M?t đ?i l? máy tính mong muôn t?o ra nh?p tim c?nh báo sau khi b?n đ?t nó vào ch? đ? b?o tr? trong h? th?ng Trung tâm Operations Manager

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 942866 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Xem xét k?ch b?n sau đây. Trong Microsoft System Center Operations Manager, b?n đ?t m?t đ?i l? máy tính vào ch? đ? b?o tr?. Sau đó, các thông tin sau s? xu?t hi?n trong cáccài đ?t chuyên bi?t ch? đ? b?o tr? h?p tho?i:
Các tính năng này t?m th?i b? đ?nh ch? cho các đ?i tư?ng trong ch? đ? b?o tr?:
 • Quy t?c và màn h?nh
 • Thông báo
 • t? đ?ng tr? l?i
 • Thay đ?i nhà nư?c
 • Thông báo m?i
Tuy nhiên, máy tính đang ch?y các đ?i l? b?t ng? ti?p t?c t?o ra nh?p tim c?nh báo.

Lưu ? Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? đ?t m?t đ?i l? ch? đ? b?o tr?, h?y xem ph?n "Các bư?c đ? t?o l?i hành vi".

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này x?y ra n?u b?n không đ?t các tính năng ch? đ? b?o tr?:
 • b?n ghi d?ch v? y t?
 • Y t? b?n ghi d?ch v? Watcher
B?i thi?t k?, h? th?ng Trung tâm Operations Manager xác minh r?ng các đ?i l? ho?t đ?ng đúng ngay c? khi máy tính không ph?i đư?c theo d?i. N?u tính năng b?n ghi d?ch v? y t? và các tính năng y t? b?n ghi d?ch v? Watcher cho các đ?i l? c? th? đang không ? trong ch? đ? b?o dư?ng, b?n g?p hành vi đư?c đ? c?p trong ph?n "Tri?u ch?ng".

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t các hành vi này b?ng cách đ?t các tính năng b?n ghi d?ch v? y t? và các tính năng y t? b?n ghi d?ch v? Watcher vào ch? đ? b?o dư?ng, làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u giao di?n đi?u khi?n ho?t đ?ng n?u nó đ? không ch?y.
 2. Nh?p vào Giám sát, m? r?ng các Giám sát nút ch?n m?t, và sau đó nh?p vào Máy vi tính.
 3. Ch?n máy tính b?n mu?n đ?t vào ch? đ? b?o dư?ng, và sau đó nh?p vào B?t đ?u ch? đ? b?o dư?ng trong các Hành đ?ng ngăn.
 4. Trong các cài đ?t chuyên bi?t ch? đ? b?o tr? hộp thoại h?p, b?m vào Ok.
 5. Theo các Giám sát nút ch?n m?t, nh?p vào Phát hi?n kho.
 6. Trong các Hành đ?ng c?a s?, b?m Thay đ?i lo?i m?c tiêu.
 7. Trong các Ch?n lo?i m?c tiêu hộp thoại h?p, b?m vào b?n ghi d?ch v? y t?, sau đó b?m Ok.
 8. Nh?p vào các đ?i l? mà b?n mu?n đ?t các b?n ghi d?ch v? s?c kh?e vào ch? đ? b?o dư?ng, và sau đó nh?p vào B?t đ?u ch? đ? b?o dư?ng trong các Hành đ?ng ngăn.
 9. Trong các cài đ?t chuyên bi?t ch? đ? b?o tr? hộp thoại h?p, b?m vào Ok.
 10. Trong các Phát hi?n kho xem, h?y nh?p vào Thay đ?i lo?i m?c tiêu trong các Hành đ?ng ngăn.
 11. Trong các Ch?n lo?i m?c tiêu hộp thoại h?p, b?m vào Xem t?t c? các m?c tiêu, b?m Y t? b?n ghi d?ch v? Watcher, sau đó b?m Ok.
 12. Nh?p vào các đ?i l? mà b?n mu?n đ?t y t? b?n ghi d?ch v? Watcher vào ch? đ? b?o dư?ng, và sau đó nh?p vào B?t đ?u ch? đ? b?o dư?ng trong các Hành đ?ng ngăn.
 13. Trong các cài đ?t chuyên bi?t ch? đ? b?o tr? hộp thoại h?p, b?m vào Ok.

T?NH TR?NG

Hành vi này là do thi?t k?.

THÔNG TIN THÊM

Qu?n tr? viên có th? đ?m b?o r?ng các đ?i l? đang ho?t đ?ng ngay c? khi máy tính không ph?i đư?c theo d?i. N?u các đ?i l? không đang đư?c theo d?i, ?n liên quan đ?n đ?i l? l?i có th? x?y ra mà ?nh hư?ng đ?n giám sát t?ng th? c?a máy tính khi máy tính không c?n trong ch? đ? b?o dư?ng. V? v?y, khi m?t máy tính đư?c đưa vào ch? đ? b?o dư?ng, các b?n ghi d?ch v? y t? OpsMgr không c?ng đưa vào ch? đ? b?o dư?ng.

Các bư?c đ? t?o l?i hành vi

 1. B?t đ?u giao di?n đi?u khi?n ho?t đ?ng.
 2. Nh?p vào Giám sát, m? r?ng các Giám sát nút ch?n m?t, và sau đó nh?p vào Máy vi tính.
 3. Trong các Máy vi tính c?a s?, b?m m?t đ?i l? và sau đó b?m B?t đ?u ch? đ? b?o dư?ng.
 4. Trong các cài đ?t chuyên bi?t ch? đ? b?o tr? hộp thoại h?p, b?m vào Ch?n đ?i tư?ng và t?t c? các đ?i tư?ng ch?a c?a h?.

  Lưu ? Các m?c sau đây xu?t hi?n dư?i Các tính năng này t?m th?i b? đ?nh ch? cho các đ?i tư?ng trong ch? đ? b?o dư?ng:
  • Quy t?c và màn h?nh
  • Thông báo
  • t? đ?ng tr? l?i
  • Thay đ?i nhà nư?c
  • Thông báo m?i
 5. Nh?p vào Ok.
 6. Trên các đ?i l?, d?ng b?n ghi d?ch v? s?c kh?e OpsMgr.
Nh?n th?y r?ng trong kho?ng ba phút (n?u b?n s? d?ng cài đ?t chuyên bi?t m?c đ?nh nh?p tim), b?n nh?n đư?c m?t c?nh báo s?c kh?e b?n ghi d?ch v? nh?p tim th?t b?i cho đ?i l? này trong các Thông báo ho?t đ?ng xem. Ngoài ra, các s? ki?n sau đây đư?c kí nh?p kí nh?p qu?n l? ho?t đ?ng:

S? ki?n ngu?n: Đ?u n?i OpsMgr
Th? lo?i s? ki?n: không có
T? ch?c s? ki?n ID: 20022
Ngày: ngày tháng
Th?i gian: th?i gian
Lo?i: l?i
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính: M?-máy tính
Mô t?: The y t? b?n ghi d?ch v? {}GUID} đang ch?y trên máy ch? Tên mi?n máy ch? và ph?c v? qu?n l? nhóm ManagementGroupName v?i id {}GUID} không ph?i là heartbeating.

Thu?c tính

ID c?a bài: 942866 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Tư 2012 - Xem xét l?i: 0.1
Áp d?ng
 • Microsoft System Center Operations Manager 2007
 • Microsoft System Center Operations Manager 2012
 • Microsoft System Center Operations Manager 2007 R2
 • Microsoft System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1
T? khóa: 
kbeventlog kbtshoot kbprb kbmt KB942866 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:942866

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com