Programma Internet Explorer palielina s?kfailu ierobe?ojumu vienam dom?nam no 20 uz 50

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 941495 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

IEVADS

?aj? rakst? tiek aprakst?ta programmas Internet Explorer s?kfailu ierobe?ojuma vienam dom?nam palielin??ana no 20 uz 50.

P?c noklus?juma programma Internet Explorer katram dom?nam var saglab?t ne vair?k k? 20 s?kfailus. Ja serveris, kas atrodas dom?n?, uz klienta datoru nos?ta vair?k par 20 s?kfailiem, klienta datora p?rl?kprogramma da?us vecus s?kfailus autom?tiski izmet.

Katrs s?kfails ir veidots no viena v?rda v?rt?bas p?ra. ?is p?ris var sekot p?c atrib?tu v?rt?bas p?riem, kas ir atdal?ti ar semikoliem.

PAPILDINDORM?CIJA

?is ierobe?ojums ir palielin?ts, lai vienk?r?otu Web lietojumprogrammu izstr?di un vieso?anu dom?nos, kuros j?izmanto daudz s?kfaili. Instal?jot atjaunin?jumu 937143, s?kfailu skaits, ko programma Internet Explorer var saglab?t vienam dom?nam, tiek palielin?ts no 20 uz 50. Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o atjaunin?jumu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
937143 MS07-045: kumulat?vais Internet Explorer dro??bas atjaunin?jums (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
P?c ?? atjaunin?juma instal??anas ?ie divi ierobe?ojumi paliek nemain?ti:
  • Rekviz?ts document.cookie klienta dator? no s?kfaila var izg?t tikai 4096 baitus. Ja s?kfaila virkne ir gar?ka par 4096 baitiem, rekviz?ts atgrie? tuk?u virkni.
  • Programma Internet Explorer un API HTTP Wininet neiev?ro galveni Set-Cookie, ja t?s garums p?rsniedz 5118 baitus.
Lai nodro?in?tu labu datora veiktsp?ju un funkcionalit?ti, ieteicams izmantot p?c iesp?jas maz?k s?kfailu, k? ar? p?c iesp?jas j?samazina to lielums. Turkl?t lietojumprogramm?m ir j?sp?j regul?t s?kfailu zaud??anu.

Lai sa?emtu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
306070 S?kfailu skaita un lieluma ierobe?ojumi programm? Internet Explorer (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Rekviz?ti

Raksta ID: 941495 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2008. gada 31. janv?ris - P?rskat??ana: 2.1
ATTIECAS UZ:
  • Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista
  • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003
  • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003 IA64
  • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
  • Microsoft Internet Explorer 6.0
  • Microsoft Internet Explorer 5.01
Atsl?gv?rdi: 
kbexpertiseinter kbhowto kbinfo KB941495

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com