Poruke mogu da se zaglave u otpremnom po?tanskom sandu?etu kada koristite program Windows po?ta na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Windows Vista

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 941090 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Windows Vista neke poruke mogu da se zaglave u otpremnom po?tanskom sandu?etu kada koristite program Windows po?ta Te poruke ne mo?ete da po?aljete niti izbri?ete. Pored toga, svaki put kada zatvorite program Windows po?ta, dobijate poruku da postoje neposlate poruke u otpremnom po?tanskom sandu?etu.

UZROK

Do ovog problema dolazi kada su stavke protoka za poruke nepristupa?ne pre nego ?to program Windows po?ta izbri?e poruke iz otpremnog po?tanskog sandu?eta.

RE?ENJE

Da biste re?ili ovaj problem, primenite slede?u ispravku. Kada primenite ispravku, mo?ete da izbri?ete poruke koje su zaglavljene u otpremnom po?tanskom sandu?etu.

Napomena Po?to se poruke trajno bri?u, morate ponovo da ih po?aljete.

RE?ENJE

Informacije o ispravci

Slede?e datoteke su dostupne za preuzimanje sa lokacije Microsoft Download Center:

Windows Vista, 32-bitne verzije

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket 941090.

Windows Vista, 64-bitne verzije

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket 941090.

Datum izdavanja: 28. avgust 2007.

Za vi?e informacija o na?inu preuzimanja Microsoft datoteka za podr?ku kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
119591 Nabavljanje Microsoft datoteka za podr?ku putem usluga na mre?i (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Microsoft je skenirao ovu datoteku u potrazi za virusima. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje virusa dostupan u trenutku objavljivanja datoteke. Datoteka se ?uva na serverima visoke bezbednosti koji spre?avaju neovla??eno menjanje datoteke.

Preduslovi

Nisu potrebni nikakvi preduslovi.

Zahtev za ponovno pokretanje

Morate ponovo da pokrenete program Windows po?ta posle primene ove ispravke.

Informacije o zameni ispravki

Ova ispravka ne zamenjuje nijednu drugu.

Informacije o registratoru

Ne morate da unosite nikakve promene u registrator.

Informacije o datoteci

Engleska verzija ove ispravke ima atribute datoteke (ili kasnije atribute datoteke) koji su navedeni u slede?oj tabeli. Datumi i vremena ovih datoteka navedeni su u UTC vremenu (Coordinated Universal Time). Kada prika?ete informacije o datoteci, one se konvertuju u lokalno vreme. Da biste izra?unali razliku izme?u UTC i lokalnog vremena, koristite karticu Vremenska zona u okviru stavke Datum i vreme na kontrolnoj tabli.
Windows Vista, 32-bitne verzije
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime datotekeVerzija datotekeVeli?ina datotekeDatumVremePlatforma
Update.mumNije primenljivo1,77603. avgust 2007.20:15Nije primenljivo
X86_ab2677544a02eeb8ac2652b3dca3383f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20653_none_b40f5a7f01c4031f.manifestNije primenljivo70103. avgust 2007.20:15Nije primenljivo
X86_microsoft-windows-mail-core-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20653_none_56ef0f0741670c18.manifestNije primenljivo71,28703. avgust 2007.20:15Nije primenljivo
Msoe.dll6.0.6000.206531,614,33603. avgust 2007.17:33x86
Msoeres.dll6.0.6000.206532,836,99202. avgust 2007.23:52x86
Windows Vista, 64-bitne verzije
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime datotekeVerzija datotekeVeli?ina datotekeDatumVremePlatforma
Amd64_12d7cef0e2171e5ebaa6af3bbdea9e9a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20653_none_29c05c346038853c.manifestNije primenljivo1,05003. avgust 2007.20:15Nije primenljivo
Amd64_microsoft-windows-mail-core-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20653_none_b30daa8af9c47d4e.manifestNije primenljivo71,37503. avgust 2007.20:20Nije primenljivo
Update.mumNije primenljivo2,00503. avgust 2007.20:15Nije primenljivo
Msoe.dll6.0.6000.206532,078,72003. avgust 2007.19:03x64
Msoeres.dll6.0.6000.206532,836,99203. avgust 2007.00:04x64

ZAOBILA?ENJE

Koristite jedan od slede?a dva metoda ako i dalje dolazi do problema po?to primenite preuzetu ispravku.

Va?no Slede?i metodi obuhvataju korake koji direktno kopiraju ili bri?u datoteku koju koristi aplikacija Windows po?ta. Ako gre?kom promenite datoteku ili fasciklu, podaci poruke mogu biti obrisani. Ako do?e do tog problema, morate ponovo napraviti skladi?te poruka ili fasciklu ?Windows po?ta?. To je va?a odgovornost.

Da biste re?ili ovaj problem, skladi?te poruka ili fascikla ?Windows po?ta? moraju ponovo da se naprave. Kada se ponovo napravi skladi?te poruka, to jest baza podataka programa Windows po?ta, samo poruke u kojima nema gre?aka mogu da se u?itaju.

1. metod: Ponovo napravite skladi?te poruka programa Windows po?ta

Da biste ponovo napravili oblast za skladi?tenje Windows oblasti i u potpunosti vratili prethodne postavke, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, a zatim u polju Zapo?ni pretragu otkucajte lokaciju poruka. Da biste potvrdili lokaciju poruka, sledite ove korake:
  1. Pokrenite program Windows po?ta.
  2. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije.
  3. U dijalogu Opcije izaberite karticu Vi?e opcija, a zatim kliknite na dugme Odr?avanje.
  4. U dijalogu Odr?avanje kliknite na dugme Fascikla ?Skladi?te?.
  5. U dijalogu Lokacija skladi?ta kliknite desnim tasterom mi?a na stavku Va?e skladi?te li?nih poruka nalazi se u slede?oj fascikli, a zatim izaberite stavku Izaberi sve.
  6. Kada izaberete niske, kliknite desnim tasterom mi?a na stavku Va?e skladi?te li?nih poruka nalazi se u slede?oj fascikli, a zatim izaberite stavku Kopiraj.
  7. Kliknite na dugme Otka?i ili Zatvori da biste zatvorili sve dijaloge.
  8. Zatvorite program Windows po?ta.
 2. Kliknite desnim tasterom mi?a na polje Zapo?ni pretragu, izaberite stavku Nalepi, a zatim pritisnite taster ENTER.
 3. U otvorenoj fascikli kliknite desnim tasterom mi?a na datoteku WindowsMail.MSMessageStore, a zatim pritisnite taster DELETE.
 4. Otvorite fasciklu Rezervna kopija i fasciklu Novo.
 5. Pritisnite tastere CTRL+A da biste izabrali sve datoteke, a zatim pritisnite taster DELETE.
 6. Zatvorite sve fascikle.
 7. Pokrenite program Windows po?ta da biste ponovo napravili bazu podataka skladi?ta poruka.
Kada ponovo pokrenete program Windows po?ta, datoteka skladi?ta poruka bi?e uspe?no popravljena.

Napomena Ako dobijete slede?u poruku o gre?ci i datoteka WindowsMail.MSMessageStore ne mo?e da se izbri?e, pokrenite operativni sistem Windows Vista u bezbednom re?imu i koristite 1. metod za brisanje datoteke:
Radnja ne mo?e da se dovr?i jer je datoteka otvorena u drugom programu. Zatvorite datoteku i poku?ajte ponovo.
Bezbedni re?im se koristi u dijagnosti?ke svrhe. On pokre?e operativni sistem Windows Vista sa ograni?enim funkcijama. Po?to se ra?unar pokre?e sa u?itanim minimalnim skupom upravlja?kih programa, prikaz na ekranu bi?e u VGA re?imu (640 x 480). Ikone i prozori izgledaju ve?i nego ?to je uobi?ajeno.

Da biste pokrenuli ra?unar koji radi pod operativnim sistemom Windows Vista u bezbednom re?imu, koristite slede?e korake:
 1. Zatvorite operativni sistem Windows Vista.
 2. Uklju?ite ra?unar i pritiskajte taster F8 dok se ra?unar pokre?e. Pojavi?e se ekran ?Vi?e opcija pokretanja sistema?.
 3. Izaberite stavku Bezbedni re?im koriste?i tastere sa strelicama ([?]?[?]), a zatim pritisnite taster ENTER.
 4. Prijavite se na sistem koriste?i svoj korisni?ki nalog kada se pojavi ekran za izbor korisnika.

2. metod: Ponovo napravite fasciklu ?Windows po?ta?

Ako ponovno pravljenje baze podataka ne re?i problem, sledite ove korake da biste ponovo napravili fasciklu ?Windows po?ta?:
 1. Zatvorite program Windows po?ta.
 2. Potvrdite i kopirajte lokaciju skladi?ta programa Windows po?ta. Da biste potvrdili lokaciju skladi?ta, pogledajte 1. korak u odeljku ?1. metod: Ponovo kreirajte skladi?te poruka programa Windows po?ta? koji je opisan iznad.
 3. Kliknite na dugme Start i nalepite putanju lokacije iz polja Lokacija skladi?ta programa Windows po?ta, postavite kursor na kraj nalepljenih niski, a zatim pritisnite taster Backspace da biste izbrisali slede?e veze.

  Windows po?ta
  Obratite pa?nju na to da se podrazumevana fascikla programa Windows po?ta nalazi u fascikli C:\Users\korisni?ko ime\AppData\Local\Microsoft\WindowsMail.
 4. Pritisnite taster Enter i otvorite fasciklu.
 5. Kliknite desnim tasterom mi?a na fasciklu Windows po?ta, a zatim izaberite stavku Preimenuj.
 6. Unesite re? stara na kraju imena fascikle i promenite ime fascikle kao ?to je navedeno ispod.

  Windows po?tastara
 7. Pokrenite program Windows po?ta, potvrdite da je fascikla ?Windows po?ta? automatski kreirana, a zatim zatvorite program Windows po?ta.

  Napomena Ako je nova fascikla ?Windows po?ta? komprimovana, potrebno je da je dekomprimujete.
 8. Kliknite dvaput na fasciklu ?Windows po?tastara? kori??enu u 6. koraku i otvorite fasciklu.
 9. Kliknite dvaput na lokalnu fasciklu, kopirajte slede?u datoteku i nalepite je u lokalnu fasciklu u novoj fascikli ?Windows po?ta?.

  account{xxxxxxxxxxxxx}.oeaccount

  Obratite pa?nju na to da ?e znakovi xxxxxxxxxxxxx biti brojevi ili slova.
 10. Ako slede?e fascikle postoje u fascikli ?Windows po?tastara?, kopirajte svaku fasciklu u novu fasciklu ?Windows po?ta?.
  • Fascikla Podloga
  • Fascikla Microsoft zajednica
 11. Zatvorite sve fascikle i uvezite poruke u program Windows po?ta. Da biste uvezli poruku, koristite slede?e korake:
  1. Pokrenite program Windows po?ta.
  2. U meniju Datoteka postavite pokaziva? na stavku Uvezi, a zatim izaberite stavku Poruka.
  3. Na listi Izbor programa izaberite stavku Microsoft Windows Mail 7 i kliknite na dugme Dalje.
  4. Kliknite na dugme Potra?i, izaberite lokaciju fascikle ?Windows po?tastara? iz 6. koraka, a zatim kliknite na dugme Dalje.
  5. Na listi Izbor fascikle izaberite stavku Sve fascikle i kliknite na dugme Dalje.
  6. Kliknite na dugme Zavr?i, a zatim ?e poruka biti uvezena u fasciklu ?Uvezeno?.
 12. Sa?uvajte poruke u prethodnom prijemnom po?tanskom sandu?etu koje je uvezeno u fasciklu ?Uvezeno? u lokalnoj fascikli. Mo?ete da izaberete da premestite bilo koje poruke iz prijemnog po?tanskog sandu?eta u svaku fasciklu.

STATUS

Microsoft je potvrdio da je ovo problem kod Microsoft proizvoda navedenih u odeljku ?Odnosi se na?.

DODATNE INFORMACIJE

Vi?e informacija o programu Windows po?ta potra?ite na slede?im Microsoft Web lokacijama:
Obja?njenje funkcija operativnog sistema Windows Vista: po?ta
http://www.microsoft.com/windows/products/windowsvista/features/details/mail.mspx

Windows Vista pomo?: Rad sa programom Windows po?ta
http://windowshelp.microsoft.com/Windows/en-US/Help/00e419ef-fee2-472c-ad02-b14331571a521033.mspx
Za vi?e informacija o terminologiji za softverske ispravke kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
824684Opis standardne terminologije koja se koristi za opisivanje Microsoft softverskih ispravki

Svojstva

Identifikator ?lanka: 941090 - Poslednji pregled: 23. april 2008. - Revizija: 3.3
ODNOSI SE NA
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Premium 64-bit Edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit Edition
 • Windows Vista Business 64-bit Edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit Edition
 • Windows Mail in Windows Vista
 • Windows Vista Home Basic 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Basic
Klju?ne re?i: 
kbvistasp1fix atdownload kbexpertisebeginner kbfix kbpubtypekc kbqfe kbhotfixserver KB941090

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com