นโยบายของฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2008 R2 Failover Clusters

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 943984 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบาย implementations Microsoft Support นโยบายสำหรับ Windows Server 2008 หรือคลัสเตอร์ Failover 2008 ของเซิร์ฟเวอร์ Windows R2 สำหรับ Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2008 R2 Failover Clustering โซลูชันจะถือโซลูชันการ officially ได้รับการสนับสนุนโดย Microsoft ลูกค้าสนับสนุนบริการ (CSS), โซลูชันต้องตามเงื่อนไขต่อไปนี้:
 • ส่วนประกอบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ทั้งหมดต้องเป็นไปตามคุณสมบัติการรับโลโก้ที่ “รับรองสำหรับ Windows Server 2008 ”
 • โซลูชันที่มีการกำหนดค่าทั้งหมดต้องผ่านการทดสอบ Validate ในสแนปอินการจัดการ Clusters Failover

การเปลี่ยนแปลงสำหรับ Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2008 R2

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเรียกใช้กระบวนการตรวจสอบของคลัสเตอร์บนฮาร์ดแวร์ที่กำหนดไว้ทั้งหมดที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2008 R2 ก่อนที่คุณกำหนดค่าซอฟต์แวร์คลัสเตอร์ กระบวนการตรวจสอบของคลัสเตอร์ที่ระบุฮาร์ดแวร์ที่อาจเกิดขึ้น ซอฟต์แวร์ หรือปัญหาการกำหนดค่าอื่น ๆ ก่อนที่จะนำมาใช้คลัสเตอร์ และเก็บไว้ในการผลิต กระบวนการตรวจสอบของคลัสเตอร์ที่ต้องใช้กับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่มีรับรองภายใต้ Windows Server โลโก้โปรแกรมสำหรับ Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2008 R2

ใน Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2008 R2 โซลูชันที่มีการนำเสนอต้องผ่านการทดสอบ Validate เต็ม ตรวจสอบรันการทดสอบชุด focused ในคอลเลกชันของเซิร์ฟเวอร์ที่มีวัตถุประสงค์ที่จะใช้เป็นคลัสเตอร์ ทดสอบเหล่านี้ดำเนินการฟังก์ชันต่าง ๆ ต่อไปนี้:
 • สินค้าคงคลังฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
 • การวิเคราะห์เครือข่าย
 • ทดสอบการเก็บข้อมูล
 • การกำหนดค่าระบบ
สำหรับการรายละเอียดเพิ่มเติมสนทนาของแต่ละการทดสอบ โปรดดูใน Windows Server 2008 หรือตรวจ Windows Server 2008 R2 Failover คลัสเตอร์สอบวิธีใช้แบบออนไลน์

หมายเหตุ:รายงานทั้งหมดที่สร้างขึ้น โดยการดำเนินการตัวช่วยสร้างเหมือนภายในสแนปอินการจัดการ Clusters Failover จะถูกเก็บไว้ในไดเรกทอรี %systemroot%\cluster\Reports

ในสถานการณ์สมมติทั่วไป คุณต้องรันการทดสอบ Validate ในวิธีแก้ไขปัญหาการกำหนดค่าไว้อย่างสมบูรณ์ก่อนที่คุณติดตั้งคุณลักษณะของคลัสเตอร์ Failover เพื่อตรวจสอบวิธีแก้ไขปัญหาที่นำเสนอ ทดสอบทั้งหมดต้องผ่าน ด้วยอย่างใดอย่างหนึ่งตัวบ่งชี้ที่ต่อไปนี้:
 • สีเขียวเครื่อง (การส่งผ่าน)
 • สีเหลืองการ yield เครื่องหมาย (เตือน)

  หมายเหตุ:เครื่องหมายสีเหลือง yield บ่งชี้ว่า กว้างยาวนี้เฉพาะของโซลูชันที่มีการนำเสนอไม่อยู่ในการจัดตำแหน่งกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft อย่างไรก็ตาม กว้างยาวนี้จะยังคงทำงาน และจะถูกพิจารณาว่ามีการกำหนดค่าที่ได้รับการสนับสนุน
ทำเครื่องหมายถ้าการทดสอบแต่ละอยู่ไว้ ด้วย "X" สีแดง (ไม่), ให้เป็นส่วนหนึ่งของโซลูชันจะทำงานสำหรับ Windows Server 2008 หรือคลัสเตอร์ Failover 2008 ของเซิร์ฟเวอร์ Windows R2 ไม่ ในกรณี ทดสอบอื่น ๆ ทั้งหมดจะไม่ทำงาน และต้องสามารถแก้ไขปัญหาก่อนที่คุณติดตั้งคลัสเตอร์

นอกจากนี้ยังสามารถรันการทดสอบ Validate ควรทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือการปรับปรุงคอมโพเนนต์หลักของคลัสเตอร์ ต่อไปนี้คือ ตัวอย่าง (ซึ่งไม่ได้สมบูรณ์รายการ) ของการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคอนฟิกที่ต้องการให้คุณเรียกใช้การทดสอบ Validate อีกครั้งก่อนที่การกำหนดค่าคลัสเตอร์สามารถได้รับการสนับสนุน:
 • การเพิ่มโหนดการคลัสเตอร์
 • การปรับรุ่นหรือการเปลี่ยนฮาร์ดแวร์เก็บข้อมูล
 • การปรับรุ่นเฟิร์มแวร์หรือไดรเวอร์สำหรับอะแด็ปเตอร์บัสโฮสต์ (HBAs)
 • การปรับปรุงซอฟต์แวร์ multipathing หรือ DSM
 • การเปลี่ยนหรือการปรับปรุงการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายใด ๆ
ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft อาจจะขอให้ คุณเรียกใช้การทดสอบ Validate กับคลัสเตอร์ผลิตเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการแก้ไขปัญหาทั่วไป ในสถานการณ์สมมตินี้ Validate จะดำเนินการกับฮาร์ดแวร์ และทำการทดสอบเครือข่าย สินค้าคงคลังซอฟต์แวร์ และตรวจสอบการกำหนดค่าระบบ อาจมีสถานการณ์บางอย่างที่มีการเรียกใช้เฉพาะชุดย่อยของการทดสอบทั้งหมด ตัวอย่างเช่น การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครือข่าย ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft อาจขอให้ คุณเรียกใช้เท่านั้นฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์สต็อก และการทดสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายจากการผลิตคลัสเตอร์

สถานการณ์สมมติอื่นซึ่ง Microsoft Support อาจขอให้ คุณเรียกใช้การทดสอบ Validate บน clusters ผลิตอยู่เมื่อไม่มีความล้มเหลวเก็บคลัสเตอร์ที่เปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าที่เก็บอยู่ภายใต้บางส่วน หรือไม่ได้เกิดความล้มเหลว โปรดทราบว่า ทรัพยากรดิสก์และทรัพยากรในดิสก์เหล่านี้ขึ้นจะถูกถ่ายออฟไลน์ในระหว่างการทดสอบ อย่างไรก็ตาม การทดสอบการเก็บข้อมูลนี้จะช่วยแยกสาเหตุของความล้มเหลว ดังนั้น ทดสอบนี้จัดเก็บควรจะรันเมื่อสภาพแวดล้อมการผลิตสามารถรองรับ downtime นั้น

จากกันทางภูมิศาสตร์ dispersed clusters

วิธีแก้ไขปัญหาของคลัสเตอร์ Failover ที่ไม่มีดิสก์ที่ใช้ร่วมกันโดยทั่วไป และใช้การจำลองแบบของข้อมูลระหว่างโหนแทน อาจไม่ผ่านการทดสอบการเก็บข้อมูลการตรวจสอบคลัสเตอร์ นี่คือการกำหนดค่าทั่วไปในการแก้ไขปัญหาของคลัสเตอร์ที่ stretched โหนผ่านพื้นที่ทางภูมิศาสตร์นั้น cluster วิธีแก้ไขปัญหาที่ไม่ต้องการเก็บข้อมูลภายนอกที่ใช้ร่วมกัน failover จากโหนหนึ่งไปยังอีกไม่จำเป็นต้องผ่านการทดสอบการเก็บข้อมูลเพื่อที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้รับการสนับสนุนอย่างสมบูรณ์ โปรดติดต่อผู้จำหน่ายการจำลองแบบของข้อมูลสำหรับปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงข้อมูลใน failover

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับ Microsoft officially สนับสนุนการแก้ไขปัญหาของคลัสเตอร์ในเวอร์ชันก่อนหน้าของ Windows Server รุ่น โซลูชันการสิ้นสุดเพื่อสิ้นต้องถูกแสดงรายการในแค็ตตาล็อกเซิร์ฟเวอร์ Windows ภายใต้การแก้ไขปัญหาของคลัสเตอร์ This is true for the following operating systems:
 • Windows Server 2003 Datacenter Server
 • windows Server 2003 องค์กร Edition
 • Windows Server 2003 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
For more information about the Windows Server Catalog, visit the following Web site:
http://www.windowsservercatalog.com/
For more information about failover clustering, visit the following Microsoft Web site:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=119949
For Windows 2000 Server and Windows Server 2003 Clusters, CSS fully supports only clusters that are complete solutions that are listed in the Cluster category on the Windows Server Catalog.

For more information about the Microsoft support policy for earlier operating systems, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
309395The Microsoft support policy for server clusters, the Hardware Compatibility List, and the Windows Server Catalog

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 943984 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
Keywords: 
kbclustering kbexpertiseadvanced kbinfo kbmt KB943984 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:943984

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com