Làm th? nào đ? s? d?ng ch?n đoán truy t?m trong h? th?ng Trung tâm Operations Manager 2007 và trong System Center Essentials

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 942864 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Quan tr?ng Bài vi?t này ch?a thông tin v? làm th? nào đ? thay đ?i s? đăng k?. Hãy chắc chắn sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi nó. Hãy chắc chắn rằng bạn biết cách khôi phục sổ đăng ký nếu sự cố xảy ra. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu, phục hồi, và sửa đổi sổ đăng ký, hãy bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? cách s? d?ng truy t?m ch?n đoán trong Microsoft System Center Essentials 2010, trong Microsoft System Center Operations Manager 2007 và Microsoft System Center Essentials 2007.

Quan tr?ng Chúng tôi đ? ngh? b?n th?c hi?n truy t?m ch?n đoán ch? trong Hi?p h?i v?i m?t đ?i di?n d?ch v? h? tr? khách hàng Microsoft (CSS). Chúng tôi đ? ngh? này v? d?u v?t đư?c t?o ra ch?a thông tin v? b?i c?nh c?a m?t tin nh?n văn b?n d?a trên d?u v?t. Tuy nhiên, trong Microsoft System Center Operations Manager 2007 và Microsoft System Center Essentials 2007, thông tin này d?u v?t là không trong m?t đ?nh d?ng con ngư?i có th? đ?c đư?c. Sau khi các d?u v?t s? đư?c chuy?n đ?i b?i m?t đ?i di?n Microsoft CSS, con ngư?i có th? đ?c đư?c văn b?n có s?n. Tuy nhiên, văn b?n này ch?a thông tin ch? c?p th?p như tên t?p tin m? ngu?n, đ?a đi?m, ch?c năng m? ngu?n, và tr? l?i m?. Thông tin này có th? h?u ích n?u b?n có đ? g? r?i m?t v?n đ? ph?c t?p.

System Center Essentials 2010, System Center Essentials 2007 Service Pack 1 (SP1), h? th?ng Trung tâm Operations Manager 2007 SP1, và trong các phiên b?n m?i nh?t, tin nh?n water t?p tin (TMF) cung c?p cho phép cho vi?c chuy?n đ?i các t?p tin nh? phân water đ?n văn b?n. Tuy nhiên, chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n th?c hi?n truy t?m ch?n đoán ch? khi nó đư?c yêu c?u và ch? v?i tham kh?o ? ki?n m?t đ?i di?n c?a Microsoft.

THÔNG TIN THÊM

System Center Operations Manager 2007 và System Center Essentials 2007 th?c hi?n m?t phương pháp d? tia ch?n đoán khác v?i phiên b?n trư?c c?a Microsoft Operations Manager. Phương pháp d? tia m?i này t?o ra t?p tin nh? phân trong đó đ? lưu tr? thông tin d? tia. B?i v? phương pháp d? tia m?i này đư?c th?c hi?n ? m?c đ? h?t nhân Windows, đó là hi?u qu? cao, và nó có th? đăng nh?p hàng ch?c ngàn d?u v?t tin nh?n / giây.

Các thông tin sau v? nh?ng công c? có s?n đ? b?t đ?u và ng?ng truy t?m n?u b?n đư?c yêu c?u đ? làm đi?u này m?t đ?i di?n Microsoft CSS. Các thông tin sau c?ng th?o lu?n v? các ch?c năng m?i đư?c cung c?p trong System Center Essentials 2010, trong System Center Essentials 2007 SP1, trong h? th?ng Trung tâm Operations Manager 2007 SP1, và trong phiên b?n m?i nh?t.

Truy t?m v? trí công c?

Thư m?c cài đ?t cho m?i vai tr?, ch?ng h?n như vai tr? đ?i l?, vai tr? máy ch? qu?n l? ho?c vai tr? Gateway, ch?a các thư m?c đó đư?c đ?t tên theo công c?. Các t?p tin sau đây đư?c đ?t trong c?p công c?:
 • StartTracing.cmd
 • StopTracing.cmd
 • TracelogSM.exe
 • TracingGuidsBid.txt
 • TracingGuidsUI.txt
 • TracingGuidsNative.txt
 • TracingReadMe.txt
System Center Essentials 2010, System Center Essentials 2007 SP1 và h? th?ng Trung tâm Operations Manager 2007 SP1 gi?i thi?u các b? sung sau đây:
 • FormatTracing.cmd
 • ViewRealtimeTracing.cmd
 • TraceFmtSM.exe
 • OpsMgrTraceTMF.cab
 • Default.TMF
 • System.TMF

Đ? b?t đ?u truy t?m

Chú ý Trong System Center Essentials 2010, trong System Center Essentials 2007 SP1, trong h? th?ng Trung tâm Operations Manager 2007 SP1 và trong phiên b?n m?i nh?t, truy t?m t? đ?ng đư?c b?t đ?u trên c? hai vai tr? đ?i l? và vai tr? qu?n l? máy ch?. Truy t?m s? s? d?ng l?i s?n lư?ng ch?. T?p tin nh? phân water đư?c vi?t đ? các SystemDrive\Temp\OpsMgrTrace thư m?c. Trư?c khi m?c đ? truy t?m cho đ?u ra d?u v?t có th? đư?c thay đ?i, d? tia đ?u tiên ph?i đư?c ng?ng l?i.

Đ? b?t đ?u truy t?m ch?n đoán, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên máy tính mà trên đó b?n mu?n b?t đ?u truy t?m, b?m B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i CMD, sau đó b?m Ok.
 2. T?i d?u nh?c l?nh, s? d?ng các đ?a CD l?nh thay đ?i thư m?c công c?. G? l?nh thích h?p t? danh sách dư?i đây, và sau đó nh?n ENTER.
  System Center Essentials 2010:
  CD \Program Files\System trung tâm Essentials\Tools

  System Center Essentials 2007:
  CD \Program Files\System Center Essentials 2007\Tools

  H? th?ng Trung tâm Operations Manager 2007:
  cd\Program Files\System trung tâm Operations Manager 2007\Tools
 3. Lo?i StartTracing M?C Đ?, sau đó nh?n ENTER. Trong l?nh này, thay th? M?C Đ? v?i m?c truy t?m mà b?n mu?n. B?n ph?i s? d?ng k? t? ch? hoa ch? r? m?c đ? truy t?m. Các đơn v? sau có s?n:
  • ERR
  • WRN
  • INF
  • VER
  Ví d?, g? StartTracing WRN.
Khi b?n b?t đ?u d? tia, đ?u ra d?u v?t đư?c vi?t vào các t?p tin nh? phân sau đây:
 • MOMTraceNative.etl
 • MOMTraceBID.etl
 • MOMTraceUI.etl
Trên Windows 2003, XP và 2000 nh?ng t?p tin này đư?c đ?t t?i cácSystemDrive\Temp thư m?c.

Chú ýSystem Center Essentials 2010, trong System Center Essentials 2007 SP1, trong h? th?ng Trung tâm Operations Manager 2007 SP1 và trong phiên b?n m?i nh?t, water t?p tin (.etl) n?m ? trên Windows 2003, XP và 2000SystemDrive\Temp\OpsMgrTrace thư m?c.

Cho Vista và h? đi?u hành sau này bao g?m c? Windows 7, 2008 và 2008 R2 các t?p tin đư?c đ?t t?i windows\logs\OpsMgrTrace

Đ? ngăn ch?n truy t?m

Đ? ngăn ch?n truy t?m ch?n đoán, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i CMD, sau đó b?m Ok.
 2. T?i d?u nh?c l?nh, s? d?ng các đ?a CD l?nh thay đ?i thư m?c công c?. G? l?nh thích h?p t? danh sách dư?i đây, và sau đó nh?n ENTER.
  System Center Essentials 2010:
  CD \Program Files\System trung tâm Essentials\Tools

  System Center Essentials 2007:
  CD \Program Files\System Center Essentials 2007\Tools

  H? th?ng Trung tâm Operations Manager 2007:
  cd\Program Files\System trung tâm Operations Manager 2007\Tools
 3. Lo?i StopTracing.cmd, sau đó nh?n ENTER.
Sau khi b?n ng?ng ch?n đoán truy t?m, b?n có th? g?i các t?p tin .etl t? các SystemDrive\Temp thư m?c đ? đ?i di?n Microsoft CSS v?i ngư?i mà b?n đang làm vi?c.

Chú ý Trong System Center Essentials 2010, trong System Center Essentials 2007 SP1, trong h? th?ng Trung tâm Operations Manager 2007 SP1 và trong phiên b?n m?i nh?t, water t?p đư?c đ?t t?i các SystemDrive\Temp\OpsMgrTrace thư m?c. B?i v? TMFs đư?c cung c?p v?i SP1 và trong System Center Essentials 2010, d?u v?t có th? đư?c chuy?n đ?i mà không c?n ph?i g?i t?p tin .etl cho Microsoft. Cho Vista và h? đi?u hành sau này bao g?m c? Windows 7, 2008 và 2008 R2 các t?p tin đư?c đ?t t?i windows\logs\OpsMgrTrace.

Đ? chuy?n đ?i hi?n có d?u v?t đ? đ?nh d?ng văn b?n trong System Center Essentials 2010, trong System Center Essentials 2007 SP1, trong h? th?ng Trung tâm Operations Manager 2007 SP1, và trong phiên b?n m?i nh?t

Đ? chuy?n đ?i t?p tin hi?n có d?u v?t truy t?m văn b?n, b?n ph?i d?ng l?i truy t?m l?n đ?u tiên b?ng cách s? d?ng l?nh StopTracing.cmd.

Chú ý Thông tin trong d?u v?t đư?c c?i bi?n có m?t chi ti?t r?t th?p c?p (g? l?i c?p). V? v?y, chuy?n đ?i d?u v?t đ?i h?i ki?n th?c c?a m? ngu?n và các thành ph?n mà đang đư?c truy t?m. Chúng tôi khuyên b?n nên chuy?n đ?i d?u v?t đư?c th?c hi?n ch? khi nó đư?c yêu c?u c?a m?t đ?i di?n Microsoft CSS.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i CMD, sau đó b?m Ok.
 2. T?i d?u nh?c l?nh, s? d?ng các đ?a CD l?nh thay đ?i thư m?c công c?. G? l?nh thích h?p t? danh sách dư?i đây, và sau đó nh?n ENTER.
  System Center Essentials 2010:
  CD \Program Files\System trung tâm Essentials\Tools

  System Center Essentials 2007:
  CD \Program Files\System Center Essentials 2007\Tools

  H? th?ng Trung tâm Operations Manager 2007:
  cd\Program Files\System trung tâm Operations Manager 2007\Tools
 3. Lo?i FormatTracing.cmd, sau đó nh?n ENTER.
L?n đ?u tiên FormatTracing.cmd l?nh đư?c th?c thi, các t?p tin d?u v?t đư?c yêu c?u đ? chuy?n đ?i d?u v?t đư?c gi?i nén t?i các SystemDrive\Program Files\System trung tâm ho?t đ?ng Manager\Tools\TMF thư m?c. Sau đó, t?p tin th?c thi FormatTracing.cmd li?t kê m?i d?u v?t file (*.etl) trong các SystemDrive\Temp\OpsMgrTrace thư m?c cho Vista và h? đi?u hành sau này bao g?m c? Windows 7, năm 2008 và 2008 R2 các t?p tin đư?c đ?t t?i windows\logs\OpsMgrTrace
. Sau đó, các ti?n ích TraceFMTSM.exe chuy?n đ?i các t?p tin văn b?n. Đ?u ra văn b?n đư?c vi?t ra t?p cùng tên v?i log ph?n m? r?ng trong cácSystemDrive\Temp\OpsMgrTrace thư m?c, cho Vista và h? đi?u hành sau này bao g?m c? Windows 7, 2008 và 2008 R2 các t?p tin đư?c đ?t t?i windows\logs\OpsMgrTrace
. M?t t?p tin b?n tóm t?t (.sum) c?ng đư?c ghi vào cùng m?t v? trí cho m?i t?p tin đ? đư?c chuy?n đ?i. Tranh chi ti?t t?ng s? ki?n tin nh?n water chuy?n đ?i.

Xem chuy?n đ?i các t?p tin d?u v?t trong System Center Essentials 2010, trong System Center Essentials 2007 SP1, trong h? th?ng Trung tâm Operations Manager 2007 SP1, và trong phiên b?n m?i nh?t

D?u v?t các t?p tin đư?c chuy?n đ?i thành văn b?n b?ng cách s? d?ng t?p tin th?c thi FormatTracing.cmd có th? đư?c xem b?ng cách s? d?ng m?t tr?nh so?n th?o văn b?n, ch?ng h?n như Notepad. Theo m?c đ?nh, ? trung tâm Essentials 2010, trong System Center Essentials 2007 SP1, trong h? th?ng Trung tâm Operations Manager 2007 SP1, và trong phiên b?n m?i nh?t, water t?p đư?c đ?t t?i các SystemDrive\Temp\OpsMgrTrace thư m?c, cho Vista và h? đi?u hành sau này bao g?m c? Windows 7, 2008 và 2008 R2 các t?p tin đư?c đ?t t?i windows\logs\OpsMgrTrace

Truy t?m th?i gian kh?i đ?ng đư?c kích ho?t theo m?c đ?nh trong System Center Essentials 2010, trong System Center Essentials 2007 SP1, trong h? th?ng Trung tâm Operations Manager 2007 SP1, và trong phiên b?n m?i nh?t

Trên m?t cài đ?t g?c qu?n l? máy ch? (RMS) đi?n h?nh, ba d?u v?t phiên b?t đ?u khi các d?ch v? HealthService b?t đ?u. Theo m?c đ?nh, ch? l?i truy t?m đư?c th?c hi?n. Ít thông tin đư?c vi?t vào các t?p tin d?u v?t. V? trí t?p tin m?c đ?nh d?u v?t và tên đư?c t?o ra là như sau:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
CặpTên tệpMô tả
h? th?ng lái\Temp\OpsMgrTraceTracingGuidsBID.etlĐ?u ra d?u v?t cho qu?n l? các thành ph?n m?
h? th?ng lái\Temp\OpsMgrTraceTracingGuidsNative.etlWater đ?u ra cho các thành ph?n m? ngu?n g?c
h? th?ng lái\Temp\OpsMgrTraceTracingGuidsUI.etlWater ra cho qu?n l? m? giao di?n (giao di?n ngư?i dùng OpsMgr)
M?i phiên làm vi?c đư?c kích ho?t v?i truy t?m thông tư và có kích thư?c t?p t?i đa 100 megabyte (MB). Kích thư?c t?p .etl tiêu bi?u cho m?t t?p tin m?i đư?c thành l?p .etl là 16 kilobyte (KB). Lưu ?: Cho Vista và h? đi?u hành sau này bao g?m c? Windows 7, 2008 và 2008 R2 các t?p tin đư?c đ?t t?i windows\logs\OpsMgrTrace


Chú ý M?c dù vai tr? qu?n l? các ho?t đ?ng, ch?ng h?n như m?t vai tr? đ?i l?, không ch?a qu?n l? ho?c ngư?i s? d?ng giao di?n truy t?m tin nh?n, t?p tin .etl water ba m?c đ?nh s? đư?c t?o ra theo m?c đ?nh khi các d?ch v? HealthService b?t đ?u. Theo m?c đ?nh, không có d?u v?t bu?i đang b?t đ?u trên m?t giao di?n ngư?i dùng vai tr? duy nh?t.

Làm th? nào đ? vô hi?u hoá truy t?m th?i gian kh?i đ?ng trong System Center Essentials 2010, trong System Center Essentials 2007 SP1 và trong h? th?ng Trung tâm Operations Manager 2007 SP1

C?nh báo V?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác b?ng cách s? d?ng k? biên so?n ho?c b?ng cách s? d?ng m?t phương pháp. Những sự cố này có thể yêu cầu bạn cài đặt lại hệ điều hành. Microsoft không thể bảo đảm rằng những sự cố này có thể được giải quyết. Bạn phải tự chịu rủi ro khi sửa đổi sổ đăng ký.

Ba d?u v?t nhà cung c?p đang b?t đ?u t? đ?ng trên b?t k? vai tr? có ch?a các d?ch v? HealthService. Các t?p tin d?u v?t đư?c vi?t đ? các SystemDrive\Temp\OpsmgrTrace thư m?c, cho Vista và h? đi?u hành sau này bao g?m c? Windows 7, 2008 và 2008 R2 các t?p tin đư?c đ?t t?i windows\logs\OpsMgrTrace. Thông thư?ng, các t?p tin .etl vào thư m?c này s? đư?c nh?, đ?c bi?t là cho vai tr? tác nhân. Tuy nhiên, v?i vai di?n RMS, n?u cài đ?t qu?n l? ho?t đ?ng kinh doanh s? tr? thành không lành m?nh, m?t ho?c nhi?u nh?ng t?p tin này có th? có kh? năng tăng kích thư?c c?u h?nh t?i đa 100 MB m?i. Nh?ng t?p tin này bao g?m:
 • TracingGuidsBid.etl
 • TracingGuidsNative.etl
 • TracingGuidsUI.etl
 • trư?c .etl t?p tin
N?u b?n ph?i vô hi?u hoá g? l?i c?p truy t?m v? c?a m?t kích thư?c phân vùng kh?i đ?ng nh?, b?n có th? thêm m?t giá tr? đăng k? vào máy tính đang ch?y vai tr? máy ch? qu?n l? ho?c vai tr? đ?i l? mà trên đó b?n nên vô hi?u hóa truy t?m. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau.

Chú ý N?u truy t?m b? t?t, đi?u này có th? ?nh hư?ng đ?n tương lai g? r?i c?a ngư?i qu?n l? ho?t đ?ng kinh doanh v? b?t k? thông tin th?p c?p tracing s? b? m?t. Trong tương lai hotfixes, gói d?ch v? ho?c s?n ph?m C?p Nh?t có th? lo?i b? các m?c nh?p registry và kích ho?t tính năng truy t?m m?t l?n n?a. Theo m?c đ?nh, này khóa s? đăng k? không t?n t?i. M?c đ?nh truy t?m đư?c kích ho?t n?u b?n lo?i b? khóa đăng k? này ho?c thay đ?i giá tr? c?a nó đ?n 0.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit, sau đó b?m Ok.
 2. Định vị, rồi bấm chuột phải vào khoá con đăng ký sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Microsoft ho?t đ?ng kinh doanh Manager\3.0\
 3. T?o m?t subkey đ?t tên Truy t?m.
 4. Trong ngăn chi ti?t, t?o ra m?t REG_DWORD giá tr? đư?c đ?t tên DisableAutoTracing.
 5. Trong các Dữ liệu giá trị l?nh v?c này, lo?i 1, sau đó b?m Ok.
 6. Thoát khỏi Registry Editor.
N?u b?n th?c hi?n t?p tin th?c thi StopTracing.cmd t? thư m?c công c?, các bu?i water Operations Manager s? đư?c ng?ng l?i. .etl t?p tin trong các SystemDrive\Temp\OpsmgrTrace thư m?c có th? b? xóa n?u h? không c?n ph?i l?y l?i kho?ng tr?ng đ?a. Cho Vista và h? đi?u hành sau này bao g?m c? Windows 7, 2008 và 2008 R2 các t?p tin đư?c đ?t t?i windows\logs\OpsMgrTrace

Làm th? nào đ? di chuy?n v? trí m?c đ?nh d?u v?t t?p tin đ?u ra ? System Center Essentials 2010, trong System Center Essentials 2007 SP1, trong h? th?ng Trung tâm Operations Manager 2007 SP1, và trong phiên b?n m?i nh?t

N?u m?t vai tr? ho?t đ?ng qu?n l? máy ch? ho?c vai tr? đ?i l? đư?c cài đ?t trên máy tính nơi mà không gian phân vùng kh?i đ?ng đư?c gi?i h?n, b?n có th? ph?i di chuy?n v? trí m?c đ?nh các d?u v?t t?p tin (*.etl). Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. T?o m?t thư m?c m?i trên m?t đ?a c?c b? có đ? năng l?c đ? đ?t các t?p tin. Ba m?c đ?nh d?u v?t t?p tin lúc t?i đa là 100 MB m?i và ba d?u v?t trư?c đây s? d?ng t?p tin lúc t?i đa là 100 MB m?i b?ng m?t t?ng ti?m năng d?u v?t t?p tin công 600 MB.
 2. Thi?t l?p ít cho phép NTFS sau đây vào thư m?c, h? th?ng = toàn quy?n ki?m soát, qu?n tr? viên = toàn quy?n ki?m soát.
 3. Xác đ?nh v? trí và m? t?p tin th?c thi StartTracing.cmd trong thư m?c cài đ?t Operations Manager/y?u t? c?n thi?t/công c?. S? d?ng m?t tr?nh so?n th?o văn b?n, ch?ng h?n như Notepad.
 4. Trong t?p tin th?c thi StartTracing.cmd, xác đ?nh v? trí các tuyên b? đ?t OpsMgrTracePath. Thay th? giá tr? m?c đ?nh SystemDrive\Temp\OpsMgrTrace v?i đư?ng d?n c?a v? trí m?i. Delimit con đư?ng v?i nh?n hi?u bài phát bi?u (") n?u đư?ng d?n ch?a m?t nhân v?t v? tr?.
 5. Lưu các thay đ?i cho StartTracing.cmd t?p tin.
 6. Đ? b?t đ?u truy t?m đ?n thư m?c m?i, h?y ch?y t?p tin th?c thi StopTracing.cmd. Sau đó, ch?y t?p tin th?c thi StartTracing.cmd. Sau khi ch?y t?p tin th?c thi StartTracing.cmd, các t?p tin sau đây đư?c vi?t cho thư m?c m?i:
  • TracingGuidsBid.etl
  • TracingGuidsNative.etl
  • TracingGuidsUI.etl
 7. Trư?c khi b?n s? d?ng l?nh FormatTracing.cmd đ? chuy?n đ?i d?u v?t đ?n văn b?n, b?n ph?i ch?nh s?a các l?nh FormatTracing.cmd đ? thay đ?i bi?n OpsMgrTracePath đ? tr? đ?n thư m?c m?i t?p tin d?u v?t.
Trong tương lai hotfixes, gói d?ch v? ho?c s?n ph?m C?p Nh?t có th? thay đ?i các t?p trong c?p công c?. Đi?u này s? thay đ?i các ch?c năng quay l?i ch?c năng m?c đ?nh. Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n ki?m tra cho bi?t thêm nh?ng thay đ?i sau khi b?n th?c hi?n C?p Nh?t. Lưu ?: Cho Vista và h? đi?u hành sau này bao g?m c? Windows 7, 2008 và 2008 R2 các t?p tin đư?c đ?t t?i windows\logs\OpsMgrTrace

Làm th? nào đ? xem truy t?m th?i gian th?c trong System Center Essentials 2010, System Center Essentials 2007 SP1, trong h? th?ng Trung tâm Operations Manager 2007 SP1 và trong phiên b?n m?i nh?t

Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n không s? d?ng t?p tin th?c thi ViewRealTimeTracing.cmd đ? xem d?u v?t th?i gian th?c trong m?t môi trư?ng s?n xu?t mà không có l?i khuyên t? Microsoft CSS. Xem các d?u v?t trong th?i gian th?c, đ?c bi?t là khi b?n s? d?ng thi?t đ?t m?c d?u v?t thông tin ho?c cài đ?t c?p Verbose water, nghiêm tr?ng có th? ?nh hư?ng hi?u su?t máy ch?.

L?n đ?u tiên t?p tin ViewRealTimeTracing.cmd đư?c th?c thi, các t?p tin d?u v?t đư?c yêu c?u đ? chuy?n đ?i d?u v?t đư?c gi?i nén t?i các SystemDrive\Program Files\System trung tâm ho?t đ?ng Manager\Tools\TMF thư m?c. T?p tin th?c thi ViewRealTimeTracing.cmd sau đó li?t kê m?i t?p tin đ?nh ngh?a water phiên (Tools\TracingGuids * .txt) trong thư m?c công c?. Sau đó, m?t trư?ng h?p riêng bi?t c?a TraceFmtSM b?t đ?u trong v?ng m?t c?a s? d?u nh?c l?nh. Đ?u ra c?a water bu?i cho qu?n l?, ngư?i b?n th? và giao di?n ngư?i dùng qu?n l? d?u v?t là đ?u ra cho m?i c?a s?.

T?p tin th?c thi ViewRealTimeTracing.cmd ch?p nh?n m?t tham s? duy nh?t, tùy ch?n d?ng l?nh (-ods). Cung c?p các tham s? này s? thêm vào đó xu?t d? li?u d?u v?t đ? m?t tr?nh g? l?i.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ch?n đoán truy t?m trong h? th?ng Trung tâm Operations Manager 2007 và System Center Essentials 2007, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://MSDN.Microsoft.com
Sau đó, t?m ki?m trên nh?ng đi?u sau đây:
Truy t?m s? ki?n cho Windows

Thu?c tính

ID c?a bài: 942864 - L?n xem xét sau cùng: 13 Tháng Mười 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft System Center Essentials 2010
 • Microsoft System Center Operations Manager 2007
 • Microsoft System Center Essentials 2007
T? khóa: 
kbhowto kbinfo kbmt KB942864 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:942864

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com