ID c?a bi: 943891 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

GII THIU

Khi ban c gng truy nhp ni dung trn may chu ang chay Dich vu Thng tin Internet (IIS) 7.0, 7.5 hoc 8.0bng cach s dung giao thc HTTP, IIS tra v ma bng s cho bit trang thai cua phan hi. Ma trang thai HTTP c ghi trong nht ky IIS. Ngoai ra, ma trang thai HTTP co th c hin thi trn trinh duyt cua may khach.

Ma trang thai HTTP co th cho bit liu mt yu cu thanh cng hoc khng thanh cng. Ma trang thai HTTP cung co th cho bit ly do chinh xac tai sao mt yu cu khng thanh cng.

Thng tin thm

Vi tri tp nht ky

Theo mc inh,IIS 7.0, IIS 7.5 va IIS 8.0t cac tp nht ky trong th muc sau:
inetpub\logs\Logfiles
Th muc nay cha cac th muc ring bit cho tng trang web World Wide Web. Theo mc inh, cac tp nht ky c tao trong cac th muc hang ngay va cac tp nht ky c t tn bng cach s dung ngay. Vi du: tp nht ky co th c t tn nh sau:
exYYMMDD.log

Ma trang thai HTTP

Phn nay m ta ma trang thai HTTP ma IIS 7.0, IIS 7.5 va IIS 8.0 s dung.

Chu yBai vit nay khng lit k moi ma trang thai HTTP co th co nh c nu trong thng s HTTP. Bai vit nay chi bao gm cac ma trang thai HTTP ma̠IIS 7.0, IIS 7.5 va IIS 8.0 co th gi. Vi du: b loc API May chu Internet (ISAPI) tuy chinh hoc m un HTTP tuy chinh co th t ma trang thai HTTP ring.

1xx - Thng tin

Nhng ma trang thai HTTP nay cho bit phan hi tam thi. May khach nhn c mt hoc nhiu phan hi 1xx trc khi may khach nhn c phan hi thng xuyn.

IIS 7.0, IIS 7.5 va IIS 8.0s dung cac ma trang thai HTTP thng tin sau:
 • 100 - Tip tuc.
 • 101 - Thay i giao thc.

2xx - Thanh cng

Nhng ma trang thai HTTP nay cho bit rng may chu a chp nhn thanh cng yu cu.

IIS 7.0, IIS 7.5 va IIS 8.0s dung cac ma trang thai HTTP thanh cng sau:
 • 200 - OK. Yu cu cua may khach a thanh cng.
 • 201 - a tao.
 • 202 - a chp nhn.
 • 203 - Thng tin cha xac thc.
 • 204 - Khng co ni dung.
 • 205 - Thit lp lai ni dung.
 • 206 - Mt phn ni dung.

3xx - Chuyn hng

Nhng ma trang thai HTTP nay cho bit rng trinh duyt cua may khach phai thc hin thm hanh ng hoan thanh yu cu. Vi du: trinh duyt cua may khach co th phai yu cu mt trang khac trn may chu. Hoc, trinh duyt cua may khach co th phai lp lai yu cu bng cach s dung may chu proxy.

IIS 7.0, IIS 7.5 va IIS 8.0s dung cac ma trang thai HTTP chuyn hng sau:
 • 301 - a di chuyn vinh vin.
 • 302 - a di chuyn i tng.
 • 304 - Cha sa i.
 • 307 - Chuyn hng tam thi.

4xx - Li may khach

Nhng ma trang thai HTTP nay cho bit rng a xay ra li va dng nh trinh duyt cua may khach ang co li. Vi du: trinh duyt cua may khach co th a yu cu trang khng tn tai. Hoc, co th trinh duyt cua may khach a khng cung cp thng tin xac thc hp l.

IIS 7.0, IIS 7.5 va IIS 8.0s dung cac ma trang thai HTTP li may khach sau:
 • 400 - Yu cu bi li. May chu khng th hiu c yu cu nay do co cu phap sai inh dang. May khach khng nn lp lai yu cu ma khng thng bao.

  IIS 7.0, IIS 7.5 va IIS 8.0xac inh cac ma trang thai HTTP sau cho bit nguyn nhn cu th hn cua li 400:
  • 400.1 - Tiu ich n Khng hp l.
  • 400.2 - Tiu Chuyn su Khng hp l.
  • 400.3 - Tiu Gia inh Khng hp l.
  • 400.4 - Tiu Ghi e Khng hp l.
  • 400.5 - Tiu Bin dich Khng hp l.
  • 400.6 - Ni dung Yu cu Khng hp l.
  • 400.7 - dai Ni dung Khng hp l.
  • 400.8 - Thi gian ch Khng hp l.
  • 400.9 - Ma thng bao Khoa Khng hp l.
 • 401 - Truy nhp bi t chi.

  IIS 7.0, IIS 7.5 va IIS 8.0xac inh mt s ma trang thai HTTP cho bit nguyn nhn cu th hn cua li 401. Cac ma trang thai HTTP cu th sau c hin thi trong trinh duyt cua may khach nhng khng c hin thi trong nht ky IIS:
  • 401.1 - ng nhp khng thanh cng.
  • 401.2 - ng nhp khng thanh cng do cu hinh cua may chu.
  • 401.3 - Khng c phep do ACL trn tai nguyn.
  • 401.4 - Cp phep khng thanh cng do b loc.
  • 401.5 - Cp phep khng thanh cng do ng dung ISAPI/CGI.
 • 403 - Bi cm.

  IIS 7.0, IIS 7.5 va IIS 8.0xac inh cac ma trang thai HTTP sau cho bit nguyn nhn cu th hn cua li 403:
  • 403.1 - Truy nhp thc thi bi cm.
  • 403.2 - Truy nhp oc bi cm.
  • 403.3 - Truy nhp ghi bi cm.
  • 403.4 - Yu cu SSL.
  • 403.5 - Yu cu SSL 128.
  • 403.6 - ia chi IP bi t chi.
  • 403.7 - Yu cu chng chi may khach.
  • 403.8 - Truy nhp site bi t chi.
  • 403.9 - Bi cm: Co qua nhiu may khach ang c gng kt ni vao may chu web.
  • 403.10 - Bi cm: may chu web c cu hinh t chi Truy nhp thc thi.
  • 403.11 - Bi cm: Mt khu a c thay i.
  • 403.12 - Anh xa bi t chi truy nhp.
  • 403.13 - Chng chi cua may khach bi huy.
  • 403.14 - Danh sach th muc bi t chi.
  • 403.15 - Bi cm: Giy phep truy nhp may khach a vt qua gii han trn may chu web.
  • 403.16 - Chng chi cua may khach khng ang tin hoc khng hp l.
  • 403.17 - Chng chi cua may khach a ht han hoc vn cha hp l.
  • 403.18 - Khng th thc thi URL c yu cu trong nhom ng dung hin tai.
  • 403.19 - Khng th thc thi cac ng dung CGI cho may khach trong nhom ng dung nay.
  • 403.20 - Bi cm: ng nhp Passport khng thanh cng.
  • 403.21 - Bi cm: Truy nhp ngun bi t chi.
  • 403.22 - Bi cm: su v han bi t chi.
  • 403.502 - Bi cm: Co qua nhiu yu cu t cung IP may khach; a at ti han ch Gii han IP ng.
 • 404 - Khng tim thy.

  IIS 7.0, IIS 7.5 va IIS 8.0xac inh cac ma trang thai HTTP sau cho bit nguyn nhn cu th hn cua li 404:
  • 404.0 - Khng tim thy.
  • 404.1 - Khng tim thy Site.
  • 404.2 - Gii han ISAPI hoc CGI.
  • 404.3 - Gii han loai MIME.
  • 404.4 - Khng co trinh x ly c cu hinh.
  • 404.5 - Bi t chi bi cu hinh loc yu cu.
  • 404.6 - ng t bi t chi.
  • 404.7 - Phn m rng tp bi t chi.
  • 404.8 - Khng gian tn bi n.
  • 404.9 - Thuc tinh tp bi n.
  • 404.10 - Tiu yu cu qua dai.
  • 404.11 - Yu cu cha trinh t thoat kep.
  • 404.12 - Yu cu cha cac ky t bit ln.
  • 404.13 - dai ni dung qua ln.
  • 404.14 - URL yu cu qua dai.
  • 404.15 - Chui truy vn qua dai.
  • 404.16 - Yu cu DAV c gi ti trinh x ly tp tinh.
  • 404.17 - Ni dung ng c anh xa vao trinh x ly tp tinh qua anh xa MIME ai din.
  • 404.18 - Trinh t chui truy vn bi t chi.
  • 404.19 - Bi t chi bi quy tc loc.
  • 404.20 - Qua nhiu Phn oan URL
 • 405 - Phng phap Khng c phep.
 • 406 - Trinh duyt cua may khach khng chp nhn loai MIME cua trang c yu cu.
 • 408 - Yu cu a ht thi gian.
 • 412 - iu kin trc bi li.

5xx - Li may chu

Nhng ma trang thai HTTP nay cho bit rng may chu khng th hoan thanh yu cu vi may chu gp phai li.

IIS 7.0, IIS 7.5 va IIS 8.0s dung cac ma trang thai HTTP li may chu sau:
 • 500 - Li ni b may chu.

  IIS 7.0, IIS 7.5 va IIS 8.0xac inh cac ma trang thai HTTP sau cho bit nguyn nhn cu th hn cua li 500:
  • 500.0 - a xay ra li m un hoc ISAPI.
  • 500.11 - ng dung ang tt trn may chu web.
  • 500.12 - ng dung ang bn khi ng lai trn may chu web.
  • 500.13 - May chu web qua bn.
  • 500.15 - Yu cu trc tip i vi Global.asax khng c phep.
  • 500.19 - D liu cu hinh khng hp l.
  • 500.21 - M un khng c nhn din.
  • 500.22 - Cu hinh ASP.NET httpModules khng ap dung trong ch ng kt ni c quan ly.
  • 500.23 - Cu hinh ASP.NET httpHandlers khng ap dung trong ch ng kt ni c quan ly.
  • 500,24 - Cu hinh nhn hoa ASP.NET khng ap dung trong ch ng kt ni c quan ly.
  • 500.50 - Li ghi lai a xay ra trong khi x ly thng bao RQ_BEGIN_REQUEST. a xay ra li thc thi quy tc n hoc cu hinh.
   Chu y y la ni cu hinh quy tc c phn phi c oc cho ca quy tc n va i.
  • 500.51 - Li ghi lai a xay ra trong khi x ly thng bao GL_PRE_BEGIN_REQUEST. a xay ra li thc thi quy tc chung hoc cu hinh chung.
   Chu y y la ni cu hinh quy tc chung c oc.
  • 500.52 - Li ghi lai a xay ra trong khi x ly thng bao RQ_SEND_RESPONSE. a xay ra thc thi quy tc i.
  • 500.53 - Li ghi lai a xay ra trong khi x ly thng bao RQ_RELEASE_REQUEST_STATE. a xay ra li thc thi quy tc i. Quy tc nay c cu hinh thc thi trc khi b m n ngi dung u ra c cp nht.
  • 500.100 - Li ASP ni b.
 • 501 - Gia tri cua tiu chi inh mt cu hinh khng c trin khai.
 • 502 - May chu web nhn c phan hi khng hp l khi hoat ng di dang cng vao hoc proxy.

  IIS 7.0, IIS 7.5 va IIS 8.0xac inh cac ma trang thai HTTP sau cho bit nguyn nhn cu th hn cua li 502:
  • 502.1 - Ht thi gian ng dung CGI.
  • 502.2 - Cng vao bi li: Thoat S?m.
  • 502.3 - Cng vao Bi li: L?i K?t n?i Trinh chuyn (ARR).
  • 502.4 - Cng vao Bi li: Khng c My ch? (ARR).
 • 503 - Dich vu khng kha dung.

  IIS 7.0, IIS 7.5 va IIS 8.0xac inh cac ma trang thai HTTP sau cho bit nguyn nhn cu th hn cua li 503:
  • 503.0 - Nhom ng dung khng kha dung.
  • 503.2 - a vt qua gii han yu cu ng thi.
  • 503.3 - Hang i ASP.NET a y

Ma trang thai HTTP va nguyn nhn chung

Bang sau m ta nguyn nhn cua cua mt s ma trang thai HTTP chung.
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
MaM taChu y
200OKIIS 7.0, IIS 7.5 v IIS 8.0 a x? l? yu c?u thanh cng.
304Cha sa ?i Trinh duyt cua may khach yu cu tai liu a co trong b m n va tai liu nay cha c sa i t khi c lu vao b m n. Trinh duyt cua may khach s dung ban sao tai liu c lu trong b m n thay vi tai tai liu xung t may chu.
400Yu c?u c l?i Tp Http.sys chnIIS 7.0, IIS 7.5 va IIS 8.0 khng cho x ly yu cu vi co s c trong yu cu. Thng thng, ma trang thai HTTP nay nghia la yu cu cha cac ky t hoc chui khng hp l hoc yu cu mu thun vi cac thit t bao mt trong tp Http.sys.
401.1ng nh?p khng thanh cngC gng ng nhp khng thanh cng co th do tn ngi dung hoc mt khu khng hp l. bit thm thng tin v cach khc phuc s c nay, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
942044 Thng bao li khi ban c gng chay ng dung web c lu tr trn IIS 7.0: "Li HTTP 401.1 - Khng Tim thy"
401.2ng nhp khng thanh cng do cu hinh cua may chuMa trang thai HTTP nay cho bit co s c trong thit t cu hinh xac thc trn may chu. bit thm thng tin v cach khc phuc s c nay, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
942043 Thng bao li khi ban c gng truy nhp trang web c lu tr trn IIS 7.0: "Li HTTP 401.2 - Khng c phep"
401.3Khng c phep do ACL trn tai nguynMa trang thai HTTP nay cho bit co s c trong quyn cua h thng tp NTFS. S c nay co th xay ra ngay ca khi cac quyn chinh xac cho tp ban ang c gng truy nhp. Vi du: s c nay xay ra nu tai khoan IUSR khng co quyn truy nhp th muc C:\Winnt\System32\Inetsrv. bit thm thng tin v cach khc phuc s c nay, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
942042 Thng bao li khi ban c gng duyt trang web c lu tr trn may chu ang chay IIS 7.0: "Li HTTP 401.3 - Khng c phep"
401.4Cp phep khng thnh cng do b? l?cB loc ISAPI khng cho phep x ly yu cu vi s c v cp phep. bit thm thng tin v cach khc phuc s c nay, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
942079 Thng bao li khi ban truy nhp trang web c lu tr trn IIS 7.0: "Li HTTP 401.4 - Cp phep khng thanh cng do b loc"
401.5Cp phep khng thanh cng do ng dung ISAPI/CGIng dung ISAPI hoc ng dung Giao din Cng ni Chung (CGI) khng cho phep x ly yu cu vi s c v cp phep. bit thm thng tin v cach khc phuc s c nay, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
942078 Thng bao li khi ban truy nhp trang web c lu tr trn may tinh ang chay IIS 7.0: "Li HTTP 401.5 - Cp phep khng thanh cng do ng dung ISAPI/CGI"
403.1Truy nhp thc thi b? c?mMc Quyn thc thi phu hp khng c cp. bit thm thng tin v cach khc phuc s c nay, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
942065 Thng bao li khi ban truy nhp trang web c lu tr trn IIS 7.0: "Li HTTP 403.1 - Bi cm"
403.2Truy nhp oc bi cmMc Quyn oc phu hp khng c cp. Xac minh rng ban a thit lpIIS 7.0, IIS 7.5 va IIS 8.0 cp Quyn oc cho th muc nay. Ngoai ra, nu ban s dung tai liu mc inh, hay xac minh rng tai liu mc inh tn tai. bit thm thng tin v cach khc phuc s c nay, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
942036 Thng bao li khi ban truy nhp trang web c lu tr trn IIS 7.0: "Li HTTP 403.2 - Bi cm"
403.3Truy nhp ghi bi cmMc Quyn ghi phu hp khng c cp. Xac minh rng cac quynIIS 7.0, IIS 7.5 va IIS 8.0 va quyn h thng tp NTFS c thit lp cp Quyn ghi cho th muc nay. bit thm thng tin v cach khc phuc s c nay, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
942035 Thng bao li khi ban truy nhp trang web c lu tr trn IIS 7.0: "Li HTTP 403.3 - Bi cm"
403.4Yu cu SSLYu cu nay c thc hin qua knh khng an toan va ng dung web yu cu kt ni Lp Socket Bao mt (SSL). bit thm thng tin v cach khc phuc s c nay, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
942070 Thng bao li khi ban truy nhp trang web c lu tr trn IIS 7.0: "Li HTTP 403.4 - Bi cm"
403.5Yu c?u SSL 128May chu nay c cu hinh yu cu kt ni SSL 128 bit. Tuy nhin, yu cu nay khng c gi bng ma hoa 128 bit. bit thm thng tin v cach khc phuc s c nay, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
942069 Thng bao li khi ban c gng duyt trang web c lu tr trn IIS 7.0: "Li HTTP 403.5 - Bi cm"
403.6ia chi IP bi t chiMay chu nay c cu hinh t chi truy nhp vao ia chi IP hin tai. bit thm thng tin v cach khc phuc s c nay, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
942068 Thng bao li khi ban truy nhp trang web c lu tr trn IIS 7.0: "Li HTTP 403.6 - ia chi IP Bi t chi"
403.7Yu cu chng chi may khachMay chu nay c cu hinh yu cu chng chi xac thc may khach. Tuy nhin, trinh duyt cua may khach khng c cai t chng chi cua may khach phu hp. ? bi?t thm thng tin, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
942067 Thng bao li khi ban c gng chay ng dung web c lu tr trn may chu ang chay IIS 7.0: "Li HTTP 403.7 - Bi cm"
403.8Truy nhp trang web bi t chiMay chu nay c cu hinh t chi cac yu cu da trn tn H thng Tn Min (DNS) cua may khach. bit thm thng tin v cach khc phuc s c nay, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
942066 Thng bao li khi ban truy nhp trang web c lu tr trn IIS 7.0: "Li HTTP 403.8 - Bi cm"
403.12T? ch?i truy c?p cng c? b?n ?Trang ban mun truy nhp yu cu chng chi cua may khach. Tuy nhin, ID ngi dung c anh xa vao chng chi cua may chu bi t chi truy nhp vao tp. ? bi?t thm thng tin, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
942064 Thng bao li khi ban truy nhp trang web c lu tr trn IIS 7.0: "Li HTTP 403.12 - Chng chi cua May khach Bi t chi"
403.13Ch?ng ch? cua may khach a bi thu h?iTrinh duyt cua may khach c gng s dung chng chi cua may khach a bi huy bi c quan phat hanh chng chi. ? bi?t thm thng tin, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
942063 Thng bao li khi ban truy nhp trang web c lu tr trn IIS 7.0: "Li HTTP 403.13 - Bi cm"
403.14Danh sch th m?c b? t? ch?iMay chu nay khng c cu hinh hin thi danh sach th muc ni dung va tai liu mc inh khng c t. ? bi?t thm thng tin, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
942062 Thng bao li khi ban truy nhp trang web c lu tr trn IIS 7.0: "Li HTTP 403.14 - Bi cm"
403.16Chng chi cua may khach khng ang tin hoc khng hp l.Trinh duyt cua may khach c gng s dung chng chi cua may khach khng c tin tng bi may chu ang chayIIS 7.0, IIS 7.5hoc IIS 8.0 hoc khng hp l.? bi?t thm thng tin, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
942061 Thng bao li khi ban truy nhp trang web c lu tr trn IIS 7.0: "Li HTTP 403.16 - Bi cm"
403.17Chng chi cua may khach a ht han hoc vn cha hp l.Trinh duyt cua may khach c gng s dung chng chi cua may chu a ht han hoc cha hp l. ? bi?t thm thng tin, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
942038 Thng bao li khi ban c gng truy nhp trang web c lu tr trn Dich vu Thng tin Internet 7.0: "Li HTTP 403.17 (Bi cm) - Chng chi cua may khach a ht han"
403.18Khng th thc thi URL c yu cu trong nhom ng dung hin tai.Trang li tuy chinh c cu hinh va trang li tuy chinh nm trong nhom ng dung khac vi nhom ng dung cua URL a yu cu. ? bi?t thm thng tin, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
942037 Thng bao li khi ban truy nhp trang web c lu tr trn IIS 7.0: "Li HTTP 403.18 - Bi cm"
403.19Khng th thc thi cac ng dung CGI cho trinh duyt cua may khach trong nhom ng dung nay.Danh tinh cua nhom ng dung khng co quyn ngi dung Thay th ma thng bao mc quy trinh. ? bi?t thm thng tin, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
942048 Thng bao li khi ban truy nhp trang web c lu tr trn IIS 7.0: "Li HTTP 403.19 - Bi cm"
404.0Khng t?m th?y.Tp ban ang c gng truy nhp a c di chuyn hoc khng tn tai. ? bi?t thm thng tin, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
942041 Thng bao li khi ban c gng m trang web c lu tr trn IIS 7.0: "Li HTTP 404.0 - Khng Tim thy"
404.2Gii han ISAPI hoc CGI.Tai nguyn ISAPI a yu cu hoc tai nguyn CGI a yu cu bi gii han trn may tinh nay. ? bi?t thm thng tin, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
942040 Thng bao li khi ban c gng truy nhp trang web c lu tr trn may tinh ang chay IIS 7.0: "Li HTTP 404.2 Khng Tim thy"
404.3Gi?i h?n lo?i MIME. Anh xa MIME hin tai cho loai phn m rng a yu cu khng hp l hoc cha c cu hinh. ? bi?t thm thng tin, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
942032 Thng bao li khi ngi dung truy nhp trang web c lu tr trn may chu ang chay Dich vu Thng tin Internet IIS 7.0: "Li HTTP 404.3 - Khng Tim thy"
404.4Khng co trinh x ly c cu hinh. Phn m rng tn tp cua URL a yu cu khng co trinh x ly c cu hinh x ly yu cu trn May chu web. ? bi?t thm thng tin, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
942052 Thng bao li khi ban truy nhp trang web c lu tr trn IIS 7.0: "Li HTTP 404.4 - Khng Tim thy"
404.5Bi t chi bi cu hinh loc yu cu. URL a yu cu cha chui ky t bi may chu chn. ? bi?t thm thng tin, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
942053 Thng bao li khi ban truy nhp trang web c lu tr trn IIS 7.0: "Li HTTP 404.5 - Chui URL Bi t chi"
404.6?ng t? b? t? ch?i. Yu cu c thc hin bng cach s dung ng t HTTP khng c cu hinh hoc khng hp l. ? bi?t thm thng tin, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
942046 Thng bao li khi ban truy nhp trang web c lu tr trn IIS 7.0: "Li HTTP 404.6 - VERB_DENIED"
404.7Ph?n m? r?ng t?p b? t? ch?i. Phn m rng tn tp a yu cu khng c phep. ? bi?t thm thng tin, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
942045 Thng bao li khi ban c gng duyt trang web c lu tr trn IIS 7.0: "Li HTTP 404.7 - FILE_EXTENSION_DENIED"
404.8?n tn. URL a yu cu bi t chi vi th muc bi n. ? bi?t thm thng tin, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
942047 Thng bao li khi ban c gng truy nhp trang web c lu tr trn IIS 7.0: "Li HTTP 404.8 - HIDDEN_NAMESPACE"
404.9Thu?c tnh t?p ?n. Tp a yu cu bi n. ? bi?t thm thng tin, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
942049 Thng bao li khi ban c gng truy nhp trang web c lu tr trn IIS 7.0: "Li HTTP 404.9 - Thuc tinh Tp Bi n"
404.10Tiu yu cu qua dai. Yu cu bi t chi vi tiu yu cu qua dai. ? bi?t thm thng tin, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
942077 Thng bao li khi ban truy nhp trang web c lu tr trn may chu ang chay Dich vu Thng tin Internet IIS 7.0: "Li HTTP 404.10 - REQUEST_HEADER_TOO_LONG"
404.11Yu cu cha trinh t thoat kep. Yu cu cha trinh t thoat kep. ? bi?t thm thng tin, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
942076 Thng bao li khi ban truy nhp trang web c lu tr trn IIS 7.0: "Li HTTP 404.11 - URL_DOUBLE_ESCAPED"
404.12Yu cu cha cac ky t bit ln. Yu cu cha cac ky t bit ln va may chu c cu hinh khng cho phep ky t bit ln. ? bi?t thm thng tin, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
942075 Thng bao li khi ban truy nhp trang web c lu tr trn IIS 7.0: "Li HTTP 404.12 - URL_HAS_HIGH_BIT_CHARS"
404.13 dai ni dung qua ln. Yu cu cha tiu Content-Length. Gia tri cua tiu Content-Length ln hn gii han c phep cho may chu. ? bi?t thm thng tin, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
942074 Thng bao li khi ban truy nhp trang web c lu tr trn may chu ang chay Dich vu Thng tin Internet IIS 7.0: "Li HTTP 404.13 - CONTENT_LENGTH_TOO_LARGE"
404.14URL yu cu qua dai. URL a yu cu vt qua gii han c phep cho may chu. ? bi?t thm thng tin, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
942073 Thng bao li khi ban truy nhp trang web c lu tr trn IIS 7.0: "Li HTTP 404.14 - URL_TOO_LONG"
404.15Chui truy vn qua dai. Yu cu cha chui truy vn dai hn gii han c phep cho may chu. ? bi?t thm thng tin, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
942071 Thng bao li khi ban truy nhp trang web c lu tr trn may chu ang chay IIS 7.0: "Li HTTP 404.15 - Khng Tim thy"
404.17Ni dung ng c anh xa vao trinh x ly tp tinh. ? bi?t thm thng tin, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
2019689 Thng bao li khi ban truy nhp trang web c lu tr trn IIS 7.0: "Li HTTP 404.17 - Khng Tim thy"
405.0Phng phap khng c phep. Yu cu c thc hin bng cach s dung phng phap HTTP khng hp l. ? bi?t thm thng tin, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
942051 Thng bao li khi ngi dung truy nhp trang web c lu tr trn may chu ang chay Dich vu Thng tin Internet 7.0: "Li HTTP 405.0 - Phng phap khng c phep"
406.0Lo?i MIME khng h?p l?. Yu cu c thc hin bng tiu Accept cha gia tri MIME khng hp l. ? bi?t thm thng tin, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
942050 Thng bao li khi ban truy nhp trang web c lu tr trn may chu ang chay Dich vu Thng tin Internet IIS 7.0: "Li HTTP 406 - Khng c Chp nhn"
412.0i?u ki?n tin quy?t bi li. Yu cu c thc hin bng tiu If-Match cha gia tri khng hp l. ? bi?t thm thng tin, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
942056 Thng bao li khi ban truy nhp trang web c lu tr trn Dich vu Thng tin Internet (IIS) 7.0: "Li HTTP 412 - iu kin tin quyt bi li"
500Li ni b may chu. Ma trang thai HTTP co th xay ra vi nhiu ly do thuc phia may chu. ? bi?t thm thng tin, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
942031 Thng bao li khi ban truy nhp trang web c lu tr trn IIS 7.0: "Li HTTP 500.0 - Li Ni b May chu"
500.11ng dung ang tt trn may chu web. Yu cu khng c x ly vi nhom ng dung ich ang tt. i quy trinh x ly ring bit hoan tt qua trinh tt va sau o th lai yu cu. Nu s c nay vn tn tai, ng dung web co th gp phai s c ngn ng dung web tt chinh xac.
500.12ng dung ang bn khi ng lai trn may chu web. Yu cu khng c x ly vi nhom ng dung ich ang khi ng lai. Ma trang thai HTTP nay se bin mt khi ban lam mi trang. Nu ma trang thai HTTP nay xut hin lai sau khi ban lam mi trang, s c nay co th do phn mm chng vi-rut ang quet tp Global.asa. Nu s c nay vn tip din, ng dung web co th ang gp phai s c ngn ng dung web khi ng lai binh thng.
500.13May chu web qua bn. Yu cu khng c x ly vi may chu qua bn chp nhn bt ky yu cu n mi nao. Thng thng, ma trang thai HTTP nay nghia la s lng yu cu n ng thi vt qua s lng ma ng dung webIIS 7.0, IIS 7.5 hoc IIS 8.0co th x ly. S c nay co th xay ra vi thit t cu hinh hiu sut c t qua thp, phn cng khng u hoc xay ra tc nghen trong ng dung webIIS 7.0, IIS 7.5 hoc IIS 8.0. Phng phap khc phuc s c chung la tao mt tp kt xut b nh cua cac quy trinh IIS 7.0, IIS 7.5 hoc IIS 8.0 khi li ang xay ra va sau o g li tp kt xut b nh.
500.15Yu cu trc tip i vi Global.asax khng c phep. Yu cu trc tip cho tp Global.asa hoc tp Global.asax c a ra. ? bi?t thm thng tin, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
942030 Thng bao li khi ban truy nhp trang web c lu tr trn IIS 7.0: "Li HTTP 500.15 - Yu cu trc tip i vi global.asax khng c phep"
500.19D liu cu hinh khng hp l. Ma trang thai HTTP nay xay ra vi co s c trong tp Applicationhost.config lin quan hoc tp Web.config lin quan. ? bi?t thm thng tin, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
942055 Thng bao li khi ban truy nhp trang web c lu tr trn IIS 7.0: "Li HTTP 500.19 - Li Ni b May chu"
500.100Li ni b ASP. Li xay ra trong khi x ly trang Trang May chu Hin hoat (ASP). nhn thm thng tin cu th v li nay, hay tt cac thng bao li HTTP thn thin trn trinh duyt web. Ngoai ra, nht ky IIS co th hin thi s li ASP tng ng vi li xay ra. bit thm thng tin v cac thng bao li ASP va y nghia cua cac thng bao li ASP, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
294271Ma li ASP
501.0Khng ?c trin khai. Trinh duyt cua may khach gi ng t HTTP-Trace va may chu khng c cu hinh x ly ng t HTTP-Trace. ? bi?t thm thng tin, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
942058 Thng bao li khi ban truy nhp trang web c lu tr trn IIS 7.0: "Li HTTP 501.0 - Khng c Trin khai"
502.1Th?i gian ch? ?ng d?ng CGI. ng dung CGI khng tra v phan hi HTTP hp l trong gii han thi gian c cu hinh. ? bi?t thm thng tin, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
942059 Thng bao li khi ban truy nhp trang web c lu tr trn IIS 7.0: "Li HTTP 502.1 - Cng vao Bi li"
502.2Cng vao bi li:Thoat Smng dung CGI tra v phan hi HTTP khng hp l i vi may chu ang chay IIS 7.0, IIS 7.5 hoc IIS 8.0.? bi?t thm thng tin, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
942057 Thng bao li khi ban truy nhp trang web c lu tr trn IIS 7.0: "Li HTTP 502.2 - Cng vao Bi li"
503.0D?ch v? khng kha dung. Yu cu c gi ti nhom ng dung hin ang bi dng hoc hin ang bi tt. giai quyt s c nay, am bao rng nhom ng dung ich c khi ng. Nht ky s kin co th cung cp thng tin v ly do nhom ng dung bi dng hoc bi tt.
503.2a vt qua gii han yu cu ng thi. Thuc tinh appConcurrentRequestLimitc t thanh gia tri thp hn s lng yu cu ng thi hin tai.IIS 7.0, IIS 7.5 va IIS 8.0khng cho phep s yu cu ng thi ln hn gia tri cua thuc tinhappConcurrentRequestLimit.

Tham kh?o

bit thm thng tin v inh nghia ma trang thai HTTP, hay truy nhp trang web sau cua World Wide Web Consortium (W3C):
http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html#sec10
Microsoft cung cp thng tin lin lac cua bn th ba giup ban tim kim tr giup ky thut. Thng tin lin h nay co th thay i ma khng thng bao. Microsoft khng bao am chinh xac v thng tin lin h cua bn th ba nay.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 943891 - L?n xem xt sau cng: 02 Thang Mi Hai 2013 - Xem xt l?i: 12.0
p d?ng
 • Microsoft Internet Information Services 7.0
 • Microsoft Internet Information Services 7.5
 • Microsoft Internet Information Services 8.0
T? kha:
kbtshoot kbinfo KB943891

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com