Straipsnio ID: 943891 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??ANGA

Kai bandote pasiekti turin? serveryje, kuriame naudojant HTTP protokol? veikia informacini? interneto paslaug? (IIS) versijos 7.0, 7.5 arba 8.0, IIS pateikia skaitin? kod?, nurodant? atsako b?sen?. HTTP b?senos kodas yra ?ra?omas IIS ?urnale. HTTP b?senos kodas taip pat gali b?ti rodomas kliento nar?ykl?je.

HTTP b?senos kodas gali nurodyti, ar u?klausa yra s?kminga, ar ne. HTTP b?senos kodas taip pat gali nurodyti tiksli? nes?kmingos u?klausos prie?ast?.

Daugiau informacijos

?urnalo fail? vietos

Pagal numatytuosius parametrus IIS 7.0, IIS 7.5 ir IIS 8.0 ?kelia savo ?urnalo failus ? ?? aplank?:
inetpub\logs\Logfiles
?iame aplanke yra atskiri kiekvienos ?iniatinklio svetain?s katalogai. Kaip numatyta, ?urnalo failai kataloguose kuriami kasdien ir pavadinami pagal dat?. Pvz., ?urnalo failas gali b?ti pavadintas taip:
exYYMMDD.log

HTTP b?senos kodai

?iame skyriuje apra?omi HTTP b?senos kodai, kuriuos naudoja IIS 7.0, IIS 7.5 ir IIS 8.0.

Pastaba. ?iame straipsnyje pateikiami ne visi galimi HTTP b?senos kodai, kurie nurodyti HTTP specifikacijoje. ?iame straipsnyje pateikiami tik HTTP b?senos kodai, kuriuos gali si?sti IIS 7.0, IIS 7.5 ir IIS 8.0. Pvz., pasirinktinis interneto serverio API (ISAPI) filtras arba pasirinktinis HTTP modulis gali nustatyti nuosav? HTTP b?senos kod?. 

1xx ? informacinis

?ie HTTP b?senos kodai nurodo laikin?j? atsak?. Prie? gaudamas ?prast? atsakym? kliento kompiuteris gauna vien? ar daugiau 1xx atsakym?.

IIS 7.0, IIS 7.5 ir IIS 8.0 naudoja toliau pateiktus informacinius HTTP b?senos kodus.
 • 100 ? T?sti.
 • 101 ? Perjungiami protokolai.

2xx ? S?kminga

?ie HTTP b?senos kodai nurodo, kad serveris s?kmingai pri?m? u?klaus?.

IIS 7.0, IIS 7.5 ir IIS 8.0 naudoja toliau pateiktus s?kmingos HTTP b?senos kodus.
 • 200 ? GERAI. Kliento u?klausa s?kmingai ?vykdyta.
 • 201 ? Sukurta.
 • 202 ? Priimta.
 • 203 ? Nepatikima informacija.
 • 204 ? N?ra turinio.
 • 205 ? Nustatyti turin? i? naujo.
 • 206 ? Dalinis turinys.

3xx ? Peradresavimas

?ie HTTP b?senos kodai nurodo, kad kliento nar?ykl? turi atlikti daugiau veiksm? u?klausai ?vykdyti. Pvz., kliento nar?yklei gali reik?ti papra?yti kito puslapio serveryje arba pakartoti u?klaus? naudojant tarpin? server?.

IIS 7.0, IIS 7.5 ir IIS 8.0 naudoja toliau pateiktus peradresavimo HTTP b?senos kodus.
 • 301 ? Perkelta visam laikui.
 • 302 ? Objektas perkeltas.
 • 304 ? Nemodifikuotas.
 • 307 ? Laikinai nukreipti.

4xx ? Kliento klaida

?ie HTTP b?senos kodai nurodo, kad ?vyko klaida, d?l kurios kalta kliento nar?ykl?. Pvz., kliento nar?ykl? gal?jo papra?yti neegzistuojan?io puslapio arba pateikti negaliojan?i? autentifikavimo informacij?.

IIS 7.0, IIS 7.5 ir IIS 8.0 naudoja toliau pateiktus kliento klaidos HTTP b?senos kodus.
 • 400 ? Bloga u?klausa. Serveris negal?jo suprasti u?klausos d?l neteisingai suformuotos sintaks?s. Klientas netur?t? kartoti u?klausos be pakeitim?.

  IIS 7.0, IIS 7.5 ir IIS 8.0 apibr??ia toliau pateiktus HTTP b?senos kodus, kurie nurodo konkretesn? klaidos 400 prie?ast?. 
  • 400.1 ? Neleistina paskirties antra?t?.
  • 400.2 ? Neleistina gylio antra?t?.
  • 400.3 ? Neleistina antra?t? ?If?.
  • 400.4 ? Neleistina perra?ymo antra?t?.
  • 400.5 - Neleistina vertimo antra?t?.
  • 400.6 - Neleistina pagrindinio teksto u?klausa.
  • 400.7 ? Neleistinas turinio ilgis.
  • 400.8 ? Neleistina skirtojo laiko reik?m?.
  • 400.9 ? Neleistinas u?rakto atpa?inimo ?enklas.
 • 401 ? Prieiga u?drausta.

  IIS 7.0, IIS 7.5 ir IIS 8.0 apibr??ia kelis HTTP b?senos kodus, kurie nurodo konkretesn? klaidos 401 prie?ast?. Toliau nurodyti konkret?s HTTP b?senos kodai rodomi kliento nar?ykl?je, bet nerodomi IIS ?urnale. 
  • 401.1 ? ?eiti nepavyko.
  • 401.2 ? ?eiti nepavyko d?l serverio konfig?racijos.
  • 401.3 ? Neleistina d?l ACL i?tekliuose.
  • 401.4 ? Autorizavimas nepavyko d?l filtro.
  • 401.5 ? Autorizavimas nepavyko d?l ISAPI / CGI programos.
 • 403 ? U?draustas.

  IIS 7.0, IIS 7.5 ir IIS 8.0 apibr??ia toliau pateiktus HTTP b?senos kodus, kurie nurodo konkretesn? klaidos 403 prie?ast?. 
  • 403.1 ? Vykdymo prieiga u?drausta.
  • 403.2 ? Skaitymo prieiga u?drausta.
  • 403.3 ? Ra?ymo prieiga u?drausta.
  • 403.4 ? SSL b?tina.
  • 403.5 ? SSL 128 b?tina.
  • 403.6 ? IP adresas atmestas.
  • 403.7 ? Reikia kliento sertifikato.
  • 403.8 ? Svetain?s prieiga u?drausta.
  • 403.9 ? U?drausta: prie ?iniatinklio serverio bando prisijungti per daug klient?.
  • 403.10 ? U?drausta: ?iniatinklio serveris sukonfig?ruotas nesuteikti vykdymo prieigos.
  • 403.11 ? U?drausta: slapta?odis buvo pakeistas.
  • 403.12 ? Priskyriklis u?draud? prieig?.
  • 403.13 ? Kliento sertifikatas at?auktas.
  • 403.14 ? Katalogo ?traukimas ? s?ra?? u?draustas.
  • 403.15 ? U?drausta: kliento prieigos licencijos vir?ijo ?iniatinklio serverio apribojimus.
  • 403.16 ? Kliento sertifikatas yra nepatikimas arba neleistinas.
  • 403.17 ? Kliento sertifikatas baig? arba dar neprad?jo galioti.
  • 403.18 ? Negalima vykdyti u?klausto URL dabartiniame program? telkinyje.
  • 403.19 ? Negalima vykdyti ?io kliento CGI program? ?iame program? telkinyje.
  • 403.20 ? U?drausta: ??jimas naudojant pas? nepavyko.
  • 403.21 ? U?drausta: ?altinio prieiga u?drausta.
  • 403.22 ? U?drausta: begalinis gylis u?draustas.
  • 403.502 ? U?drausta: Per daug pra?ym? i? to paties kliento IP; pasiekta dinamini? IP apribojimo riba.
 • 404 ? Nerasta.

  IIS 7.0, IIS 7.5 ir IIS 8.0 apibr??ia toliau pateiktus HTTP b?senos kodus, kurie nurodo konkretesn? klaidos 404 prie?ast?.
  • 404.0 ? Nerasta.
  • 404.1 ? Svetain? nerasta.
  • 404.2 ? ISAPI arba CGI apribojimas.
  • 404.3 ? MIME tipo apribojimas.
  • 404.4 ? N?ra sukonfig?ruotos apdorojimo programos.
  • 404.5 ? U?drausta u?klaus? filtravimo konfig?racijos.
  • 404.6 ? Veiksma?odis u?draustas.
  • 404.7 ? Failo pl?tinys u?draustas.
  • 404.8 ? Pasl?pta vard? sritis.
  • 404.9 ? Pasl?ptas failo atributas.
  • 404.10 ? U?klausos antra?t? per ilga.
  • 404.11 ? U?klausoje yra dviguba kaitos seka.
  • 404.12 ? U?klausoje yra auk?tesni?j? bit? simboli?.
  • 404.13 ? Turinys per ilgas.
  • 404.14 ? U?klausos URL per ilgas.
  • 404.15 ? U?klausos eilut? per ilga.
  • 404.16 ? DAV u?klausa nusi?sta ? statin? fail? apdorojimo program?.
  • 404.17 ? Dinaminis turinys susietas su statine fail? apdorojimo programa pakaitos simbolio MIME susiejimu.
  • 404.18 ? U?klausos eilut?s seka u?drausta.
  • 404.19 ? U?drausta filtravimo taisykl?s.
  • 404.20 ? Per daug URL segment?.
 • 405 ? Metodas neleid?iamas.
 • 406 ? Kliento nar?ykl? nepriima u?klausto puslapio MIME tipo.
 • 408 ? U?klausos laikas baig?si.
 • 412 ? I?ankstin? s?lyga nepavyko.

5xx ? Serverio klaida

?ie HTTP b?senos kodai nurodo, kad serveris negali ?vykdyti u?klausos d?l jame ?vykusios klaidos.

 IIS 7.0, IIS 7.5 ir IIS 8.0 naudoja toliau pateiktus serverio klaidos HTTP b?senos kodus.
 • 500 ? Vidin? serverio klaida.

  IIS 7.0, IIS 7.5 ir IIS 8.0 apibr??ia toliau pateiktus HTTP b?senos kodus, kurie nurodo konkretesn? klaidos 500 prie?ast?.
  • 500.0 ? ?vyko modulio arba ISAPI klaida.
  • 500.11 ? programa i?jungiama ?iniatinklio serveryje.
  • 500.12 ? programa u?imta, ji paleid?iama i? naujo ?iniatinklio serveryje.
  • 500.13 ? ?iniatinklio serveris yra pernelyg u?imtas.
  • 500.15 ? Tiesiogin?s failo Global.asax u?klausos neleid?iamos.
  • 500.19 ? Konfig?racijos duomenys neleistini.
  • 500.21 ? Modulis neatpa?intas.
  • 500.22 ? ASP.NET http modulio konfig?racija netaikoma valdomojo srauto re?imu.
  • 500.23 ? ASP.NET http apdorojimo program? konfig?racija netaikoma valdomojo srauto re?imu.
  • 500.24 ? ASP.NET apsimetimo konfig?racija netaikoma valdomojo srauto re?imu.
  • 500.50 ? Apdorojant RQ_BEGIN_REQUEST prane?im? ?vyko perra?ymo klaida. ?vyko konfig?racijos arba gavimo taisykl?s vykdymo klaida.
   Pastaba ?ia skaitoma platinam? taisykli? konfig?racija tiek gavimo, tiek siuntimo taisykl?ms.
  • 500.51 ? Apdorojant GL_PRE_BEGIN_REQUEST prane?im? ?vyko perra?ymo klaida. ?vyko visuotin?s konfig?racijos arba taisykl?s vykdymo klaida.
   Pastaba ?ia skaitoma visuotini? taisykli? konfig?racija.
  • 500.52 ? Apdorojant RQ_SEND_RESPONSE prane?im? ?vyko perra?ymo klaida. ?vyko siuntimo taisykl?s vykdymo klaida.
  • 500.53 ? Apdorojant RQ_RELEASE_REQUEST_STATE prane?im? ?vyko perra?ymo klaida. ?vyko siuntimo taisykl?s vykdymo klaida. Taisykl? sukonfig?ruota vykdyti prie? naujinant vartotojo talpykl?.
  • 500.100 ? Vidin? ASP klaida.
 • 501 ? Antra?t?s vert?s nurodo konfig?racij?, kuri ne?diegta.
 • 502 ? ?iniatinklio serveris, veikdamas kaip ?liuzas arba tarpinis serveris, gavo netinkam? atsak?. 

  IIS 7.0, IIS 7.5 ir IIS 8.0 apibr??ia toliau pateiktus HTTP b?senos kodus, kurie nurodo konkretesn? klaidos 502 prie?ast?.
  • 502.1 ? CGI programos skirtasis laikas.
  • 502.2 ? netinkamas ?liuzas: prie?laikinis i??jimas.
  • 502.3 ? netinkamas ?liuzas: duomen? perdavimo mechanizmo ry?io klaida (ARR).
  • 502.4 ? netinkamas ?liuzas: n?ra serverio (ARR).
 • 503 ? Tarnyba nepasiekiama.

  IIS 7.0, IIS 7.5 ir IIS 8.0 apibr??ia toliau pateiktus HTTP b?senos kodus, kurie nurodo konkretesn? klaidos 503 prie?ast?.
  • 503.0 ? Program? telkinys nepasiekiamas.
  • 503.2 ? Vir?yta lygiagre?i? pra?ym? riba.
  • 503.3 ? ASP.NET eil? pilna

Da?niausi HTTP b?senos kodai ir j? prie?astys

Toliau pateiktoje lentel?je apra?omos kai kuri? da?niausi? HTTP b?senos kod? prie?astys.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
KodasApra?asPastabos
200GeraiIIS 7.0, IIS 7.5 ir IIS 8.0 s?kmingai apdorojo u?klaus?.
304Nemodifikuota Kliento nar?ykl? u?klaus? dokumento, kuris jau yra talpykloje ir nebuvo modifikuotas. Kliento nar?ykl? naudoja dokumento kopij? i? talpyklos, ji nesisiun?ia jos i? serverio.
400Netinkama u?klausa Failas Http.sys neleid?ia IIS 7.0, IIS 7.5 ir IIS 8.0 apdoroti u?klausos d?l joje kilusios problemos. ?prastai ?is HTTP b?senos kodas rei?kia, kad u?klausoje yra neleistin? simboli? ar sek? arba u?klausa neatitinka failo Http.sys saugos parametr?.
401.1?eiti nepavykoBandymas ?eiti buvo nes?kmingas. Tai gal?jo ?vykti d?l neteisingo vartotojo vardo arba slapta?od?io. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip i?spr?sti ?i? problem?, spustel?kite ?io straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:  
942044 Klaidos prane?imas, rodomas, kai bandote paleisti ?iniatinklio program?, kurios i?tekliai numojami IIS 7.0: ?HTTP klaida 401.1 ? nerasta?
401.2?eiti nepavyko d?l serverio konfig?racijos?is HTTP b?senos kodas nurodo, kad serverio autentifikavimo konfig?racijos parametruose yra problema. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip i?spr?sti ?i? problem?, spustel?kite ?io straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
942043 Klaidos prane?imas, rodomas, kai bandote apsilankyti tinklalapyje, kurio i?tekliai nuomojami IIS 7.0: ?HTTP klaida 401.2 ? neleistina?
401.3Neleistina d?l i?tekliuose esan?io ACL?is HTTP b?senos kodas nurodo, kad fail? sistemos NTFS teis?se yra problema. ?i problema gali kilti net jeigu suteiktos reikiamos failo, kur? bandote pasiekti, prieigos teis?s. Pvz., ?i problema kyla, jei IUSR abonementas neturi prieigos prie katalogo C:\Winnt\System32\Inetsrv. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip i?spr?sti ?i? problem?, spustel?kite ?io straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
942042 Klaidos prane?imas, rodomas, kai bandote nar?yti tinklalap?, kurio i?tekliai nuomojami serveryje, kuriame veikia IIS 7.0: ?HTTP klaida 401.3 ? neleistina?
401.4Autorizuoti neleido filtrasISAPI filtras neleid?ia apdoroti u?klausos d?l autorizavimo problemos. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip i?spr?sti ?i? problem?, spustel?kite ?io straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
942079 Klaidos prane?imas, rodomas, kai lankot?s ?iniatinklio svetain?je, kurios i?tekliai nuomojami IIS 7.0: ?HTTP klaida 401.4 ? autorizuoti nepavyko d?l filtro?
401.5Autorizuoti nepavyko d?l ISAPI / CGI programosISAPI programa arba bendrojo ?liuzo s?saja (CGI) neleid?ia apdoroti u?klausos d?l autorizavimo problemos. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip i?spr?sti ?i? problem?, spustel?kite ?io straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
942078 Klaidos prane?imas, rodomas, kai lankot?s ?iniatinklio svetain?je, kurios i?tekliai nuomojami kompiuteryje, kuriame veikia IIS 7.0: ?HTTP klaida 401.5 ? autorizuoti nepavyko d?l ISAPI / CGI programos?
403.1Vykdymo prieiga u?draustaNesuteiktas atitinkamas teis?s vykdyti lygis. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip i?spr?sti ?i? problem?, spustel?kite ?io straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
942065 Klaidos prane?imas, rodomas, kai lankot?s ?iniatinklio svetain?je, kurios i?tekliai nuomojami IIS 7.0: ?HTTP klaida 403.1 ? u?drausta?
403.2Skaitymo prieiga u?draustaNesuteiktas tinkamas skaitymo teisi? lygis. Patikrinkite, ar nustat?te, kad IIS 7.0, IIS 7.5 ir IIS 8.0 suteikt? katalogo skaitymo teis?. Be to, jei naudojate numatyt?j? dokument?, patikrinkite, ar toks dokumentas yra. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip i?spr?sti ?i? problem?, spustel?kite ?io straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:  
942036 Klaidos prane?imas, rodomas, kai lankot?s ?iniatinklio svetain?je, kurios i?tekliai nuomojami IIS 7.0: ?HTTP klaida 403.2 ? u?drausta?
403.3Ra?ymo prieiga u?draustaNesuteiktas tinkamas ra?ymo teisi? lygis. Patikrinkite, ar IIS 7.0, IIS 7.5 ir IIS 8.0 teis?s bei NTFS fail? sistemos teis?s nustatytos taip, kad b?t? suteikta ra?ymo kataloge teis?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip i?spr?sti ?i? problem?, spustel?kite ?io straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
942035 Klaidos prane?imas, rodomas, kai lankot?s ?iniatinklio svetain?je, kurios i?tekliai nuomojami IIS 7.0: ?HTTP klaida 403.3 ? u?drausta?
403.4Reikia SSLU?klausa siun?iama nesaugiu kanalu, o naudojant ?iniatinklio program? b?tinas saugi?j? jung?i? lygmens (SSL) ry?ys. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip i?spr?sti ?i? problem?, spustel?kite ?io straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
942070 Klaidos prane?imas, rodomas, kai lankot?s ?iniatinklio svetain?je, kurios i?tekliai nuomojami IIS 7.0: ?HTTP klaida 403.4 ? u?drausta?
403.5Reikia SSL 128Serveris yra sukonfig?ruotas reikalauti 128 bit? SSL ry?io, bet pra?ymas siun?iamas nenaudojant 128 bit? ?ifravimo. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip i?spr?sti ?i? problem?, spustel?kite ?io straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
942069 Klaidos prane?imas, rodomas, kai bandote nar?yti tinklalap?, kurio i?tekliai nuomojami IIS 7.0: ?HTTP klaida 403.5 ? u?drausta?
403.6IP adresas atmestasServeris sukonfig?ruotas u?drausti prieig? dabartiniam IP adresui. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip i?spr?sti ?i? problem?, spustel?kite ?io straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
942068 Klaidos prane?imas, rodomas, kai lankot?s ?iniatinklio svetain?je, kurios i?tekliai nuomojami IIS 7.0: ?HTTP klaida 403.6 ? IP adresas atmestas?
403.7Reikia kliento sertifikatoServeris yra sukonfig?ruotas reikalauti sertifikato klientui autentifikuoti, bet kliento nar?ykl?je ne?diegtas tinkamas kliento sertifikatas. Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
942067 Klaidos prane?imas, rodomas, kai bandote paleisti ?iniatinklio program?, kurios i?tekliai nuomojami serveryje, kuriame veikia IIS 7.0: ?HTTP klaida 403.7 ? u?drausta?
403.8Svetain?s prieiga u?draustaServeris sukonfig?ruotas atmesti u?klausas, pagr?stas kliento kompiuterio vardu domen? vard? sistemoje (DNS). Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip i?spr?sti ?i? problem?, spustel?kite ?io straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
942066 Klaidos prane?imas, rodomas, kai lankot?s ?iniatinklio svetain?je, kurios i?tekliai nuomojami IIS 7.0: ?HTTP klaida 403.8 ? u?drausta?
403.12Priskyriklis u?draud? prieig?Puslapis, ? kur? bandote patekti, reikalauja kliento sertifikato, bet vartotojo ID, susietas su kliento sertifikatu, neleid?ia failo prieigos. Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
942064 Klaidos prane?imas, rodomas, kai lankot?s ?iniatinklio svetain?je, kurios i?tekliai nuomojami IIS 7.0: ?HTTP klaida 403.12 ? kliento sertifikatas atmestas?
403.13Kliento sertifikatas at?auktasKliento nar?ykl? bando naudoti sertifikat?, at?aukt? sertifikavimo tarnybos. Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
942063 Klaidos prane?imas, rodomas, kai lankot?s ?iniatinklio svetain?je, kurios i?tekliai nuomojami IIS 7.0: ?HTTP klaida 403.13 ? u?drausta?
403.14Katalog? s?ra?as u?draustasServeris n?ra sukonfig?ruotas rodyti turinio katalog? s?ra??, o numatytasis dokumentas n?ra nustatytas. Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
942062 Klaidos prane?imas, rodomas, kai lankot?s ?iniatinklio svetain?je, kurios i?tekliai nuomojami IIS 7.0: ?HTTP klaida 403.14 ? u?drausta?
403.16Kliento sertifikatas yra nepatikimas arba negaliojantis.Kliento nar?ykl? bando naudoti kliento sertifikat?, kuris yra negaliojantis arba laikomas nepatikimu serverio, kuriame veikia IIS 7.0, IIS 7.5 arba IIS 8.0. Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
942061 Klaidos prane?imas, rodomas, kai lankot?s ?iniatinklio svetain?je, kurios i?tekliai nuomojami IIS 7.0: ?HTTP klaida 403.16 ? u?drausta?
403.17Kliento sertifikatas baig? arba dar neprad?jo galioti.Kliento nar?ykl? bando naudoti sertifikat?, kuris baig? arba dar neprad?jo galioti. Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
942038 Klaidos prane?imas, rodomas, kai bandote apsilankyti tinklalapyje, kurio i?tekliai nuomojami informacini? interneto paslaug? 7.0 versijoje: ?HTTP klaida 403.17 (u?drausta) ? baig?si kliento sertifikato galiojimo laikas?
403.18U?klausto URL dabartiniame taikom?j? program? telkinyje vykdyti negalima.Sukonfig?ruotas pasirinktinis klaid? puslapis, kuris yra kitame taikom?j? program? telkinyje nei u?klaustasis URL. Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
942037 Klaidos prane?imas, rodomas, kai lankot?s ?iniatinklio svetain?je, kurios i?tekliai nuomojami IIS 7.0: ?HTTP klaida 403.18 ? u?drausta?
403.19Kliento nar?ykl?s CGI program? ?iame taikom?j? program? telkinyje vykdyti negalima.Program? telkinio tapatyb? neturi proceso lygio atpa?inimo ?enklo keitimo vartotojo teis?s. Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
942048 Klaidos prane?imas, rodomas, kai lankot?s ?iniatinklio svetain?je, kurios i?tekliai nuomojami IIS 7.0: ?HTTP klaida 403.19 ? u?drausta?
404.0Nerasta.Failas, kur? bandote atidaryti, buvo perkeltas arba jo n?ra. Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
942041 Klaidos prane?imas, rodomas, kai bandote atidaryti tinklalap?, kurio i?tekliai nuomojami IIS 7.0: ?HTTP klaida 404.0 ? nerasta?
404.2ISAPI arba CGI apribojimas.Kompiuteryje yra ribojamas u?klaustas ISAPI arba CGI i?teklius. Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
942040 Klaidos prane?imas, rodomas, kai bandote apsilankyti tinklalapyje, kurio i?tekliai nuomojami kompiuteryje, kuriame veikia IIS 7.0: ?HTTP klaida 404.2 ? nerasta?
404.3MIME tipo apribojimas. Dabartinis MIME susiejimas u?klaustajam pl?tinio tipui yra netinkamas arba nesukonfig?ruotas. Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
942032 Klaidos prane?imas, rodomas, kai vartotojai lankosi ?iniatinklio svetain?je, kurios i?tekliai nuomojami serveryje, kuriame veikia 7.0 informacini? interneto paslaug? versija: ?HTTP klaida 404.3 ? nerasta?
404.4Nesukonfig?ruota jokia apdorojimo programa. U?klaustojo URL failo vardo pl?tiniui n?ra apdorojimo programos, sukonfig?ruotos apdoroti u?klaus? ?iniatinklio serveryje. Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
942052 Klaidos prane?imas, rodomas, kai lankot?s ?iniatinklio svetain?je, kurios i?tekliai nuomojami IIS 7.0: ?HTTP klaida 404.4 ? nerasta?
404.5U?drausta naudojant u?klaus? filtravimo konfig?racij?. U?klaustajame URL yra serverio u?blokuota simboli? seka. Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
942053 Klaidos prane?imas, rodomas, kai lankot?s ?iniatinklio svetain?je, kurios i?tekliai nuomojami IIS 7.0: ?HTTP klaida 404.5 ? URL seka atmesta?
404.6Veiksma?odis u?draustas. U?klausa daroma naudojant nesukonfig?ruot? arba neleistin? HTTP veiksma?od?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
942046 Klaidos prane?imas, rodomas, kai lankot?s ?iniatinklio svetain?je, kurios i?tekliai nuomojami IIS 7.0: ?HTTP klaida 404.6 ? VERB_DENIED?
404.7Failo pl?tinys u?draustas. U?klaustojo failo vardo pl?tinys yra neleid?iamas. Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
942045 Klaidos prane?imas, rodomas, kai bandote nar?yti tinklalap?, kurio i?tekliai nuomojami IIS 7.0: ?HTTP klaida 404.7 ? FILE_EXTENSION_DENIED?
404.8Pasl?pta vard? sritis. U?klaustasis URL yra atmestas, nes katalogas yra pasl?ptas. Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
942047 Klaidos prane?imas, rodomas, kai bandote apsilankyti tinklalapyje, kurio i?tekliai nuomojami IIS 7.0: ?HTTP klaida 404.8 ? HIDDEN_NAMESPACE?
404.9Failo atributas pasl?ptas. U?klaustasis failas yra pasl?ptas. Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
942049 Klaidos prane?imas, rodomas, kai bandote apsilankyti ?iniatinklio svetain?je, kurios i?tekliai nuomojami IIS 7.0: ?HTTP klaida 404.9 ? failo atributas pasl?ptas?
404.10U?klausos antra?t? per ilga. U?klausa atmesta, nes jos antra?t?s yra per ilgos. Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
942077 Klaidos prane?imas, rodomas, kai lankot?s ?iniatinklio svetain?je, kurios i?tekliai nuomojami serveryje, kuriame veikia 7.0 informacini? interneto paslaug? versija: ?HTTP klaida 404.10 ? REQUEST_HEADER_TOO_LONG?
404.11U?klausoje yra dviguba kaitos seka. U?klausoje yra dviguba kaitos seka. Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
942076 Klaidos prane?imas, rodomas, kai lankot?s ?iniatinklio svetain?je, kurios i?tekliai nuomojami IIS 7.0: ?HTTP klaida 404.11 ? URL_DOUBLE_ESCAPED?
404.12U?klausoje yra auk?tesni?j? bit? simboli?. U?klausoje yra auk?tesni?j? bit? simboli?, bet serveris yra sukonfig?ruotas j? neleisti. Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
942075 Klaidos prane?imas, rodomas, kai lankot?s ?iniatinklio svetain?je, kurios i?tekliai nuomojami IIS 7.0: ?HTTP klaida 404.12 ? URL_HAS_HIGH_BIT_CHARS?
404.13Turinys per ilgas. Pra?yme yra turinio ilgio antra?t?. Turinio ilgio antra?t?s reik?m? didesn?, nei serveriui leid?iama riba. Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
942074 Klaidos prane?imas, rodomas, kai lankot?s ?iniatinklio svetain?je, kurios i?tekliai nuomojami serveryje, kuriame veikia 7.0 informacini? interneto paslaug? versija: ?HTTP klaida 404.13 ? CONTENT_LENGTH_TOO_LARGE?
404.14U?klausos URL per ilgas. U?klaustasis URL vir?ija serveriui leid?iam? rib?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
942073 Klaidos prane?imas, rodomas, kai lankot?s ?iniatinklio svetain?je, kurios i?tekliai nuomojami IIS 7.0: ?HTTP klaida 404.14 ? URL_TOO_LONG?
404.15U?klausos eilut? per ilga. U?klausoje yra eilut?, ilgesn? nei leid?iama serveriui. Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
942071 Klaidos prane?imas, rodomas, kai lankot?s ?iniatinklio svetain?je, kurios i?tekliai nuomojami serveryje, kuriame veikia IIS 7.0: ?HTTP klaida 404.15 ? nerasta?
404.17Dinaminis turinys susietas su statine failo apdorojimo programa. Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
2019689 Klaidos prane?imas, rodomas, kai lankot?s ?iniatinklio svetain?je, kurios i?tekliai nuomojami IIS 7.0: ?HTTP klaida 404.17 ? nerasta?
405.0Metodas neleid?iamas. U?klausa pateikiama netinkamu HTTP metodu. Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
942051 Klaidos prane?imas, rodomas, kai vartotojas lankosi ?iniatinklio svetain?je, kurios i?tekliai nuomojami serveryje, kuriame veikia 7.0 informacini? interneto paslaug? versija: ?HTTP klaida 405.0 ? metodas neleid?iamas?
406.0Netinkamas MIME tipas. U?klausa pateikiama naudojant pri?mimo antra?t?, kurioje yra netinkama MIME reik?m?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
942050 Klaidos prane?imas, rodomas, kai lankot?s ?iniatinklio svetain?je, kurios i?tekliai nuomojami serveryje, kuriame veikia 7.0 informacini? interneto paslaug? versija: ?HTTP klaida 406 ? neleistina?
412.0Nes?kminga i?ankstin? s?lyga. U?klausa pateikiama naudojant u?klausos antra?t? ?If-Match?, kurioje yra neleistina reik?m?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
942056 Klaidos prane?imas, rodomas, kai lankot?s ?iniatinklio svetain?je, kurios i?tekliai nuomojami esant 7.0 informacini? interneto paslaug? (IIS) versijai: ?HTTP klaida 412 ? nes?kminga i?ankstin? s?lyga?
500Vidin? serverio klaida. Yra daug prie?as?i?, kurias gali nurodyti ?is HTTP b?senos kodas. Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
942031 Klaidos prane?imas, rodomas, kai lankot?s ?iniatinklio svetain?je, kurios i?tekliai nuomojami IIS 7.0: ?HTTP klaida 500.0 ? vidin? serverio klaida?
500.11Programa i?jungiama ?iniatinklio serveryje. U?klausa n?ra apdorojama, nes paskirties program? telkinys ?iuo metu yra i?jungiamas. Palaukite, kol darbo procesas i?sijungs, tuomet v?l bandykite pateikti u?klaus?. Jei problema i?lieka, gal?jo kilti ?iniatinklio programos problem?, neleid?ian?i? tinkamai jos i?jungti.
500.12Programa u?imta, ji paleid?iama i? naujo ?iniatinklio serveryje. U?klausa n?ra apdorojama, nes paskirties program? telkinys ?iuo metu yra paleid?iamas i? naujo. ?is HTTP b?senos kodas turi i?nykti, kai atnaujinate puslap?. Jei atnaujinus puslap? v?l rodomas ?is HTTP b?senos kodas, to prie?astis gali b?ti antivirusin? programa, kuri nuskaito fail? Global.asa. Jei problema i?lieka, gal?jo kilti ?iniatinklio programos problem?, neleid?ian?i? tinkamai paleisti jos i? naujo.
500.13?iniatinklio serveris yra pernelyg u?imtas. U?klausa n?ra apdorojama, nes serveris yra pernelyg u?imtas ir negali priimti gaunam? nauj? u?klaus?. ?prastai ?is HTTP b?senos kodas rei?kia, kad vienu metu gaunam? u?klaus? kiekis yra didesnis, nei kiekis, kur? gali apdoroti IIS 7.0, IIS 7.5 arba IIS 8.0 ?iniatinklio programa. Taip gali atsitikti d?l per ma?? na?umo konfig?racijos parametr? reik?mi?, nepakankamai galingos aparat?ros ar IIS 7.0, IIS 7.5 arba IIS 8.0 ?iniatinklio programos spartos ribojimo. ?prastas trik?i? ?alinimo b?das ? ?vykus klaidai generuoti IIS 7.0, IIS 7.5 arba IIS 8.0 proces? atminties i?kelties fail? ir tada j? derinti.
500.15Tiesiogin?s failo Global.asax u?klausos neleid?iamos. Pateikiama tiesiogin? fail? Global.asa arba Global.asax u?klausa. Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
942030 Klaidos prane?imas, rodomas, kai lankot?s ?iniatinklio svetain?je, kurios i?tekliai nuomojami IIS 7.0: ?HTTP klaida 500.15 ? tiesiogin?s failo global.asa u?klausos neleid?iamos?
500.19Konfig?racijos duomenys netinkami. ?is HTTP b?senos kodas gali b?ti rodomas d?l problemos, esan?ios faile Applicationhost.config arba susijusiame faile Web.config. Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
942055 Klaidos prane?imas, rodomas, kai lankot?s ?iniatinklio svetain?je, kurios i?tekliai nuomojami IIS 7.0: ?HTTP klaida 500.19 ? vidin? serverio klaida?
500.100Vidin? ASP klaida. Apdorojant aktyvi?j? serverio puslapi? (ASP) puslap? ?vyksta klaida. Nor?dami gauti konkretesn?s informacijos apie klaid?, ?iniatinklio nar?ykl?je i?junkite draugi?kus HTTP klaid? prane?imus. Be to, ASP klaidos numeris, atitinkantis ?vykusi? klaid?, gali b?ti rodomas IIS ?urnale. Jei norite gauti daugiau informacijos apie ASP klaid? prane?imus ir j? reik?mes, spustel?kite toliau nurodyto straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
294271ASP klaid? kodai
501.0Ne?diegta. Kliento nar?ykl? siun?ia ?HTTP?Trace? veiksma?od?, ta?iau serveris n?ra sukonfig?ruotas j? apdoroti. Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
942058 Klaidos prane?imas, rodomas, kai lankot?s ?iniatinklio svetain?je, kurios i?tekliai nuomojami IIS 7.0: ?HTTP klaida 501.0 ? ne?diegta?
502.1Pasibaig? CGI programos skirtasis laikas. CGI programa negr??ina tinkamo HTTP atsakymo prie? pasibaigiant sukonfig?ruotam laikui. Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
942059 Klaidos prane?imas, rodomas, kai lankot?s ?iniatinklio svetain?je, kurios i?tekliai nuomojami IIS 7.0: ?HTTP klaida 502.1 ? netinkamas ?liuzas?
502.2Netinkamas ?liuzas: prie?laikinis i??jimasCGI programa pateikia HTTP atsak?, netinkam? serveriui, kuriame veikia IIS 7.0, IIS 7.5 arba IIS 8.0. Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
942057 Klaidos prane?imas, rodomas, kai lankot?s ?iniatinklio svetain?je, kurios i?tekliai nuomojami IIS 7.0: ?HTTP klaida 502.2 ? netinkamas ?liuzas?
503.0Tarnyba nepasiekiama. U?klausa siun?iama program? telkiniui, kuris ?iuo metu yra sustabdytas arba i?jungtas. Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, patikrinkite, ar paleistas paskirties program? telkinys. Informacijos apie tai, kod?l program? telkinys yra sustabdytas arba i?jungtas, galite rasti ?vyki? ?urnale.
503.2Vir?yta lygiagre?i? u?klaus? riba. Nustatyta ypatyb?s appConcurrentRequestLimit reik?m? yra ma?esn? nei esamas lygiagre?i? u?klaus? skai?ius. IIS 7.0, IIS 7.5 ir IIS 8.0 neleid?ia si?sti lygiagre?i? u?klaus? skai?iaus, didesnio u? ypatyb?s appConcurrentRequestLimit reik?m?.

Nuorodos

Daugiau informacijos apie HTTP b?senos kod? apibr??tis ie?kokite ?ioje ?iniatinklio konsorciumo (W3C) svetain?je:
http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html#sec10
?Microsoft? teikia tre?i?j? ?ali? kontaktin? informacij?, kad pad?t? jums gauti technin?s pagalbos. ?i kontaktin? informacija gali b?ti pakeista nepersp?jus. ?Microsoft? negarantuoja ?ios tre?i?j? ?ali? kontaktin?s informacijos tikslumo.

Savyb?s

Straipsnio ID: 943891 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. kovo 7 d. - Per?i?ra: 4.0
Taikoma:
 • Microsoft Internet Information Services 7.0
 • Microsoft Internet Information Services 7.5
 • Microsoft Internet Information Services 8.0
Rakta?od?iai: 
kbtshoot kbinfo KB943891

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com