Poruka o gre?ci kada poku?ate da pokrenete Outlook 2007 nakon instalacije programskog paketa Office 2007 servisni paket 1: ?Datoteka Outlook.ost se koristi i ne mo?e joj se pristupiti?

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 943590 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

Instalirate programski paket Microsoft Office 2007 servisni paket 1 (SP1). Kada poku?ate da pokrenete Office Outlook 2007, mo?ete dobiti poruku o gre?ci koja li?i na slede?u:

U operativnom sistemu Windows XP
Microsoft Office Outlook vanmre?ne fascikle

Datoteka C:\Documents and Settings\korisni?ko ime\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook\Outlook.ost se koristi i ne mo?e joj se pristupiti. Zatvorite sve aplikacije koje koriste ovu datoteku i poku?ajte ponovo. Mo?da ?ete morati da ponovo pokrenete ra?unar.
U operativnom sistemu Windows Vista
Microsoft Office Outlook vanmre?ne fascikle

Datoteka C:\Users\korisni?ko ime\Local\Microsoft\Outlook\Outlook.ost is se koristi i ne mo?e joj se pristupiti. Zatvorite sve aplikacije koje koriste ovu datoteku i poku?ajte ponovo. Mo?da ?ete morati da ponovo pokrenete ra?unar.
Kada kliknete na dugme U redu da biste zatvorili poruku o gre?ci, poruka ?e se ponoviti. Kada kliknete na dugme U redu da biste zatvorili poruku o gre?ci, dobi?ete slede?u poruku:
Microsoft Office Outlook

ne mo?e da otvori podrazumevane fascikle e-po?te.
Kada kliknete na dugme U redu da biste zatvorili poruku o gre?ci, Outlook 2007 se neo?ekivano zatvori.

UZROK

Do ovog problema mo?e do?i ako je jedan od slede?ih programa pokrenut prilikom instaliranja programskog paketa Office 2007 SP1:
 • Office Communicator 2005
 • Office Communicator 2007

ZAOBILA?ENJE

Da biste re?ili ovaj problem, ponovo pokrenite ra?unar, a zatim pokrenite Outlook 2007.

DODATNE INFORMACIJE

Slede?e datoteke su ?u upotrebi? kada je pokrenut Communicator 2005 ili Communicator 2007:
 • Contab32.dll
 • Emsmdb32.dll
 • Mspst32.dll
 • Mso.dll
 • Olmapi32.dll
 • Riched20.dll
Ako je Communicator 2007 pokrenut, slede?a datoteka je tako?e ?u upotrebi?:
 • Msores.dll
Problem opisan u odeljku ?Simptomi? razlikuje se u zavisnosti od nivoa instalacionog korisni?kog interfejsa za programski paket Office 2007 SP1. Na primer, ako se programski paket Office 2007 SP1 primeni kori??enjem kompletnog nivoa korisni?kog interfejsa, od vas ?e se zatra?iti da ponovo pokrenete ra?unar. Me?utim, ako se koristi drugi nivo korisni?kog interfejsa, od vas se mo?da ne?e zatra?iti da ponovo pokrenete ra?unar.

Za vi?e informacija o programima koji mogu dovesti do toga da instalacija programskog paketa Office 2007 SP1 od vas tra?i da ponovo pokrenete ra?unar kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
942995 Poruka o gre?ci kada poku?ate da pokrenete Outlook 2007 nakon instalacije programskog paketa Office 2007 servisni paket 1: ?Datoteka Outlook.ost se koristi i ne mo?e joj se pristupiti? (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Instalaciona datoteka evidencije MAINWWsp1.log ozna?ava da Communicator dr?i datoteke ?u upotrebi?. Na primer, datoteka MAINWWsp1.log mo?e da izgleda ovako:
MSI (s) (68:70) [14:12:39:463]: Proizvod: Microsoft Office Enterprise 2007. Datoteka C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\RICHED20.DLL je u upotrebi od strane slede?eg procesa Ime: communicator , Id 1616.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 943590 - Poslednji pregled: 11. decembar 2007. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 1
Klju?ne re?i: 
kberrmsg kbtshoot kbprb kbpubtypekc kbupdateissue kbexpertisebeginner KB943590

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com