ODBC administratoriaus ?rankis rodo tiek 32 bit? ir 64 bit? vartotojo DSN 64 bit? sistemos Windows versijoje

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 942976 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

64 Bit? versij? i? Microsoft Windows operacin?s sistemos apima ?ias versijas Microsoft Open Database Connectivity (ODBC) duomen? ?altinio administratoriaus ?rankis (Odbcad32.exe):
  • ?sik?r?s 32-bit versija Odbcad32.exe failo %systemdrive%\Windows\SysWoW64 aplankas.
  • 64-Bit versija Odbcad32.exe failo yra ?sik?rusi %systemdrive%\Windows\System32 aplankas.
Odbcad32.exe failo rodo ?i? tip? duomen? ?altini? vardais (DSNs):
  • Sistemos DSN
  • Vartotojo DSN

Simptomas 1

32 Bit? versija ODBC administratoriaus ?rankis rodo 32 bit? sistemos DSN, 32-bit vartotojo DSN, ir 64 bit? vartotojo DSN. ODBC administratoriaus ?rankis 64 bit? versija rodo 64 bit? sistemos DSN, 32-bit vartotojo DSN, ir 64 bit? vartotojo DSN.

Simptomas 2

Funkcija SQLDataSources gr??ina visos versijos vartotojo DSN, nepaisant to, taikant architekt?ra. SQLDataSources funkcij?, vadinam? 32 bit? programa gr??ina tik sistemos DSN 32 bit? tvarkykles, bet gr??ina vartotojo DSN vairuotoj? 32 bit? ir 64 bit? tvarkykli?. Pana?iai, SQLDataSources funkcij?, vadinam? 64 bit? programoje gr??ina tik sistemos DSN 64 bit? tvarkykli? bet gr??ina vartotojo DSN vairuotoj? 32 bit? ir 64 bit? tvarkykli?. Tod?l, jei taikant sudaro s?saj? naudojant vartotojo DSN, kad gr??ta i? SQLDataSources funkcija, galite gauti tok? klaidos prane?im?:
Duomen? ?altinio pavadinimas nerastas ir vairuotojas numatytoji nurodyta
Pvz., ?sivaizduokite toki? situacij?. Sukuriate vartotojo DSN 32 bit? tvarkykl?s "Microsoft Access vairuotojas (*.mdb)." ?i tvarkykl? neturi atitinkamos 64 bit? versija. SQLDataSources funkcij?, vadinam? 64 bit? programoje gr??ina ?? 32 bit? vartotojo DSN. Ta?iau, jei j?s padaryti ry?? per ?? 32 bit? vartotojo DSN, gaunate klaidos prane?im?, kad yra min?ta anks?iau ?iame skyriuje.

Prie?astis

Vartotojo DSN, yra saugomos, dalin? registro rakt?:
HKEY_CURRENT_USER\Software\ODBC\ODBC.INI
Registro peradresavimo ne?galintas ?? registro dalin? rakt?. Tod?l vartotojo DSN matomos ODBC administratoriaus ?rankis 32 bit? ir 64 bit? versijas.

Sprendimas

I?laikyti atgalin? suderinamum?, be rezoliucijos ?i? problem? yra ?iuo metu.

Problemos sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, naudokite ?rank? ODBC administratorius tinkam? versij?. Jei statyti ir tada paleisti program? kaip 32-bit? taikymo 64 bit? operacin?je sistemoje, turite sukurti ODBC duomen? ?altinio naudojant ODBC administratoriaus ?rankis % windir%\SysWOW64\odbcad32.exe. Nurodyti DSN tip?, galite prid?ti "_32" ? 32 bit? vartotojo DSN ir "_64" ? 64 bit? vartotojo DSN.

Daugiau informacijos

64 Bit? ODBC administratoriaus ?rankis gali b?ti paleid?iamos i? valdymo skydo valdyti vartotojo DSN ir sistemos DSN, kurie naudojami i? 64-bit procesai. 64 Bit? operacin?je sistemoje, 32-bit ODBC administratoriaus ?rankis naudojamas Windows Windows 64 (WOW64) procesus. Tiesiogiai turi remtis 32 bit? ODBC administratoriaus ?rankis i? SysWoW64 aplankas. Galite naudoti 32 bit? ODBC administratoriaus ?rankis valdyti vartotojo DSN ir sistemos DSN, kurie yra naudojami WOW64 procesus.

Sistemos DSN saugomi ?iame registro daliniame rakte:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ODBC\ODBC.INI
Registro peradresavimas yra ?jungtas ?? registro dalin? rakt?. Tod?l, sistemos DSN vairuotojams 32 bit? ir 64 bit? tvarkykli? yra atskirtos. 64 Bit? ODBC administratoriaus ?rankis nerodo sistemos DSN, kurios kuriamos pagal 32-bit? ODBC administratoriaus ?rankis. Be to, 32 bit? ODBC administratoriaus ?rankis nerodo sistemos DSN, sukurtas 64 bit? ODBC administratoriaus ?rankis. Be to, 64 bit? ODBC administratoriaus ?rankis nerodo sistemos DSN, kurios naudoja 32 bit? tvarkykles. Be to, 32 bit? ODBC administratoriaus ?rankis nerodo sistemos DSN, kad naudoti 64 bit? tvarkykli?.

Vartotojo DSN saugomi ?iame registro daliniame rakte:
HKEY_CURRENT_USER\Software\ODBC\ODBC.INI
?? registro rakt? registro peradresavimo ne?galintas. Tod?l tiek ODBC administratoriaus ?rankiai parodyti visus vartotojo DSN.

Daugiau informacijos apie registro peradresavimas, apsilankykite ?ioje Microsoft Developer Network (MSDN) ?iniatinklio svetain?je:
http://msdn2.Microsoft.com/en-us/library/aa384232.aspx

Savyb?s

Straipsnio ID: 942976 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 7 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
  • Microsoft Open Database Connectivity 4.21
Rakta?od?iai: 
kbexpertiseadvanced kbtshoot kbprb kbmt KB942976 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 942976

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com