Identifikator ?lanka: 943144 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.

Da biste nastavili da dobijate bezbednosne ispravke za Windows, uverite se da koristite Windows XP sa servisnim paketom 3 (SP3). Vi?e informacija potra?ite na slede?oj Microsoft Veb stranici: Obustavlja se podr?ka za neke verzije operativnog sistema Windows

Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Simptomi

Kada poku?ate da instalirate ispravke pomo?u Veb lokacija Windows Update ili Microsoft Update, mo?ete primiti slede?u poruku o gre?ci:

0x80080008

Do ovog problema dolazi u slede?im slu?ajevima:

Scenario 1
Pretpostavimo da popravljate Windows XP servisni paket 2 (SP2) tako ?to ?ete koristiti Windows XP SP2 CD, a zatim instalirate Windows XP servisni paket 3 (SP3). Kada poku?ate da instalirate ispravke pomo?u Veb lokacija Windows Update ili Microsoft Update, mo?ete primiti slede?u poruku o gre?ci:

Scenario 2
Pretpostavimo da ste instalirali Windows XP SP2, a zatim instalirali Windows XP SP3. Kada poku?ate da instalirate ispravke pomo?u Veb lokacija Windows Update ili Microsoft Update, mo?ete primiti slede?u poruku o gre?ci:

Ako se jave drugi problemi vezani za Windows ispravke, pogledajte odeljak ?Vi?e informacija? da biste prona?li odgovaraju?a re?enja.

Uzrok

Do ovog problema dolazi zato ?to datoteka Wups2.dll koja je uklju?ena u najnoviju verziju Windows ispravki nije ispravno instalirana.

U 1. slu?aju, nakon popravke instalacije operativnog sistema Windows XP nedostaju stavke registratora koje odgovaraju datoteci Wups2.dll. Kona?na verzija operativnog sistema Windows XP ne sadr?i Windows Update softver.

U 2. slu?aju, stavke registratora koje odgovaraju Windows ispravci vra?aju se na verziju operativnog sistema Windows XP SP2 ako niste ponovo pokrenuli ra?unar pre instalacije operativnog sistema Windows XP SP3. Stavke registratora za datoteku Wups2.dll su promenjene da ukazuju na datoteku Wups.dll koja je uklju?ena u kona?nu verziju operativnog sistema Windows XP SP2.

Re?enje

Da biste re?ili ovaj problem, koristite neki od slede?ih metoda.

1. metod: Preuzmite i instalirajte agenta za a?uriranje operativnog sistema Windows

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets 32s

Trenutno koristite 32-bitni operativni sistem
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets 32e

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets 64s

Trenutno koristite 64-bitni operativni sistem
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets 64e

Sa lokacije Microsoft Download Center mo?ete preuzeti slede?e datoteke:

Za ra?unar zasnovan na x86 procesoru
Za ra?unar zasnovan na x64 procesoru
Za ra?unar zasnovan na Itanium arhitekturi

Za vi?e informacija o preuzimanju najnovije verzije agenta za a?uriranje operativnog sistema Windows kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
949104 Nabavljanje najnovije verzije agenta za a?uriranje operativnog sistema Windows radi upravljanja ispravkama na ra?unaru
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

2. metod: Registrovanje Wups2.dll datoteke

Da bismo umesto vas registrovali datoteku Wups2.dll u operativnom sistemu Windows, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da re?ite ovaj problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto mene

Da biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku za popravku.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit1
Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50597
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit2

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2683283
Napomene
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne koristite ra?unar na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za popravku na fle? disku ili CD-u. Zatim, pokrenite ovu ispravku na ra?unaru na kojem se javio problem.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.Popravi?u sâm

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Da biste registrovali Wups2.dll datoteku u sistemu Windows, sledite ove korake:
 1. Zaustavite uslugu ?Automatsko a?uriranje?. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Otvorite prozor komandne linije. Da biste to uradili, kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte cmd, a zatim kliknite na dugme U redu.
   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   2483268


   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   2483269
  2. Na komandnoj liniji otkucajte slede?u komandu, a zatim pritisnite taster ENTER:
   net stop wuauserv
   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   2483270
 2. Registrujte datoteku Wups2.dll. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Na komandnoj liniji otkucajte slede?u komandu, a zatim pritisnite taster ENTER:
   regsvr32 %windir%\system32\wups2.dll

   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   2683283
   Napomena Na ra?unarima koji rade pod operativnim sistemom Windows XP Professional x64 Edition, otkucajte slede?u komandu, a zatim pritisnite taster ENTER:
   regsvr32 %windir%\syswow64\wups2.dll
  2. Kliknite na dugme U redu ako dobijete poruku potvrde.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2483271
 3. Pokrenite uslugu ?Automatsko a?uriranje?. Da biste to uradili, na komandnoj liniji otkucajte slede?u komandu, a zatim pritisnite taster ENTER:
  net start wuauserv
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2483272
 4. Zatvorite prozor komandne linije. Da biste to uradili, na komandnoj liniji otkucajte exit, a zatim pritisnite taster ENTER.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2483273
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Da li je ovo re?ilo problem?

 • Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.
 • Bi?emo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste poslali povratne informacije ili prijavili probleme sa ovim re?enjem, ostavite komentar na blogu ?Popravi umesto mene? ili nam po?aljite e-poruku.

Dodatne informacije

Drugi ?lanci Microsoft baze znanja koji mogu pomo?i prilikom re?avanja problema sa lokacijom Windows Update:
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste ih prikazali u Microsoft bazi znanja:
958051 Mo?da ?ete dobiti kôd gre?ke ?0x8007F0F4? kada poku?ate da instalirate ispravke sa Veb lokacije Windows Update ili Microsoft Update
836941 Mo?da ?e do?i do privremenih gre?aka u vezi sa povezivanjem kada koristite lokacije Windows Update ili Microsoft Update za instaliranje ispravki
946414 Gre?ka pri preuzimanju ispravki sa lokacije Windows Update ili Microsoft Update: 8000FFFF
910336 Dobijate kôd gre?ke ?0x80070002? ili ?0x80070003? nakon ?to preuzmete ispravku sa lokacije Windows Update ili Microsoft Update, odnosno kori??enjem paketa Windows Server Update Services
900936 Kôd gre?ke ?0x8024402C? koji dobijate kada poku?ate da instalirate ispravke sa Veb lokacija Windows Update ili Microsoft Update
958049 Kôd gre?ke koji dobijate kada koristite Veb lokacije Windows Update ili Microsoft Update za instalaciju ispravki: ?0x8007066A?
919749 Kôd gre?ke ?0x80245003? koji dobijate kada poku?ate da instalirate ispravke sa Veb lokacije Windows Update ili Microsoft Update
958052 Dobijate kôd gre?ke ?0x80070643? ili ?0x643? kada koristite Veb lokaciju Windows Update ili Microsoft Update za instalaciju ispravki
910337 Mo?da ?ete dobiti poruku o gre?ci koja sadr?i kôd gre?ke ?0x8DDD0018? ili ?0x80246008? kada poku?ate da preuzmete ispravke sa Veb lokacije Microsoft Windows Update ili Microsoft Update
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsedZa vi?e informacija o tome kako da re?ite problem sa lokacijom Windows Update kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste videli ?lanke u Microsoft bazi znanja:
910339 Re?avanje problema sa lokacijom Windows Update ili Microsoft Update kada vam stalno nude ispravku
906602 Re?avanje uobi?ajenih problema sa instalacijom na lokaciji Windows Update ili Microsoft Update i kori??enjem paketa Windows Server Update Services
306525 Konfigurisanje i kori??enje usluge ?Automatsko a?uriranje? u operativnom sistemu Windows XP
950718 Re?avanje problema sa neuspe?nom instalacijom Windows XP servisnog paketa 3

Ako vam ovaj ?lanak nije pomogao da re?ite problem, kliknite na slede?e veze da biste prona?li dodatna re?enja:

Svojstva

Identifikator ?lanka: 943144 - Poslednji pregled: 31. januar 2014. - Revizija: 6.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition, ako se koristi sa:
  • Microsoft Windows XP Service Pack 2
  • Microsoft Windows XP Service Pack 3
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2004
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
Klju?ne re?i: 
kbenv kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb kbcip kbfixme kbmsifixme KB943144

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com