B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? kích ho?t Windows Vista ho?c Windows 7 trên m?t máy tính nh?n đư?c t? m?t OEM

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 942962 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng đ? kích ho?t Windows Vista ho?c Windows 7 trên m?t máy tính nh?n đư?c t? m?t OEM, b?n có kinh nghi?m m?t trong s? các tri?u ch?ng sau đây.

Tri?u ch?ng 1

B?n nh?n đư?c m?t trong các thông báo l?i sau đây:

Thông báo l?i 1
M? l?i: Không h?p l? Volume License Key

Đ? kích ho?t, b?n c?n ph?i thay đ?i khóa s?n ph?m c?a b?n vào m?t ch?a khóa h?p l? nhi?u Activation Key (MAK) ho?c bán l?.

B?n ph?i có m?t gi?y phép h? đi?u hành v?ng lo?i và m?t kh?i lư?ng gi?y phép Windowsh? đi?u hành> nâng c?p gi?y phép, ho?c m?t gi?y phép đ?y đ? cho Windowsh? đi?u hành> thông qua m?t OEM ho?c t? m?t ngu?n bán l?.

B?T K? CÀI Đ?T KHÁC C?A PH?N M?M NÀY LÀ VI PH?M TH?A THU?N VÀ LU?T B?N QUY?N ÁP D?NG C?A B?N.
Thông báo l?i 2
M? l?i: 0xC004F059

Mô t?: D?ch v? c?p phép ph?n m?m báo cáo r?ng m?t gi?y phép trong BIOS máy tính không h?p l?.

Tri?u ch?ng 2

B?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
M? l?i: 0xc004f035
D?ch v? c?p phép ph?n m?m báo cáo r?ng máy tính có th? không đư?c kích ho?t v?i m?t kh?i lư?ng gi?y phép s?n ph?m chính. Kh?i lư?ng đư?c c?p phép h? th?ng yêu c?u nâng c?p t? m?t h? đi?u hành đ? đi?u ki?n. Xin vui l?ng liên h? v?i ngư?i qu?n tr? h? th?ng c?a b?n ho?c s? d?ng m?t lo?i khác nhau c?a key.
Hành vi này x?y ra khi các đi?u ki?n sau là đúng:
  • B?n đang s? d?ng Key Management Service (KMS) đ? th?c hi?n các kích ho?t.
  • Máy tính s? d?ng m?t b?ng ACPI_SLIC vào chương tr?nh BIOS máy tính.
Lưu ? M?t b?ng ACPI_SLIC đư?c s? d?ng b?i m?t c?u h?nh nâng cao và s?c m?nh giao di?n (ACPI)-chương tr?nh BIOS tuân th? đ? lưu tr? thông tin mô t? c?p phép ph?n m?m.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra n?u KMS server không t?m th?y m?t đi?m đánh d?u Windows h?p l? trong b?ng ACPI_SLIC chương tr?nh BIOS c?a máy tính. V?n đ? này x?y ra đ?i v?i m?t trong nh?ng l? do sau đây.

Nguyên nhân 1

B?n mua m?t máy tính có m?t v?ng lo?i Windows h? đi?u hành đư?c cài đ?t. Tuy nhiên, đi?m đánh d?u Windows trong b?ng ACPI_SLIC b? h?ng.

Nguyên nhân 2

B?n mua m?t máy tính mà không có m?t v?ng lo?i Windows h? đi?u hành đư?c cài đ?t. Trong trư?ng h?p này, các đi?m đánh d?u Windows không hi?n di?n trong b?ng ACPI_SLIC.

GI?I PHÁP

C?a s? Volume License là cho nâng c?p ch?. Trư?c khi b?n c? g?ng đ? nâng c?p, b?n trư?c tiên ph?i mua m?t gi?y phép Windows ti?m ?n, v?ng lo?i, và chính h?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y truy c?p trang web c?a Microsoft sau đây:
http://www.Microsoft.com/Piracy/knowthefacts/legalizationsolutions.aspx
Thông tin trên trang web này bao g?m m?t cách d? dàng đ? ch?nh c?p phép không đúng cách b?ng cách s? d?ng m?t th?a thu?n có đư?c chính h?ng. Ti?p theo, b?n ph?i thay đ?i khóa s?n ph?m v?i m?t phím kích ho?t nhi?u (MAK). Đ? th?c hi?n vi?c này, liên h? v?i trung tâm d?ch v? c?p phép Microsoft kh?i lư?ng t?i trang web Microsoft sau đây:
https://www.Microsoft.com/Licensing/servicecenter/

THÔNG TIN THÊM

Hành vi đư?c đ? c?p trong ph?n "Tri?u ch?ng" có th? x?y ra khi các đi?m đánh d?u Windows là m?t tích t? các b?ng c?p phép ph?n m?m ho?c khi Windows đánh d?u thông tin là hi?n nay nhưng b? h?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Volume Activation 2.0, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc303695.aspx
M?t máy tính mà nh?n đư?c t? m?t OEM và có m?t b?ng ACPI_SLIC trong BIOS h? th?ng ph?i có m?t đi?m đánh d?u Windows h?p l? trong đó ACPI_SLIC b?ng n?u h? th?ng đó bao g?m m?t gi?y phép OEM cho m?t h? đi?u hành Microsoft (Windows XP, Windows Vista, ho?c Windows 7). H? th?ng OEM không bao g?m m?t h? đi?u hành OEM Microsoft có th? bao g?m m?t b?ng ACPI_SLIC không bao g?m m?t t?p tin h?p l? đi?m đánh d?u. Đi?u này đánh d?u Windows là quan tr?ng cho khách hàng gi?y phép kh?i lư?ng nh?ng ngư?i d? đ?nh s? d?ng Windows Vista ho?c Windows 7 kh?i lư?ng gi?y phép truy?n thông đ? re-image ho?c nâng c?p m?t h? th?ng OEM theo quy?n re-imaging trong th?a thu?n Gi?y phép kh?i lư?ng.

M?t máy tính mà b?ng ACPI_SLIC thi?u m?t đi?m đánh d?u h?p l? Windows t?o ra m?t l?i khi b?n c? g?ng đ? kích ho?t thông qua KMS khi b?n đang s? d?ng m?t ?n b?n kh?i lư?ng c?a Windows Vista ho?c Windows 7. B?n không th? kích ho?t m?t h? th?ng b?ng cách s? d?ng KMS. Đây là m?t ki?m tra vi?c tuân th? đ? s? d?ng phương ti?n truy?n thông kh?i lư?ng như m?t th?a thu?n Gi?y phép kh?i lư?ng. Tuy nhiên, b?n có th? kích ho?t h? th?ng b?ng cách s? d?ng m?t ch?a khóa kích ho?t nhi?u (MAK). (B?n có th? không tuân th? t? m?t k?ch b?n c?p phép khi b?n s? d?ng m?t MAK. H?y liên h? v?i chuyên gia c?p phép c?a b?n đ? đ?m b?o r?ng b?n đang khi?u n?i.) Ho?c, b?n có th? s? d?ng m?t khóa bán l?. Ngoài ra, n?u b?n mua m?t h? th?ng OEM có Windows Vista ho?c Windows 7 cài đ?t và kích ho?t, b?n có th? liên l?c OEM cho tr? giúp thêm. Ho?c, b?n có th? mua m?t máy tính m?i có m?t h? đi?u hành Microsoft Windows và m?t b?ng ACPI_SLIC có m?t đi?m đánh d?u h?p l? c?a Windows.

Công c? MGADiag

Công c? MGADiag phát hi?n và báo cáo thông tin BIOS. Tuy nhiên, thông tin BIOS cho b?ng ACPI_SLIC không xu?t hi?n ? đ?u ra giao di?n ngư?i dùng đ? h?a. Đ? xem thông tin BIOS, b?m vào cácWindows tab, b?m vào B?n sao, và sau đó dán đ?u ra vào Notepad ho?c vào m?t tr?nh so?n th?o văn b?n. Đ?u ra s? gi?ng như ví d? sau:
Will not be able to KMS Activate:

OEM Activation 2.0 Data-->
BIOS valid for OA 2.0: No, invalid SLIC table
Windows marker version: N/A
OEMID and OEMTableID Consistent: N/A

Windows Marker not present
OEM Activation 2.0 Data-->
BIOS valid for OA 2.0: Yes, but no Windows Marker
Windows marker version: N/A
OEMID and OEMTableID Consistent: Yes

Will be able to KMS Activate:

Windows Marker present
OEM Activation 2.0 Data-->
BIOS valid for OA 2.0: Yes
Windows marker version: 0x20001
OEMID and OEMTableID Consistent: Yes

SLIC table not present
OEM Activation 2.0 Data-->
BIOS valid for OA 2.0: Yes, but no SLIC table
Windows marker version: N/A
OEMID and OEMTableID Consistent: N/AĐ? có đư?c các công c? MGADiag, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft: http://go.Microsoft.com/fwlink/?LinkID = 52012


Lưu ?: Ki?m tra vi?c tuân th? KMS ch? áp d?ng cho Windows 7 và Windows Vista máy ch?y như KMS khách hàng, nó không áp d?ng cho Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2 máy ch?y như KMS khách hàng máy.

Thu?c tính

ID c?a bài: 942962 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Sáu 2011 - Xem xét l?i: 0.1
Áp d?ng
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Business
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Professional
T? khóa: 
kboem kbexpertiseadvanced kbtshoot kbprb kbmt KB942962 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:942962

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com