Nije mogu?e prijaviti se na FTP lokaciju ili ste preusmereni na osnovnu fasciklu FTP lokacije u programu Internet Explorer 7

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 941896 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

U programu Windows Internet Explorer 7 mo?ete nai?i na slede?e probleme nakon uno?enja korisni?kog imena i lozinke za pristup FTP lokaciji:
 • Nije mogu?e prijaviti se na FTP lokaciju. Mo?da se u programu Internet Explorer 7 ne pojavljuje sadr?aj.
 • Mo?ete da se prijavite na FTP lokaciju. Me?utim, preusmereni ste na osnovnu fasciklu FTP lokacije.
Napomena U programu Windows Internet Explorer 6 preusmereni ste na dodeljenu virtuelnu fasciklu u zavisnosti od korisni?kog imena koje koristite.

UZROK

Do ovog problema dolazi zbog promene dizajna u programu Internet Explorer 7.

RE?ENJE

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?i korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. Zatim mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Za vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije i vra?anje registratora u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)


Informacije o bezbednosnoj ispravci

Da biste re?ili ovaj problem, instalirajte najnoviju kumulativnu bezbednosnu ispravku za Internet Explorer. Da biste instalirali najnovije ispravke, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://update.microsoft.com
Da biste dobili vi?e tehni?kih informacija o najnovijoj kumulativnoj bezbednosnoj ispravci za Internet Explorer posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://www.microsoft.com/technet/security/current.aspx
Napomena Ova ispravka prvi put je uklju?ena u bezbednosnu ispravku 939653 (MS07-057). Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
939653 MS07-057: Kumulativna bezbednosna ispravka za Internet Explorer (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)


Ova ispravka dodaje potklju? registratora
FEATURE_WININET_FTP_FOLDER_VIEW_KB939653
. Prema podrazumevanim vrednostima, ova funkcija nije omogu?ena.


Da bismo omogu?ili ovu funkciju umesto vas, posetite odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da omogu?ite funkciju, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto meneDa biste automatski omogu?ili ovu funkciju kliknite na dugme ili vezu Popravi. Zatim u dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i pratite korake u ?arobnjaku Popravi.


Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50786


Napomene
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska ispravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za ispravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.Popravi?u sâm

Da biste omogu?ili ovu funkciju, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Prona?ite slede?i potklju? registratora i kliknite na njega
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_WININET_FTP_FOLDER_VIEW_KB939653
 3. U meniju Ure?ivanje postavite pokaziva? na stavku Novo, a zatim izaberite stavku DWORD vrednost.
 4. Otkucajte *, a zatim pritisnite taster ENTER.
 5. U meniju Ure?ivanje izaberite stavku Izmeni.
 6. Otkucajte 1 i kliknite na dugme U redu.

  Napomena Da biste onemogu?ili hitnu ispravku, otkucajte 0, a zatim kliknite na dugme U redu.
 7. Napustite alatku ?Ure?iva? registratora?.

Da li je ovo re?ilo problem?

 • Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.
 • Bi?emo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste obezbedili povratne informacije ili da biste prijavili probleme sa ovim re?enjem, ostavite komentar na blogu ?Popravi umesto mene? ili nam po?aljite e-poruku.

ZAOBILA?ENJE

Da biste re?ili ovaj problem, sledite slede?e korake:
 1. Pokrenite Internet Explorer.
 2. U meniju Alatke izaberite stavku Internet opcije.
 3. Izaberite karticu Vi?e opcija.
 4. U delu Pregledanje potvrdite izbor u polju za potvrdu Omogu?i prikaz FTP fascikle (izvan programa Internet Explorer), a zatim kliknite na dugme U redu.
 5. Unesite URL adresu FTP lokacije u programu Windows Explorer, a zatim pritisnite taster ENTER.

DODATNE INFORMACIJE

Postoje dva glavna metoda za kori??enje usluge FTP u operativnom sistemu Windows. Jedan metod koristi Windows Explorer za pregledanje FTP lokacija kori??enjem interfejsa zasnovanog na fasciklama. Internet Explorer podrazumevano koristi ovaj metod. Drugi metod koristi primenu u programu Internet Explorer koja je zasnovana na WinINet API. Kada koristite ovaj metod, pregledate FTP lokacije u programu Internet Explorer na isti na?in na koji pregledate Veb lokacije.

Verzije programa Internet Explorer koje su starije od verzije Internet Explorer 7 nisu odvojene od ostatka operativnog sistema Windows. Internet Explorer i ostatak operativnog sistema Windows samo imaju razli?ita mesta unosa u korisni?kom interfejsu. Kada pregledate FTP lokaciju u programu Internet Explorer, FTP lokacija se otvara u programu Windows Explorer. Windows podr?ava po?etne direktorijume i relativnu putanju URL adrese FTP lokacije. Zato ?ete nakon unosa korisni?kog imena i lozinke biti preusmereni na dodeljenu fasciklu u zavisnosti od korisni?kog imena. Ova dodeljena fascikla se pojavljuje kao osnovna fascikla FTP servera.

Internet Explorer 7 je odvojen od ostatka operativnog sistema Windows. Zato se pona?anje kada koristite Windows Internet Explorer 7 za pristup FTP lokaciji razlikuje od pona?anja ranijih verzija programa Internet Explorer. Internet Explorer ne podr?ava po?etne direktorijume i relativnu putanju URL adrese FTP lokacije. Zato ste preusmereni na osnovnu fasciklu FTP servera. Ako nemate dozvolu za pristup osnovnoj fascikli, ne mo?ete da pristupite FTP lokaciji.

Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
928675 Odvajanje programa Internet Explorer 7 od Windows ljuske (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 941896 - Poslednji pregled: 20. decembar 2011. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA:
 • Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
Klju?ne re?i: 
atdownload kbexpertisebeginner kbexpertiseadvanced kbprb kbfixme kbmsifixme KB941896

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com