L?i "HTTP Error 500.19" khi b?n m? m?t web site IIS 7.0

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
Bài vi?t này mô t? m? HResult khi b?n g?p l?i 500.19 trên ứng dụng web Internet Information Services (IIS) 7.0. N?u m? l?i b?n g?p có trong danh sách sau đây, h?y ki?m tra nguyên nhân và th? các gi?i pháp trong bài vi?t này.
0x8007000d | 0x80070005 | 0x800700b7 | 0x8007007e | 0x800700c1 | 0x8007010b | 0x8007052e | 0x80070021

Trong bài viết này

Show all imageHiển thị tất cảHide all imageẨn tất cả

L?i "L?i HTTP 500.19" v?i m? HResult 0x8007000d

Thông báo l?i

L?i máy ch? trong ?ng d?ng"tên ?ng d?ng"
L?i HTTP 500.19 – L?i Máy ch? N?i b?
HRESULT: 0X8007000D
Mô t? HRESULT
Không th? truy c?p trang yêu c?u v? d? li?u c?u h?nh có liên quan c?a trang không h?p l?.

Nguyên nhân

S? c? này x?y ra v? t?p ApplicationHost.config ho?c t?p Web.config có ch?a ph?n t? XML sai đ?nh d?ng.

Gi?i pháp

Xoá ph?n t? XML sai đ?nh d?ng kh?i t?p ApplicationHost.config ho?c t?p Web.config.

L? "L?i HTTP 500.19" v?i m? HResult 0x80070005

Thông báo l?i

L?i máy ch? trong ?ng d?ng"tên ?ng d?ng"
L?i HTTP 500.19 – L?i Máy ch? N?i b?
HRESULT: 0X80070005
Mô t? HRESULT
Không th? truy c?p trang yêu c?u v? d? li?u c?u h?nh có liên quan c?a trang không h?p l?.

Nguyên nhân

S? c? này x?y ra do m?t trong nh?ng l? do sau:
 • B?n đang s? d?ng IIS 7.0 trên máy tính đang ch?y Windows Vista. Ngoài ra, b?n h? sơ trang đ? s? d?ng xác th?c UNC Passthrough đ? truy c?p chia s? Quy ư?c Đ?t tên Ph? quát (UNC) t? xa.
 • Nhóm IIS_IUSRS không có quy?n thích h?p cho t?p ApplicationHost.config, t?p Web.config ho?c m?c tin thư thoại ?o/?ng d?ng c?a IIS.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng m?t trong các phương pháp sau.

Phương pháp 1

Không h? sơ trang đ? s? d?ng xác th?c UNC Passthrough đ? truy nh?p chia s? UNC t? xa. Thay vào đó, ch? đ?nh tài kho?n ngư?i dùng có quy?n thích h?p đ? truy c?p vào chia s? UNC t? xa.

Phương pháp 2

C?p C?p phép đ?c cho nhóm IIS_IUSRS cho t?p ApplicationHost.config ho?c t?p Web.config. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong Window Explorer, xác đ?nh m?c tin thư thoại ch?a t?p ApplicationHost.config có liên quan đ?n các web site ho?c xác đ?nh v? trí m?c tin thư thoại ?o ho?c các m?c tin thư thoại ?ng d?ng ch?a t?p Web.config liên quan đ?n web site.

  Lưu ? T?p Web.config không có trong m?c tin thư thoại ?o ho?c m?c tin thư thoại ?ng d?ng trong IIS. Ngay c? trong trư?ng h?p này, b?n c?n ph?i làm theo các bư?c sau.
 2. B?m chu?t ph?i vào m?c tin thư thoại ch?a t?p ApplicationHost.config ho?c b?m chu?t ph?i vào m?c tin thư thoại ?o ho?c ?ng d?ng có th? ch?a t?p Web.config.
 3. B?m vào Thu?c tính.
 4. B?m vào tab B?o m?t và sau đó nh?p vào Ch?nh s?a.
 5. B?m vào Thêm.
 6. Nh?p đ?i tư?ng có tên đ? ch?n h?p, g? tên máy tính\IIS_IUSRS, nh?p Ki?m Tên, và sau đó b?m OK.

  Lưu ? Tên máy tính là tr?nh gi? ch? cho tên máy tính.
 7. B?m đ? ch?n hộp kiểm Đ?c , và sau đó b?m OK.
 8. Trong hộp thoại Thu?c tính cho m?c tin thư thoại, b?m vào OK.

  Lưu ? Đ?m b?o r?ng thu?c tính c?a m?c tin thư thoại đư?c k? th?a b?i các t?p ApplicationHost.config và Web.config đ? IIS_IUSRS có C?p phép đ?c đ?i v?i các t?p.

L?i "L?i HTTP 500.19" v?i m? HResult 0x800700b7

Thông báo l?i

L?i máy ch? trong ?ng d?ng"tên ?ng d?ng"
L?i HTTP 500.19 – L?i Máy ch? N?i b?
HRESULT: 0X800700B7
Mô t? HResult
Không th? truy c?p trang yêu c?u v? d? li?u c?u h?nh có liên quan c?a trang không h?p l?.

Nguyên nhân

S? c? này có th? x?y ra n?u có m?t m?c nh?p l?p cho cài đ?t chuyên bi?t ph?n c?u h?nh đư?c ch? đ?nh ? m?c cao hơn trong phân c?p c?u h?nh (ví d?: trong web.config c?a thư m?c/trang web chính ho?c t?p applicationHost.config). Thông báo l?i t? ch? ra v? trí c?a m?c trùng l?p ho?c m?c.

Gi?i pháp

Ki?m tra các t?p c?u h?nh và so sánh v?i các t?p applicationhost.config và/ho?c web.config chính đ? ki?m tra xem có m?c nh?p trùng l?p theo đ? xu?t c?a thông báo l?i hay không. Xoá các m?c trùng l?p, ho?c làm cho m?c duy nh?t. Ví d?: s? c? này có th? x?y ra v? t?p applicationhost.config liên quan có m?t m?c trùng l?p m? sau.
<add accessType="Allow" users="*" />
Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, trong t?p ApplicationHost.config, xoá m?c nh?p trùng l?p theo quy t?c ?y quy?n. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m B?t đ?u, g? Notepad trong h?p B?t đ?u tra c?u , b?m chu?t ph?i vào Notepad, và sau đó nh?p vào ch?y như qu?n tr? viên.

  Lưu ? N?u b?n đư?c nh?c nh?p m?t kh?u qu?n tr? viên ho?c xác nh?n, h?y nh?p m?t kh?u ho?c b?m ti?p t?c.
 2. Trên menu t?p , b?m vào m?, lo?i %windir%\System32\inetsrv\config\applicationHost.configtên t?p h?p, và sau đó nh?p vào m?.
 3. Trong t?p ApplicationHost.config, xoá m?c nh?p trùng l?p gi?ng v?i m? sau.
  <add accessType="Allow" users="*" />

L?i "L?i HTTP 500.19" v?i m? HResult 0x8007007e

Thông báo l?i

L?i máy ch? trong ?ng d?ng"tên ?ng d?ng"
L?i HTTP 500.19 – L?i Máy ch? N?i b?
HRESULT: 0X8007007E
Mô t? HResult
Không th? truy c?p trang yêu c?u v? d? li?u c?u h?nh có liên quan c?a trang không h?p l?.

Nguyên nhân

S? c? này x?y ra v? t?p ApplicationHost.config ho?c t?p Web.config tham chi?u mô-đun ho?c DLL không h?p l? hay không t?n t?i.

Gi?i pháp

Trong t?p ApplicationHost.config ho?c t?p Web.config, t?m tham chi?u mô-đun ho?c tham chi?u DLL không h?p l? và sau đó s?a tham chi?u. Đ? xác đ?nh đư?c tham chi?u mô-đun không chính xác, h?y b?t Theo d?i Yêu c?u Không thành công và sau đó sao chép v?n đ?.

L?i "L?i HTTP 500.19" v?i m? HResult 0x800700c1

Thông báo l?i

L?i máy ch? trong ?ng d?ng"tên ?ng d?ng"
L?i HTTP 500.19 – L?i Máy ch? N?i b?
HRESULT: 0X800700C1
Mô t? HRESULT
Không th? truy c?p trang yêu c?u v? d? li?u c?u h?nh có liên quan c?a trang không h?p l?.

Nguyên nhân

S? c? này có th? x?y ra n?u s? bit c?a mô-đun đư?c ch? đ?nh khác v?i nhóm ?ng d?ng có ch?a ?ng d?ng này. Ví d?: b?n đang c? g?ng t?i ph?n 32-bit vào nhóm ?ng d?ng 64-bit. V?n đ? này c?ng có th? x?y ra n?u mô-đun đư?c ch? đ?nh b? h?ng.

Gi?i pháp

Đ?m b?o r?ng s? bit c?a mô-đun đư?c ch? đ?nh gi?ng v?i nhóm ?ng d?ng lưu tr? và đ?m b?o r?ng mô-đun không b? h?ng.

L?i "L?i HTTP 500.19" v?i m? HResult 0x8007010b

Thông báo l?i

L?i máy ch? trong ?ng d?ng"tên ?ng d?ng"
L?i HTTP 500.19 – L?i Máy ch? N?i b?
HRESULT: 0X8007010B
Mô t? HRESULT
Không th? truy c?p trang yêu c?u v? d? li?u c?u h?nh có liên quan c?a trang không h?p l?.

Nguyên nhân

S? c? này có th? x?y ra n?u m?c tin thư thoại n?i dung đư?c ch? đ?nh không truy c?p đư?c.

Gi?i pháp

Xác minh r?ng đư?ng d?n t?p t?n t?i, có tên chính xác, có nhóm c?p đ? quy?n t?p chính xác và hư?ng đ?n m?t lo?i h? th?ng t?p h?p l?. N?u b?n không ch?c ch?n v? đư?ng d?n c?a t?p, h?y s? d?ng Công c? Giám sát Quy tr?nh ho?c Theo d?i Yêu c?u Không thành công đ? xác đ?nh đư?ng d?n này.

L?i "L?i HTTP 500.19" v?i m? HResult 0x8007052e

Thông báo l?i

L?i máy ch? trong ?ng d?ng"tên ?ng d?ng"
L?i HTTP 500.19 – L?i Máy ch? N?i b?
HRESULT: 0X8007052E
Mô t? HRESULT
Không th? truy c?p trang yêu c?u v? d? li?u c?u h?nh có liên quan c?a trang không h?p l?.

Nguyên nhân

Nh?n d?ng quy tr?nh m?c đ?nh trong IIS 7.0 không có đ? quy?n đ? m? t?p Web.config trên chia s? t? xa.

Gi?i pháp

Đ? kh?c ph?c s? c? này, h?y xem bài vi?t sau đây:
934515 B?n nh?n đư?c thông báo l?i khi b?n c? g?ng s? xem theo web site t? m?t web site s? d?ng xác th?c chuy?n qua trong b?n ghi d?ch v? thông tin Internet 7.0

L?i "L?i HTTP 500.19" v?i m? HResult 0x80070021

Thông báo l?i

L?i máy ch? trong ?ng d?ng"tên ?ng d?ng"
L?i HTTP 500.19 – L?i Máy ch? N?i b?
HRESULT: 0X80070021
Mô t? HRESULT
Không th? truy c?p trang yêu c?u v? d? li?u c?u h?nh có liên quan c?a trang không h?p l?.

Nguyên nhân

S? c? này có th? x?y ra khi ph?n t?p c?u h?nh IIS đư?c ch? đ?nh b? khóa ? m?c c?u h?nh m?c cao hơn.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, m? ph?n đ? ch? đ?nh ho?c không s? d?ng ? c?p đó. Đ? bi?t thêm thông tin v? khóa c?u h?nh, h?y xem bài vi?t sau đây:
http://learn.iis.net/page.aspx/145/how-to-use-locking-in-iis-70-configuration

Giới thiệu về bài viết này

ID c?a bài: 942055
Đánh giá cu?i cùng: 28 Tháng Bảy 2014
Áp d?ng: Microsoft Internet Information Services 7.0
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 942055
B?n có mu?n cung c?p ph?n h?i v? bài vi?t này không?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.