Galite gauti klaidos prane?im?, kai bandote aktyvinti Windows Vista arba Windows 7 kompiuter?, kuris buvo gautas i? O?G

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 942962 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

Kai bandote aktyvinti Windows Vista arba Windows 7 kompiuter?, kuris buvo gautas i? O?G, jau?iate vienas i? ?i? simptom?.

Simptomas 1

Galite gauti vien? i? ?i? klaidos prane?im?:

Klaidos prane?imas 1
Klaidos kodas: Negaliojantis Tomas licenzijos raktas

Siekiant suaktyvinti, turite pakeisti produkto kod? ? galiojan?i? keli? aktyvinim? rakt? (MAK) arba ma?menin? kod?.

Turite tur?ti akcij? operacin?s sistemos licencij? ir apimties licencijos Windowsoperacin? sistema> atnaujinti pa?ym?jim? ar visateise licencijos Windowsoperacin? sistema> per OEM ar ma?menin?s prekybos ?altinio.

BET KOKIOS KITOS PROGRAMIN?S ?RANGOS DIEGIMAS, PA?EID?IA J?S? SUSITARIMO IR NETAIKYTINAS AUTORINI? TEISI? ?STATYMAS.
Klaidos prane?imas 2
Klaidos kodas: 0xC004F059

Apra?ymas/kontrol?: Programin?s ?rangos licencijavimo tarnyba prane??, kad licencijos kompiuterio BIOS yra neleistinas.

Simptomas 2

Gaunate ?? klaidos prane?im?:
Klaidos kodas: 0xc004f035
Programin?s ?rangos licencijavimo tarnyba prane??, kad kompiuteris negali b?ti suaktyvinta su tomo licencinis produkto raktas. Apimties licencijuota sistema reikalauja naujinimo i? kvalifikuot? operacin? sistem?. Pra?ome kreipkit?s ? sistemos administratori? arba naudoti kito tipo raktas.
Taip atsitinka, kai ?ie teiginiai:
  • Rakt? valdymo tarnybos (KMS) naudojate Nor?dami atlikti aktyvinim?.
  • Kompiuteris naudoja lentel? yra ACPI_SLIC ? kompiuterio BIOS program?.
Pastaba ACPI_SLIC lentel? naudojama i?pl?stin?s konfig?racijos ir maitinimo s?saja (ACPI)-suderinama BIOS programa licencijavimo programin?s ?rangos Apra?ymas informacijai saugoti.

Prie?astis

?i problema kyla, jei KMS serveris neranda galiojant? Windows ?ymeklis kompiuterio BIOS programos lentel?je ACPI_SLIC. ?i problema kyla d?l vienos i? ?i? prie?as?i?.

1 Prie?astis

Pirkote kompiuter?, kuriame ?diegta akcij? Windows operacin? sistema. Ta?iau su Windows ?ymeklis ACPI_SLIC lentel?je yra sugadintas.

Prie?astis 2

Pirkote kompiuter?, kuriame n?ra ?diegta akcij? Windows operacin? sistema. ?iuo atveju Windows ?ymeklis n?ra ACPI_SLIC lentel?s.

Sprendimas

Windows bendrojo licencijavimo yra tik atnaujinimus. Prie? bandant atnaujinti, pirmiausia reikia ?sigyti pagrindini?, akcij? ir autenti?ka Windows licencij?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, apsilankykite ?ioje "Microsoft" svetain?je:
http://www.Microsoft.com/piracy/knowthefacts/legalizationsolutions.aspx
Informacija ?ioje svetain?je yra paprastas b?das i?taisyti netinkamai licencijavimo naudojant gauti tikr? susitarim?. Be to, turite pakeisti produkto kod? ? keli? aktyvinim? rakt? (MAK). Nor?dami tai padaryti, susisiekite su Microsoft Volume Licensing Service Center Microsoft tinklalapyje:
https://www.Microsoft.com/Licensing/servicecenter/

Daugiau informacijos

Elges?, pamin?tam skyriuje "Po?ymiai" gali atsirasti kai Windows ?ymeklio lentel? programin?s ?rangos licencijavimas arba kai Windows ?ymeklis informacijos yra, bet sugadintas. Daugiau informacijos apie apimtis aktyvinimo 2.0, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://technet.Microsoft.com/en-us/library/cc303695.aspx
Kompiuterio, buvo gauta i? O?G ir kurio ACPI_SLIC lentel? yra sistemos BIOS turi galiojant? Windows ?ymekl? toje ACPI_SLIC lentel?je jei tos sistemos yra O?G licencijos d?l Microsoft operacin?s sistemos (Windows XP, Windows Vista arba Windows 7). OEM sistem?, kuriose n?ra OEM Microsoft operacin?s sistemos gali b?ti ACPI_SLIC lentel?, kurioje n?ra svarbi? ?ymeklis fail?. ?? Windows ?ymeklis yra svarbus apimties licencijos klientams, kurie planuojate naudoti Windows Vista arba Windows 7 t?rio licencijavimo laikmena padaryti atvaizd? ar atnaujinti su OEM sistem? pagal re-imaging teises apimties licencin?s sutarties.

Kuri? ACPI_SLIC lentel?s neturi galiojan?io Windows ?ymekl? kompiuteris generuoja klaida bandant ?jungti per KMS naudojant apimties edition Windows Vista arba Windows 7. Tokios sistemos negalima Aktyvinti naudojant KMS. Tai atitikties patikr? ir patikrinti naudojimo apimties media pagal t?r? licencin? sutartis. Ta?iau, j?s galite aktyvuoti sistema naudojant kelis aktyvinimo rakt? (MAK). (Gali b?ti nuo licencijavimo scenarijus naudodami yra MAK. Su savo licencijavimo specialistas ?sitikinkite, kad esate skund?.) Arba, j?s galite naudoti ma?menin?s raktas. Taip pat, jei j?s ?sigijote OEM sistemos, kuri Windows Vista ar Windows 7 ?diegta ir suaktyvinta, galite kreiptis O?G daugiau pagalbos. Arba, j?s galite ?sigyti nauj? kompiuter?, kuris Microsoft Windows operacin? sistem? ir ACPI_SLIC lentel?, turin?i? galiojant? Windows ?ymekl?.

MGADiag priemon?

MGADiag ?rankis aptinka ir prane?a BIOS informacijos. Ta?iau BIOS informacija ACPI_SLIC lentel?je nepateikiama grafin?s vartotojo s?sajos i?vestyje. BIOS informacijos, bakstel?kite irWindows skirtuk?, spustel?kite Kopija, ir tada ?klijuokite i??jimo ? u?ra?in? arba kit? teksto rengykl?. Produkcija bus pana??s ? ?? pavyzd?:
Will not be able to KMS Activate:

OEM Activation 2.0 Data-->
BIOS valid for OA 2.0: No, invalid SLIC table
Windows marker version: N/A
OEMID and OEMTableID Consistent: N/A

Windows Marker not present
OEM Activation 2.0 Data-->
BIOS valid for OA 2.0: Yes, but no Windows Marker
Windows marker version: N/A
OEMID and OEMTableID Consistent: Yes

Will be able to KMS Activate:

Windows Marker present
OEM Activation 2.0 Data-->
BIOS valid for OA 2.0: Yes
Windows marker version: 0x20001
OEMID and OEMTableID Consistent: Yes

SLIC table not present
OEM Activation 2.0 Data-->
BIOS valid for OA 2.0: Yes, but no SLIC table
Windows marker version: N/A
OEMID and OEMTableID Consistent: N/ANor?dami ?sigyti MGADiag ?rank?, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je: http://go.Microsoft.com/fwlink/?linkid=52012


Pastaba: KMS atitikties patikros tik taikoma Windows 7 ir "Windows Vista" ma?inos veikia kaip KMS klientams, ji netaikoma Windows Server 2008 "arba" Windows Server 2008 R2 ma?inos veikia kaip KMS kliento ma?inos.

Savyb?s

Straipsnio ID: 942962 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 20 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Business
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Professional
Rakta?od?iai: 
kboem kbexpertiseadvanced kbtshoot kbprb kbmt KB942962 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 942962

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com