Qu?n l? h?nh ?nh có th? ng?ng đáp ?ng khi b?n m? hộp thoại "thu?c tính máy in" trong qu?n l? h?nh ?nh trong m?t phiên b?n 64-bit c?a Windows 7 ho?c Windows Vista

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 942914 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

B?n đang ch?y m?t phiên b?n 64-bit c?a Windows 7 ho?c Windows Vista. B?n m? hộp thoại Thu?c tính máy in t? hộp thoại in trong qu?n l? h?nh ?nh văn ph?ng Microsoft 2003 ho?c trong Microsoft Office Picture Manager 2007. Khi b?n đóng hộp thoại cài đ?t chuyên bi?t inIn ?nh , qu?n l? h?nh ?nh có th? ng?ng đáp ?ng.

Ví d?, v?n đ? này có th? x?y ra trong k?ch b?n sau đây:
 1. Trên m?t máy tính đang ch?y phiên b?n 64-bit c?a Windows 7 ho?c Windows Vista, h?y nh?p vào B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   nút ch?n m?t B?t đ?u
  , b?m vào h?nh ?nh, và sau đó nh?p đúp vào H?nh ?nh m?u.
 2. B?m chu?t ph?i vào h?nh ?nh m?u Mùa thu lá , đi?m đ? M? v?i, và sau đó nh?p vào Microsoft Office Picture Manager.
 3. Trên t?p tr?nh đơn, nh?p vào in.
 4. B?m vào tu? ch?n, b?m vào Thu?c tính máy in, và sau đó nh?p vào h?y b? hai l?n.
Trong trư?ng h?p này, ngư?i qu?n l? h?nh ?nh có th? ng?ng đáp ?ng (hàng).

Các gi?i pháp cho Windows Vista

Đ? kh?c ph?c v?n đ? này trong Windows Vista, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • Thay đ?i thu?c tính máy in. Đ? làm đi?u này, b?m vào B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   nút ch?n m?t B?t đ?u
  , lo?i Máy in trong h?p B?t đ?u tra c?u , và sau đó b?m vào máy in trong danh sách chương tr?nh . B?m chu?t ph?i vào máy in, và sau đó nh?p vào Tùy ch?n in ?n.
 • S? d?ng Ph?ng ?nh Windows thay v? h?nh ?nh qu?n l?.
Đ? đóng h?nh ?nh qu?n l? khi v?n đ? này x?y ra, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Báo chí CTRL + ALT + DEL.
 2. Nh?p vào B?t đ?u qu?n l? tác v?.
 3. Nh?p vào tab ?ng d?ng .
 4. Nh?p vào Qu?n l? h?nh ?nh.
 5. Nh?p vào K?t thúc quá tr?nh, và sau đó nh?p ho?c k?t thúc quá tr?nh.

Gi?i pháp cho Windows 7

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này trong Windows 7, cài đ?t chuyên bi?t hotfix đư?c mô t? trong bài vi?t này.

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Áp d?ng hotfix này ch? đ? h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i đ?n l?n c?p nh?t ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ?: N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ?: Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 Gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t Windows 7 ho?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932 Thông tin v? Gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Thông tin s? ki?m nh?p

Đ? s? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p.

Yêu c?u kh?i đ?ng l?i

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin t?p

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày và th?i gian cho nh?ng t?p đư?c li?t kê theo Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày và th?i gian cho các t?p trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? theo th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i đ? l?ch th?i gian l?ch gi? (DST) Ngoài ra, ngày và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? thao tác trên các t?p.
Windows 7 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng các gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Yêu c?u Hotfix đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn tham chi?u đ?n m?c "Áp d?ng cho" trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelNhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 0. 16XXXWindows 7RTMGDR
  6.1.760 0. 20XXXWindows 7RTMLDR
  6.1.760 1. 17XXXWindows 7SP1GDR
  6.1.760 1. 21XXXWindows 7SP1LDR
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong các "thêm t?p thông tin cho Windows 7" ph?n. MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô b?o m?t, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Splwow64.exe6.1.7600.1672261,95218 tháng mư?i hai, 201006:08x 64
Splwow64.exe6.1.7600.2086167,58418 tháng mư?i hai, 201006:04x 64
Splwow64.exe6.1.7601.1752767,072Ngày 17 tháng 12 năm 201011:37x 64
Splwow64.exe6.1.7601.2162467,07218 tháng mư?i hai, 201008:51x 64
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? xác minh các phiên b?n c?a Windows 7 ho?c Windows Vista b?n đang ch?y, b?m vào B?t đ?u, b?m chu?t ph?i vào máy tính, và sau đó b?m thu?c tính. L?nh v?c h? th?ng ki?u ch? ra cho dù m?t phiên b?n 32-bit ho?c phiên b?n 64-bit c?a Windows đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính.

Thông tin t?p b? sung

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_0574848a24aac84164e1990163ba1206_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21624_none_8ea8c7a9da16816c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p715
Ngày (UTC)20 tháng mư?i hai, 2010
Th?i gian (UTC)07:44
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_26e3e818ed48bcb9b5e0b623d3989f7c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16722_none_77e68d13ab6986c2.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.074
Ngày (UTC)20 tháng mư?i hai, 2010
Th?i gian (UTC)07:44
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_273c10967c3f454e111cab7887ccbc5e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20861_none_d760ed4315fc98de.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p717
Ngày (UTC)20 tháng mư?i hai, 2010
Th?i gian (UTC)07:44
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_31fab654eb679d6519813097f12e4461_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20861_none_7df12fa7b412c54f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p715
Ngày (UTC)20 tháng mư?i hai, 2010
Th?i gian (UTC)07:44
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_3a0c5e65182c2b200f5ad471205a25cc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20861_none_1b02d5782769e6a7.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.074
Ngày (UTC)20 tháng mư?i hai, 2010
Th?i gian (UTC)07:44
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_872f1424ea81c73bee8fadd5a67e68a3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17527_none_b9998438e961c961.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.074
Ngày (UTC)20 tháng mư?i hai, 2010
Th?i gian (UTC)07:44
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_88ed34885cb853e16975ef18a023e7a0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21624_none_9201e4f40a12388f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.074
Ngày (UTC)20 tháng mư?i hai, 2010
Th?i gian (UTC)07:44
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_bc048ebc6cbda5e61945487b2f4ab6f5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21624_none_1405a673f6bafd5e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p717
Ngày (UTC)20 tháng mư?i hai, 2010
Th?i gian (UTC)07:44
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_cea186880402d384594852f6ec022172_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16722_none_d132089fcc62abe3.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p715
Ngày (UTC)20 tháng mư?i hai, 2010
Th?i gian (UTC)07:44
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_dbd941ced4d963515df560e62bf1bb99_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16722_none_d23f29489c30092d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p717
Ngày (UTC)20 tháng mư?i hai, 2010
Th?i gian (UTC)07:44
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_df6cd8076f19bee71ddeeb92196b08b4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17527_none_8fb7ebeb30d35d43.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p715
Ngày (UTC)20 tháng mư?i hai, 2010
Th?i gian (UTC)07:44
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_f7db1b0b5f7d3c611b3e7cfce7c5670d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17527_none_e2c79989481131a2.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p717
Ngày (UTC)20 tháng mư?i hai, 2010
Th?i gian (UTC)07:44
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-p...ng-b? đ?m-splwow64_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16722_none_23dd29e3ab7ab47b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p2,644
Ngày (UTC)18 tháng mư?i hai, 2010
Th?i gian (UTC)06:54
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-p...ng-b? đ?m-splwow64_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20861_none_243a86b4c4b9aab2.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p2,644
Ngày (UTC)18 tháng mư?i hai, 2010
Th?i gian (UTC)06:50
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-p...ng-b? đ?m-splwow64_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17527_none_25c8885ba89c9f1a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p2,644
Ngày (UTC)Ngày 17 tháng 12 năm 2010
Th?i gian (UTC)12:22
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-p...ng-b? đ?m-splwow64_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21624_none_264f2448c1bcf2df.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p2,644
Ngày (UTC)18 tháng mư?i hai, 2010
Th?i gian (UTC)09:23
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pC?p Nh?t-bf.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p3,091
Ngày (UTC)20 tháng mư?i hai, 2010
Th?i gian (UTC)07:44
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p3.153
Ngày (UTC)20 tháng mư?i hai, 2010
Th?i gian (UTC)07:44
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-p...ng-b? đ?m-splwow64_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16722_none_c7be8e5ff31d4345.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.846
Ngày (UTC)18 tháng mư?i hai, 2010
Th?i gian (UTC)06:00
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-p...ng-b? đ?m-splwow64_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20861_none_c81beb310c5c397c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.846
Ngày (UTC)18 tháng mư?i hai, 2010
Th?i gian (UTC)05:52
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-p...ng-b? đ?m-splwow64_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17527_none_c9a9ecd7f03f2de4.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.846
Ngày (UTC)Ngày 17 tháng 12 năm 2010
Th?i gian (UTC)07:44
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-p...ng-b? đ?m-splwow64_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21624_none_ca3088c5095f81a9.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.846
Ngày (UTC)18 tháng mư?i hai, 2010
Th?i gian (UTC)08:25
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 942914 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
T? khóa: 
kbbug kbexpertisebeginner kbtshoot kbHotfixServer kbautohotfix kbmt KB942914 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 942914

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com