Poruka o gre?ci koja se prikazuje kada posetite Veb lokaciju koja se hostuje u aplikaciji IIS 7.0: ?HTTP gre?ka 500.19 ? Unutra?nja gre?ka servera?

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 942055 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Simptomi

Imate Veb lokaciju koja se hostuje u aplikaciji Internet Information Services (IIS) 7.0. Kada posetite Veb lokaciju u Veb pregleda?u, mo?ete da dobijete poruku o gre?ci koja je sli?na nekoj od slede?ih poruka:
Poruka o gre?ci 1
Gre?ka servera u aplikaciji ?naziv aplikacije?
HTTP gre?ka 500.19 ? Unutra?nja gre?ka servera
HRESULT: 0x8007000d
Opis gre?ke HRESULT
Ne mo?ete da pristupite tra?enoj stranici zato ?to su srodni podaci o konfiguraciji za ovu stranicu neva?e?i.
Poruka o gre?ci 2
Gre?ka servera u aplikaciji ?naziv aplikacije?
HTTP gre?ka 500.19 ? Unutra?nja gre?ka servera
HRESULT: 0x80070005
Opis gre?ke HRESULT
Ne mo?ete da pristupite tra?enoj stranici zato ?to su srodni podaci o konfiguraciji za ovu stranicu neva?e?i.
Poruka o gre?ci 3
Gre?ka servera u aplikaciji ?naziv aplikacije?
HTTP gre?ka 500.19 ? Unutra?nja gre?ka servera
HRESULT: 0x800700b7
Opis gre?ke HResult
Ne mo?ete da pristupite tra?enoj stranici zato ?to su srodni podaci o konfiguraciji za ovu stranicu neva?e?i.
Poruka o gre?ci 4
Gre?ka servera u aplikaciji ?naziv aplikacije?
HTTP gre?ka 500.19 ? Unutra?nja gre?ka servera
HRESULT: 0x8007007e
Opis gre?ke HResult
Ne mo?ete da pristupite tra?enoj stranici zato ?to su srodni podaci o konfiguraciji za ovu stranicu neva?e?i.
Poruka o gre?ci 5
Gre?ka servera u aplikaciji ?naziv aplikacije?
HTTP gre?ka 500.19 ? Unutra?nja gre?ka servera
HRESULT: 0x800700c1
Opis gre?ke HRESULT
Ne mo?ete da pristupite tra?enoj stranici zato ?to su srodni podaci o konfiguraciji za ovu stranicu neva?e?i.
Poruka o gre?ci 6
Gre?ka servera u aplikaciji ?naziv aplikacije?
HTTP gre?ka 500.19 ? Unutra?nja gre?ka servera
HRESULT: 0x800700b7
Opis gre?ke HRESULT
Ne mo?ete da pristupite tra?enoj stranici zato ?to su srodni podaci o konfiguraciji za ovu stranicu neva?e?i.
Poruka o gre?ci 7
Gre?ka servera u aplikaciji ?naziv aplikacije?
HTTP gre?ka 500.19 ? Unutra?nja gre?ka servera
HRESULT: 0x8007010b
Opis gre?ke HRESULT
Ne mo?ete da pristupite tra?enoj stranici zato ?to su srodni podaci o konfiguraciji za ovu stranicu neva?e?i.
Poruka o gre?ci 8
Gre?ka servera u aplikaciji ?naziv aplikacije?
HTTP gre?ka 500.19 ? Unutra?nja gre?ka servera
HRESULT: 0x8007052e
Opis gre?ke HRESULT
Ne mo?ete da pristupite tra?enoj stranici zato ?to su srodni podaci o konfiguraciji za ovu stranicu neva?e?i.
Poruka o gre?ci 9
Gre?ka servera u aplikaciji ?naziv aplikacije?
HTTP gre?ka 500.19 ? Unutra?nja gre?ka servera
HRESULT: 0x80070021
Opis gre?ke HRESULT
Ne mo?ete da pristupite tra?enoj stranici zato ?to su srodni podaci o konfiguraciji za ovu stranicu neva?e?i.

Uzrok

Uzrok poruke o gre?ci 1

Ovaj problem se javlja zato ?to datoteka ApplicationHost.config ili Web.config sadr?i neispravno oblikovan XML element. Da biste re?ili ovaj problem, pogledajte re?enje 1.

Uzrok poruke o gre?ci 2

Ovaj problem se javlja iz jednog od slede?ih razloga:
 • Koristite aplikaciju IIS 7.0 na ra?unaru na kojem je instaliran operativni sistem Windows Vista. Pored toga, konfigurisali ste Veb lokaciju da koristi UNC prolaznu potvrdu identiteta za pristup udaljenom UNC (Universal Naming Convention) deljenom resursu.
 • Grupa IIS_IUSRS nema odgovaraju?e dozvole za datoteku ApplicationHost.config, datoteku Web.config ili za IIS virtuelne direktorijume/direktorijume sa aplikacijama.
Da biste re?ili ovaj problem, pogledajte re?enje 2.

Uzrok poruke o gre?ci 3

Ovaj problem se javlja zato ?to datoteka ApplicationHost.config ima duplirane unose za slede?i kôd.
<add accessType="Allow" users="*" />
Da biste re?ili ovaj problem, pogledajte re?enje 3.

Uzrok poruke o gre?ci 4

Ovaj problem se javlja kada datoteka ApplicationHost.config ili Web.config upu?uje na modul ili DLL koji je neva?e?i ili ne postoji. Da biste re?ili ovaj problem, pogledajte re?enje 4.

Uzrok poruke o gre?ci 5

Ovaj problem mo?e da se javi kada se broj bita navedenog modula razlikuje od broja bita grupe aplikacija koja hostuje aplikaciju. Na primer, kada poku?avate da u?itate 32-bitnu komponentu u 64-bitnu grupu aplikacija. Ovaj problem tako?e mo?e da se javi ako je navedeni modul o?te?en.

Uzrok poruke o gre?ci 6

Ovaj problem mo?e da se javi ako postoji duplirani unos za navedenu postavku odeljka za konfigurisanje na vi?em nivou u hijerarhiji konfiguracija (na primer, na nadre?enoj lokaciji/datoteci web.config ili applicationHost.config u fascikli). U poruci o gre?ci navodi se lokacija jednog ili vi?e dupliranih unosa.

Uzrok poruke o gre?ci 7

Ovaj problem mo?e da se javi ako ne mo?e da se pristupi navedenom direktorijumu sa sadr?ajem.

Uzrok poruke o gre?ci 8

Podrazumevani identitet procesa u aplikaciji IIS 7.0 nema dovoljno dozvola za otvaranje datoteke Web.config na udaljenom deljenom resursu.

Uzorok poruke o gre?ci 9

Ovaj problem mo?e da se javi kada je navedeni deo konfiguracione datoteke aplikacije IIS zaklju?an na vi?em konfiguracionom nivou.

Re?enje

Re?enje 1

Izbri?ite neispravno oblikovan XML element iz datoteke ApplicationHost.config ili datoteke Web.config.

Re?enje 2

Da biste re?ili ovaj problem, izaberite neki od slede?ih metoda.

1. metod

Nemojte da konfiguri?ete Veb lokaciju da koristi UNC prolaznu potvrdu identiteta za pristup udaljenom UNC deljenom resursu. Umesto toga, navedite korisni?ki nalog sa odgovaraju?im dozvolama za pristup daljinskom UNC deljenom resursu.

2. metod

Dodelite dozvolu za ?itanje grupi IIS_IUSRS za datoteku ApplicationHost.config ili Web.config. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. U programu Windows Explorer prona?ite fasciklu u kojoj se nalazi datoteka ApplicationHost.config koja je povezana sa Veb lokacijom, odnosno prona?ite virtuelne direktorijume ili direktorijume sa aplikacijama u kojima se nalazi datoteka Web.config koja je povezana sa Veb lokacijom.

  Napomena Datoteka Web.config se mo?da ne nalazi u virtuelnim direktorijumima ili direktorijumima sa aplikacijama u aplikaciji IIS. I u tom slu?aju, pridr?avajte se ovih koraka.
 2. Kliknite desnim tasterom na fasciklu u kojoj se nalazi datoteka ApplicationHost.config ili kliknite desnim tasterom na virtuelne direktorijume ili direktorijume sa aplikacijama u kojim se mo?da nalazi datoteka Web.config.
 3. Izaberite stavku Svojstva.
 4. Izaberite karticu Bezbednost, a zatim kliknite na dugme Uredi.
 5. Kliknite na dugme Dodaj.
 6. U polju Unesite imena objekata za izbor otkucajte computername\IIS_IUSRS, kliknite na dugme Proveri imena, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Napomena Computername je ?uvar mesta za ime ra?unara.
 7. Potvrdite izbor u polju za potvrdu ?itaj i kliknite na dugme U redu.
 8. U dijalogu Svojstva za fasciklu i kliknite na dugme U redu.

  Napomena Proverite da li su svojstva fascikle preneta na datoteke ApplicationHost.config i Web.config tako da IIS_IUSRS ima dozvolu za ?itanje ovih datoteka.

Re?enje 3

U datoteci ApplicationHost.config izbri?ite duplirani unos za pravilo autorizacije. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, u polju Zapo?ni pretragu otkucajte Bele?nica, kliknite desnim tasterom na stavku Bele?nica, a zatim izaberite stavku Pokreni kao administrator.

  Napomena Ako vam bude zatra?ena administratorska lozinka ili potvrda, otkucajte lozinku ili kliknite na dugme Nastavi.
 2. U meniju Datoteka izaberite stavku Otvori, u polju Ime datoteke otkucajte %windir%\System32\inetsrv\config\applicationHost.config, a zatim kliknite na dugme Otvori.
 3. U datoteci ApplicationHost.config izbri?ite duplirani unos koji podse?a na slede?i kôd.
  <add accessType="Allow" users="*" />

Re?enje 4

U datoteci ApplicationHost.config ili Web.config prona?ite referencu modula ili DLL referencu koja je neispravna, a zatim ispravite referencu. Da biste utvrdili koja je referenca modula neispravna, omogu?ite pra?enje neuspelog zahteva, a zatim reprodukujte problem.

Re?enje 5

Proverite da li je broj bitova navedenog modula isti kao broj bitova hosting grupe aplikacija, kao i da li je modul ispravan.

Re?enje 6

Pregledajte navedenu konfiguracionu datoteku, uporedite je sa njenim nadre?enim datotekama applicationHost.config i/ili web.config i proverite da li postoje duplirani unosi kao ?to je pisalo u poruci o gre?ci. Uklonite duplirani unos ili u?inite unos jedinstvenim.

Re?enje 7

Proverite da li putanja datoteke postoji, da li je pravilno imenovana, da li su za nju postavljene dozvole na odgovaraju?em nivou datoteke i da li upu?uje na ispravan tip sistema datoteka. Ako niste sigurni koja je putanja datoteke, prona?ite je pomo?u alatke za nadgledanje procesa ili pra?enje neuspelog zahteva.

Re?enje 8

Da biste re?ili ovaj problem, pogledajte slede?i ?lanak:
934515 Dobijate poruku o gre?ci kada poku?ate da otvorite Veb stranicu sa Veb lokacije koja koristi prolaznu potvrdu identiteta u aplikaciji Internet Information Services 7.0 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

Re?enje 9

Da biste re?ili ovaj problem, otklju?ajte navedeni odeljak ili ga nemojte koristiti na tom nivou. Vi?e informacija o zaklju?avanju konfiguracije potra?ite u slede?em ?lanku:
http://learn.iis.net/page.aspx/145/how-to-use-locking-in-iis-70-configuration
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 942055 - Poslednji pregled: 22. maj 2013. - Revizija: 1.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Internet Information Services 7.0
Klju?ne re?i: 
kbexpertiseadvanced kbtshoot kbprb KB942055

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com