Ban khng th ng nhp vao trang FTP hoc ban c chuyn hng ti th muc gc cua trang FTP trong Internet Explorer 7

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 941896 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Trong Windows Internet Explorer 7, ban co th gp cac s c sau y sau khi nhp tn ngi dung va mt khu truy nhp trang FTP:
 • B?n khng th? ng nh?p vo trang FTP. Ho?c khng c n?i dung nao xu?t hi?n trong Internet Explorer 7.
 • B?n c th? ng nh?p vo trang FTP. Tuy nhin, ban c chuyn hng ti th muc gc cua trang FTP.
Chu y Trong Windows Internet Explorer 6, ban c chuyn hng ti th muc ao c gan theo tn ngi dung ma ban s dung.

NGUYN NHN

S c nay xay ra do thay i thit k trong Internet Explorer 7.

GI?I PHP

Quan trong Phn, phng phap hoc tac vu nay cha cac bc chi dn ban cach s?a i s ng ky. Tuy nhin, c th? x?y ra s? c? nghim tr?ng n?u b?n s?a ?i s? ng k? khng ng cch. Do , h?y ch?c ch?n r?ng b?n th?c hi?n cc b?c sau c?n th?n. ? b?o v? t?t hn, h?y sao lu s? ng k? tr?c khi b?n s?a ?i. Sau , b?n c th? khi ph?c s? ng k? n?u x?y ra s? c?. ? bi?t thm thng tin v? cch sao lu v khi ph?c s? ng k?, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
322756 Cch sao lu v khi ph?c s? ng k? trong Windows


Thng tin cp nht bao mt

khc phuc s c nay, hay cai t ban cp nht bao mt tich luy mi nht cho Windows Internet Explorer. cai t ban cp nht mi nht, hay truy nhp Web site sau cua Microsoft:
http://update.microsoft.com
bit thm thng tin ky thut v ban cp nht bao mt tich luy mi nht cho Internet Explorer, hay truy nhp Web site sau cua Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/security/current.aspx
Chu y Giai phap khc phuc nay ln u tin c bao gm trong ban cp nht bao mt 939653 (MS07-057). bit thm thng tin, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
939653 MS07-057: Ban cp nht Bao mt Tich luy cho Internet Explorer (Trang nay co th co bng ting Anh)


B?n c?p nh?t ny b sung khoa con ng ky
FEATURE_WININET_FTP_FOLDER_VIEW_KB939653
. Theo mc inh, tinh nng nay khng c bt.


? ?c chng ti bt tinh nng nay cho ban, hay i ti phn "Khc phuc s c giup ti". Nu ban mun t bt tinh nng nay, hay i ti phn "? ti t? kh?c ph?c s? c?".

Kh?c ph?c s? c? cho ti? t? ?ng bt tinh nng nay, bm nut hoc lin kt Kh?c ph?c s? c? . Sau o, bm vao Chay trong hp thoai Tai tp xung va lam theo cac bc trong thut si Fix it.


Khc phuc s c nay
Microsoft Fix it 50786


Chu y
 • Thut sy nay co th chi co bng ting Anh. Tuy nhin, ban va t? ?ng c?ng s? ho?t ?ng ?i v?i cc phin b?n ngn ng? khc c?a Windows.
 • Nu ban hin khng lam vic trn may tinh xay ra s c, hay lu giai phap Khc phuc s c vao ia flash hoc CD ri chay trn may tinh co s c.

Sau o, i ti phn "Phng phap nay co khc phuc c s c khng?".? ti t? kh?c ph?c s? c?

bt tinh nng nay, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bm Bt u, bm Chay, go regedit, ri bm OK.
 2. inh vi ri bm vao khoa con ng ky sau
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_WININET_FTP_FOLDER_VIEW_KB939653
 3. Trong menu Chinh sa, tro chut vao Mi, sau o bm Gia tri DWORD.
 4. Go * ri nhn ENTER.
 5. Trong menu Chinh sa, bm Sa i.
 6. Nhp 1 ri bm OK.

  Chu y tt hotfix nay, go 0 ri bm OK.
 7. Thoat khoi Registry Editor.

Phng php ny c kh?c ph?c ?c s? c? khng?

 • Ki?m tra xem s? c? ? ?c kh?c ph?c hay cha. N?u s? c? a ?c kh?c ph?c, b?n a hon thnh phn ny. N?u s? c? v?n cha ?c kh?c ph?c, b?n c th? lin h? v?i b? ph?n h? tr?.
 • Chng ti nh gi cao ph?n h?i c?a b?n. cung cp phan hi hoc bao cao bt ky s c nao v giai phap nay, vui long lai nhn xet trn blog "Khc phuc s c cho ti" hoc gi th email cho chung ti.

CCH GI?I QUY?T KHC

khc phuc vn nay, lam theo cac bc sau:
 1. Khi ng Internet Explorer.
 2. Bm Cng cu, sau o bm tuy chon Internet.
 3. Bm tabNng cao.
 4. Trong Duyt, bm chon hp kim Bt ch xem th muc FTP (bn ngoai Internet Explorer) ri bm OK.
 5. Trong Windows Explorer, nhp URL cua trang FTP ri nhn ENTER.

THNG TIN THM

C hai phng php chnh ? s? d?ng FTP trong Windows. Mt phng phap s dung Windows Explorer duyt cac trang FTP bng cach s dung giao din da trn th muc. Theo m?c ?nh, Internet Explorer s? d?ng phng php ny. Phng phap khac s dung hinh thc trin khai trong Internet Explorer da trn API WinINet. Khi s dung phng phap nay, ban duyt cac trang FTP trong Internet Explorer ging vi cach ma ban duyt cac Web site.

Cac phin ban Internet Explorer trc phin ban Internet Explorer 7 khng tach bit vi phn con lai cua Windows. Internet Explorer va phn con lai cua Windows chi co cac im nhp khac nhau trong giao din ngi dung. Khi ban duyt trang FTP trong Internet Explorer, trang FTP se m trong Windows Explorer. Windows h tr cac th muc trang chu va ng dn tng i cua URL FTP. Do o, sau khi nhp tn ngi dung va mt khu, ban c chuyn hng ti mt th muc c gan theo tn ngi dung. Th muc c gan nay xut hin dang th muc gc cua may chu FTP.

Internet Explorer 7 l tch bi?t v?i ph?n con l?i c?a Windows. Do o, khi ban s dung Internet Explorer 7 truy nhp trang FTP, ch nay khac vi ch cua phin ban Internet Explorer trc o. Internet Explorer khng h tr cac th muc trang chu va ng dn tng i cua URL FTP. Do o, ban c chuyn hng ti th muc gc cua may chu FTP. Nu khng co quyn truy nhp vao th muc gc, ban khng th truy nhp trang FTP.

bit thm thng tin, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
928675 S tach bit cua Internet Explorer 7 vi Windows shell (Trang nay co th co bng ting Anh)

Thu?c tnh

ID c?a bi: 941896 - L?n xem xt sau cng: 20 Thang Mi Hai 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
T? kha:
atdownload kbexpertisebeginner kbexpertiseadvanced kbprb kbfixme kbmsifixme KB941896

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com