P?rl?kprogramm? Internet Explorer 7 nevar pieteikties FTP vietn? vai tiek veikta novirz??ana uz FTP vietnes saknes mapi

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 941896 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

P?c tam, kad p?rl?kprogramm? Internet Explorer 7 tiek ierakst?ts lietot?jv?rds un parole, lai piek??tu FTP vietnei, var rasties ??das probl?mas:
 • nevar pieteikties FTP vietn?, vai p?rl?kprogramm? Internet Explorer 7 netiek r?d?ts vietnes saturs;
 • var pieteikties FTP vietn?, ta?u tiek veikta novirz??ana uz FTP vietnes saknes mapi.
Piez?me. Programm? Windows Internet Explorer 6 tiek veikta novirz??ana uz konkr?tajam lietot?jv?rdam pie??irto virtu?lo mapi.

IEMESLS

?o probl?mu izraisa noform?juma izmai?as p?rl?kprogramm? Internet Explorer 7.

RISIN?JUMS

Svar?gi! ?aj? sada?? vai metodes vai uzdevuma aprakst? ir nor?d?tas re?istra modific??anas darb?bas. Ta?u, ja re?istrs tiek modific?ts nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c prec?zi iev?rojiet sniegtos nor?d?jumus. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. Tas sniedz iesp?ju atjaunot re?istru, ja rodas probl?mas. Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? izveidot re?istra dubl?jumu un to atjaunot, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?.
322756 Re?istra dubl?juma izveide un atjauno?ana oper?t?jsist?m? Windows


Inform?cija par dro??bas atjaunin?jumu

Lai nov?rstu ?o probl?mu, instal?jiet jaun?ko p?rl?kprogrammas Internet Explorer kumulat?vo dro??bas atjaunin?jumu. Lai instal?tu jaun?kos atjaunin?jumus, apmekl?jiet t?l?k nor?d?to Microsoft vietni.
http://update.microsoft.com
Lai ieg?tu pla??ku tehnisko inform?ciju par jaun?ko p?rl?kprogrammas Internet Explorer kumulat?vo dro??bas atjaunin?jumu, apmekl?jiet t?l?k nor?d?to Microsoft vietni.
http://www.microsoft.com/technet/security/current.aspx
Piez?me. ?is labojums pirmo reizi tika ietverts dro??bas atjaunin?jum? 939653 (MS07-057). Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?.
939653 MS07-057: Internet Explorer kumulat?vais dro??bas atjaunin?jums (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)


Instal?jot ?o atjaunin?jumu, tiek pievienota re?istra apak?atsl?ga
FEATURE_WININET_FTP_FOLDER_VIEW_KB939653
. P?c noklus?juma ?is l?dzeklis nav iesp?jots.


Ja v?laties, lai m?s iesp?jotu ?o l?dzekli, p?rejiet uz sada?u Autom?tisk? labo?ana. Ja v?laties pats iesp?jot ?o l?dzekli, p?rejiet uz sada?u Patst?v?g? labo?ana.

Autom?tisk? labo?anaLai autom?tiski iesp?jotu ?o l?dzekli, noklik??iniet uz pogas vai saites Fix it. P?c tam dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Palaist un veiciet vedn? Fix it nor?d?t?s darb?bas.


Nov?rst ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50786


Piez?mes
 • ?is vednis, iesp?jams, b?s pieejams tikai ang?u valod?. Ta?u autom?tisk? labo?ana darbojas ar? oper?t?jsist?mas Windows citu valodu versij?s.
 • Ja pa?laik neatrodaties pie t? datora, kur? ir radusies probl?ma, saglab?jiet Fix it risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? ir radusies probl?ma.

P?c tam p?rejiet uz sada?u Vai probl?ma ir nov?rsta?.Patst?v?g? labo?ana

Lai iesp?jotu ?o l?dzekli, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz Izpild?t, lodzi?? ierakstiet regedit un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Atrodiet t?l?k nor?d?to re?istra apak?atsl?gu un noklik??iniet uz t?s.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_WININET_FTP_FOLDER_VIEW_KB939653
 3. Izv?ln? Redi??t nor?diet uz Jauna un p?c tam noklik??iniet uz DWORD v?rt?ba.
 4. Ierakstiet * un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 5. Izv?ln? Redi??t noklik??iniet uz Modific?t.
 6. Ierakstiet 1 un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

  Piez?me. Lai atsp?jotu labojumfailu, ierakstiet 0 un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 7. Aizveriet re?istra redaktoru.

Vai probl?ma ir nov?rsta?

 • P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma ir nov?rsta, varat nelas?t ??s sada?as turpin?jumu. Ja probl?ma nav nov?rsta, varat sazin?ties ar atbalsta dienestu.
 • Labpr?t sa?emsim j?su atsauksmes. Lai sniegtu atsauksmes vai zi?otu par probl?m?m saist?b? ar ?o risin?jumu, l?dzu, ierakstiet koment?ru emu?r? Autom?tisk? labo?ana vai nos?tiet mums e-pasta zi?ojumu.

PROFILAKSE

Lai nov?rstu ?o probl?mu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Start?jiet p?rl?kprogrammu Internet Explorer.
 2. Noklik??iniet uz R?ki un p?c tam noklik??iniet uz Interneta opcijas.
 3. Noklik??iniet uz cilnes Papildu.
 4. Sada?? P?rl?ko?ana noklik??inot atz?m?jiet izv?les r?ti?u Iesp?jot FTP mapes skatu (?rpus Internet Explorer) un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 5. Programm? Windows Explorer ierakstiet FTP vietnes vietr?di URL un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.

PAPILDINDORM?CIJA

Oper?t?jsist?m? Windows past?v divas galven?s FTP servera lieto?anas metodes. Vienas metodes ietvaros FTP vietnes tiek p?rl?kotas programm? Windows Explorer, izmantojot mapju strukt?ras interfeisu. P?c noklus?juma p?rl?kprogramm? Internet Explorer tiek izmantota tie?i ?? metode. Otras metodes ietvaros p?rl?kprogramm? Internet Explorer tiek izmantota implement?cija, kuras pamat? ir WinINet API. Izmantojot ?o metodi, p?rl?kprogramm? Internet Explorer FTP vietnes tiek p?rl?kotas tie?i t?pat k? t?mek?a vietnes.

Pirms Internet Explorer 7 izlaist?s p?rl?kprogrammas Internet Explorer versijas nav no??irtas no p?r?j?s oper?t?jsist?mas Windows. Vien?gi p?rl?kprogrammai Internet Explorer un p?r?jai oper?t?jsist?mai Windows ir at??ir?gi lietot?ja interfeisa ieejas punkti. Kad p?rl?kprogramm? Internet Explorer p?rl?kojat FTP vietni, ?? vietne tiek atv?rta programm? Windows Explorer. Sist?m? Windows tiek atbalst?ti s?kumdirektoriji un FTP vietr??a URL relat?vais ce??. T?p?c, ierakstot lietot?jv?rdu un paroli, tiekat novirz?ts uz konkr?tajam lietot?jv?rdam pie??irto mapi. ?? pie??irt? mape tiek r?d?ta k? FTP servera sakne.

P?rl?kprogramma Internet Explorer 7 ir no??irta no p?r?j?s oper?t?jsist?mas Windows. T?p?c, ja p?rl?kprogramm? Internet Explorer 7 piek??stat FTP vietnei, p?rl?kprogrammas darb?ba at??iras no iepriek??jo p?rl?kprogrammas Internet Explorer versiju darb?bas. P?rl?kprogramm? Internet Explorer netiek atbalst?ts s?kumdirektorijs un FTP vietr??a URL relat?vais ce??. T?p?c tiekat novirz?ts uz FTP servera saknes mapi. Ja jums nav at?aujas piek??t saknes mapei, nevarat piek??t FTP vietnei.

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?.
928675 P?rl?kprogrammas Internet Explorer 7 no??ir?ana no Windows ?aulas (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 941896 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2011. gada 20. decembris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
Atsl?gv?rdi: 
atdownload kbexpertisebeginner kbexpertiseadvanced kbprb kbfixme kbmsifixme KB941896

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com