Raksta ID: 942288 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

Microsoft Windows Installer ir oper?t?jsist?mas Windows komponents. Windows Installer sniedz standarta pamats instal?t un atinstal?t programmat?ru. Programmat?ras ra?ot?ji var izveidot savus produktus izmantot Windows Installer, lai padar?tu programmat?ras uzst?d??ana, uztur??ana un atinstal??anas vienk?r?a un viegli setup.

Windows Installer 4.5 izdal?s ar Windows Vista Service Pack 2 (SP2) un Windows Server 2008 SP2. Un Windows Installer 4.5 izdal?s k? atk?rtoti izplat?ms ??d?m oper?t?jsist?m?m:
 • Windows XP SP2
 • Windows XP SP3
 • Windows Server 2003 SP1
 • Windows Server 2003 SP2
 • Windows Vista
 • Windows Vista SP1
 • Windows Server 2008
Piez?me.Windows Installer 5,0 atbr?vots ar ??d?m oper?t?jsist?m?m:
 • Windows 7
 • Windows 7 SP1
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 SP1
 • Windows 8
 • Windows Server 2012.
 • 8.1. Windows
 • Windows Server 2012 R2
Nav ne t?l?kizplat?ms Windows Installer 5.0.

K? ieg?t Windows Installer 4.5

Pirms lejupiel?d?jat ?o t?l?kizplat?ms, ir noteikt, vai izmantojat 32 bitu vai 64 bitu Windows versiju.

Autom?tisk? versija noteik?anas rezult?ts

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets 32s

Pa?laik lietojat 32 bitu operat?vaj? sist?m?.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets 32e


Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets 64s

Pa?laik izmantojat 64 bitu oper?t?jsist?m?.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets 64e
Piez?me.Ja autom?tisk?s noteik?anas rezult?ts nav redzams ekr?n?, l?dzu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?ze rakstu:
827218 Noteik?ana, vai dators darbojas 32 bitu versija vai 64 bitu versijas Windows oper?t?jsist?mas

Download Windows Installer 4.5

?o failu var lejupiel?d?t no Microsoft lejupiel?des centra:

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Download Windows Installer 4.5 now

Piez?me.L?dzu, p?rbaudiet ?o tabulu, lai atrastu kuru failu piedal?ties darb?bas system?

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
oper?t?jsist?maFailus var piedal?ties Microsoft Download Center
Windows Server 2003 SP1
Windows Server 2003 SP2
32 Bitu: WindowsServer2003-KB942288-v4-x86.exe
64 Bitu: WindowsServer2003-KB942288-v4-x64.exe
IA64 Platform: WindowsServer2003-KB942288-v4-ia64.exe
Windows XP SP2
Windows XP SP3
32 Bitu: WindowsXP-KB942288-v3-x86.exe
64 Bitu: WindowsServer2003-KB942288-v4-x64.exe
IA64 Platform: WindowsServer2003-KB942288-v4-ia64.exe
Windows Vista
Windows Vista SP1
Windows Server 2008
32 Bitu: Windows-KB942288-v2-x86.msu
64 Bitu: Windows-KB942288-v2-x64.msu
IA64 platformas: Windows-KB942288-v2-ia64.msu

Instal?cijas pakotne Windows Installer 4.5 nepiecie?ama ats?kn??ana veiksm?gi atjaunin??anai nepiecie?amo binaries.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
119591 Microsoft atbalsta failu ieg??ana no tie?saistes pakalpojumiem
Korpor?cija Microsoft ir sken?jusi ?o failu, lai p?rbaud?tu, vai taj? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmantoja visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, k?da bija pieejama faila izlik?anas datum?. Fails tiek glab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu, t?d?j?di nodro?inot aizsardz?bu pret neautoriz?tu faila izmai?u veik?anu.

Papildindorm?cija

Jauni un uzlaboti l?dzek?i programm? Windows Installer 4.5

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Windows Installer 4.5 ?stenoti ??dus jaunus un uzlabotus l?dzek?us.

Vair?kas paketes transakciju

Vair?kas paketes dar?jum?, var izveidot vienu dar?jumu no vair?kiem iepakojumiem. Vair?kas paketes dar?jum?, chainer izmanto, lai dinamiski iek?aut iepakojumus darb?b?. Ja viens vai vair?ki iepakojumi, neinstal?jiet k? gaid?ts, j?s atritin?t instal?ciju.

Iegult? UI apdarin?t?js

Windows Installer pakotne var iegult piel?gota lietot?ja interfeiss (User interface ? UI) apdarin?t?ju. Tas ir vienk?r??k integr?t piel?got? UI. Var izsaukt ar? iegulto UI apdarin?t?js no vad?bas pane?a vienum? programmu pievieno?ana vai no?em?ana . Vai iegultu UI apdarin?t?js var izsaukt Windows Installer labo?anas proces?.

Iegult? chainer

Iegult? chainer var izmantot, lai pievienotu vair?kus paketes transakciju paketes. Iegult? chainer var izmantot, lai iesp?jotu instal?cijas notikumiem vis? vair?kus iepakojumus. Piem?ram, var iesp?jot instal??anu p?c piepras?juma notikumus, remonts notikumiem un atinstal?t notikumiem vis? vair?kus iepakojumus.

Atjaunin??anas supersedence elast?gums

?is l?dzeklis ?auj izlabojat izmai?as tabul? FeatureComponent laik? supersedence.

Kop?go komponentu l?p??anu atsp?jo?anas laik? atinstal??ana

?is l?dzeklis p?rliecin?s, ka jaun?kaj? versij? komponents ir pieejams visiem produktiem.

Piel?gotu darb?bu izpildi atjaunin?juma atinstal??ana

?? funkcija ?auj atjaunin?jumu pievienotu vai main?tu piel?goto darb?bu t?, lai piel?gotu darb?bu tiek izsaukts, kad atjaunin??ana ir atinstal?ta.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Jaut?jumi, kas adres?ti Windows Installer 4.5

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sastopams iepriek??j?s versijas, Windows Installer, kas adres?ti Windows Installer 4.5 jaut?jumi ir ??di:
 • Windows Installer pakalpojums tr?ka SeBackupPrivilege lietot?ja ties?bas. ?is tr?kums kav? piel?got?s darb?bas, kas nepiecie?amas ?im lietot?jam ties?bas.
 • Da?i re?istrjut?ga pakalpojuma v?rds un uzv?rds sal?dzin?jumus darb?b? InstallValidate rezult?t? nevajadz?gi "faili tiek lietots" zi?ojumu sist?m? Windows Vista.
 • Kad j?s atinstal?t atjaunin?jumu, ko pievieno jaunu komponentu, sast?vda?u ar? tika atinstal?ta. Tas notika, pat tad, ja komponents tika koplietots ar citiem produktiem.
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  assets folding end collapsed

Uzzi?as

Windows Installer Redistributables

Rekviz?ti

Raksta ID: 942288 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2013. gada 4. decembris - P?rskat??ana: 2.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Windows Installer 4.5
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2, ja tiek lietots kop? ar:
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3, ja tiek lietots kop? ar:
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, ja tiek lietots kop? ar:
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • 1. servisa pakotne oper?t?jsist?mai Windows Vista, ja tiek lietots kop? ar:
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
Atsl?gv?rdi: 
kbpubtypekc atdownload kbwindowsinstaller kbinfo kbcip kbmt KB942288 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 942288

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com