trao đ?i

Công c? c?p nh?t l?ch c?a trao đ?i có s?n đ? t?i v? trong các h?nh th?c c?a m?t t?p tin th?c thi self-extracting (Msextmz.exe). Công c? này có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói ph?n m?m công c? trao đ?i l?ch C?p Nh?t bây gi?.

Máy ?o đư?c t?o ra đ? giúp b?n cài đ?t và s? d?ng công c? trao đ?i. Máy ?o d?a trên Microsoft Windows Server 2003, Outlook 2007, Microsoft Office Excel 2007 và Microsoft Office Word 2007. Máy ?o công tr?nh trong c? hai Microsoft Virtual PC 2004 và trong Microsoft Virtual Server 2005 R2.

Đ? bi?t thêm v? máy ?o cho công c? c?p nh?t l?ch c?a trao đ?i, b?m vào các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
933185Máy ?o là có s?n đ? giúp b?n tri?n khai các b?n c?p nh?t l?ch th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày 2007 trong m?t t? ch?c Exchange
Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? h? tr? c?a Microsoft tác ph?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft s? d?ng nhi?u nh?t ph?n m?m phát hi?n vi rút hi?n t?i đ? có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a m?i thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Ngôn ng? đư?c h? tr? b?i công c? trao đ?i

Công c? trao đ?i này ch? b?ng ti?ng Anh. Công c? s? ch?y ch? trên m?t máy tính English (US).

Các phiên b?n c?a Exchange Server tương thích v?i các công c? trao đ?i

Công c? trao đ?i có th? C?p Nh?t h?p thư trên các phiên b?n sau đây c?a Exchange Server:
 • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Server Phiên b?n doanh nghi?p
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition

H? đi?u hành đư?c h? tr? b?i công c? trao đ?i

Công c? trao đ?i s? ch?y trên các phiên b?n 32-bit sau đây h? đi?u hành:
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows XP
 • Windows Vista

Nh?ng vi?c c?n làm trư?c khi b?n ch?y công c? trao đ?i

Cài đ?t C?p Nh?t

Trư?c khi b?n ch?y công c? trao đ?i, h?y ch?c ch?n r?ng khách hàng và máy ch? máy vi tính đư?c c?p nh?t m?t cách chính xác. Đ? th?c hi?n vi?c này, cài đ?t b?n c?p nh?t Windows DST trên khách hàng và trên các máy ch?. Đ? bi?t thêm thông tin, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
942763Tháng Mư?i Hai 2007 tích l?y múi gi? C?p Nh?t cho h? đi?u hành Microsoft Windows

N?u b?n đang ch?y Microsoft Exchange Server Cài 2003 Service Pack 2 (SP2), đ?t m?t ho?c c? hai nh?ng c?p nh?t sau đây, như thích h?p cho cơ quan b?n:
 • C?p Nh?t 911829
 • C?p Nh?t 924334
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các b?n C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
911829B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i khi b?n c? g?ng th?c hi?n b?t k? công vi?c ch?nh s?a, ho?c ph?i b?m vào đ? kích ho?t khung so?n trong Outlook Web Access
924334 So?n thư m?u d?ng đáp ?ng sau khi b?n cài đ?t Internet Explorer 7.0 và S/MIME ki?m soát trên m?t máy khách Outlook Web Access trong Exchange Server 2003
N?u ngư?i dùng đang trong v?ng Jerusalem, Trung ương Brazil, ho?c E. Nam M? múi gi?, xin vui l?ng đ?c hư?ng d?n t?i các bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau đây:

943390 M?t s? m?c l?ch Outlook rebased không chính xác khi b?n s? d?ng Outlook múi gi? d? li?u C?p Nh?t công c? đ? đi?u ch?nh đ? thay đ?i gi? mùa trong múi gi? nh?t đ?nh

Xác minh yêu c?u h? th?ng

B?n ph?i ch?y công c? Exchange ch? trên m?t máy tính mà các các đi?u ki?n sau đây là đúng:
 • Máy tính này có Microsoft Office Outlook 2003 Service Pack 2 (SP2) ho?c Microsoft Office Outlook 2007 đư?c cài đ?t.
 • Máy tính có Outlook múi gi? d? li?u công c? cài đ?t.
 • Microsoft.NET Framework phiên b?n 2.0 đư?c cài đ?t trên các máy khách.
B?n không th? ch?y công c? trao đ?i trên máy tính đang ch?y Exchange Server ho?c công c? qu?n l? h? th?ng trao đ?i. N?u b?n c? g?ng đ? cài đ?t công c? trao đ?i trên máy tính đang ch?y Exchange Server ho?c trao đ?i Công c? qu?n l? h? th?ng, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Microsoft Exchange l?ch công c? C?p Nh?t không th? đư?c cài đ?t v?i Microsoft Exchange.

Xác minh quy?n h?n và yêu c?u ngư?i s? d?ng khác

Ki?m ch?ng r?ng các đi?u ki?n sau là đúng:
 • Qu?n l? lưu tr? thông tin c?p phép trên m?i trao đ?i Cơ s? d? li?u máy ch? thư (MDB) đư?c C?p Nh?t.
 • G?i như quy?n cho t?t c? các h?p thư C?p Nh?t.
 • Đ?y đ? quy?n truy c?p h?p thư cho t?t c? các h?p thư C?p Nh?t.
 • Qu?n tr? viên đ?a phương c?p phép đư?c c?p trên máy tính đó ch?y công c? trao đ?i.

V? k?ch b?n "S? cho phép h?p thư Grant"

B?n có th? s? d?ng các t?p l?nh GrantMailboxPermission.vbs m?u c?p m?t ngư?i s? d?ng tên mi?n đ?y đ? quy?n truy c?p h?p thư và g?i như quy?n cho t?t c? h?p thư.

K?ch b?n này có th? ch?y ch? b?i m?t máy ch? trao đ?i ngư?i qu?n tr? trên máy tính đang ch?y Exchange 2000 Server ho?c trao đ?i Server 2003. K?ch b?n này không th? ch?y trên m?t máy tính đang ch?y Exchange Server 2007. Tuy nhiên, b?n có th? s? d?ng Exchange Management Shell đ? c?p các quy?n như yêu c?u.

M? cho các t?p l?nh .vbs đư?c cung c?p trong các "Tham kh?o" ph?n. B?ng sau miêu t? hai ch? đ? trong đó này k?ch b?n ch?y.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Ch? đ?Ch? huyMô tả
Thêm CScript GrantMailboxPermission.vbs –add Domain_Name \ User_Name File_Name L?nh này cho phép các Domain_Name \ User_Name ngư?i s? d?ng truy c?p h?p thư đ?y đ? và g?i dư?i quy?n cho h?p thư ngư?i dùng đư?c li?t kê trong đ?u vào t?p tin.

Các t?p tin đ?u vào ph?i là m?t t?p tin văn b?n có ch?a nh?ng di s?n tên mi?n c?a h?p thư ngư?i s? d?ng. Các tên này ph?i đư?c phân cách b?i v?n chuy?n Tr? v? + dây ngu?n c?p d? li?u (CRLF).

Các k?ch b?n t?o ra m?t GrantMailboxPermission.log t?p tin. T?p tin này là m?t b?n ghi c?a các h?p thư đó đ? đư?c x? l?. D?ng đ?u tiên c?a t?p nh?t k? là các Domain_Name \ User_Name s? d?ng đư?c c?p truy c?p. Không xóa b? t?p này. T?p tin này đư?c s? d?ng trong ch? đ? lo?i b?.

N?u m?t r? ràng "t? ch?i" truy c?p đư?c gán cho ngư?i dùng, k?ch b?n các b?n ghi các thông tin trong m?t t?p tin có tên "GrantMailboxPermission.err." Các k?ch b?n s? không c?p cho hay thay đ?i đư?c s? cho phép.

N?u ngư?i dùng là m?t ph?n c?a nhóm b?o m?t đó đ? đư?c ch? đ?nh "t? ch?i" truy c?p, các k?ch b?n tài tr? Đ?y đ? quy?n truy c?p h?p thư và g?i như. Tuy nhiên, ngư?i dùng s? không th? đ? đăng nh?p vào h?p thư. T?t c? các l?i s? đư?c lưu l?i các GrantMailboxPermission.err t?p tin.
Lo?i b? CScript GrantMailboxPermission.vbs –removeL?nh này lo?i b? truy c?p h?p thư đ?y đ? và g?i như cho phép đ?n các h?p thư đư?c li?t kê trong GrantMailboxPermission.log t?p tin t? các Domain_Name \ User_Name ngư?i s? d?ng. Các Domain_Name \ User_Name ngư?i dùng đư?c xác đ?nh trong các GrantMailboxPermission.log t?p tin.
Chú ý
 • Khi b?n ch?y k?ch b?n này trên máy tính đang ch?y Exchange Server, k?ch b?n tr? v? m?t nhân v?t th?i k? (.) khi k?ch b?n thành công quá tr?nh ngư?i dùng. K?ch b?n tr? v? m?t đi?m ch?m than k? t? (!!!) khi k?ch b?n không thành công x? l? ngư?i dùng.
 • T?p đ?u ra ch? đ? trích xu?t múi gi? không th? s? d?ng như m?t t?p tin đ?u vào cho k?ch b?n này. Đ? t?o ra các t?p tin đ?u vào cho đi?u này k?ch b?n, dán n?i dung c?a t?p tin đ?u ra ch? đ? múi gi? khai thác thành Notepad, ti?t ki?m các n?i dung như là m?t tài li?u m?i, và sau đó s? d?ng các tài li?u m?i như các t?p tin đ?u vào.

Làm th? nào đ? s? d?ng công c? trao đ?i

S? d?ng công c? trao đ?i, b?t đ?u C?p Nh?t l?ch Exchange Công c? c?u h?nh (Msextmzcfg.exe). Chương tr?nh này s? giúp b?n v?i toàn b? quá tr?nh C?p Nh?t l?ch bi?u.

Ch?y quá tr?nh khai thác múi gi?

Đ? c?p nh?t l?ch bi?u h?p thư, b?n ph?i xác đ?nh múi gi? c?a l?ch. Quá tr?nh khai thác múi gi? ki?m tra các tài s?n và các các cu?c h?n l?ch h?p thư đ? xác đ?nh múi gi? c?a h?. Đ? ch?y các th?i gian quá tr?nh khai thác khu v?c, làm theo các bư?c sau:
 1. T?i welcome trang, nh?p vào Ti?p theo.

  Chú ý Chào m?ng đ?n trang gi?i thi?u b?n đ?n công c? c?u h?nh và th?o lu?n v? các c?p phép đư?c yêu c?u đ? ch?y các công c?. Trang c?ng cung c?p m?t liên k?t đ?n bài vi?t này.
 2. Ch? r? thi?t đ?t cho công c? c?u h?nh. Chúng tôi khuyên b?n c?p phát ít nh?t 200 megabyte (MB) không gian đ?a đ? đăng nh?p.

  N?u b?n mu?n thay đ?i thi?t đ?t m?c đ?nh, b?mThi?t đ?t chuyên sâu. Đ? bi?t thêm v? các chuyên sâu cài đ?t, xem b?ng theo th? t?c này.
 3. Ch?n các máy ch? Exchange đ?a phương Active Directory thư m?c d?ch v? r?ng mà b?n mu?n C?p Nh?t. Sau đó, nh?p vàoTi?p theo đ? b?t đ?u quá tr?nh khai thác múi gi?.

  Chú ý N?u b?n đ? có th? th?c hi?n khai thác múi gi?, b?n có th? b? qua bư?c này b?ng cách nh?p vào B? qua.

  Nh?n th?y r?ng m?t t?nh tr?ng qu?y bar, m?t liên k?t đ? đăng nh?p đ?u ra, và m?t màn h?nh th?i gian th?c c?a múi gi? quá tr?nh khai thác đư?c hi?n th?. Sau khi múi gi? quá tr?nh khai thác là hoàn t?t, nh?p vào Ti?p theo.

  N?u l?i đ? g?p ph?i, m?t liên k?t đ?n các tài li?u x? l? s? c? đư?c hi?n th?.
 4. C?u h?nh các H?p thư v?i không có th?i gian Khu Trang, và sau đó nh?p vào Ti?p theo đ? quét l?ch kho?n m?c.

  Chú ý N?u công c? t?m th?y ngư?i s? d?ng không có thu?c tính c?p h?p thư mà ch? ra múi gi? c?a h?, các công c? quét th?c t? cu?c h?p và các cu?c h?n bên trong nh?ng l?ch đ? xác đ?nh múi gi?. B?n có th? ch? đ?nh s? kho?n m?c l?ch mà qua đó b?n mu?n công c? c?u h?nh đ? quét. Các l?n hơn m?t s? m?t hàng mà b?n ch? đ?nh, c?n quét s? m?t.
 5. Trong các Gi?i quy?t không r? Múi gi? hi?n th? tên Trang, các công c? s? nh?c b?n ánh x? múi gi? công c? nào không th? nh?n ra m?t múi gi? đư?c bi?t đ?n h? đi?u hành. Sau khi b?n làm đi?u này, b?mTi?p theo
 6. N?u công c? c?u h?nh t?m th?y ngư?i s? d?ng có nhi?u th?i gian các khu, b?n s? đư?c nh?c đ? t? gi?i quy?t cu?c xung đ?t b?ng cách xác đ?nh m?t trong múi gi? đó đ? c?p nh?t l?ch c?a ngư?i dùng. Sau khi b?n làm đi?u này, b?mTi?p theo.
 7. Trong các Lưu h?p thư DNs v?i th?i gian chưa đư?c gi?i quy?t Khu Trang, b?t k? ngư?i s? d?ng c?n l?i v?n c?n có không có múi gi? thông tin ho?c nh?ng ngư?i v?n c?n có mâu thu?n múi gi? thông tin đư?c ghi l?i trong m?t t?p s? ghi riêng bi?t. Nh?p vào Ti?p theo.
Quá tr?nh khai thác múi gi? bây gi? là hoàn t?t. Danh sách các ngư?i s? d?ng và các chi?t xu?t múi n?m trong t?p tin đ?u ra (Output.txt) ? thư m?c cài đ?t.

Thi?t đ?t chuyên sâu

B?ng sau miêu t? các thi?t đ?t chuyên sâu mà b?n có th? c?u h?nh trong bư?c 2 c?a các th? t?c trư?c đó.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Thi?t l?pCh?c năngK?ch b?nCân nh?c?ng d?ng
C?p Nh?t cu?c h?p đ?nh k? ch?Đi?u này cài đ?t b?n C?p Nh?t ch? đ?nh k? h?p mà b? ?nh hư?ng b?i DST thay đ?i. Các cu?c h?n đơn-trư?ng h?p rơi vào kho?ng th?i gian dài DST là không C?p Nh?t b?t k? c?a cho dù h? ph?i đư?c C?p Nh?t.N?u máy tính trong t? ch?c đư?c c?p nh?t m?t th?i gian dài trư?c đây, s? d?ng thi?t đ?t này.

Thông thư?ng, ngư?i không t?o ra các cu?c h?n đơn ví d? nhi?u tháng trư?c. V? v?y, n?u các b?n C?p Nh?t DST đ? đư?c cài đ?t nhi?u tháng trư?c đó, h?u h?t các cu?c h?p đơn ví d? mà rơi vào DST m? r?ng th?i gian t?o b?ng cách s? d?ng quy đ?nh m?i chuy?n ti?p DST. Đây các cu?c h?p không ph?i đư?c C?p Nh?t.
N?u m?t ngư?i dùng t?o m?t đ?a đơn ví d? cu?c h?p nhi?u tháng trư?c, cu?c h?p này không đư?c c?p nh?t n?u cài đ?t này đư?c ch? đ?nh.Thi?t đ?t này áp d?ng cho t?t c? các h?p thư đ?n t?t c? các h?i ngh? ph?ng, và cho t?t c? ngư?i dùng l?ch.
Cài đ?t h? đi?u hành b?n vá NgàyThi?t đ?t này xác đ?nh trư?ng h?p duy nh?t mà các cu?c h?n t?o ho?c C?p Nh?t k? t? ngày mà b?n ch? đ?nh không C?p Nh?t.N?u b?n bi?t chính xác ngày khi t?t c? các máy tính khách hàng C?p Nh?t, s? d?ng thi?t đ?t này.

Khi b?n làm đi?u này, các cu?c h?p t?o sau khi b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t không đư?c C?p Nh?t. Các cu?c h?p này mùa thu theo quy đ?nh múi gi? m?i.
Thi?t l?p này là có hi?u qu? ch? khi các t?t c? các máy tính khách đư?c C?p Nh?t trong v?ng ít hơn 24 gi?, và khi coù cao thâm nh?p c?a b?n C?p Nh?t. (Đó là thâm nh?p cao khi t? l? ph?n trăm các máy tính trong t? ch?c đ? đư?c C?p Nh?t là ? cao ph?m vi 90 ph?n trăm.)

Ngoài ra, qu?n tr? viên có th? ch? đ?nh ch? có m?t C?p Nh?t ngày. Các cu?c h?p đư?c t?o ra trong th?i gian các khu tương ?ng v?i c? th? các b?n C?p Nh?t và đ? c? th? đ?t th?i gian khu ph?i đư?c C?p Nh?t.

Ng? ? cho h?i ngh? ph?ng là mà ch? C?p Nh?t cu?c h?p ph?ng n?m trong khu th?i gian c? th?.

Ng? ? cho ngư?i s? d?ng h?p thư là r?ng n?u các SuppressExchange thi?t l?p ho?c các SuppressAll thi?t l?p không đư?c ch? đ?nh, ch? ngư?i dùng h?p thư đó thu?c v? th?i gian c? th? các khu đư?c C?p Nh?t.
Thi?t đ?t này áp d?ng cho t?t c? các h?p thư, t?t c? các ph?ng h?i ngh?, và t?t c? ngư?i dùng l?ch.
SuppressExchangeMaxDepthCác thi?t đ?t này gây ra t?t c? các cu?c h?n trong m?t l?ch c?a ngư?i dùng b? ?nh hư?ng b?i s? thay đ?i DST đư?c c?p nh?t b?t k? cho dù ngư?i dùng là t? ch?c các m?c l?ch.

Nếu ngư?i s? d?ng là các t? ch?c c?a m?t m?c l?ch, thông tin C?p Nh?t không đư?c g?i đ?n ngư?i tham d? nh?ng ngư?i có h?p thư Exchange. B?n C?p Nh?t đư?c g?i đ?n nh?ng ngư?i tham d? không có trao đ?i h?p thư.

Các MaxDepth thi?t l?p ch? đ?nh m?c m? r?ng danh sách phân ph?i đư?c th?c hi?n đ? xác đ?nh nh?ng ngư?i tham d? có h?p thư Exchange và mà nh?ng ngư?i tham d? không.
S? d?ng thi?t đ?t này n?u b?n không mu?n trao đ?i ngư?i s? d?ng đ? nh?n đư?c C?p Nh?t cu?c h?p t? ngư?i t? ch?c cho các cu?c h?p s? b? ?nh hư?ng b?i kho?ng th?i gian dài DST.

Các SuppressExchange thi?t l?p là t?t hơn so v?i các SuppressAll thi?t l?p n?u t? ch?c đ? không trao đ?i H? th?ng l?ch máy ch? và n?u các cu?c h?p đư?c lên k? ho?ch đ? bao g?m nh?ng ngư?i tham d? mà đư?c bên ngoài t? ch?c.
Không có b?n C?p Nh?t cu?c h?p đư?c g?i, ngo?i tr? đ? ngư?i dùng không trao đ?i. V? v?y, đ? làm cho ch?c ch?n r?ng b?n h?p cùng đư?c c?p nh?t cho t?t c? ngư?i tham d? có th?, m?i h?p thư trong t? ch?c ph?i đư?c C?p Nh?t.

T?nh tr?ng này có th? tăng đáng k? s? lư?ng h?p thư mà ph?i đư?c C?p Nh?t. V? v?y, th?i gian x? l? có th? tăng lên.

Khi l?n, danh sách l?ng nhau phân ph?i đang ? trên ngư?i tham d? danh sách, nó là m?t quá tr?nh t?n kém đ? xác đ?nh nh?ng ngư?i tham d? cho m?t cu?c h?p và đ? xác đ?nh li?u nh?ng ngư?i tham d? có h?p thư Exchange. N?u b?n ch? đ?nh đi?u này thi?t l?p và thi?t l?p m?t giá tr? cao cho các MaxDepth tham s?, m?t t?i tr?ng đáng k? có th? đư?c đ?t trên tên mi?n b? đi?u khi?n.
Thi?t l?p này ch? áp d?ng cho h?p thư ngư?i s? d?ng.
SuppressAllThi?t đ?t này gây ra t?t c? các cu?c h?n theo l?ch c?a ngư?i dùng b? ?nh hư?ng b?i DST thay đ?i C?p Nh?t b?t k? c?a cho dù ngư?i dùng là ngư?i t? ch?c c?a l?ch kho?n m?c.

N?u ngư?i dùng là t? ch?c m?t m?c l?ch, b?n C?p Nh?t nào không g?i đ?n nh?ng ngư?i tham d?.
S? d?ng thi?t đ?t này n?u b?n không mu?n ngư?i tham d? nh?n đư?c C?p Nh?t cu?c h?p t? nhà t? ch?c các cu?c h?p s? b? ?nh hư?ng các DST kho?ng th?i gian dài.Không có b?n C?p Nh?t cu?c h?p s? đư?c g?i. V? v?y, đ? làm cho ch?c ch?n r?ng b?n sao c?a cùng m?t cu?c h?p đư?c c?p nh?t cho t?t c? ngư?i tham d? có th? m?i h?p thư trong t? ch?c ph?i đư?c C?p Nh?t.

T?nh tr?ng này có th? tăng đáng k? s? lư?ng các h?p thư mà ph?i đư?c C?p Nh?t. V? v?y, th?i gian x? l? có th? đư?c tăng lên.

Ngư?i tham d? ngư?i không có trao đ?i h?p thư làm không nh?n đư?c C?p Nh?t. Các cu?c h?n c?a h? có th? không có C?p Nh?t, tùy thu?c vào h? th?ng thư đi?n t? mà h? đang ch?y và tùy thu?c vào các hành đ?ng mà ngư?i qu?n tr? c?a h? m?t.
Thi?t đ?t này áp d?ng ch? cho h?p thư ngư?i s? d?ng.

C?p nh?t các ph?ng h?i ngh? và h?p thư tài nguyên

B?n ph?i c?p nh?t các ph?ng h?i ngh? và h?p thư tài nguyên đ? tránh đ?t ph?ng xung đ?t. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Trên các Ghi r? ngu?n l?c và ph?ng h?i ngh? L?ch Trang, lo?i ho?c dán danh sách các bi?t hi?u c?a h?i ngh? ph?ng trong t? ch?c c?a b?n. Nh?p vào Gi?i quy?t đ? xác nh?n nh?ng bi?t hi?u, sau đó b?m Ti?p theo.
 2. Trên các Gi?i quy?t múi gi? đ?i v?i tài nguyên và H?i ngh? ph?ng l?ch Trang, công c? nh?c b?n th? công xác đ?nh múi gi? cho m?t ph?ng h?i ngh? n?u các ph?ng h?i ngh? không có m?t múi gi?. Làm đi?u này, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 3. M?t l?i nh?c nh? trang đư?c hi?n th? đ? nh?c nh? b?n r?ng công c? là v? đ? c?p nh?t l?ch bi?u. Nh?p vào Ti?p theo.
 4. Chú ? r?ng m?t thanh tr?ng thái, m?t liên k?t đ?n đ?u ra đăng nh?p, và m?t th?i gian th?c màn h?nh c?a các đ?u ra c?a các công c? đư?c hi?n th?. Nh?p vàoTi?p theo.

  N?u l?i đang g?p ph?i, m?t liên k?t đ?n các kh?c ph?c s? c? tài li?u s? đư?c hi?n th? ? dư?i cùng c?a trang này.

C?p Nh?t ngư?i dùng h?p thư l?ch

Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Trên các Thi?t đ?t cho vi?c C?p Nh?t h?p thư ngư?i dùng L?ch Trang, c?u h?nh các cài đ?t cho C?p Nh?t.

  N?u b?n đ? không ch? đ?nh các SuppressExchange ho?cSuppressAll thi?t đ?t chuyên sâu, ch?n th?i gian các khu b? ?nh hư?ng b?i DST. N?u không, h?y ch?n múi gi? t?t c?.

  Nh?p vàoTi?p theo.
 2. M?t l?i nh?c nh? trang đư?c hi?n th? đ? nh?c nh? b?n r?ng công c? là v? đ? c?p nh?t l?ch bi?u. Nh?p vào Ti?p theo.
 3. Chú ? r?ng m?t thanh tr?ng thái, m?t liên k?t đ?n đ?u ra đăng nh?p, và m?t th?i gian th?c màn h?nh c?a các đ?u ra c?a các công c? đư?c hi?n th?. Sau khi C?p Nh?t hoàn t?t, nh?p vào Ti?p theo.

  N?u l?i đang g?p ph?i, m?t liên k?t đ?n các tài li?u x? l? s? c? đư?c hi?n th? ? dư?i đây Trang.
 4. Nh?p vào K?t thúc.

Trao đ?i công c? đăng nh?p t?p tin và thư m?c con

T?p tin đăng nh?p

Công c? trao đ?i t?o ra các t?p tin log sau đây trong các thư m?c cài đ?t:
 • Output.txt

  T?p này ch?a m?t danh sách t?t c? ngư?i dùng h?p thư đó đ? đư?c tách ra cùng v?i thông tin múi gi? c?a h?.
 • TimeZoneExtraction.log

  Đăng nh?p này có s?n lư?ng k?t h?p c?a múi gi? quá tr?nh khai thác cho t?t c? các máy ch?.
 • ResourceUpdate.log

  Đăng nh?p này ch?a các đ?u ra c?a quá tr?nh C?p Nh?t cho ph?ng h?i ngh? và h?p thư tài nguyên.
 • UserUpdate.log

  Đăng nh?p này ch?a s?n lư?ng k?t h?p c?a ngư?i s? d?ng h?p thư quá tr?nh C?p Nh?t cho t?t c? các máy ch?.
 • CalendarScan.log

  Đăng nh?p này ch?a s?n lư?ng k?t h?p c?a l?ch quét quy tr?nh cho t?t c? các máy ch?.
 • ConflictUsers.txt

  Đăng nh?p này ch?a danh sách ngư?i s? d?ng có xung đ?t múi gi?. Ví d?, thu?c tính h?p thư ngư?i dùng ch? ra r?ng h? thu?c múi gi? nhi?u.
 • NonExistent.txt

  Đăng nh?p này ch?a danh sách ngư?i s? d?ng đ? không có múi gi? thông tin.

Thư m?c con

Công c? trao đ?i t?o ra các thư m?c con sau trong các thư m?c cài đ?t:
 • Tài nguyên

  Đây là thư m?c làm vi?c cho quá tr?nh C?p Nh?t ph?ng h?i ngh? và các h?p thư tài nguyên. Thư m?c này ch?a các t?p sau:
  • Msextmz.log

   Đây là t?p tin đ?u ra c?a các công c? Exchange cho các C?p Nh?t ti?n tr?nh.
  • Errors.txt

   T?p này ch?a danh sách h?p thư.
  • Processed.txt

   T?p này ch?a danh sách các h?p thư đ? C?p Nh?t thành công.
  Chú ý T?t c? các thư m?c con làm vi?c ch?a nh?ng t?p tin này.

  Các Tài nguyên thư m?c c?ng ch?a thư m?c con sau:
  • T?p tin ghi lưu

   Thư m?c này ch?a các b?n c?p nh?t các b?n ghi cho m?i h?p thư có đư?c c?p nh?t thành công. M?i đăng nh?p C?p Nh?t nên ch?a danh sách các cu?c h?p đư?c C?p Nh?t.
 • Server_Name

  Đó là m?t trong nh?ng thư m?c con cho m?i máy ch? mà quá tr?nh khai thác múi gi? ho?c m?t c?p nh?t l?ch đư?c th?c hi?n. Các thư m?c con có ch?a các thư m?c con sau:
  • CalendarScan

   Đây là thư m?c làm vi?c cho l?ch quét quá tr?nh.
  • Gi?i nén

   Đây là thư m?c làm vi?c cho múi gi? quá tr?nh khai thác.
  • Cập nhật

   Đây là thư m?c làm vi?c cho h?p thư c?a ngư?i dùng C?p Nh?t ti?n tr?nh. Chi này có thư m?c con sau:
   • T?p tin ghi lưu

    Thư m?c này ch?a các b?n c?p nh?t các b?n ghi cho m?i h?p thư có đư?c c?p nh?t thành công. M?i đăng nh?p C?p Nh?t nên ch?a danh sách các cu?c h?p đư?c C?p Nh?t.

Nh?ng vi?c c?n làm sau khi ch?y công c? trao đ?i

Sau khi b?n hoàn thành ch?y công c? trao đ?i ch?ng l?i t?t c? các trao đ?i các máy ch? trong môi trư?ng c?a b?n, áp d?ng các b?n c?p nh?t Exchange Server DST thích h?p. Danh sách sau đây đư?c t? ch?c b?i phiên b?n Exchange Server và d?ch v? gói c?p đ?. Cài đ?t các b?n c?p nh?t cho phiên b?n c?a Exchange Server trong b?n đ?t hàng.

Exchange Server 2007
940006 Mô t? Update Rollup 4 cho Exchange Server 2007
Bao g?m các b?n C?p Nh?t Rollup 4 cho Exchange Server 2007 các b?n s?a l?i DST sau đây:
 • 937656 B?n g?p v?n đ? trong Outlook Web Access cho Exchange 2007 sau khi th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) b?t đ?u t?i New Zealand trong năm 2007
 • 932561 Các cu?c h?n đư?c g?i t? m?t trong nh?ng t? ch?c Exchange khác b?ng cách s? d?ng Exchange 2007 có th? không đúng m?t gi? n?u m?t t? ch?c trong múi gi? Western Australia
Exchange Server 2003 SP2
926666 C?p nh?t lúc đ? thay đ?i gi? mùa trong năm 2007 cho Exchange 2003 Service Pack 2
931915 C?p nh?t lúc đ? thay đ?i gi? mùa Newfoundland, Canada năm 2007 cho Exchange Server 2003 Service Pack 2
929895 Các cu?c h?n s? đư?c g?i gi?a t? ch?c Exchange Server khác nhau có th? không đúng m?t gi? khi m?t trong các t? ch?c đang ? múi gi? Western Australia
937653 B?n có kinh nghi?m m?t ho?c nhi?u v?n đ? trong Exchange Server 2003 sau th?i gian th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày cho nh?ng thay đ?i New Zealand trong năm 2007
Exchange Server 2003 SP1
940123 B?n g?p v?n đ? trong Exchange 2003 Service Pack 1 sau th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) b?t đ?u t?i New Zealand trong năm 2007

Các vấn đề đã xác định

 • Các cu?c h?p đ?nh k? mà đư?c t?o ra trong Outlook Web Access không đư?c c?p nh?t b?ng công c? trao đ?i

  N?u b?n cài đ?t các b?n c?p nh?t Exchange Server trên các Máy ch? trao đ?i trư?c khi b?n c?p nh?t các h?p thư, đ?nh k? các cu?c h?p t?o trong Outlook Web Access không đư?c c?p nh?t b?ng công c? trao đ?i.

  Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, lo?i b? các b?n c?p nh?t Exchange Server, ch?y các Trao đ?i công c?, và sau đó cài đ?t l?i các b?n C?p Nh?t máy ch? Exchange trao đ?i h? ph?c v?.
 • Exchange 2007 ph?i đư?c kh?i đ?ng l?i sau khi ch?y công c? trao đ?i

  Đ? hi?n th? chính xác m?c l?ch, b?n ph?i kh?i đ?ng l?i các d?ch v? trao đ?i sau khi ch?y công c? trao đ?i cho Outlook Web Access trong Exchange 2007.
 • B?n không th? cài đ?t công c? trao đ?i

  Công c? trao đ?i không đư?c cài đ?t thành công n?u m?t trong nh?ng khóa registry sau t?n t?i:
  • HKEY_CLASS_ROOT\Outlook.Application.9
  • HKEY_CLASS_ROOT\Outlook.Application.10
  Trong trư?ng h?p này, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t công c? trao đ?i:
  Exchange Server L?ch Rebasing c? th? không đư?c cài đ?t v?i phiên b?n này c?a Microsoft Outlook.
  Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, xóa các khóa registry, cài đ?t công c? trao đ?i, và sau đó khôi ph?c s? đăng k? phím.

  Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? S?a đ?i s? đăng k?. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i các cơ quan đăng k? không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
 • Đó là m?t gi?i h?n v? s? lư?ng h?p thư có th? đư?c x? l? trên m?t máy ch?

  Trong danh sách ngư?i dùng ch? đ? và trong ch? đ? trích xu?t múi gi?, Msextmz.exe có th? x? l? ch? 65,535 h?p thư trên m?t máy ch?. N?u máy ch? có hơn 65,535 h?p thư, m?t s? h?p thư không đư?c x? l?.
 • Công c?ng thư m?c l?ch không đư?c C?p Nh?t

  Công c? trao đ?i không c?p nh?t c?p công c?ng l?ch. Đ? có thông tin v? làm th? nào đ? c?p nh?t m?t thư m?c chung l?ch, xem tài li?u hư?ng d?n cho các công c? Outlook.
 • B?n có th? ch?y công c? Outlook và công c? trao đ?i trong môi trư?ng tương t?

  N?u b?n ch?y công c? Exchange vào m?t h?p thư đ? đ? c?p nh?t b?ng công c? Outlook, ho?c ngư?c l?i, b?n có kinh nghi?m không có bên hi?u ?ng. Tuy nhiên, n?u b?n ch?y công c? trao đ?i, không có không có nhu c?u cho ngư?i dùng ch?y công c? Outlook m?t cách riêng bi?t.
 • L?i nh?c cu?c h?p không xu?t hi?n sau đó hơn d? ki?n

  Non-h?p nh?c nh? đ? h?p thư đư?c C?p Nh?t b?i công c? trao đ?i không đư?c c?p nh?t n?u Outlook đ? không bao gi? k?t n?i v?i h?p thư trong ch? đ? tr?c tuy?n. Trong t?nh hu?ng này, l?i nh?c xu?t hi?n m?t gi? mu?n hơn d? ki?n.

  N?u Outlook đ? không bao gi? k?t n?i trong ch? đ? tr?c tuy?n, b?n ph?i đi?u ch?nh các l?i nh?c không chính xác cho các cu?c h?n l?ch mà công c? Outlook t?m th?y. Thêm vào đó, nh?c nh? t?m ki?m c?p không t?n t?i trong h?p thư. V? v?y, các công c? không C?p Nh?t kho?n m?c thư đi?n t?, đ?a ch? liên l?c, ho?c khác nh?c nh?.

  Ví d?, các công c? không c?p nh?t nh?ng l?i nh?c nh? trên m?t m?c thư đi?n t? đ? theo d?i t?i m?t th?i gian trong tương lai. Công c? c?ng không c?p nh?t các Xin nh?c l?i trên m?t m?c tác v? có m?t l?i nh?c nh?.
 • B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i: "không th? cài đ?t b?i v? các phiên b?n trư?c c?a 'Công c? C?p Nh?t Microsoft Exchange l?ch' đ? đư?c phát hi?n. Xin vui l?ng g? b? chúng và ch?y l?i thi?t l?p này"

  N?u b?n cài đ?t trư?c trao đ?i l?ch C?p Nh?t Công c? Phiên b?n 1.0, b?n ph?i g? cài đ?t phiên b?n này trư?c khi cài đ?t Exchange L?ch công c? c?p nh?t phiên b?n 2.0.

  Trao đ?i l?ch công c? C?p Nh?t Phiên b?n 1.0 đư?c phát hành như là m?t t?p tin th?c thi self-extracting ch?a hai .msi gói (Msextmz.msi và Msextmzcfg.msi). B?n ph?i g? cài đ?t c? hai gói trư?c khi cài đ?t phiên b?n 2.0 c?a công c? trao đ?i.

  N?u b?n v?n c?n g?p v?n đ? khi cài đ?t phiên b?n 2.0 c?a công c? trao đ?i, H?y th? cài đ?t l?i và sau đó g? b? cài đ?t phiên b?n 1.0 c?a công c? trao đ?i. Làm Đi?u này b?ng cách s? d?ng gói .msi thay v? b?ng cách s? d?ng các Thêm ho?c lo?i b? Chương tr?nh tính năng trong b?ng đi?u khi?n. Sau đó, kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, và sau đó cài đ?t phiên b?n 2.0 c?a công c? trao đ?i.

  N?u th? t?c này không không làm vi?c, gi?i nén các t?p tin nh? phân tr?c ti?p t? các gói .msi.
 • Khi b?n ch?y Outlook ho?c trao đ?i C?p Nh?t công c?, các cu?c h?n đang t?t m?t gi? trên h?p thư mà nhà múi gi? là gi? chu?n New Zealand

  Hành vi này x?y ra khi các k?ch b?n sau đây s? th?t:
  • B?n ch?y Outlook ho?c trao đ?i công c? C?p Nh?t trên m?t máy tính đang ch?y Windows Vista.
  • Múi gi? nhà c?a các h?p thư đang C?p Nh?t là gi? chu?n New Zealand.
  Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, b?n ph?i ch?y nh?n đ?nh ho?c Trao đ?i b?n c?p nh?t công c? ch?ng l?i các h?p thư m?t l?n th? hai vào ngày ho?c sau ngày 1, 2008.

  Hành vi này x?y ra b?i v? Windows Vista x? l? các múi gi? thông tin m?t cách khác nhau hơn so v?i các phiên b?n khác c?a Windows làm. N?u b?n không ch?y các Outlook ho?c trao đ?i C?p Nh?t công c? m?t l?n n?a vào ngày ho?c sau ngày 1 tháng 1 năm 2008, t?t c? các các cu?c h?n trong s? ki?n DST th? hai s? ra kh?i m?t gi?. DST th? hai s? ki?n bao g?m ngày 16 Tháng ba 2008 thông qua ngày 6 tháng 4 năm 2008.

  N?u b?n không mu?n ch? đ?i cho đ?n ngày 1 tháng 1 năm 2008 đ? c?p nh?t các cu?c h?n trong DST th? hai s? ki?n, b?n có th? ch?y Outlook ho?c trao đ?i công c? C?p Nh?t t? máy tính là ch?y Windows XP ho?c Windows Server 2003.
 • M?t ngày đ?nh d?ng DD-MM-YYYY là thay đ?i đ?nh d?ng M/DD/YYYY

  B?n thi?t l?p các H? đi?u hành vá ngày tùy ch?n trong vi?c trao đ?i Công c? c?p nh?t l?ch. Khi b?n làm đi?u này, công c? c?p nh?t l?ch c?a Exchange không ho?t đ?ng đúng. V?n đ? này x?y ra v? đ?nh d?ng ngày MM/DD/YYYY đư?c thay đ?i đ? M/ngày/tháng/năm.

  Ngoài ra, m?t thông báo l?i tương t? v?i các thông báo l?i sau đây đư?c đăng nh?p l?i đăng nh?p:
  [ngày 28/02/2008 7: 10: 21 AM] [776]: wmain: không th? đ?c c?u h?nh - l?i 0x80070057.
  V?n đ? này x?y ra v? c?a m?t thi?t l?p không đúng option trong ph?n sau c?a h?p thư m?u.h? ph?c v?t?p tin rules.ini.
  ServerDN = /O=OrgName/OU=AdminGroup/cn=Configuration/cn=Servers/cn=ServerName 
  LogDirectory = C:\Program Files\MSExTmz\ServerName\Update\LogFiles\ 
  ErrorFile = C:\Program Files\MSExTmz\ServerName\Update\errors.ServerName.txt 
  ProcessedFile = C:\Program Files\MSExTmz\ServerName\Update\processed.ServerName.txt 
  LogFile = C:\Program Files\MSExTmz\ServerName\Update\msextmz.ServerName.log 
  SystemPatchDate = 2/28/2008 
  DebugFile = C:\Program Files\MSExTmz\debug\ServerName.debug.bin 
  PerMailboxTimeLimit = 15 
  PostMailboxDelay = 0 
  RebaseOptions = 171 
  InputFile = C:\Program Files\MSExTmz\ServerName\Update\Mailboxes.ServerName.txt 
  
  Thông báo r?ng d?ng "SystemPatchDate" ch?a ngày "2/28/08." Ngày này nên đ?nh d?ng ngày/tháng/năm.

  Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, không s? d?ng các H? đi?u hành b?n vá Ngày tùy ch?n.

THAM KH?O

K?ch b?n "S? cho phép h?p thư Grant"

Option Explicit
' For FileSystemObject
Const ForReading = 1
Const ForWriting = 2
Const ForAppending = 8
Const TristateTrue = -1
Const TristateUseDefault = -2
Const TristateFalse = 0

'Permission Type: Allow or Deny
Const ADS_ACETYPE_ACCESS_ALLOWED = &H0
Const ADS_ACETYPE_ACCESS_DENIED = &H1
Const ADS_ACETYPE_ACCESS_ALLOWED_OBJECT = &H5
Const ADS_ACETYPE_ACCESS_DENIED_OBJECT = &H6

Const ADS_ACEFLAG_INHERIT_ACE = &H2
Const ADS_ACEFLAG_NO_PROPAGATE_INHERIT_ACE = &H4
Const ADS_ACEFLAG_INHERIT_ONLY_ACE = &H8
Const ADS_ACEFLAG_INHERITED_ACE = &H10
Const ADS_ACEFLAG_VALID_INHERIT_FLAGS = &H1f
Const ADS_ACEFLAG_SUCCESSFUL_ACCESS = &H40
Const ADS_ACEFLAG_FAILED_ACCESS = &H80

'Declare ADSI constants
Const ADS_SCOPE_SUBTREE = 2
Const ADS_OPTION_SECURITY_MASK = 3
Const ADS_OPTION_REFERRALS	= 1
Const ADS_SECURITY_INFO_DACL = 4
Const ADS_CHASE_REFERRALS_NEVER = &h00 
Const ADS_CHASE_REFERRALS_SUBORDINATE = &h20 
Const ADS_CHASE_REFERRALS_EXTERNAL = &h40

'Microsoft Exchange Server
Const EX_MB_SEND_AS_ACCESSMASK = &H00100
Const EX_FULLMAILBOX_ACCESSMASK = 1
Const EX_MB_SEND_AS_GUID = "{AB721A54-1E2F-11D0-9819-00AA0040529B}"

'Application Parameter Index
Const ARG_INDEX_MODE = 0
Const ARG_INDEX_USERNAME = 1
Const ARG_INDEX_FILENAME = 2
Const MIN_ARG = 1

Const MODE_INVALID = -1 
Const MODE_ADD = 0
Const MODE_REMOVE = 1

Const ADD = "-ADD"
Const REMOVE = "-REMOVE"

'Application Const String
Const EMPTYSTRING = ""
Const ERROR_FILENAME = "GrantMailboxPermission.err"
Const OUTPUT_FILENAME = "GrantMailboxPermission.log"
Dim OUTPUT_DELIMITER
OUTPUT_DELIMITER = vbTab

'Logging file
Dim objFSO
Dim objfileError
Dim objfileOutput
Dim objfileImport
Dim objconn
Dim objCommand
Dim rootDSE
Dim sDomainContainer
Dim sUserLDAPPath
Dim objUser
Dim objSDNTsecurity
Dim objDACLNT
Dim objDACLEX
Dim objSDMailbox
Dim fFMA
Dim fSendAs
Dim AccessTypeForFMA
Dim AccessTypeForSendAS
Dim fAddedFMA
Dim fAddedSendAs
Dim fRemovedFMA
Dim fRemovedSendAs
Dim sArraySplit
Dim sOneRow
Dim sGrantedUser
Dim dArgCount
Dim cScriptMode
Dim dArgExpected
Dim fOneError

On Error Resume Next
'Parameter Verification
dArgCount = Wscript.Arguments.Count
If (dArgCount < MIN_ARG) Then
	DisplaySyntax
End If

cScriptMode = MODE_INVALID
Select Case UCase(WScript.Arguments(ARG_INDEX_MODE))
	Case ADD
		cScriptMode = MODE_ADD
		dArgExpected = ARG_INDEX_FILENAME + 1
	Case REMOVE
		cScriptMode = MODE_REMOVE
		dArgExpected = ARG_INDEX_MODE + 1
	Case Else
		cScriptMode = MODE_INVALID
End Select

If (cScriptMode = MODE_INVALID Or dArgCount <> dArgExpected) Then
	DisplaySyntax
End If

If (cScriptMode = MODE_ADD) Then
	sGrantedUser = WScript.Arguments(ARG_INDEX_USERNAME)
	If (IsValidUserName(sGrantedUser) = False) Then
		DisplaySyntax
	End If
End If

CreateImportExportFiles

If (cScriptMode = MODE_ADD) Then
	err.Clear
	
	'Prepare LDAP connection.
	Set objconn = CreateObject("ADODB.Connection")
	Set objCommand = CreateObject("ADODB.Command")
	objconn.Provider = "ADSDSOObject"
	objconn.Open "ADs Provider"
	If (err.number <> 0) Then
		WScript.StdOut.WriteLine("Failed to bind to Active Directory server, error:" & err.Description)
		objfileError.WriteLine("Failed to bind to Active Directory server, error:" & err.Description)
		WScript.Quit
	End If
		
	Set rootDSE = GetObject("LDAP://rootDSE")
	sDomainContainer = rootDSE.Get("defaultNamingContext")
	If (err.number <> 0) Then
		WScript.StdOut.WriteLine("Failed to find a Domain Container:" & err.Description)
		objfileError.WriteLine("Failed to find a Domain Container:" & err.Description)
		WScript.Quit
	End If
		
	Set objCommand.ActiveConnection = objconn

	Do While objfileImport.AtEndOfStream <> True
		fOneError = False
		sUserLDAPPath = EMPTYSTRING
		err.Clear

		sOneRow = Trim(objfileImport.ReadLine)
		If sOneRow <> EMPTYSTRING Then
		
		  sUserLDAPPath = GetLDAPPathFromLegacyDN(sOneRow)
		  If (err.number <> 0) Then
			  objfileError.WriteLine("Failed to get user's LDAP path from " & sOneRow)
			  fOneError = True
			  err.Clear
		  End If

		  If (fOneError = False) Then
			  Set objUser = GetObject(sUserLDAPPath)
			  If (err.number <> 0) Then
				  objfileError.WriteLine("Failed to get user object from " & sUserLDAPPath)
				  objfileError.WriteLine("Error: " & err.Description)
				  fOneError = True
				  err.Clear
			  End If
		  End If
  	
		  If (fOneError = False) Then
			  Set objSDMailBox = objUser.MailboxRights
			  Set objDACLEX = objSDMailbox.DiscretionaryAcl
			  Set objSDNTsecurity = objUser.ntSecurityDescriptor
			  Set objDACLNT = objSDNTsecurity.DiscretionaryAcl
			  If (err.number <> 0) Then
				  objfileError.WriteLine("Failed to get DACL of " & sUserLDAPPath)
				  objfileError.WriteLine("Error: " & err.Description)
				  fOneError = True
				  err.Clear
			  End If
		  End If

		  ' Verify Full Mailbox Access and Send As permissions.
		  fFMA = False
		  fSendAs = False
		  AccessTypeForFMA = ADS_ACETYPE_ACCESS_ALLOWED
		  AccessTypeForSendAS = ADS_ACETYPE_ACCESS_ALLOWED

		  If (fOneError = False) Then
			  CheckFullMailboxAccess objDACLEX, sGrantedUser, fFMA, AccessTypeForFMA
			  CheckSendAs objDACLNT, sGrantedUser, fSendAs, AccessTypeForSendAS
			  If (err.number <> 0) Then
				  objfileError.WriteLine("Failed to Check permission of " & sUserLDAPPath)
				  objfileError.WriteLine("Error: " & err.Description)
				  fOneError = True
				  err.Clear
			  End If
		  End If

		  'If Send As or Full Mailbox Access permissions do not exist, add these permissions.
		  If ( (AccessTypeForFMA = ADS_ACETYPE_ACCESS_DENIED) Or (AccessTypeForSendAs = ADS_ACETYPE_ACCESS_DENIED_OBJECT) ) Then
			  'If Deny access is already granted, do not add permissions for this user.
			  objfileError.WriteLine("Deny permission already added: " & sUserLDAPPath)
			  fOneError = True
		  End If
  		
		  If ( fOneError = False And ((fFMA = False) Or (fSendAs = False)) ) Then
			  fAddedFMA = False
			  fAddedSendAs = False
  			
			  If (fFMA = False) Then
				  'Add Full Mailbox Access permissions.
				  err.Clear
				  AddAce objDACLEX, sGrantedUser, EX_FULLMAILBOX_ACCESSMASK, ADS_ACETYPE_ACCESS_ALLOWED, ADS_ACEFLAG_INHERIT_ACE, 0,0,0
				  objSDMailbox.DiscretionaryAcl = objDACLEX
				  objUser.MailboxRights = Array(objSDMailbox)
				  If ( err.number <> 0 ) Then
					  objfileError.WriteLine("Failed to add FullMailbox Access: " & sUserLDAPPath)
					  objfileError.WriteLine("Error: " & err.Description)
					  fOneError = True
					  fAddedFMA = False
					  err.Clear
				  Else
					  fAddedFMA = True
				  End If
			  End If
  			
			  If (fSendAs = False) Then
				  'Add Send As permissions.
				  err.Clear
				  AddAce objDACLNT, sGrantedUser, EX_MB_SEND_AS_ACCESSMASK, ADS_ACETYPE_ACCESS_ALLOWED_OBJECT, 0,1, EX_MB_SEND_AS_GUID, 0
				  objSDNTsecurity.DiscretionaryAcl = objDACLNT
				  objUser.Put "ntSecurityDescriptor", Array( objSDNTsecurity )
				  objUser.SetOption ADS_OPTION_SECURITY_MASK, ADS_SECURITY_INFO_DACL
				  If ( err.number <> 0 ) Then
					  objfileError.WriteLine("Failed to add SendAs permission: " & sUserLDAPPath)
					  objfileError.WriteLine("Error: " & err.Description)
					  fOneError = True
					  fAddedSendAs = False
					  err.Clear
				  Else
					  fAddedSendAs = True
				  End If
			  End If

			  If (fOneError = False ) Then 
				  objUser.SetInfo
				  If (err.number <> 0) Then
					  objfileError.WriteLine("Failed to update user: " & sUserLDAPPath)
					  objfileError.WriteLine("Error: " & err.Description)
					  fOneError = True
					  err.Clear		
				  Else
					  'Update logging.
					  objfileOutput.WriteLine(sUserLDAPPath & OUTPUT_DELIMITER & fAddedFMA & OUTPUT_DELIMITER & fAddedSendAs)		
				  End If
			  End If
		  End If

		  Set objUser = Nothing
		  Set objSDNTsecurity = Nothing
		  Set objDACLNT = Nothing
		  Set objDACLEX = Nothing
		  Set objSDMailBox = Nothing

		  If (fOneError = True) Then
			  WScript.StdOut.Write("!")
		  Else
			  WScript.StdOut.Write(".")
		  End If
    End If
	Loop

Set rootDSE = Nothing
Set objCommand = Nothing
Set objconn = Nothing

End If

If (cScriptMode = MODE_REMOVE) Then
	'Retrieve the granted user from the first line of the import file.
	sGrantedUser = objfileImport.ReadLine
	If (IsValidUserName(sGrantedUser) = False) Then
		WScript.StdOut.WriteLine("Invalid User in import file. please check import file..")
		objfileError.WriteLine("Invalid User in import file. please check import file..")
		WScript.Quit
	End If
	
	Do While objfileImport.AtEndOfStream <> True
		fOneError = False
		sUserLDAPPath = EMPTYSTRING
		fAddedFMA = False
		fAddedSendAs = False
		fRemovedFMA = False
		fRemovedSendAs = False
		err.Clear

		sOneRow = objfileImport.ReadLine
		sArraySplit = Split(sOneRow, OUTPUT_DELIMITER)

		'The first column is the LDAP path.
		sUserLDAPPath = sArraySplit(0)
		'The second column is Full Mailbox Access permissions.
		fAddedFMA = sArraySplit(1)
		'The third column is Send As permissions.
		fAddedSendAs = sArraySplit(2)

		Set objUser = GetObject(sUserLDAPPath)
		If (err.number <> 0) Then
			objfileError.WriteLine("Failed to get user object from " & sUserLDAPPath)
			objfileError.WriteLine("Error: " & err.Description)
			fOneError = True
			err.Clear
		End If
		
		If ((fOneError = False) And (fAddedFMA = "True")) Then		
			Set objSDMailBox = objUser.MailboxRights
			Set objDACLEX = objSDMailbox.DiscretionaryAcl
			fRemovedFMA = RemoveFullMailboxAccess(objDACLEX, sGrantedUser)
			If (err.number <> 0) Then
				objfileError.WriteLine("Failed to Remove Full MailboxAccess from " & sUserLDAPPath)
				objfileError.WriteLine("Error: " & err.Description)
				fOneError = True
				err.Clear
			End If
			
			If (fRemovedFMA = False) Then
				objfileError.WriteLine("Couldn't find Full mailbox access permission on " & sUserLDAPPath)
			End If
			
			If ((fOneError = False) And (fRemovedFMA = True)) Then
				objSDMailbox.DiscretionaryAcl = objDACLEX
				objUser.MailboxRights = Array(objSDMailbox)
			End If
		End If

		If ((fOneError = False) And (fAddedSendAs = "True")) Then		
			Set objSDNTsecurity = objUser.ntSecurityDescriptor
			Set objDACLNT = objSDNTsecurity.DiscretionaryAcl

			fRemovedSendAs = RemoveSendAs(objDACLNT, sGrantedUser)
			If (err.number <> 0) Then
				objfileError.WriteLine("Failed to Remove SendAs from " & sUserLDAPPath)
				objfileError.WriteLine("Error: " & err.Description)
				fOneError = True
				err.Clear
			End If

			If (fRemovedSendAs = False) Then
				objfileError.WriteLine("Couldn't find SendAs permission on " & sUserLDAPPath)
			End If
			
			If ((fOneError = False) And (fRemovedSendAs = True)) Then
				objSDNTsecurity.DiscretionaryAcl = objDACLNT
				objUser.Put "ntSecurityDescriptor", Array( objSDNTsecurity )
				objUser.SetOption ADS_OPTION_SECURITY_MASK, ADS_SECURITY_INFO_DACL
			End If
		End If

		If ((fOneError = False) And (fRemovedFMA Or fRemovedSendAs)) Then
			objUser.SetInfo
			If (err.number <> 0) Then
				objfileError.WriteLine("Failed to update ADSI for user: " & sUserLDAPPath)
				objfileError.WriteLine("Error: " & err.Description)
				fOneError = True
				err.Clear		
			Else 
				If ( fRemovedFMA Or fRemovedSendAs ) Then
					'Update logging.
					objfileError.WriteLine("Removed Permission from " & sUserLDAPPath & OUTPUT_DELIMITER & fRemovedFMA & OUTPUT_DELIMITER & fRemovedSendAs)
				End If
			End If
		End If

		If (fOneError = True) Then
			WScript.StdOut.Write("!")
		Else
			WScript.StdOut.Write(".")
		End If
	Loop
End If

CloseImportexportFiles

Function IsValidUserName (sUserName)
	Dim dPosition
	dPosition = InStr(1, sUserName, "\")
	If (dPosition = 0 ) Then
		IsValidUserName = False
		objfileError.WriteLine("Invalid User:" & sUserName)
	Else
		IsValidUserName = True
	End If
End Function

Function CheckSendAs (objNTSD, sUser, fSendAs, AccessType)
	Dim intACECount
	Dim objACE
	
	err.Clear
	fSendAs = False
	AccessType = ADS_ACETYPE_ACCESS_ALLOWED
	intACECount = objNTSD.AceCount

	If intACECount Then
		For Each objACE In objNTSD
			err.Clear
			If ( (UCase(objACE.Trustee) = UCase(sUser)) And (objACE.ObjectType = EX_MB_SEND_AS_GUID) ) Then
				fSendAs = True
				AccessType = objACE.AceType
			End If
		Next
	End If	

	If (err.number <> 0) Then
		objfileError.WriteLine("Check SendAs permissions Failed : " & sUser)
		objfileError.WriteLine("Error: " & err.Description)
		err.Clear
		fOneError = True
	End If
	Set objACE = Nothing
End Function

Function CheckFullMailboxAccess (objACL, sUser, fFoundFMA, AccessType)
	Dim intACECount
	Dim objACE

	err.Clear
	fFoundFMA = False
	AccessType = ADS_ACETYPE_ACCESS_ALLOWED
	intACECount = objACL.AceCount
	If intACECount Then
		For Each objACE In objACL
			If ( (UCase(objACE.Trustee) = UCase(sUser)) And ((objACE.AccessMask And EX_FULLMAILBOX_ACCESSMASK) <> 0)) Then
				fFoundFMA = True
				AccessType = objACE.AceType
			End If
		Next
	End If

	If (err.number <> 0) Then
		objfileError.WriteLine("Check FullMailbox permissions Failed : " & sUser)
		objfileError.WriteLine("Error: " & err.Description)
		err.Clear
		fOneError = True
	End If
	Set ObjACE = Nothing
End Function

Function RemoveSendAs (objNTSD, sUser)
	Dim intACECount
	Dim objACE
	Dim fFound
	
	fFound = False
	intACECount = objNTSD.AceCount
	
	If intACECount Then
		For Each objACE In objNTSD
			If ((UCase(objACE.Trustee) = UCase(sUser)) And (objACE.ObjectType = EX_MB_SEND_AS_GUID) ) Then
				objNTSD.RemoveAce objACE
				fFound = True
			End If
		Next
	End If

	RemoveSendAs = fFound		
End Function

Function RemoveFullMailboxAccess (objACL, sUser)
	Dim intACECount
	Dim objACE
	Dim fFound
	
	fFound = False
	intACECount = objACL.AceCount
	
	If intACECount Then
		For Each objACE In objACL
			If((0 <> Instr(UCase(objACE.Trustee), UCase(sUser))) And (objACE.AccessMask And EX_FULLMAILBOX_ACCESSMASK) <> 0) Then
				objACE.AccessMask = (objACE.AccessMask Xor EX_FULLMAILBOX_ACCESSMASK)
				fFound = True
			End If
		Next
	End If

	RemoveFullMailboxAccess = fFound		
End Function

Function GetLDAPPathFromLegacyDN (sLegacyDN)
	Dim rsUsers
	Dim sLdapPath
	
	objCommand.CommandText = "<GC://" & sDomainContainer & ">;(&(&(& (mailnickname=*) (| (&(objectCategory=person)(objectClass=user)(legacyExchangeDN=" & sLegacyDN & ")) ))));adspath;subtree"
	objCommand.Properties("searchscope") = ADS_SCOPE_SUBTREE
	objCommand.Properties("Page Size") = 10
	objCommand.Properties("Timeout") = 30 
	objCommand.Properties("Chase referrals") = (ADS_CHASE_REFERRALS_SUBORDINATE Or ADS_CHASE_REFERRALS_EXTERNAL)

	err.Clear	
	Set rsUsers = objCommand.Execute
	If (err.number <> 0) Then
		objfileError.WriteLine("Search for mailbox owners failed, error:" & err.Description)
		fOneError = True
	End If
	
	If (rsUsers.RecordCount = 0) Then
		objfileError.WriteLine("No mailbox owner user accounts found for " & sLegacyDN & " in " & sDomainContainer & ".")
		fOneError = True		
	End If

	If (rsUsers.RecordCount > 1) Then
		objfileError.WriteLine("Multiple mailboxs owner user accounts found for " & sLegacyDN & " in " & sDomainContainer & ".")
		fOneError = True		
	End If

	sLdapPath = Replace(rsUsers.Fields(0).Value, "GC://", "LDAP://")	
	GetLDAPPathFromLegacyDN = sLdapPath
	Set rsUsers = Nothing
End Function

Function CloseImportexportFiles

	objfileError.WriteLine("*******************************************************")
	objfileError.WriteLine("End at " & Date & " " & Time)
	objfileError.WriteLine("*******************************************************")

	objFSO.Close
	objfileError.Close
	objfileOutput.Close
	objfileImport.Close
	
	Set objFSO = Nothing
	Set objfileError = Nothing
	Set objfileOutput = Nothing
	Set objfileImport = Nothing
End Function

Function CreateImportExportFiles
	Dim sErrorsFileName
	Dim sImportFileName
	Dim sOutputFileName

	err.Clear
	Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
	sErrorsFileName = ERROR_FILENAME
	sImportFileName = EMPTYSTRING
	sOutputFileName = EMPTYSTRING

	Select Case cScriptMode
		Case MODE_ADD
			sImportFileName = WScript.Arguments(ARG_INDEX_FILENAME)
			sOutputFileName = OUTPUT_FILENAME
		Case MODE_REMOVE
			sImportFileName = OUTPUT_FILENAME 'Use the output file name as the import file.
			sOutputFileName = EMPTYSTRING	
		Case Else
			DisplaySyntax
	End Select

	Set objfileError = objFSO.OpenTextFile(sErrorsFileName, ForAppending, True, TristateTrue)
	objfileError.WriteLine("*******************************************************")
	objfileError.WriteLine("Start at " & Date & " " & Time)
	objfileError.WriteLine("*******************************************************")

	If (cScriptMode = MODE_REMOVE) Then
		Set objfileImport = objFSO.OpenTextFile(sImportFileName, ForReading, False, TristateTrue)
	Else
		Set objfileImport = objFSO.OpenTextFile(sImportFileName, ForReading, False, TristateFalse)
	End If

	If (sOutputFileName <> EMPTYSTRING) Then
		'Determine whether the output file already exists.
		If (objFSO.FileExists(sOutputFileName)) Then
			Set objfileOutput = objFSO.OpenTextFile(sOutputFileName, ForReading, False, TristateTrue)
			sOneRow = objfileOutput.ReadLine
			'If the user name in the file differs from the parameter, the process cannot continue.
			If ( sOneRow <> sGrantedUser ) Then
				WScript.StdOut.WriteLine("The Domain\User must be the same as " & sOneRow )
				WScript.Quit
			End If
			Set objfileOutput = objFSO.OpenTextFile(sOutputFileName, ForAppending, True, TristateTrue)
		Else
			Set objfileOutput = objFSO.OpenTextFile(sOutputFileName, ForWriting, True, TristateTrue)
			'The first line of the log file is the user who is granted the permissions.
			objfileOutput.WriteLine(sGrantedUser)
		End If
	End If
	
	If (err.number <> 0) Then
		WScript.StdOut.WriteLine("Failed to open Log file, error:" & err.Description)
		WScript.Quit
	End If
End Function

Function AddAce(dacl, TrusteeName, gAccessMask, gAceType, gAceFlags, gFlags, gObjectType, gInheritedObjectType)
	Dim Ace1
	
	Set Ace1 = CreateObject("AccessControlEntry")
	Ace1.AccessMask = gAccessMask
	Ace1.AceType = gAceType
	Ace1.AceFlags = gAceFlags
	Ace1.Flags = gFlags
	Ace1.Trustee = TrusteeName
	'Determine whether ObjectType has to be set.
	If CStr(gObjectType) <> "0" Then
		Ace1.ObjectType = gObjectType
	End If

	'Determine whether InheritedObjectType has to be set.
	If CStr(gInheritedObjectType) <> "0" Then
		Ace1.InheritedObjectType = gInheritedObjectType
	End If
	dacl.AddAce Ace1

  Set Ace1 = Nothing
End Function

Function DisplaySyntax
	WScript.StdOut.WriteLine("Syntax:")
	WScript.StdOut.WriteLine()
	WScript.StdOut.WriteLine("Grant Full mailbox access and SendAs permission to USER based on IMPORT_FILE:")
	WScript.StdOut.WriteLine("  CSCRIPT " & WScript.ScriptName & " -Add DOMAIN\USER IMPORT_FILE")
	WScript.StdOut.WriteLine("  NOTE: """ & OUTPUT_FILENAME & """ will be created for -Remove option ")
	WScript.StdOut.WriteLine()
	WScript.StdOut.WriteLine("Remove Full mailbox access and SendAs permission based on " & OUTPUT_FILENAME & ":")
	WScript.StdOut.WriteLine("  CSCRIPT """ & WScript.ScriptName & """ -Remove ")
	WScript.StdOut.WriteLine()
	WScript.StdOut.WriteLine("For all modes, errors are saved to " & ERROR_FILENAME )

	WScript.Quit	
End Function

Thu?c tính

ID c?a bài: 941018 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Mười 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Enterprise Server
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
T? khóa: 
kbhowto kbinfo kbmt KB941018 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:941018

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com