Straipsnio ID: 941896 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Naudodami ?Windows Internet Explorer 7? ?ved? vartotojo vard? ir slapta?od?, kad prisijungtum?te prie FTP svetain?s, galite patirti toliau nurodyt? problem?.
 • Nepavyksta ?eiti ? FTP svetain?. Arba ?Internet Explorer 7? nepateikiama jokio turinio.
 • ? FTP svetain? ?eiti pavyksta. Ta?iau peradresuojama ? FTP svetain?s ?aknin? aplank?.
Pastaba. Naudojant ?Windows Internet Explorer 6? peradresuojama ? priskirt?j? virtual?j? aplank?, atsi?velgiant ? naudojam? vartotojo vard?.

PRIE?ASTIS

?i problema kyla d?l pakeisto ?Internet Explorer 7? maketo.

SPRENDIMAS

Svarbu Šiame skyriuje, b?do apraše ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Ta?iau jei pakeisite registro duomenis netinkamai, gali kilti rimt? problem?. Tod?l atlikite šiuos veiksmus atid?iai. Kad b?t? saugiau, prieš keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tuomet, jei kils problem?, gal?site atkurti registr?. Daugiau informacijos, kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr?, rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
322756 Kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje ?Windows?


Saugos naujinimo informacija

Nor?dami išspr?sti ši? problem?, ?diekite naujausi? ?Internet Explorer? skirt? kaupiam?j? saugos naujinim?. Nor?dami ?diegti naujausius naujinimus, apsilankykite ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je:
http://update.microsoft.com
I?samesn? technin? informacij? apie naujausi? kaupiam?j? ?Internet Explorer? saugos naujinim? rasite apsilank? ?ioje ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je:
http://www.microsoft.com/technet/security/current.aspx
Pastaba. ?i pataisa pirm? kart? ?traukta ? saugos naujinim? 939653 (MS07-057). Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
939653 MS07-057: kaupiamasis ?Internet Explorer? saugos naujinimas (gali b?ti angl? k.)


?is naujinimas ?traukia registro dalin? rakt?
FEATURE_WININET_FTP_FOLDER_VIEW_KB939653
. Pagal numatytuosius nustatymus ?i funkcija yra i?jungta.


Jei norite, kad ?i? funkcij? ?jungtume mes, pereikite prie skyriaus Taisyti u? mane. Jei ?i? funkcij? norite ?jungti patys, pereikite prie skyriaus Leisti taisyti pa?iam.

Pataisyti u? maneJei norite, kad ?i funkcija b?t? ?jungta automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Taisyti. Tada dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti ir atlikite vedlio Taisyti nurodomus veiksmus.


Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50786


Pastabos
 • ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba. Ta?iau automatinis taisymas veikia ir ?Windows? kit? kalb? versijose.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame kilo ?i problema, sprendim? Taisyti galite ?ra?yti ? ?flash? atmintin? arba CD ir paleisti reikalingame kompiuteryje.

Tada pereikite prie skyriaus ?Ar tai i?sprend? problem???Leiskite taisyti pa?iam

Nor?dami ?jungti ?i? funkcij? atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite regedit, tada spustel?kite Gerai.
 2. Raskite ir spustel?kite ?? dalin? registro rakt?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_WININET_FTP_FOLDER_VIEW_KB939653
 3. Meniu Redagavimas nurodykite Nauja, tada spustel?kite DWORD reik?m?.
 4. ?veskite * ir paspauskite klavi?? ENTER.
 5. Meniu Redagavimas spustel?kite Modifikuoti.
 6. ?veskite 1 ir spustel?kite Gerai.

  Pastaba. Jei norite i?jungti kar?t?sias pataisas, ?veskite 0 ir spustel?kite Gerai.
 7. I?eikite i? registro rengykl?s.

Ar tai i?sprend? problem??

 • Patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Jei problema i?spr?sta, nebereikia toliau skaityti ?io skyriaus. Jei problema nei?spr?sta, galite susisiekti su palaikymo tarnyba.
 • B?tume d?kingi u? j?s? atsiliepimus. Nor?dami pateikti atsiliepim? arba prane?ti apie bet kokias ?io sprendimo problemas, palikite komentar? interneto dienora?tyje ?Pataisyti u? mane? arba atsi?skite mums el. lai?k?.

PROBLEMOS SPRENDIMAS

Jei norite i?spr?sti ?i? problem?, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Paleiskite ?Internet Explorer?.
 2. Spustel?kite ?rankiai ir Interneto parinktys.
 3. Spustel?kite skirtuk? I?samiau.
 4. Dalyje Nar?ymas spustel?dami pa?ym?kite ?ym?s langel? ?jungti FTP aplanko rodin? (u? ?Internet Explorer? rib?) ir spustel?kite Gerai.
 5. ?Windows Explorer? ?veskite FTP svetain?s URL ir paspauskite ENTER.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Sistemoje ?Windows? galimi du pagrindiniai FTP naudojimo b?dai. FTP svetain?s ?Windows Explorer? nar?omos naudojant aplank? principu sudaryt? s?saj?. ?is b?das ?Internet Explorer? taikomas pagal numatytuosius nustatymus. Galima naudoti ir ?Internet Explorer? diegim?, sukurt? naudojant ?WinINet? API. ?iuo b?du FTP svetain?s ?Internet Explorer? nar?omos kaip ?iniatinklio svetain?s.

Senesn?s nei 7-oji ?Internet Explorer? versijos n?ra atsietos nuo kit? ?Windows? program?. Tiesiog ?Internet Explorer? ir kitos ?Windows? programos naudoja skirtingus ?vesties ta?kus vartotojo s?sajoje. Kai FTP svetain? nar?ote naudodami ?Internet Explorer?, ji atidaroma naudojant ?Windows Explorer?. ?Windows? palaiko svetain?s ?akninius katalogus ir FTP URL santykin? keli?. Tod?l kai ?vedate vartotojo vard? ir slapta?od?, atsi?velgiant ? vartotojo vard?, peradresuojama ? priskirt?j? aplank?. ?is priskirtasis aplankas yra ?akninis FTP serverio aplankas.

?Internet Explorer 7? yra atsieta nuo kit? ?Windows? program?. Tod?l kai naudodami ?Internet Explorer 7? bandote prisijungti prie FTP svetain?s, programa veikia kitaip nei ankstesn?s ?Internet Explorer? versijos. ?Internet Explorer? nepalaiko svetain?s ?aknini? katalog? ir FTP URL santykinio kelio. Tod?l peradresuojama ? FTP serverio ?aknin? aplank?. Jei neturite teis?s prisijungti prie ?akinio aplanko, prie FTP svetain?s prisijungti nepavyks.

Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
928675 ?Internet Explorer 7? atsiejimas nuo ?Windows? apvalkalo (gali b?ti angl? k.)
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 941896 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. gruod?io 20 d. - Per?i?ra: 1.0
TAIKOMA:
 • Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
Rakta?od?iai: 
atdownload kbexpertisebeginner kbexpertiseadvanced kbprb kbfixme kbmsifixme KB941896

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com