Identifikator ?lanka: 943891 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Kada pomo?u HTTP protokola poku?ate da pristupite sadr?aju na serveru na kojem je pokrenuta aplikacija Internet Information Services (IIS) 7.0, 7.5 ili 8.0, aplikacija IIS vra?a numeri?ki kôd koji ozna?ava status odgovora. HTTP statusni kôd se bele?i u IIS evidenciji. Tako?e, HTTP statusni kôd mo?e biti prikazan i u klijentskom pregleda?u.

Pored toga, na osnovu HTTP statusni koda mo?ete proveriti da li je zahtev bio uspe?an. HTTP statusni kôd tako?e mo?e da otkrije zbog ?ega je zahtev bio neuspe?an.

Dodatne informacije

Lokacije datoteka evidencije

Prema podrazumevanim postavkama, aplikacije IIS 7.0, IIS 7.5 i IIS 8.0 sme?taju datoteke evidencije u slede?u fasciklu:
inetpub\logs\Logfiles
U ovoj fascikli se nalaze zasebni direktorijumi za svaku Veb lokaciju. Prema podrazumevanim postavkama, datoteke evidencije se svakodnevno kreiraju u direktorijumima i imenuju prema datumu. Na primer, datoteka evidencija mo?e biti imenovana na slede?i na?in:
pr.DDMMGG.log

HTTP statusni kodovi

U ovom odeljku su opisani HTTP statusni kodovi koje koriste serverske aplikacije IIS 7.0, IIS 7.5 i IIS 8.0.

Napomena U ovom ?lanku se ne nalaze svi mogu?i HTTP statusni kodovi kao ?to je to navedeno u HTTP specifikaciji. Ovde ?ete prona?i samo HTTP statusne kodove koje mogu da po?alju serverske aplikacije IIS 7.0, IIS 7.5 i IIS 8.0. Na primer, prilago?eni Internet Server API (ISAPI) filter i prilago?eni HTTP modul mogu da podese svoj HTTP statusni kôd. 

1xx - Informativno

Ovi HTTP statusni kodovi ozna?avaju privremeni odgovor. Klijentski ra?unar dobija jedan ili vi?e 1xx odgovora pre nego ?to dobije standardni odgovor.

Aplikacije IIS 7.0, IIS 7.5 i IIS 8.0 koriste slede?e informativne HTTP statusne kodove:
 • 100 - Nastavi.
 • 101 - Menjanje protokola.

2xx - Uspe?no

Ovi HTTP statusni kodovi ukazuju na to da je server uspe?no prihvatio zahtev.

Aplikacije IIS 7.0, IIS 7.5 i IIS 8.0 koriste slede?e HTTP statusne kodove o uspehu:
 • 200 - U redu. Zahtev klijenta je uspe?no obra?en.
 • 201 - Kreirano.
 • 202 - Prihva?eno.
 • 203 - Informacije bez ovla??enja.
 • 204 - Nema sadr?aja.
 • 205 - Resetuj sadr?aj.
 • 206 ? Delimi?ni sadr?aj.

3xx - Preusmeravanje

Ovi HTTP statusni kodovi ukazuju na to da pregleda? klijenta treba da obavi vi?e radnji kako bi zahtev bio ispunjen. Na primer, pregleda? klijenta ?e mo?da morati da tra?i drugu stranicu na serveru. Odnosno, pregleda? klijenta ?e mo?da morati da ponovi zahtev pomo?u proxy servera.

Aplikacije IIS 7.0, IIS 7.5 i IIS 8.0 koriste slede?e HTTP statusne kodove za preusmeravanje:
 • 301 - Trajno preme?teno.
 • 302 - Objekat je preme?ten.
 • 304 - Nije izmenjeno.
 • 307 - Privremeno preusmeravanje.

4xx - Gre?ka na klijentu

Ovi HTTP statusni kodovi ukazuju na to da je do?lo do gre?ke i da je pregleda? klijenta neispravan. Na primer, pregleda? klijenta je mo?da tra?io stranicu koja ne postoji. Odnosno, pregleda? klijenta je mo?da naveo pogre?ne informacije za potvrdu identiteta.

Aplikacije IIS 7.0, IIS 7.5 i IIS 8.0 koriste slede?e HTTP statusne kodove za gre?ku na klijentu:
 • 400 - Pogre?an zahtev. Server nije razumeo zahtev zbog pogre?ne sintakse. Klijent ne bi trebalo da ponovi zahtev bez izmena.

  Aplikacije IIS 7.0, IIS 7.5 i IIS 8.0 defini?u slede?e HTTP statusne kodove koji ukazuju na specifi?niji uzrok gre?ke 400:
  • 400.1 - Neva?e?e zaglavlje odredi?ta.
  • 400.2 - Neva?e?e zaglavlje dubine.
  • 400.3 - Neva?e?e zaglavlje uslova.
  • 400.4 - Neva?e?e zaglavlje zamene.
  • 400.5 - Neva?e?e zaglavlje prevoda.
  • 400.6 - Neva?e?e telo zahteva.
  • 400.7 - Neva?e?a du?ina sadr?aja.
  • 400.8 - Neva?e?e vremensko ograni?enje.
  • 400.9 - Neva?e?i token zaklju?avanja.
 • 401 - Pristup je odbijen.

  Aplikacije IIS 7.0, IIS 7.5 i IIS 8.0 defini?u nekoliko HTTP statusnih kodova koji ukazuju na specifi?niji uzrok gre?ke 401. Slede?i specifi?ni HTTP statusni kodovi prikazani su u pregleda?u klijenta, ali nisu prikazani u IIS evidenciji:
  • 401.1 - Prijavljivanje nije uspelo.
  • 401.2 - Prijavljivanje nije uspelo zbog konfiguracije servera.
  • 401.3 - Neovla??eno zbog ACL na resursu.
  • 401.4 - Autorizacija nije uspela prema filteru.
  • 401.5 - Autorizacija nije uspela prema ISAPI/CGI aplikaciji.
 • 403 - Zabranjeno.

  Aplikacije IIS 7.0, IIS 7.5 i IIS 8.0 defini?u slede?e HTTP statusne kodove koji ukazuju na specifi?niji uzrok gre?ke 403:
  • 403.1 - Pristup za izvr?avanje je zabranjen.
  • 403.2 - Pristup za ?itanje je zabranjen.
  • 403.3 - Pristup za upisivanje je zabranjen.
  • 403.4 - SSL je neophodan.
  • 403.5 - SSL 128 je neophodan.
  • 403.6 - IP adresa je odbijena.
  • 403.7 - Neophodan je certifikat klijenta.
  • 403.8 - Pristup lokaciji je odbijen.
  • 403.9 - Zabranjeno: Previ?e klijenata poku?ava da se pove?e na Veb server.
  • 403.10 - Zabranjeno: Veb server je konfigurisan da odbije pristup za izvr?avanje.
  • 403.11 - Zabranjeno: Lozinka je promenjena.
  • 403.12 - Maper je odbio pristup.
  • 403.13 - Certifikat klijenta je opozvan.
  • 403.14 - Prikaz liste direktorijuma je odbijen.
  • 403.15 - Zabranjeno: Licence za pristup klijenta prekora?ile su ograni?enja na Veb serveru.
  • 403.16 - Certifikat klijenta nije pouzdan ili va?e?i.
  • 403.17 - Certifikat klijenta je istekao ili jo? uvek nije va?e?i.
  • 403.18 - Nije mogu?e izvr?iti tra?enu URL adresu u postoje?oj grupi aplikacija.
  • 403.19 - Nije mogu?e izvr?iti CGI aplikacije za klijenta u ovoj grupi aplikacija.
  • 403.20 - Zabranjeno: Prijavljivanje na paso? nije uspelo.
  • 403.21 - Zabranjeno: Pristup izvoru je odbijen.
  • 403.22 - Zabranjeno: Neograni?ena dubina nije dozvoljena.
  • 403.502 - Zabranjeno: Primljeno je previ?e zahteva sa iste IP adrese klijenta; dostignuto je ograni?enje dinami?ke IP adrese.
 • 404 - Nije prona?eno.

  Aplikacije IIS 7.0, IIS 7.5 i IIS 8.0 defini?u slede?e HTTP statusne kodove koji ukazuju na specifi?niji uzrok gre?ke 404:
  • 404.0 - Nije prona?eno.
  • 404.1 - Lokacija nije prona?ena.
  • 404.2 - ISAPI ili CGI ograni?enje.
  • 404.3 - MIME tip ograni?enja.
  • 404.4 - Rukovalac nije konfigurisan.
  • 404.5 - Odbijeno na osnovu konfiguracije filtriranja zahteva.
  • 404.6 - Glagol je odbijen.
  • 404.7 - Oznaka tipa datoteke je odbijena.
  • 404.8 - Skriveni prostor za ime.
  • 404.9 - Atribut datoteke je skriven.
  • 404.10 - Zaglavlje zahteva je preduga?ko.
  • 404.11 - Zahtev sadr?i dvostruku komandnu sekvencu.
  • 404.12 - Zahtev sadr?i znakove sa velikim brojem bitova.
  • 404.13 - Sadr?aj je preduga?ak.
  • 404.14 - URL adresa zahteva je preduga?ka.
  • 404.15 - Niska upita je preduga?ka.
  • 404.16 - DAV zahtev je poslat stati?kom rukovaocu datotekama.
  • 404.17 - Dinami?ki sadr?aj je mapiran ka stati?kom rukovaocu datotekama pomo?u MIME mapiranja d?okera.
  • 404.18 - Sekvenca niski upita je odbijena.
  • 404.19 - Odbijeno na osnovu pravila filtriranja.
  • 404.20 - Previ?e URL segmenata
 • 405 - Metod nije dozvoljen.
 • 406 - Pregleda? klijenta ne prihvata MIME tip tra?ene stranice.
 • 408 - Vreme zahteva je isteklo.
 • 412 - Preduslov nije ispunjen.

5xx - Gre?ka na serveru

Ovi HTTP statusni kodovi ukazuju na to da server ne mo?e da dovr?i zahtev jer je nai?ao na gre?ku.

Aplikacije IIS 7.0, IIS 7.5 i IIS 8.0 koriste slede?e HTTP statusne kodove za gre?ku na serveru:
 • 500 - Unutra?nja gre?ka servera.

  Aplikacije IIS 7.0, IIS 7.5 i IIS 8.0 defini?u slede?e HTTP statusne kodove koji ukazuju na specifi?niji uzrok gre?ke 500:
  • 500.0 - Do?lo je do gre?ke na modulu ili ISAPI gre?ke.
  • 500.11 - Aplikacija se zatvara na Veb serveru.
  • 500.12 - Aplikacija se ponovo pokre?e na Veb serveru.
  • 500.13 - Veb server je zauzet.
  • 500.15 - Direktni zahtevi za Global.asax nisu dozvoljeni.
  • 500.19 - Podaci o konfiguraciji su neva?e?i.
  • 500.21 - Modul nije prepoznat.
  • 500.22 - Konfiguracija ASP.NET httpModules ne mo?e da se primeni u re?imu upravljanog kanala.
  • 500,23 - Konfiguracija ASP.NET httpHandlers ne mo?e da se primeni u re?imu upravljanog kanala.
  • 500.24 - Konfiguracija ASP.NET imitiranja ne mo?e da se primeni u re?imu upravljanog kanala.
  • 500.50 - Do?lo je do gre?ke u ponovnom upisivanju tokom rukovanja obave?tenjem RQ_BEGIN_REQUEST. Do?lo je do gre?ke u izuzetku od konfiguracije ili dolaznog pravila.
   Napomena Ovde se mo?e pro?itati konfiguracija distribuiranih pravila za dolazna i odlazna pravila.
  • 500.51 - Do?lo je do gre?ke u ponovnom upisivanju tokom rukovanja obave?tenjem GL_PRE_BEGIN_REQUEST. Do?lo je do gre?ke u izuzetku od globalne konfiguracije ili globalnog pravila.
   Napomena Ovde se mo?e pro?itati konfiguracija globalnih pravila.
  • 500.52 - Do?lo je do gre?ke u ponovnom upisivanju tokom rukovanja obave?tenjem RQ_SEND_RESPONSE. Do?lo je do gre?ke u izuzetku od odlaznog pravila.
  • 500.53 - Do?lo je do gre?ke u ponovnom upisivanju tokom rukovanja obave?tenjem RQ_RELEASE_REQUEST_STATE. Do?lo je do gre?ke u izuzetku od odlaznog pravila. Ovo pravilo je konfigurisano da se izvr?ava pre a?uriranja izlaznog korisni?kog ke?a.
  • 500.100 - Unutra?nja ASP gre?ka.
 • 501 - Vrednosti u zaglavlju ukazuju na konfiguraciju koja nije primenjena.
 • 502 - Veb server je primio neva?e?i odziv dok je obavljao ulogu mre?nog prolaza ili proxy servera.

  Aplikacije IIS 7.0, IIS 7.5 i IIS 8.0 defini?u slede?e HTTP statusne kodove koji ukazuju na specifi?niji uzrok gre?ke 502:
  • 502.1 - Vremenski istek CGI aplikacije.
  • 502.2 - Neispravan mre?ni prolaz: Prerani izlaz.
  • 502.3 - Neispravan mre?ni prolaz: Gre?ka u vezi sa otpravnikom (ARR).
  • 502.4 - Neispravan mre?ni prolaz: Nema servera (ARR).
 • 503 - Usluga nije dostupna.

  Aplikacije IIS 7.0, IIS 7.5 i IIS 8.0 defini?u slede?e HTTP statusne kodove koji ukazuju na specifi?niji uzrok gre?ke 503:
  • 503.0 - Grupa aplikacija nije dostupna.
  • 503.2 - Prekora?eno je ograni?enje za broj istovremenih zahteva.
  • 503.3 - ASP.NET redosled je pun

Naj?e??i HTTP statusni kodovi i njihovi uzroci

U slede?oj tabeli su opisani uzroci nekih od naj?e??ih HTTP statusnih kodova.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
KôdOpisNapomene
200U reduAplikacije IIS 7.0, IIS 7.5 i IIS 8.0 uspe?no su obradile zahtev.
304Nije izmenjeno Pregleda? klijenta tra?i dokument koji se ve? nalazi u ke?u i koji nije izmenjen od trenutka kada je ke?iran. Pregleda? klijenta je izabrao da koristi ke?iranu kopiju dokumenta, umesto da preuzme dokument sa servera.
400Neispravan zahtev Datoteka Http.sys ne dozvoljava aplikacijama IIS 7.0, IIS 7.5 i IIS 8.0 da obrade zahtev zbog problema koji postoji u zahtevu. Ovaj HTTP statusni kôd naj?e??e ukazuje na pogre?ne znakove ili sekvence znakova u zahtevu, odnosno da zahtev nije u skladu sa bezbednosnim postavkama iz Http.sys datoteke.
401.1Prijavljivanje nije uspeloPrijavljivanje najverovatnije nije uspelo jer su korisni?ko ime ili lozinka pogre?ni. Da biste dobili vi?e informacija o re?avanju ovog problema, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:  
942044 Poruka o gre?ci koja se prikazuje kada poku?ate da pokrenete Veb aplikaciju koja se hostuje u aplikaciji IIS 7.0: ?HTTP gre?ka 401.1 - Nije prona?eno? (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
401.2Prijavljivanje nije uspelo zbog konfiguracije serveraOvaj HTTP statusni kôd ukazuje na problem u postavkama konfiguracije potvrde identiteta na serveru. Da biste dobili vi?e informacija o re?avanju ovog problema, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
942043 Poruka o gre?ci koja se prikazuje kada poku?ate da posetite Veb stranicu koja se hostuje u aplikaciji IIS 7.0: ?HTTP gre?ka 401.2 - Neovla??eno? (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
401.3Neovla??eno zbog spiska za kontrolu pristupa (ACL) na resursuOvaj HTTP statusni kôd ukazuje na problem u dozvolama NTFS sistema datoteka. Ovaj problem mo?e da se javi i kada su dozvole za datoteku, kojoj poku?avate da pristupite, ispravne. Na primer, ovaj problem ?e se javiti ako IUSR nalog nema pristup direktorijumu C:\Winnt\System32\Inetsrv. Da biste dobili vi?e informacija o re?avanju ovog problema, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
942042 Poruka o gre?ci koja se prikazuje kada poku?ate da pregledate Veb stranicu koja se hostuje na serveru na kojem je pokrenuta serverska aplikacija IIS 7.0: ?HTTP gre?ka 401.3 - Neovla??eno? (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
401.4Autorizacija nije uspela prema filteruISAPI filter spre?ava obradu zahteva zbog problema sa autorizacijom. Da biste dobili vi?e informacija o re?avanju ovog problema, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
942079 Poruka o gre?ci koja se prikazuje kada posetite Veb lokaciju koja se hostuje u aplikaciji IIS 7.0: ?HTTP gre?ka 401.4 - Autorizacija nije uspela prema filteru? (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
401.5Autorizacija nije uspela prema ISAPI/CGI aplikacijiISAPI aplikacija ili CGI (Common Gateway Interface) aplikacija spre?ava obradu zahteva zbog problema sa autorizacijom. Da biste dobili vi?e informacija o re?avanju ovog problema, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
942078 Poruka o gre?ci koja se prikazuje kada posetite Veb lokaciju hostovanu na ra?unaru na kojem je pokrenuta serverska aplikacija IIS 7.0: ?HTTP gre?ka 401.5 - Autorizacija nije uspela prema ISAPI/CGI aplikaciji? (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
403.1Pristup za izvr?avanje je zabranjenNije dodeljen odgovaraju?i nivo dozvola za izvr?avanje. Da biste dobili vi?e informacija o re?avanju ovog problema, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
942065 Poruka o gre?ci koja se prikazuje kada posetite Veb lokaciju koja se hostuje u aplikaciji IIS 7.0: ?HTTP gre?ka 403.1 - Zabranjeno? (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
403.2Pristup za ?itanje je zabranjenNije dodeljen odgovaraju?i nivo dozvola za ?itanje. Proverite da li ste podesili aplikacije IIS 7.0, IIS 7.5 i IIS 8.0 da dodele dozvole za ?itanje u direktorijumu. Tako?e, ako koristite podrazumevani dokument, proverite da li taj dokument postoji. Da biste dobili vi?e informacija o re?avanju ovog problema, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:  
942036 Poruka o gre?ci koja se prikazuje kada posetite Veb lokaciju koja se hostuje u aplikaciji IIS 7.0: ?HTTP gre?ka 403.2 - Zabranjeno? (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
403.3Pristup za upisivanje je zabranjenNije dodeljen odgovaraju?i nivo dozvola za upisivanje. Proverite da li su dozvole aplikacija IIS 7.0, IIS 7.5 i IIS 8.0 i dozvole NTFS sistema datoteka pode?ene da dodele dozvole za upisivanje u direktorijum.Da biste dobili vi?e informacija o re?avanju ovog problema, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
942035 Poruka o gre?ci koja se prikazuje kada posetite Veb lokaciju koja se hostuje u aplikaciji IIS 7.0: ?HTTP gre?ka 403.3 - Zabranjeno? (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
403.4Neophodan je SSLZahtev se ?alje preko nesigurnog kanala, a za ovu Veb aplikaciju je neophodna SSL (Secure Sockets Layer) veza. Da biste dobili vi?e informacija o re?avanju ovog problema, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
942070 Poruka o gre?ci koja se prikazuje kada posetite Veb lokaciju koja se hostuje u aplikaciji IIS 7.0: ?HTTP gre?ka 403.4 - Zabranjeno? (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
403.5Neophodan je SSL 128Server je konfigurisan da zahteva 128-bitnu SSL vezu. Me?utim, za slanje zahteva se ne koristi 128-bitno ?ifrovanje. Da biste dobili vi?e informacija o re?avanju ovog problema, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
942069 Poruka o gre?ci koja se prikazuje kada poku?ate da pregledate Veb stranicu koja se hostuje u aplikaciji IIS 7.0: ?HTTP gre?ka 403.5 - Zabranjeno? (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
403.6IP adresa je odbijenaServer je konfigurisan da zabrani pristup trenutnoj IP adresi. Da biste dobili vi?e informacija o re?avanju ovog problema, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
942068 Poruka o gre?ci koja se prikazuje kada posetite Veb lokaciju koja se hostuje u aplikaciji IIS 7.0: ?HTTP gre?ka 403.6 - IP adresa je odbijena? (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
403.7Neophodan je certifikat klijentaServer je konfigurisan da tra?i certifikat za potvrdu identiteta klijenta. Me?utim, pregleda? klijenta ne poseduje odgovaraju?i certifikat klijenta. Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
942067 Poruka o gre?ci koja se prikazuje kada poku?ate da pokrenete Veb aplikaciju koja se hostuje na serveru na kojem je pokrenuta serverska aplikacija IIS 7.0: ?HTTP gre?ka 403.7 - Zabranjeno? (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
403.8Pristup lokaciji je odbijenServer je konfigurisan da odbije zahteve zasnovane na Domain Name System (DNS) imenu klijentskog ra?unara. Da biste dobili vi?e informacija o re?avanju ovog problema, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
942066 Poruka o gre?ci koja se prikazuje kada posetite Veb lokaciju koja se hostuje u aplikaciji IIS 7.0: ?HTTP gre?ka 403.8 - Zabranjeno? (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
403.12Maper je odbio pristupZa stranicu kojoj ?elite da pristupite neophodan je certifikat klijenta. Me?utim, korisni?kom ID-u koji je mapiran ka certifikatu klijenta odbijen je pristup datoteci. Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
942064 Poruka o gre?ci koja se prikazuje kada posetite Veb lokaciju koja se hostuje u aplikaciji IIS 7.0: ?HTTP gre?ka 403.12 - Certifikat klijenta je odbijen? (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
403.13Certifikat klijenta je opozvanPregleda? klijenta poku?ava da upotrebi certifikat klijenta koji je opozvao autoritet za certifikaciju koji obavlja izdavanje. Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
942063 Poruka o gre?ci koja se prikazuje kada posetite Veb lokaciju koja se hostuje u aplikaciji IIS 7.0: ?HTTP gre?ka 403.13 - Zabranjeno? (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
403.14Prikaz liste direktorijuma je odbijenServer nije konfigurisan da prika?e listu direktorijuma, a podrazumevani dokument nije pode?en. Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
942062 Poruka o gre?ci koja se prikazuje kada posetite Veb lokaciju koja se hostuje u aplikaciji IIS 7.0: ?HTTP gre?ka 403.14 - Zabranjeno? (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
403.16Certifikat klijenta nije pouzdan ili va?e?i.Pregleda? klijenta poku?ava da koristi certifikat klijenta koji server, na kojem je pokrenuta aplikacija IIS 7.0, IIS 7.5 ili IIS 8.0, smatra nepouzdanim ili neva?e?im.Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
942061 Poruka o gre?ci koja se prikazuje kada posetite Veb lokaciju koja se hostuje u aplikaciji IIS 7.0: ?HTTP gre?ka 403.16 - Zabranjeno? (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
403.17Certifikat klijenta je istekao ili jo? uvek nije va?e?i.Pregleda? klijenta poku?ava da koristi certifikat klijenta koji je istekao ili jo? uvek nije va?e?i. Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
942038 Poruka o gre?ci koja se prikazuje kada poku?ate da posetite Veb stranicu koja se hostuje u aplikaciji Internet Information Services 7.0: ?HTTP gre?ka 403.17 (Zabranjeno) - Certifikat klijenta je istekao? (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
403.18Nije mogu?e izvr?iti tra?enu URL adresu u postoje?oj grupi aplikacija.Prilago?ena stranica sa gre?kom je konfigurisana i ne nalazi se u grupi aplikacija sa tra?ene URL adrese. Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
942037 Poruka o gre?ci koja se prikazuje kada posetite Veb lokaciju koja se hostuje u aplikaciji IIS 7.0: ?HTTP gre?ka 403.18 - Zabranjeno? (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
403.19Nije mogu?e izvr?iti CGI aplikacije za pregleda? klijenta u ovoj grupi aplikacija.Identitet grupe aplikacija ne poseduje korisni?ko pravo Zameni oznaku nivoa procesa. Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
942048 Poruka o gre?ci koja se prikazuje kada posetite Veb lokaciju koja se hostuje u aplikaciji IIS 7.0: ?HTTP gre?ka 403.19 - Zabranjeno? (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
404.0Nije prona?eno.Datoteka kojoj poku?avate da pristupite je preme?tena ili ne postoji. Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
942041 Poruka o gre?ci koja se prikazuje kada poku?ate da otvorite Veb stranicu koja se hostuje u aplikaciji IIS 7.0: ?HTTP gre?ka 404.0 - Nije prona?eno? (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
404.2ISAPI ili CGI ograni?enje.Tra?eni ISAPI ili CGI resurs je ograni?en na ovom ra?unaru. Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
942040 Poruka o gre?ci koja se prikazuje kada poku?ate da posetite Veb stranicu hostovanu na ra?unaru na kojem je pokrenuta serverska aplikacija IIS 7.0: ?HTTP gre?ka 404.2 ? Nije prona?eno? (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
404.3MIME tip ograni?enja. Izabrani tip MIME mapiranja za tra?enu oznaku tipa datoteke nije va?e?i ili nije konfigurisan. Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
942032 Poruka o gre?ci koja se prikazuje kada korisnik poseti Veb lokaciju hostovanu na serveru na kojem je pokrenuta serverska aplikacija Internet Information Services 7.0: ?HTTP gre?ka 404.3 - Nije prona?eno? (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
404.4Rukovalac nije konfigurisan. Oznaka tipa datoteke za tra?enu URL adresu nema konfigurisanog rukovaoca za obradu zahteva na Veb serveru. Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
942052 Poruka o gre?ci koja se prikazuje kada posetite Veb lokaciju koja se hostuje u aplikaciji IIS 7.0: ?HTTP gre?ka 404.4 - Nije prona?eno? (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
404.5Odbijeno na osnovu konfiguracije filtriranja zahteva. Tra?ena URL adresa sadr?i sekvencu znakova koja je blokirana od strane servera. Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
942053 Poruka o gre?ci koja se prikazuje kada posetite Veb lokaciju koja se hostuje u aplikaciji IIS 7.0: ?HTTP gre?ka 404.5 - URL sekvenca je odbijena? (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
404.6Glagol je odbijen U kreiranju zahteva se koristi HTTP glagol koji nije konfigurisan ili va?e?i. Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
942046 Poruka o gre?ci koja se prikazuje kada posetite Veb lokaciju koja se hostuje u aplikaciji IIS 7.0: ?HTTP gre?ka 404.6 - VERB_DENIED? (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
404.7Oznaka tipa datoteke je odbijena. Tra?ena oznaka tipa datoteke nije dozvoljena. Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
942045 Poruka o gre?ci koja se prikazuje kada poku?ate da pregledate Veb stranicu koja se hostuje u aplikaciji IIS 7.0: ?HTTP gre?ka 404.7 - FILE_EXTENSION_DENIED? (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
404.8Skriveni prostor za ime. Tra?ena URL adresa je odbijena jer je direktorijum sakriven. Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
942047 Poruka o gre?ci koja se prikazuje kada poku?ate da posetite Veb stranicu koja se hostuje u aplikaciji IIS 7.0: ?HTTP gre?ka 404.8 - HIDDEN_NAMESPACE? (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
404.9Atribut datoteke je skriven. Tra?ena datoteka je skrivena. Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
942049 Poruka o gre?ci koja se prikazuje kada poku?ate da posetite Veb lokaciju koja se hostuje u aplikaciji IIS 7.0: ?HTTP gre?ka 404.9 - Atribut datoteke je skriven? (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
404.10Zaglavlje zahteva je preduga?ko. Zahtev je odbijen jer je zaglavlje zahteva preduga?ko. Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
942077 Poruka o gre?ci koja se prikazuje kada posetite Veb lokaciju hostovanu na serveru na kojem je pokrenuta serverska aplikacija Internet Information Services 7.0: ?HTTP gre?ka 404.10 - REQUEST_HEADER_TOO_LONG? (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
404.11Zahtev sadr?i dvostruku komandnu sekvencu. Zahtev sadr?i dvostruku komandnu sekvencu. Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
942076 Poruka o gre?ci koja se prikazuje kada posetite Veb lokaciju koja se hostuje u aplikaciji IIS 7.0: ?HTTP gre?ka 404.11 - URL_DOUBLE_ESCAPED? (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
404.12Zahtev sadr?i znakove sa velikim brojem bitova. Zahtev sadr?i znakove sa velikim brojem bitova, a server je konfigurisan da zabrani ovakve znakove. Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
942075 Poruka o gre?ci koja se prikazuje kada posetite Veb lokaciju koja se hostuje u aplikaciji IIS 7.0: ?HTTP gre?ka 404.12 - URL_HAS_HIGH_BIT_CHARS? (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
404.13Sadr?aj je preduga?ak. Zaglavlje zahteva ima preduga?ak sadr?aj. Du?ina sadr?aja u zaglavlju prema?uje ograni?enje koje je postavio server. Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
942074 Poruka o gre?ci koja se prikazuje kada posetite Veb lokaciju hostovanu na serveru na kojem je pokrenuta serverska aplikacija Internet Information Services 7.0: ?HTTP gre?ka 404.13 - CONTENT_LENGTH_TOO_LARGE? (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
404.14URL adresa zahteva je preduga?ka. Tra?ena URL adresa prema?uje ograni?enje koje je postavio server. Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
942073 Poruka o gre?ci koja se prikazuje kada posetite Veb lokaciju koja se hostuje u aplikaciji IIS 7.0: ?HTTP gre?ka 404.14 - URL_TOO_LONG? (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
404.15Niska upita je preduga?ka. Zahtev sadr?i nisku upita koja prema?uje ograni?enje postavljeno od strane servera. Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
942071 Poruka o gre?ci koja se prikazuje kada posetite Veb lokaciju hostovanu na serveru na kojem je pokrenuta serverska aplikacija IIS 7.0: ?HTTP gre?ka 404.15 - Nije prona?eno? (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
404.17Dinami?ki sadr?aj mapiran ka stati?kom rukovaocu datotekama. Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
2019689 Poruka o gre?ci koja se prikazuje kada posetite Veb lokaciju koja se hostuje u aplikaciji IIS 7.0: ?HTTP gre?ka 404.17 - Nije prona?eno? (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
405.0Metod nije dozvoljen. Zahtev se ?alje pomo?u neva?e?e HTTP metode. Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
942051 Poruka o gre?ci koja se prikazuje kada korisnik poseti Veb lokaciju hostovanu na serveru na kojem je pokrenuta serverska aplikacija Internet Information Services 7.0: ?HTTP gre?ka 405.0 - Metod nije dozvoljen? (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
406.0Neva?e?i MIME tip. Zahtev se ?alje pomo?u zaglavlja ?Prihvati? koje sadr?i neva?e?u MIME vrednost. Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
942050 Poruka o gre?ci koja se prikazuje kada posetite Veb lokaciju hostovanu na serveru na kojem je pokrenuta serverska aplikacija Internet Information Services 7.0: ?HTTP gre?ka 406 - Nije prihvatljivo? (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
412.0Preduslov nije ispunjen. Zahtev se ?alje pomo?u zaglavlja ?Ako odgovara? koje sadr?i neva?e?u vrednost. Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
942056 Poruka o gre?ci koja se prikazuje kada posetite Veb lokaciju koja se hostuje u aplikaciji Internet Information Services (IIS) 7.0: ?HTTP gre?ka 412 - Preduslov nije ispunjen? (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
500Unutra?nja gre?ka servera. Ovaj HTTP statusni kôd se javlja kao posledica nekoliko serverskih gre?aka. Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
942031 Poruka o gre?ci koja se prikazuje kada posetite Veb lokaciju koja se hostuje u aplikaciji IIS 7.0: ?HTTP gre?ka 500.0 - Unutra?nja gre?ka servera? (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
500.11Aplikacija se zatvara na Veb serveru. Zahtev nije mogu?e obraditi jer se odredi?na grupa aplikacija zatvara. Sa?ekajte da se ovaj radni proces zavr?i, a zatim ponovite zahtev. Ako se ovaj problem i dalje javlja, mogu?e je da u Veb aplikaciji postoje problemi koji onemogu?avaju njeno ispravno zatvaranje.
500.12Aplikacija se ponovo pokre?e na Veb serveru. Zahtev nije mogu?e obraditi jer se odredi?na grupa aplikacija ponovo pokre?e. Ovaj HTTP statusni kôd bi trebalo da nestane kada osve?ite stranicu. Ako je ovaj HTTP statusni kôd prikazan i kada osve?ite stranicu, problem mo?e biti u antivirusnom softveru koji skenira datoteku Global.asa. Ako se ovaj problem i dalje javlja, mogu?e je da u Veb aplikaciji postoje problemi koji onemogu?avaju njeno ponovno pokretanje.
500.13Veb server je zauzet. Zahtev nije mogu?e obraditi jer je server previ?e zauzet da bi prihvatio nove dolazne zahteve. Ovaj HTTP statusni kôd naj?e??e ukazuje na to da broj istovremenih dolaznih zahteva prema?uje broj zahteva koje Veb aplikacija IIS 7.0, IIS 7.5 ili IIS 8.0 mo?e da obradi. Ovaj problem mo?e da javi ako su postavke konfiguracije performansi pode?ene na premalu vrednost, ako je kapacitet hardvera nedovoljan, odnosno ako do?e do zastoja u Veb aplikaciji IIS 7.0, IIS 7.5 ili IIS 8.0. Problem se naj?e??e re?ava tako ?to se generi?e datoteka prikaza stanja memorije za procese Veb aplikacije IIS 7.0, IIS 7.5 ili IIS 8.0 u trenutku javljanja problema, a zatim se otklanjaju gre?ke iz ove datoteke.
500.15Direktni zahtevi za Global.asax nisu dozvoljeni. Kreiran je direktni zahtev za datoteku Global.asa ili Global.asax. Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
942030 Poruka o gre?ci koja se prikazuje kada posetite Veb lokaciju koja se hostuje u aplikaciji IIS 7.0: ?HTTP gre?ka 500.15 - Direktni zahtevi za datoteku global.asa nisu dozvoljeni? (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
500.19Podaci o konfiguraciji su neva?e?i. Ovaj HTTP statusni kôd se prikazuje zbog problema u povezanoj datoteci Applicationhost.config ili Web.config. Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
942055 Poruka o gre?ci koja se prikazuje kada posetite Veb lokaciju koja se hostuje u aplikaciji IIS 7.0: ?HTTP gre?ka 500.19 - Unutra?nja gre?ka servera? (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
500.100Unutra?nja ASP gre?ka. Javlja se gre?ka tokom obrade stranice aktivnog servera (ASP). Da biste dobili vi?e informacija o ovoj gre?ci, onemogu?ite prepoznatljive HTTP poruke o gre?ci u Veb pregleda?u. Tako?e, u IIS evidenciji mo?ete prona?i broj ASP gre?ke koji odgovara prijavljenoj gre?ci. Da biste dobili vi?e informacija o porukama o ASP gre?kama i zna?enju ovih poruka, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
294271Kodovi ASP gre?aka (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
501.0Nije primenjeno. Pregleda? klijenta ?alje glagol za HTTP pra?enje, a server nije konfigurisan da obradi ovaj glagol za HTTP pra?enje. Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
942058 Poruka o gre?ci koja se prikazuje kada posetite Veb lokaciju koja se hostuje u aplikaciji IIS 7.0: ?HTTP gre?ka 501.0 - Nije primenjeno? (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
502.1Vremenski istek CGI aplikacije. CGI aplikacija ne vra?a ispravan HTTP odgovor u zadatom vremenskom periodu. Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
942059 Poruka o gre?ci koja se prikazuje kada posetite Veb lokaciju koja se hostuje u aplikaciji IIS 7.0: ?HTTP gre?ka 502.1 - Neispravan mre?ni prolaz? (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
502.2Neispravan mre?ni prolaz: prerani izlazCGI aplikacija vra?a HTTP odgovor koji je neva?e?i za server na kojem je pokrenuta serverska aplikacija IIS 7.0, IIS 7.5 ili IIS 8.0.Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
942057 Poruka o gre?ci koja se prikazuje kada posetite Veb lokaciju koja se hostuje u aplikaciji IIS 7.0: ?HTTP gre?ka 502.2 - Neispravan mre?ni prolaz? (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
503.0Usluga nije dostupna. Zahtev je poslat grupi aplikacija koja je trenutno zaustavljena ili onemogu?ena. Da biste re?ili ovaj problem, pokrenite odredi?nu grupu aplikacija. U evidenciji doga?aja mo?da mo?ete prona?i informacije o razlogu zaustavljanja ili onemogu?avanja grupe aplikacija.
503.2Prekora?eno je ograni?enje za broj istovremenih zahteva. Svojstvo appConcurrentRequestLimit je pode?eno na vrednost koja je ni?a od trenutnog broja istovremenih zahteva. Aplikacije IIS 7.0, IIS 7.5 i IIS 8.0 ne dozvoljavaju da broj istovremenih zahteva prekora?i zadatu vrednost svojstva appConcurrentRequestLimit.

Reference

Vi?e informacija o definicijama HTTP statusnih kodova potra?ite na slede?oj Veb lokaciji World Wide Web (W3C) konzorcijuma:
http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html#sec10
Microsoft obezbe?uje kontakt informacije nezavisnih proizvo?a?a da bi vam pomogao u pronala?enju tehni?ke podr?ke. Te kontakt informacije mogu da se promene bez obave?tenja. Microsoft ne garantuje ta?nost kontakt informacija nezavisnih proizvo?a?a.
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 943891 - Poslednji pregled: 28. februar 2013. - Revizija: 2.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Internet Information Services 7.0
 • Microsoft Internet Information Services 7.5
 • Microsoft Internet Information Services 8.0
Klju?ne re?i: 
kbtshoot kbinfo KB943891

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com