Mô t? c?a SharePoint Server 2007 các v?n đ? đư?c c? đ?nh b?i máy ch? Microsoft Office 2007 Service Pack 1

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 942390 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Microsoft đ? phát hành các máy ch? Microsoft Office 2007 Gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1). Gói b?n ghi d?ch v? này ch?a các b?n s?a l?i cho Microsoft Office SharePoint Server 2007.

GI?I THI?U

Máy ch? Microsoft Office 2007 SP1 cung c?p m?i nh?t C?p Nh?t SharePoint Server 2007. Máy ch? Microsoft Office 2007 SP1 có nh?ng c?i ti?n trong b?o m?t, trong s? ?n đ?nh và hi?u su?t.

M?t s? b?n s?a l?i đư?c bao g?m trong các máy ch? Microsoft Office 2007 SP1 trư?c đây đ? đư?c phát hành vào C?p Nh?t riêng bi?t. 2007 Microsoft Office các máy ch? SP1 k?t h?p các b?n s?a l?i trư?c đây phát hành vào m?t C?p Nh?t.

Đ? bi?t thêm thông tin v? máy ch? Microsoft Office 2007 SP1, b?m vào đây s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
936984Mô t? c?a máy ch? Microsoft Office 2007 Service Pack 1 và máy ch? Microsoft Office 2007 Language Pack Service Pack 1
Lưu ? Chúng tôi khuy?n cáo b?n h?y ch?y m?t tìm kéo đầy đủ c?a t?t c? các SharePoint Server 2007 n?i dung sau khi b?n áp d?ng các b?n ghi d?ch v? đóng gói do đó b?n có th? chi?m ưu th? c?a nh?ng c?i ti?n hi?u su?t thu th?p d? li?u đư?c cung c?p b?i các gói b?n ghi d?ch v?.

Thông tin thêm

T?i v? danh sách các v?n đ? mà các gói b?n ghi d?ch v? s?a ch?a

M?t Microsoft Excel workbook có s?n mà ch?a m?t danh sách các b?n s?a l?i cho SharePoint Server 2007.

Lưu ? The workbook là b?ng ti?ng Anh. B?ng tính này s? không d?ch sang khác ngôn ng? b?t k?

Các t?p tin sau đây có s?n cho t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói ph?n m?m văn ph?ng máy ch? Service Pack 1 Changes_all.xls 2007 bây gi?. Ngày phát hành: 11 Tháng mư?i hai 2007

Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Microsoft Knowledge Base:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét t?p tin này cho vi-rút. Microsoft s? d?ng nhi?u nh?t ph?n m?m phát hi?n vi rút hi?n t?i đ? có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Các v?n đ? mà các gói b?n ghi d?ch v? s?a ch?a

S?a ch?a máy ch? Microsoft Office 2007 SP1 SharePoint Server các v?n đ? c?a năm 2007 đư?c mô t? trong bài vi?t sau đây trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
934793 Mô t? c?a gói hotfix SharePoint Server 2007: 12 tháng 4 2007
932919 Mô t? c?a gói hotfix SharePoint Server 2007: 26 tháng hai, 2007
934790 Mô t? c?a gói hotfix Windows SharePoint Services 3.0: tháng 12, 2007
939077 Mô t? c?a gói ph?n m?m hotfix SharePoint Server 2007 SharePoint Server 2007 và SharePoint Server 2007 cho t?m ki?m: ngày 24 tháng 6 năm 2007
939654 Mô t? c?a gói hotfix SharePoint Server 2007: 29 tháng 6 năm 2007
936877 Mô t? c?a gói ph?n m?m hotfix SharePoint Server 2007 SharePoint Server 2007 và SharePoint Server 2007 cho t?m ki?m: 8 tháng 5 năm 2007
937207 Mô t? c?a gói hotfix SharePoint Server 2007: May 15, 2007
937904 Mô t? c?a gói hotfix SharePoint Server 2007: ngày 25 tháng 5 năm 2007
937208 Mô t? c?a gói hotfix SharePoint Server 2007: May 15, 2007
936867 Mô t? c?a gói hotfix Windows SharePoint Services 3.0: 8 tháng 5 năm 2007
938535 Mô t? c?a gói hotfix SharePoint Server 2007: 11 tháng 6 năm 2007
938537 Mô t? c?a gói hotfix SharePoint Server 2007: ngày 12 tháng 6 năm 2007
939599 Mô t? c?a gói hotfix SharePoint Server 2007: 29 tháng 6 năm 2007
937901 Mô t? c?a gói hotfix Windows SharePoint Services 3.0: ngày 25 tháng 5 năm 2007
938182 Mô t? c?a gói ph?n m?m hotfix SharePoint Server 2007 SharePoint Server 2007 và SharePoint Server 2007 cho t?m ki?m: 31 tháng năm, 2007
937906 Mô t? c?a gói hotfix SharePoint Server 2007: ngày 25 tháng 5 năm 2007
Đóng gói b?n ghi d?ch v? này c?ng S?a ch?a các v?n đ? sau mà không trư?c đây tài li?u trong m?t Microsoft Bài vi?t cơ s? ki?n th?c:
 • B?t k? hành đ?ng tác gi?-th?i gian trong Mozilla Firefox 2.0 không k?t thúc khi hành đ?ng đó liên quan đ?n hộp thoại c? th? trong SharePoint Server 2007

  Trong Firefox 2.0, b?t k? hành đ?ng tác gi?-th?i gian chưa k?t thúc khi hành đ?ng đó liên quan đ?n m?t hộp thoại SharePoint Server 2007, cho phép b?n th?c hi?n các hành đ?ng sau đây:
  • Ch?nh s?a Ngu?n HTML c?a m?t l?nh v?c nh?t đ?nh c?a HTML
  • Ch?n tài s?n như m?t h?nh ?nh ho?c liên k?t
  • Th?c hi?n m?t trạm đậu hành đ?ng, ch?ng h?n như "check-in," "g?i cho phê duy?t", ho?c"ch?p nh?n"
  V?n đ? này c?ng x?y ra khi nào Microsoft Windows SharePoint b?n ghi d?ch v? ho?c SharePoint Server 2007 hộp thoại h?p đi không chu?i giá tr? quay l?i ngöôøi goïi.
 • Ki?m tra chính t? không làm vi?c trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2008

  Khi b?n c? g?ng s? d?ng ki?m tra chính t? trên m?t máy tính đó ch?y Windows Server 2008, vi?c ki?m tra l?i chính t? không ho?t đ?ng. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  L?i chính t? không hoàn thành đúng cách. N?u v?n đ? v?n c?n liên h? v?i ngư?i qu?n tr? c?a b?n.
 • B? nh? đ?m có hi?u qu? tàn t?t khi vô danh và xác th?c ngư?i dùng truy c?p vào m?t trang cùng m?t lúc

  N?u m?t trang đư?c kích ho?t cho vô danh và xác th?c ngư?i s? d?ng, và n?u nh?ng ngư?i s? d?ng các phương pháp ti?p c?n hai truy c?p cùng m?t trang m?t trong sau khi m?t khác, b? nh? đ?m có hi?u qu? t?t.
 • sao lưu m?c ch? d?n tra c?u th?t b?i n?u thu th?p d? li?u đ?m cho m?t thu th?p d? li?u ho?c cho m?t quá tr?nh nh?p kh?u h? sơ ti?n hành

  B?n B?t đ?u thu th?p d? li?u thư?ng xuyên theo l?ch tr?nh m?t ho?c m?t h? sơ chuy?n nh?p quy tr?nh. N?u m?t thao tác sao lưu tra c?u ch? s? x?y ra trong khi chuy?n nh?p quá tr?nh, thao tác sao lưu m?c ch? d?n tra c?u th?t b?i.
 • SharePoint Server 2007 không th? tra c?u ho?c m?c ch? d?n các m?c tin thư thoại công c?ng trong Microsoft Exchange Server 2007

  m?c tin thư thoại công c?ng trong Exchange Server 2007 không th? tra c?u ho?c l?p m?c ch? d?n. V?n đ? này x?y ra b?i v? Microsoft Office Outlook Web H? tr? truy c?p đ? đư?c g? b? cho Exchange Server 2007.
 • theo m?c đ?nh, m?t s? ngư?i bán hàng c? th? wordbreakers b? vô hi?u hoá

  theo m?c đ?nh, ngư?i bán hàng c? th? sau đây wordbreakers b? vô hi?u hoá. B?n s? không th?y k?t qu? d? ki?n s? cho m?t s? truy v?n trong các ngôn ng? sau:
  • Séc
  • Đan M?ch
  • Ph?n Lan
  • Hy L?p
  • Hungary
  • Ba Lan
  • Th? Nh? K?
  V?n đ? này x?y ra n?u wordbreaking ngôn ng? c? th? hành vi khác t? multilanguage wordbreaker.
 • Nhân v?t tiêu chu?n m?i trong ti?ng Romana gây ra phù h?p v?i không chính xác cho các truy vấn tìm kiếm

  Nhân v?t m?i đ? đư?c gi?i thi?u trong ti?ng Rumani ngôn ng?. Hành vi tra c?u cho các kí t? đ?i di?n này là không chính xác. Các nhân v?t gây ra phù h?p v?i không chính xác cho các truy vấn tìm kiếm.
 • b?n ghi d?ch v? văn ph?ng ph?c v? tra c?u không th? ph?c v? truy v?n

  B?n B?t đ?u b?n ghi d?ch v? văn ph?ng ph?c v? tra c?u trên m?t m?i máy ch? đó là nh?m ph?c v? cho truy v?n. Giao di?n ngư?i dùng ch? ra r?ng các b?n ghi d?ch v? đ? B?t đ?u. Tuy nhiên, quá tr?nh kh?i t?o không bao gi? k?t thúc. Do đó, các b?n ghi d?ch v? không th? ph?c v? truy v?n.

  Đôi khi, ngay c? khi các quá tr?nh kh?i t?o thành công, thu th?p có th? không ph?i ti?p t?c. V?n đ? này x?y ra b?i v? các b?n ghi d?ch v? tra c?u trên m?c ch? d?n không th? nh?n đư?c thông báo khi m?t máy ch? m?i đư?c thêm vào.
 • B?n không th? truy v?n các v?n đ? trong m?t mi?n đ?a phương Séc trên phiên b?n 64-bit c?a SharePoint Server 2007

  Séc wordbreaker (Huczlr.dll) không t?i, và nó gây ra các b?n ghi d?ch v? tra c?u đ? ng?ng đáp ?ng. V? v?y, các phiên b?n 64-bit c?a SharePoint Server 2007 không m?c ch? d?n tài li?u trong Séc. Ngoài ra, b?n không v?n đ? truy v?n trong m?t mi?n đ?a phương Séc.
 • Webs và các web site có m?t kho?ng th?i gian (.) trong tên c?a h? không chính xác b? lo?i tr?

  Webs và các web site có m?t kho?ng th?i gian (.) trong tên c?a h? là không chính xác lo?i tr? b?i hái lư?m v? lo?i tr? quy t?c. V? v?y, b?n có th? b? l? n?i dung trong web site đó.
 • Các máy ch? truy v?n ch?m ho?c d?ng

  Khi hai truy v?n các máy ch? B?t đ?u m?t h?p nh?t t?ng th? đ?ng th?i gian, c? hai máy ch? truy v?n ch?m ho?c ng?ng hoàn toàn. Do đó, các truy v?n có th? m?t t? m?t đ?n năm giây đ? hi?n th? m?t thông báo l?i, có th?i gian ra, ho?c có th? m?t m?t th?i gian r?t dài đ? k?t thúc.
 • X?y ra m?t r? b? nh? trong quá tr?nh MSSearch.exe n?u cài đ?t chuyên bi?t EnableStemming đư?c thi?t l?p đ? "true"

  N?u b?n b?n ghi d?ch v? Truy v?n Web, và n?u b?n đ?t các Thi?t l?p EnableStemming đ? "đúng," m?t r? b? nh? x?y ra trong MSSearch.exe x? l? trên máy ch? truy v?n.

  B? nh? tiêu th? tăng lên cho đ?n khi các MSSearch.exe quá tr?nh s? d?ng kho?ng 2 Gigabyte (GB) b? nh?. Sau đó, các truy v?n máy ch? B?t đ?u đ? lo?i b? b?n thân t? các ?ng d?ng SharePoint Server 2007 h? bơi.
 • Các tính năng tra c?u nâng cao không ho?t đ?ng khi b?n s? d?ng tài s?n "t?o ra ngày"

  B?n th?c hi?n m?t truy v?n t? các trang tra c?u nâng cao Xem t?t c? các đ?i tư?ng đư?c t?o ra sau khi m?t ngày đư?c ch? đ?nh. Khi b?n làm đi?u này, không có các web site đư?c tr? v? trong truy v?n đó.
 • SharePoint Server 2007 không th? lo?i tr? các n?i dung trong m?t thu th?p thông tin đó là đ?ng sau m?t URL ph?c t?p

  B?n không th? lo?i tr? m?t t?p h?p con c?a các URL đư?c phân bi?t b?i m?t tham s? trong chu?i truy v?n ph?n c?a URL. Ví d?, http://Zoo/bar.html?p=Zoo là đ? đư?c lo?i tr?, nhưng http://zoo/bar.html?p=bar đ? đư?c thu th?p.
 • Các k?t qu? tr? v? các tính năng tra c?u nâng cao không ch?a các t? khóa như mong đ?i

  N?u b?n nh?p vào m?t truy vấn tìm kiếm nâng cao trong đ?u hai các l?nh v?c, tr? l?i k?t qu? ch?a các t? khóa t? m?t trong nh?ng l?nh v?c. Tuy nhiên, b?n mong đ?i k?t qu? có ch?a các t? khóa t? c? hai l?nh v?c.
 • Thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? thêm ho?c ch?nh s?a hay nh?t bets cho m?t t? khóa: "l?i: truy c?p b? t? ch?i"

  B?n là ngư?i qu?n tr? c?a m?t web site không-g?c, nhưng b?n là không ph?i là ngư?i qu?n tr? c?a web site g?c. Khi b?n c? g?ng đ? thêm ho?c ch?nh s?a t?t nh?t cư?c cho m?t t? khóa trong trang qu?n tr? web site c?a các web site không-g?c, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  L?i: truy c?p b? t? ch?i.
 • b?n ghi d?ch v? tra c?u d?ng đáp ?ng khi b?n th? b?t b?t ngu?n trong th?i gian truy v?n trong phiên b?n ti?ng Hy L?p c?a SharePoint Server 2007

  Ngư?i s? d?ng ? Hy L?p mu?n m?c ch? d?n và truy v?n cho các tài li?u trong ti?ng Hy L?p trên m?t máy tính đang ch?y SharePoint Server 2007. Khi nh?ng ngư?i s? d?ng c? g?ng đ? kích ho?t tính năng b?t ngu?n trong th?i gian truy v?n, đi?m d?ng b?n ghi d?ch v? tra c?u đáp ?ng.
 • B?n phát hành c?a ZIP IFilter không cho phép b?n t?p tin ch? s? nén (ZIP) ho?c t?p tin .xlsb

  Ch?c năng này đư?c thêm vào trong Microsoft l?c gói. cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n SP1 c?a thay th? ZIP IFilter b?n Microsoft l?c gói c?a ZIP IFilter v?i phiên b?n m?i. Phiên b?n SP1 có th? l?c t?p tin ZIP và các t?p tin .xlsb. V? v?y, sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n SP1 c?a ZIP IFilter, b?n có th? m?c ch? d?n t?p tin ZIP ho?c t?p tin .xlsb.
 • B?n không th? c?u h?nh duy nh?t đăng ngày (SSO) trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2008

  B?n c? g?ng truy c?p vào các web site sau đây trên m?t máy tính đó ch?y Windows Server 2008:
  http://ServerName/_Admin/SSO/manageserver.aspx
  Khi b?n làm đi?u này, các web site không bao gi? đư?c hi?n th?. V? v?y, b?n không th? c?u h?nh duy nh?t đăng ngày (SSO).
 • Trư?ng URL là không trái-qua-ph?i vào trang cài đ?t chuyên bi?t liên k?t

  B?n s? d?ng trang thi?t l?p liên k?t đ? thêm URL đó xu?t hi?n như là liên k?t. URL c?a các trang này là như sau:
  http://ServerName/ _layouts/RelLinksScopeSettings.aspx
  Tuy nhiên, trong xây d?ng ph?i-sang-trái, h?p văn b?n đ? nh?p URL không ph?i là trái-sang-ph?i.
 • Phông nh? đư?c hi?n th? trên trang "h? sơ c?a tôi"

  B?n ch?y Trung Qu?c truy?n th?ng (CHT) ho?c gi?n th? Trung Qu?c (CHS) Phiên b?n c?a SharePoint Server 2007. Trong trư?ng h?p này, CHT ho?c CHS nhân v?t trong thu?c tính nh?t đ?nh trên trang "My Profile", ch?ng h?n nhưTiêu đ?, Văn ph?ng, vàĐi?n tho?i, là quá nh? đ? đ?c.
 • Các trang cá nhân hay công c?ng dư?i "Trang web c?a tôi" t?i r?t ch?m
 • M?t danh sách nâng c?p m?t ph?n Web không k?t xu?t

  N?u các thi?t l?p trong khu v?c là m?t mi?n đ?a phương không ph?i ti?ng Anh, và n?u Ph?n Web nhóm l?i theo s?a đ?i ngày, m?t danh sách nâng c?p không ph?i là m?t ph?n Web k?t xu?t.
 • Ngư?i s? d?ng b? thi?u t? m?t, nh?p kh?u không đư?c đánh d?u ki?m đ? xóa b? sau khi b?n nâng c?p lên Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 SharePoint Server 2007

  Sau khi b?n nâng c?p SharePoint Portal Server 2003 đ? SharePoint Server 2007, b?n th?c hi?n m?t thao tác chuy?n nh?p. Tuy nhiên, trong các chuy?n nh?p ho?t đ?ng, m?t s? ngư?i dùng đang b? m?t.

  Nh?ng ngư?i dùng không có trong b?ng là không đánh d?u ki?m đ? xóa b?. V? v?y, nh?ng ngư?i s? d?ng không đư?c xóa t? ngư?i dùng h? sơ, và web site c?a tôi"" trang không đư?c làm s?ch lên.
 • ngăn xem trư?c hi?n th? n?i dung c?a thông điệp riêng cho ngư?i đ?i di?n ngư?i s? d?ng các tính năng "thư?ng xuyên t?m th?y"

  M?t đ?i bi?u h?p thư có th? s? d?ng tính năng "thư?ng xuyên t?m th?y" và ngăn xem trư?c đ? khám phá và đ?c tin thư thoại riêng tư. V?n đ? này nào không x?y ra n?u ngư?i s? d?ng các tính năng "t?m ki?m nâng cao".
 • S? đi?n tho?i đư?c đ?o ngư?c trong ph?i-sang-trái mi?n đ?a phương
 • Đ?u chuy?n hư?ng liên t?c hi?n th? liên k?t cho ngư?i s? d?ng không chính xác

  Khi hai ho?c nhi?u ngư?i đang s? d?ng "Trang web c?a tôi," các menu căn ngang có th? k?t h?p các yêu c?u và không liên t?c có th? hi?n th? liên k?t Đ?i v?i ngư?i s? d?ng không chính xác.
 • M?t công vi?c d?n d?p "Trang web c?a tôi" không Dọn sạch ngư?i dùng đ? xoá
 • M?t liên k?t site cá nhân hoá không làm theo ánh x? truy c?p luân phiên

  B?n t?o liên k?t cá nhân hoá t? Trung ương Qu?n tr? trang. Sau đó, b?n kí nh?p vào "Trang web c?a tôi." Khi b?n làm đi?u này, b?n cá nhân hóa liên k?t không làm theo ánh x? truy c?p luân phiên.
 • Thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t l?i SharePoint Server 2007: "L?i 997"

  B?n cài đ?t chuyên bi?t Windows SharePoint Services 3.0 và sau đó nâng c?p lên SharePoint Server 2007. Sau đó, b?n g? b? cài đ?t chuyên bi?t SharePoint 2007. Khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t l?i SharePoint 2007, ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t th?t b?i. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  L?i 997
 • M?t s? tính năng c?u h?nh không làm vi?c trên m?t hệ điều hành Th? Nh? K?

  M?t s? tính năng h? sơ, ch?ng h?n như Windows SharePoint b?n ghi d?ch v? đ?ng b? hóa, không làm vi?c trên m?t hệ điều hành Th? Nh? K?.
 • M?t vai tr? Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) mà nhà cung c?p không nh? cache vai tr?

  Phương pháp Roles.GetRolesForUser() truy v?n b? máy cơ s? d? li?u nhà cung c?p ngay c? khi các Thi?t l?p CacheRolesInCookie đư?c thi?t l?p đ? "đúng."
 • Các nhà cung c?p LDAP h? tr? xác th?c LDAP g?n

  Trong m?t đ?t ho?t đ?ng mà không s? d?ng Thư mục Họat động b?n ghi d?ch v? m?c tin thư thoại, khách hàng mu?n s? d?ng SharePoint Server 2007 đ? xác th?c Đ?i v?i m?c tin thư thoại LDAP chung. Các nhà cung c?p LDAP h? tr? xác th?c LDAP g?n bó v?i.
 • Các d?u ki?m hi?u duy nh?t trên máy ch? b? máy cơ s? d? li?u (SSO) m?c đ?nh không làm vi?c cho Windows Server 2008
 • M?t OverflowException đư?c ném b?i b? nh? cache l?n đ?i tư?ng nh? phân (BLOB) CheckSiteChanges() gây ra c?ng s?p đ?

  B?n b?t BLOB b? nh? đ?m trên m?t trong các web site c?a b?n. Sau đó, b?n th?c hi?n m?t th? nghi?m thông lư?ng ho?c m?t s? xét nghi?m thu th?p d? li?u tra c?u. Sau khi b?n làm đi?u này, m?t OverflowException đư?c ném b?i b? nh? cache CheckSiteChanges() BLOB. Các OverflowException gây ra c?ng s?p đ?.
 • Các d? án Web Access trang chủ cho th?y m?t l?i b?t ng? trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2008

  N?u b?n ghi d?ch v? chia s? Web đang b? h?ng, các web site d? án Truy c?p trang chủ cho th?y m?t l?i b?t ng? trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2008.
 • Khi b?n c? g?ng đ? thay đ?i thi?t l?p trang chủ v? các ch? đ? Subsite, các cài đ?t chuyên bi?t không đư?c C?p Nh?t

  B?n nâng c?p m?t c?ng SharePoint Portal Server 2003 đ?n m?t SharePoint Server 2007 c?ng. Khi b?n c? g?ng đ? thay đ?i trang chủ cài đ?t chuyên bi?t trên Các ch? đ? Subsite, các cài đ?t chuyên bi?t không đư?c C?p Nh?t.
 • "Trang web c?a tôi" Blog có ? ki?n không th? tra c?u

  Bài khi b?n c? g?ng đ? tra c?u và t?m th?y m?t s? blog vi?t, "c?a tôi Nh?t được kí theo số thức trang web"có ? ki?n không đư?c tra c?u.
 • Trên "Trang web c?a tôi," tài li?u cá nhân đư?c t?o ra b?ng cách s? d?ng m?t ngôn ng? khác v?i ngôn ng? m?c đ?nh có quy?n tương t? như tài li?u chia s?

  B?n t?o m?t trang "Trang web c?a tôi" trong m?t SharePoint Server 2007 vi?c cài đ?t chuyên bi?t có m?t gói ngôn ng? đư?c cài đ?t chuyên bi?t. B?n t?o "trang web c?a tôi" trang trong m?t trong các ngôn ng? trong các gói ngôn ng?.

  Khi b?n làm đi?u này, các mức cấp phép cho các cá nhân tài li?u trên "trang web c?a tôi" trang là không chính xác. Các tài li?u cá nhân có quy?n tương t? như các tài li?u đư?c chia s?.
 • B?n không th? di chuy?n n?i dung Microsoft n?i dung qu?n l? máy ch? 2002 sang máy tính đang ch?y m?t phiên b?n 64-bit c?a SharePoint Server 2007

  Khi b?n c? g?ng di chuy?n n?i dung qu?n l? máy ch? 2002 n?i dung sang máy tính đang ch?y m?t phiên b?n 64-bit c?a SharePoint Server năm 2007, di chuy?n th?t b?i. Ngoài ra, b?n có th? nh?n đư?c l?i sau thông báo:
  Đ? c? g?ng đ? đ?c ho?c vi?t b?o v? b? nh?. Đi?u này thư?ng là m?t d?u ki?m hi?u r?ng b? nh? khác b? h?ng.
 • B?n không th? kh?i đ?ng b?n ghi d?ch v? Microsoft Excel ho?c b?n ghi d?ch v? Microsoft Project Server trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2008

  B?n không th? kh?i đ?ng b?n ghi d?ch v? Excel và máy ch? d? án t? các b?n ghi d?ch v? trên máy ch? Trang trên SharePoint Server 2007 Trung tâm qu?n tr? trang.
 • kết quả truy vấn không chính xác x?p theo tài s?n khi s? lư?ng k?t qu? nh?

  B?n phát hành m?t truy v?n s? d?ng mi?n phí văn b?n h?n ch? và sau đó đ?t hàng các k?t qu? c?a b?t đ?ng s?n. Khi b?n làm đi?u này, b?n có th? nh?n đư?c các k?t qu? theo th? t? sai n?u s? lư?ng k?t qu? là nh?. Ví d?, đi?u này v?n đ? có th? x?y ra n?u không có k?t qu? ít hơn 20.
 • Tài s?n "Ph?m vi" c?a các l?p h?c CoreResultsWebPart không ?nh hư?ng đ?n truy vấn tìm kiếm Ph?n Web ch?y, và các ph?m vi đư?c xác đ?nh trư?c b? qua

  B?n th?c hi?n m?t trung tâm tra c?u có nhi?u tab. M?i tab ch?a m?t l?p SearchWebpart tiên ti?n mà có m?t trang k?t qu? riêng bi?t. M?i trang k?t qu? có m?t l?p CoreResultsWebPartph?m vi tính thi?t l?p đ? ph?m vi c?a tab trong trung tâm tra c?u.

  Tuy nhiên, các Ph?m vi b?t đ?ng s?n CoreResultsWebPart l?p không ?nh hư?ng đ?n truy vấn tìm kiếm Ph?n Web ch?y. Ph?m vi đư?c xác đ?nh trư?c đư?c b? qua.
 • Không có k?t qu? tra c?u đư?c tr? v? khi b?n s? d?ng các h?nh th?c d?a trên xác th?c

  Khi b?n s? d?ng các h?nh th?c d?a trên xác th?c, không tra c?u tr? l?i k?t qu?. Tuy nhiên, khi b?n s? d?ng xác th?c NTLM, tra c?u k?t qu? tr? l?i.
 • M?t nâng c?p d?n d?n l?i n?u b? máy cơ s? bản ghi dữ liệu ho?c b?n ghi d?ch v? kéo dài hơn m?t t?p tin d? li?u ho?c t?p tin kí nh?p

  N?u b? máy cơ s? bản ghi dữ liệu ho?c b?n ghi d?ch v? đư?c c?u h?nh đ? kho?ng nhi?u d? li?u ho?c kí nh?p t?p tin, m?t nâng c?p d?n d?n t? máy ch? c?ng SharePoint 2003-SharePoint Server 2007 không thành công. V? v?y, b?n không th? nâng c?p các chia s? b?n ghi d?ch v? b?ng cách s? d?ng phương pháp nâng c?p d?n d?n.
 • tìm kéo đầy đủ đ?u tiên không m?c ch? d?n các web site có m?t kho?ng th?i gian (.) trong tên c?a h?

  M?t gia tăng thu th?p thông tin l?p m?c ch? d?n các web site có m?t kho?ng th?i gian trong tên c?a h?. Tuy nhiên, tìm kéo đầy đủ đ?u tiên không l?p m?c ch? d?n các web site này. Ngoài ra, không có thay đ?i x?y ra n?u b?n đ?t l?i m?c ch? d?n.
 • B?n không th? tr? l?i m?t tài s?n đ? lo?i m?c đ?nh

  B?n thi?t l?p các Bao g?m giá tr? t? t?t c? các thu th?p thông tin thu?c tính ánh x? thi?t l?p. Sau đó, b?n remap b?t đ?ng s?n tác gi? cho thu?c tính crawled b? sung. Khi b?n làm đi?u này, các lo?i thay đ?i t? lo?i văn b?n m?c đ?nh cho m?t lo?i đ?i tư?ng.

  N?u b?n làm không đ?t các Bao g?m giá tr? t? t?t c? các tài s?n crawled ánh x?thi?t l?p, lo?i đ?i tư?ng không h?i như mong đ?i.
 • web site g?c th?t b?i do m?t l?i liên t?c khi b?n thu th?p d? li?u m?t web site Windows SharePoint Services 3.0

  Khi thu th?p m?t web site WSS, nó có th? là m?c tin thư thoại g?c web site không thành công v? m?t l?i liên t?c, nhưng t?ng m?c riêng l? trong web site đó thành công.

  K?ch b?n 1: Trong trư?ng h?p này, an ninh ti?p theo C?p Nh?t trên các web site s? không gây ra b?n c?p nh?t b?o m?t đ? x?y ra trên các m?c riêng l? trong web site đó. B?i v? Đi?u này, ngư?i dùng có th? nh?n đư?c k?t qu? tra c?u cho các m?c mà h? không có truy c?p đ? xem.

  K?ch b?n 2: N?u web site g?c này s? b? xóa m?t ngày sau này, các cá nhân M?c t? web site đó s? không đư?c g? b? kh?i m?c ch? d?n và s? ti?p t?c xu?t hi?n trong k?t qu? tra c?u. The workaround duy nh?t là đ? lo?i b? toàn b? n?i dung ngu?n và recrawl nó.

Ch? k? l?i chi ti?t

Khi b?n s? d?ng SharePoint Server 2007, b?n có th? nh?n đư?c m?t l?i tin thư thoại tương t? v?i các thông báo l?i sau đây:
Microsoft Office SharePoint Server 2007 đ? g?p ph?i m?t v?n đ? và nhu c?u đ? đóng. Chúng tôi r?t xin l?i v? s? b?t ti?n này. Đ? xem nh?ng g? d? li?u này báo cáo l?i có, b?m vào đây
Báo cáo l?i có l?i ch? tương t? v?i ch? k? l?i sau.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên ?ng d?ngPhiên b?n ?ng d?ngMô-đun TênPhiên b?n mô-đunBù đ?p
Mssearch.exe12.0.4518.1015Tquery.dll12.0.4518.1015101062
Lưu ? Chương tr?nh Phiên b?n, phiên b?n mô-đun và offsets khác đang có th?.

Các s?n ph?m bên th? ba mà th?o lu?n v? bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i công ty đó là đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay N?u không, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m.

Thu?c tính

ID c?a bài: 942390 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tám 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office SharePoint Server 2007
T? khóa: 
kbgetsp kberrmsg kbupdate kbfix kbexpertisebeginner kbtshoot kbmt KB942390 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 942390

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com