Straipsnio ID: 943996 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus
?altinis: ?Microsoft? palaikymas

Rezultatas

Kompiuteriuose su ?Windows Vista? pasteb?site, kad neveikia ?Windows? u?kardos tarnyba. Bandant rankiniu b?du paleisti tarnyb? ?vyksta toliau nurodyta klaida. ?i problema gali kilti DHCP kliento arba diagnostikos strategijos tarnyboje.

Toliau pateikiamos ?Windows? u?kardos tarnybos klaidos:
?Windows? nepavyko paleisti ?Windows? u?kardos vietiniame kompiuteryje. Daugiau informacijos rasite per?i?r?j? sistemos ?vyki? ?urnal?. Jei tai ne ?Microsoft? tarnyba, kreipkit?s ? tarnybos teik?j? ir per?i?r?kite 5 tarnybos klaidos kod?.


Sistemos ?vyki? ?urnale pamatysite tok? ?vyk?:
?altinis: tarnyb? valdymo tvarkytuvui skirto ?vyki? ?urnalo teik?jas.
?vykio ID: 7024
?Windows? u?kardos tarnyba nutraukta d?l 5 tarnybos klaidos (0x5)

Prie?astis

?i klaida rei?kia ?Prieiga u?drausta?. Taip gali nutikti, jei abonementui ?MpsSvc? nesuteiktos reikiamos teis?s, kad jis gal?t? pasiekti susijusius registro raktus.

Naudojant ?NT Service\MpsSvc? abonement? teisi? reikia ?iems raktams:
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Epoch
  reikalingos teis?s: pateikti u?klaus? d?l reik?m?s; nustatyti reik?m?
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy 
  reikalingos teis?s: visas valdymas; skaitymas
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Defaults\FirewallPolicy
  reikalingos teis?s: visas valdymas; skaitymas

Naudojant DHCP kliento tarnyb? ?i problema gali kilti, jei ?NT Service\DHCP? abonementui n?ra suteiktos reikiamos teis?s ?iems raktams:
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dhcp
  reikalingos teis?s: pateikti u?klaus? d?l reik?m?s, sukurti reik?m?, sunumeruoti dalinius raktus, prane?ti, skaitymo valdymas
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dhcp\Configurations
  reikalingos teis?s: visas valdymas, skaitymas

Naudojant diagnostikos strategijos tarnyb? problema gali kilti, kai patikimai abonemento diegimo programai nesuteiktos teis?s ? toliau nurodyt? rakt?:


HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DPS\Parameters
reikalingos teis?s: visas valdymas, skaitymas

Sprendimas

Automati?kai aptikite ir i?spr?skite bendr?sias ?Windows? u?kardos problemas, pavyzd?iui:
 • ?Windows? n?ra numatytoji u?karda
 • ?Windows? u?karda nepaleid?iama
 • ?Windows Vista? negali paleisti ?Windows? u?kardos
 • 5 tarnybos klaida (0x5), neveikia nuotolin? pagalba
 • Negalite pasiekti bendrinam? fail? ir spausdintuv?
Nor?dami atsisi?sti ir paleisti ?i? automatin? trik?i? diagnostikos priemon?, spustel?kite sait? Spr?sti ?i? problem?:
Spr?sti ?i? problem?
?Microsoft? automatin?s trik?i? diagnostikos tarnybos: Automatinis ?Windows? u?kardos tarnybos problem? aptikimas ir sprendimas


Jei ?i? problem? norite spr?sti savaranki?kai ir nenorite naudotis anks?iau pateikta automatine trik?i? diagnostikos priemone, suteikite abonementui teises ? ?iuos registro raktus. Pavyzd?iui, toliau pateikiami veiksmai, kuriuos reikia atlikti su ?Windows? u?kardos tarnyba:
 1. Registro rengykl?je nar?ykite iki rakto, kurio teises norite prid?ti.
 2. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite rakt?, tada ? Teis?s.
 3. ?sitikinkite, kad dalis Vietos yra nustatyta kaip vietinis kompiuteris.
 4. Lauke ??veskite norim? pasirinkti objekt? pavadinimus? ?veskite ?NT SERVICE\mpssvc?. Tada spustel?kite ?Patikrinti pavadinim??.
 5. Spustel?kite Gerai.
 6. Tada pasirinkite abonement?, kuris pateikiamas s?ra?e, ir suteikite jam reikiamas teises.
 7. Baig? spustel?kite Gerai.

Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 943996 - Paskutin? per?i?ra: 2010 m. spalio 19 d. - Per?i?ra: 2.0
TAIKOMA:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
Rakta?od?iai: 
kbnomt kbrapidpub kbfixme kbmatsfixme KB943996

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com