"L?i chung m?ng," "Truy?n thông liên k?t h?ng", hay "M?t v?n chuy?n c?p l?i" thư thoại tin t?c th?i khi m?t ?ng d?ng k?t n?i v?i SQL Server

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 942861 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tóm t?t

Bài vi?t này th?o lu?n v? các ch? đ? sau:
 • Thông tin chung v? các Microsoft kh? năng m? r?ng m?ng Pack (SNP)
 • L?i ?ng d?ng c?a b?n có th? nh?n đư?c khi nó k?t n?i v?i m?t trư?ng h?p c?a Microsoft SQL Server đư?c lưu tr? trên m?t máy tính Windows d?a trên có m?t s? ho?c t?t c? các m?ng hi?u su?t c?i đư?c kích ho?t

  Lưu ? Bài vi?t này c?ng bao g?m các khuy?n ngh? đ? ngăn ch?n các l?i trên máy tính đang ch?y các phiên b?n khác nhau c?a Windows.
 • B? sung tài li?u tham kh?o
Lưu ? Hư?ng d?n trong bài vi?t này c?ng áp d?ng cho các hệ điều hành máy ch? lưu tr? và đánh trong môi trư?ng ?o hóa.

Thông tin thêm

Kh? năng m? r?ng m?ng Pack

Các SNP là m?t t?p h?p các tính năng m?ng t?c đ? cao đ? đư?c gi?i thi?u như m?t ph?n c?a Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2). Các tính năng này c?ng là bao g?m, như là m?t ph?n c?a Windows Server 2008 và sau đó phiên b?n.

Lưu ? B?i v? các tính năng này là m?t ph?n c?a ngăn x?p TCP/IP cơ s? trong Windows Server 2008 và phiên b?n m?i hơn, h? không c?n đư?c bi?t đ?n như kh? năng m? r?ng m?ng gói tính năng.

Các tính năng SNP quan tr?ng có liên quan đ?n bài vi?t này là như sau:
 • ?ng khói Giao th?c Ki?m soát Truy?n OffloadTính năng này chuy?n giao th?c TCP/IP đư?c ch? bi?n t? CPU đ? b? thích ?ng m?ng trong m?ng truy?n d? li?u.
 • Nh?n đư?c bên r?ngTính năng này cho phép t?i m?ng t? b? thích ?ng m?ng đư?c phân ph?i qua nhi?u CPU trong m?t máy tính s?.
 • NetDMATính năng này cung c?p các b?n ghi d?ch v? cho offloading thao tác sao b? nh? đư?c th?c hi?n b?i các h? th?ng ph? m?ng vào m?t công c? chuyên d?ng b? nh? tr?c ti?p truy c?p (DMA) khi nh?n đư?c gói tin m?ng.
Thông báo l?i khi m?t ?ng d?ng k?t n?i v?i SQL Server

B?n có th? nh?n đư?c m?t ho?c nhi?u c?a các thông báo l?i sau khi ph?n c?ng m?ng c?a b?n là không tương h?p v? sau v?i tính năng SNP.

Lưu ? B?n có th? nh?n đư?c m?t ho?c nhi?u c?a các thông báo l?i khi m?t trong nh?ng đi?u ki?n sau là đúng:
 • Máy tính mà trên đó ph?n c?ng đư?c cài đ?t chuyên bi?t t? ch?c th? hi?n c?a SQL Server.
 • M?t ?ng d?ng k?t n?i đ?n th? hi?n c?a SQL Server b?ng cách s? d?ng TCP/IP.
Thông báo l?i 1

[Microsoft][ODBC SQL Server lái xe][DBNETLIB] L?i chung m?ng. Ki?m tra tài li?u m?ng

Thông báo l?i 2

L?I [08S01] [Microsoft] [SQL Native Client] truy?n thông liên k?t h?ng

Thông báo l?i 3

System.Data.SqlClient.SqlException: M?t v?n chuy?n c?p l?i đ? x?y ra khi g?i yêu c?u đ?n máy ch?. (nhà cung c?p: Giao th?c Ki?m soát Truy?n nhà cung c?p, l?i: 0 - k?t n?i hi?n có b? bu?c ph?i đóng c?a b?i máy ch? t? xa.)

B?n c?ng có th? nh?n đư?c m?t trong nh?ng thông báo l?i khi t?i m?ng trên SQL Server là cao. Ví d?, b?n có th? nh?n đư?c m?t trong nh?ng thông báo l?i khi b?n sao chép b? máy cơ s? d? li?u trong SQL Server. Ho?c, b?n có th? nh?n đư?c m?t trong nh?ng thông báo l?i khi m?t ?ng d?ng nhi?u ngư?i dùng B? máy b? máy cơ s? d? li?u Access trong SQL Server.

Ki?m ch?ng c?u h?nh hi?n t?i

Đ? hi?n th? hi?n t?i thông s? toàn c?u Giao th?c Ki?m soát Truy?n, m?t d?u ki?m nh?c l?nh, g? l?nh sau, và sau đó nh?n Enter:

Netsh int Giao th?c Ki?m soát Truy?n Hi?n th? toàn c?u

Đ?u ra c?a l?nh này gi?ng như sau:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2852159Đ? hi?n th? m?ng b? thích ?ng m?ng có Giao th?c Ki?m soát Truy?n ?ng khói Offload tính năng đư?c kích ho?t, m?t d?u ki?m nh?c l?nh, g? l?nh sau, và sau đó nh?n Enter:

Netsh int Giao th?c Ki?m soát Truy?n Hi?n th? chimneystats

Đ?u ra c?a l?nh này gi?ng như sau:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2852160Đ? ngh? cho s? d?ng SNP ho?c m?ng khác offload tính năng trong môi trư?ng máy ch? SQL

N?u b?n nh?n đư?c l?i m?ng liên t?c như đư?c di?n t? trong ph?n này, xem b?ng dư?i đây đ? đư?c hư?ng d?n trên làm th? nào đ? nh?n ra nh?ng l?i ích t?i đa khi b?n s? d?ng các tính năng c?i ti?n hi?u su?t m?ng trong môi trư?ng máy ch? SQL.

B?ng 1: Các hư?ng d?n ph? bi?n cho t?t c? các phiên b?n c?a Windows Server

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Phiên b?n hệ điều hànhKhuy?n ngh?
T?t c? các phiên b?n c?a Windows B?t đ?u v?i Windows Server 2003 Service Pack 2
 1. Yêu c?u các nhà cung c?p ph?n c?ng, cho dù các b?n C?p Nh?t sau đây có s?n:
  • Đ?u vào/đ?u ra cơ b?n đ?t h? (BIOS) C?p Nh?t cho máy ch?
  • C?p nh?t ph?n v?ng m?i nh?t cho b? thích ?ng m?ng
  • C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n m?i nh?t cho b? thích ?ng m?ng
 2. C?p nh?t ph?n m?m ch?ng vi-rút đ? các phiên b?n m?i nh?t ho?c đ?ng cơ và đ?nh ngh?a.

B?ng 2: Các hư?ng d?n dành riêng cho phiên b?n Windows Server.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Phiên b?n hệ điều hànhKhuy?n ngh?
Windows Server 2003 Gói b?n ghi d?ch v? 2Chúng tôi khuyên b?n nên vô hi?u hóa tính năng SNP b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t hotfix là tài li?u trong bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
948496 C?p Nh?t đ? t?t tính năng SNP cho Windows Server 2003 và Windows SBS 2003
N?u hi?u su?t m?ng là r?t quan tr?ng, chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n xem xét vi?c di chuy?n sang phiên b?n m?i hơn c?a Windows Server đó là bao g?m trong các th? h? ti?p theo c?a ngăn x?p TCP/IP. N?u b?n không th? ngay l?p t?c nâng c?p lên phiên b?n m?i hơn nhưng có đ? t?i đa hóa hi?u su?t m?ng, chúng tôi khuyên b?n nên th?c hi?n theo các bư?c sau trên t?t c? các máy ch? b? ?nh hư?ng:
 1. Vô hi?u hoá SNP như mô t? trong bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

  948496 C?p Nh?t đ? t?t tính năng SNP cho Windows Server 2003 và Windows SBS 2003
 2. cài đ?t chuyên bi?t hotfix đư?c mô t? trong bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  950224 M?t kh? năng m? r?ng m?ng Pack (SNP) hotfix rollup gói có s?n cho Windows Server 2003
 3. Kích ho?t tính năng nh?n. B?ng cách s? d?ng Regedit.exe

 4. HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
  EnableRSS = 1 (Dword)
Windows Server 2008
 1. cài đ?t chuyên bi?t Windows Server 2008 gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2). Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Windows Server 2008 SP2, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
  http://www.Microsoft.com/en-US/download/details.aspx?ID=16468
 2. cài đ?t chuyên bi?t hotfix đư?c mô t? trong bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  979614 Mô t? v? m?t C?p Nh?t đáng tin c?y cho các tính năng Giao th?c Ki?m soát Truy?n ?ng khói Offload trong Windows Server 2008 và Windows Vista
 3. cài đ?t chuyên bi?t hotfix đư?c mô t? trong bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  967224 M?t s? tham s? TCP/IP trong s? ki?m nh?p đư?c thay đ?i giá tr? không chính xác khi b?n s? d?ng netsh l?nh đ? thay đ?i tham s? toàn c?u TCP/IP trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2008 ho?c Windows Vista
 4. B?t l?i nh?n đư?c m?t r?ng (RSS) trong hệ điều hành và b? thích ?ng m?ng. Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? kích ho?t l?i RSS, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  967224 M?t s? tham s? TCP/IP trong s? ki?m nh?p đư?c thay đ?i giá tr? không chính xác khi b?n s? d?ng netsh l?nh đ? thay đ?i tham s? toàn c?u TCP/IP trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2008 ho?c Windows Vista
  Lưu ? theo m?c đ?nh, các tính năng TCPChimney b? vô hi?u hóa trong Windows Server 2008.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2
 1. cài đ?t chuyên bi?t Windows 7 và Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1). Đ? bi?t thông tin v? đ? t?i xu?ng và cài đ?t chuyên bi?t Windows 7 và Windows Server 2008 R2 SP1, h?y vào website sau c?a Microsoft:
  http://www.Microsoft.com/en-US/download/details.aspx?ID=5842
 2. cài đ?t chuyên bi?t hotfix đư?c mô t? trong bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  2775511 M?t doanh nghi?p hotfix rollup có s?n cho Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1
  Lưu ? N?u Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 SP1 không đư?c cài đ?t chuyên bi?t, cài đ?t chuyên bi?t hotfix đư?c mô t? trong bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  977977 RSS m?ng thông qua hi?u su?t gi?m trên máy tính d?a trên Windows Server 2008 R2 có b? vi x? l? nhi?u hơn 32
  979612 RSS m?ng thông qua hi?u su?t gi?m trên máy tính d?a trên Windows Server 2008 R2 có b? vi x? l? nhi?u hơn 32
  N?u tính năng Giao th?c Ki?m soát Truy?n ?ng khói Offload đư?c kích ho?t, cài đ?t chuyên bi?t hotfix đư?c mô t? trong bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

  2525390 Tùy ch?n bao luôn luôn đư?c thi?t l?p đ? "true" ngay c? khi m?ng không h? tr? bao cho các k?t n?i offloaded trong Windows 7 ho?c trong Windows Server 2008 R2
 3. N?u nó là c?n thi?t, tái kích ho?t RSS trong hệ điều hành và b? thích ?ng m?ng. Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? kích ho?t l?i RSS, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

  967224 M?t s? tham s? TCP/IP trong s? ki?m nh?p đư?c thay đ?i giá tr? không chính xác khi b?n s? d?ng netsh l?nh đ? thay đ?i tham s? toàn c?u TCP/IP trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2008 ho?c Windows Vista

  Lưu ? theo m?c đ?nh, tính năng Giao th?c Ki?m soát Truy?n ?ng khói Offload đư?c thi?t l?p đ? t? đ?ng. Đi?u này có ngh?a r?ng các ?ng khói không offload t?t c? k?t n?i. Thay vào đó, nó có ch?n l?c offloads các k?t n?i mà đáp ?ng các tiêu chí sau:
  • K?t n?i đư?c thành l?p thông qua 10 gigabits m?i th? hai (Gbps) Ethernet b? chuy?n đ?i.
  • Đ? tr? có ngh?a là liên k?t tr?n v?ng là ít hơn 20 giây.
  • Ít 130 kilobyte (KB) c?a d? li?u đư?c trao đ?i qua k?t n?i.


  Lưu ?
  theo m?c đ?nh, tính năng Giao th?c Ki?m soát Truy?n ?ng khói Offload b? vô hi?u hóa trong HĐH khách hàng.
C?a s? 8 và Windows Server 2012Hi?n nay, không có l?i đư?c bi?t đ?n. Chúng tôi khuyên b?n s? d?ng c?u h?nh m?c đ?nh cho các tính năng m?ng t?c đ? cao.

Lưu ? theo m?c đ?nh, tính năng Giao th?c Ki?m soát Truy?n ?ng khói Offload b? vô hi?u hóa trong Windows Server 2012.

T?t tính SNP/cao-speed năng m?ng

Chúng tôi không khuyên b?n h?y t?t SNP tính năng trên các phiên b?n m?i hơn c?a Windows Server. Tuy nhiên, b?n có th? ph?i vô hi?u hóa SNP trên máy tính d?a trên Windows Server c?a b?n như là m?t bư?c x? l? s? c? ho?c v? b?n thi?u h? tr? ph?n c?ng cho t?t c? các tính năng RSS. Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y xem b?ng sau:

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Phiên b?n Windows ServerBi?t thêm thông tin
Windows Server 2003Xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
948496 C?p Nh?t đ? t?t tính năng SNP cho Windows Server 2003 và Windows SBS 2003
Windows Server 2008Xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
951037 Thông tin v? các tính năng Giao th?c Ki?m soát Truy?n ?ng khói Offload, nh?n đư?c bên r?ng, và m?ng truy c?p b? nh? tr?c ti?p trong Windows Server 2008
Windows Server 2008 R2Không vô hi?u hóa
Windows Server 2012Không vô hi?u hóa

Lưu ? Chúng tôi khuyên b?n s? d?ng c?u h?nh m?c đ?nh cho các tính năng m?ng t?c đ? cao trong môi trư?ng Windows Server 2008 R2 và Windows Server 2012. Tuy nhiên, b?n có th? vô hi?u hóa tính năng Giao th?c Ki?m soát Truy?n ?ng khói Offload n?u b?n bi?t r?ng b?n không mu?n s? d?ng nó ho?c n?u b?n mu?n gi? thi?t đ?t phù h?p trên m?t k?t h?p c?a hệ điều hành khác nhau trong môi trư?ng c?a b?n.


Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? gói m?ng kh? năng m? r?ng, đi đ?n web site WindowsITPro sau đây:
http://www.windowsitpro.com/article/Networking/Give-microsofts-Scalable-Networking-Pack-140350

Thông tin v? nh?n đư?c bên r?ng, h?y vào web site Microsoft TechNet sau đây:
B?ng cách s? d?ng nh?n đư?c bên r?ng

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? tri?n khai tính năng m?ng t?c đ? cao, h?y vào web site TechNet sau đây:
Các hư?ng d?n tri?n khai m?ng: Vi?c tri?n khai tính năng m?ng t?c đ? cao

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các tính năng m?ng t?c đ? cao trong Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
951037 Thông tin v? các tính năng Giao th?c Ki?m soát Truy?n ?ng khói Offload, nh?n đư?c bên r?ng, và m?ng truy c?p b? nh? tr?c ti?p trong Windows Server 2008
Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? m?ng t?c đ? cao, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2643970 Kh?c ph?c s? c? nâng cao m?ng tính năng hi?u su?t (RSS, NetDMA et al.)

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? tri?n khai và giám sát tính năng m?ng t?c đ? cao, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:

http://Download.Microsoft.com/Download/8/E/D/8EDE21BC-0E3B-4E14-AAEA-9E2B03917A09/HSN_Deployment_Guide.doc
Microsoft cung c?p thông tin liên h? c?a bên th? ba đ? giúp b?n t?m h? tr? k? thu?t. thông tin liên h? này có th? thay đ?i mà không báo trư?c. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a thông tin liên h? c?a bên th? ba này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 942861 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Mười 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Personal Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Workgroup Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Parallel Data Warehouse
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Parallel Data Warehouse Update 1
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Reporting Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Analysis Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Analysis Services
 • Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Express
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard
 • Microsoft SQL Server 2012 Web
 • SQL Server 2012 Enterprise Core
 • Microsoft SQL Server 2012 Parallel Data Warehouse
T? khóa: 
kbsqlsetup kbexpertiseadvanced kbtshoot kbprb kbmt KB942861 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 942861

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com