Làm th? nào đ? tùy ch?nh các trang ?ng d?ng trong m?c tin thư thoại b? trí trong SharePoint

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 944105 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? phương pháp hai tùy ch?nh s? xu?t hi?n và hành vi c?a tuyển tập site c?a b?n trong SharePoint.

Thông tin thêm

S?a đ?i các t?p tin đư?c cài đ?t chuyên bi?t b?i SharePoint không đư?c h? tr?. Tuy nhiên, có m?t s? t?nh hu?ng mà trong đó b?n có th? s?a đ?i nh?ng t?p tin này đ? đ?t đư?c nh?t quán, xây d?ng thương hi?u ho?c tu? ch?nh khác. Khi b?n s?a đ?i nh?ng t?p tin này, b?n ph?i xem xét r?ng h? có th? đư?c thay th? b?ng thông tin C?p Nh?t trong tương lai và gói b?n ghi d?ch v?. Ngoài ra, có th? có bi?n ch?ng khi b?n nâng c?p lên phiên b?n m?i nh?t c?a s?n ph?m. Gi? đ?ng g?i lưu c?a t?t c? các t?p tin tùy ch?nh trong trư?ng h?p h? đư?c ghi đè b?i m?t b?n C?p Nh?t. H? tr? s?n ph?m s? cung c?p h? tr? thương m?i h?p l? đ? giúp đ? v?i nh?ng c?i ti?n, nhưng s? không th? đ? cung c?p s?n ph?m thay đ?i ho?c hotfixes r?ng k?t qu? t? vi?c s?a đ?i các t?p tin đư?c cài đ?t chuyên bi?t b?i SharePoint.

Tùy ch?nh di?n m?o và hành vi c?a các tuyển tập site c?a b?n, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.

Phương pháp 1: Tu? ch?nh các t?p tin trong m?c tin thư thoại Layouts (khuy?n cáo)

 1. T?o m?t m?c tin thư thoại Layouts_Backup ch?a đ?ng g?i lưu các t?p tin cài đ?t chuyên bi?t ban đ?u và m?c tin thư thoại. Ví d?, t?o ra m?t m?c tin thư thoại Layouts_Backup trong v? trí sau:
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web máy ch? Extensions\12\Template\Layouts\Layouts_Backup
 2. Sao chép ban đ?u cài đ?t chuyên bi?t các t?p tin và m?c tin thư thoại t? m?c tin thư thoại Layouts Layouts_Backup m?c tin thư thoại mà b?n đ? t?o ? bư?c 1. Ví d?, sao ban đ?u cài đ?t chuyên bi?t các t?p tin và m?c tin thư thoại t? m?c tin thư thoại sau đây vào m?c tin thư thoại Layouts_Backup:
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web máy ch? Extensions\12\Template\Layouts
 3. Trong m?c tin thư thoại Layouts, customize t?p .aspx và t?p Application.Master khi c?n thi?t.

Phương pháp 2: T?o m?t m?c tin thư thoại tùy ch?nh b? trí

Lưu ? Phương pháp này s? thay đ?i m?c tin thư thoại b? trí cho b?t k? tuyển tập site trong các ứng dụng web đó đư?c c?i bi?n. Đ? áp d?ng thay đ?i b? trí tùy ch?nh m?t tuyển tập site cá nhân, các tuyển tập site nên n?m trong ứng dụng web riêng c?a m?nh.
 1. T?o m?t b? c?c tu? ch?nhSiteCollection m?c tin thư thoại có ch?a m?t đ?ng g?i c?a các ban đ?u cài đ?t chuyên bi?t t?p và c?p. Ví d?, t?o ra m?t b? tríSiteCollection c?p t?i v? trí sau:
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web máy ch? Extensions\12\Template\Layouts\LayoutsSiteCollection
  Lưu ? Các SiteCollection gi? ch? là tên c?a m?t tuyển tập site.
 2. Sao chép các ban đ?u cài đ?t chuyên bi?t t?p và c?p t? m?c tin thư thoại b? trí đ? b? tríSiteCollection m?c tin thư thoại mà b?n đ? t?o ? bư?c 1. Ví d?, sao ban đ?u cài đ?t chuyên bi?t các t?p tin và m?c tin thư thoại t? m?c tin thư thoại sau đây đ? b? tríSiteCollection thư m?c:
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web máy ch? Extensions\12\Template\Layouts
 3. B?t đ?u b? qu?n l? thông tin Internet Services (IIS). Đ? làm đi?u này, b?m B?t đ?u, đi?m đ?n T?t c? chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, và sau đó nh?p vào Qu?n l? b?n ghi d?ch v? (IIS) thông tin Internet.
 4. Trong qu?n l? IIS, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. M? r?ng các web site đư?c lưu tr? các tuyển tập site.
  2. B?m chu?t ph?i _layouts, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
  3. B?m vào các m?c tin thư thoại ?o tab.
  4. Nh?p vào Tr?nh duy?t, thay đ?i đư?ng d?n t? m?c tin thư thoại b? trí đ? b? tríSiteCollection m?c tin thư thoại, và sau đó nh?p vào Ok hai l?n.
 5. Trong b? tríSiteCollection m?c tin thư thoại, tu? ch?nh các t?p tin .aspx và các t?p tin Application.Master khi c?n thi?t.
 6. L?p l?i các bư?c này cho m?i tuyển tập site mà b?n có th? tùy ch?nh.

L?i th? c?a phương pháp 2

 • Phương pháp này cho phép các tu? bi?n c?a các web site ?ng d?ng cho các tuyển tập site cá nhân.

H?n ch? c?a phương pháp 2

 • N?u m?t gói b?n ghi d?ch v? m?t C?p Nh?t công c?ng ho?c m?t gói ph?n m?m hotfix đư?c cài đ?t chuyên bi?t có ch?a các b?n c?p nh?t cho các t?p trong c?p b? trí, b?n C?p Nh?t không đư?c áp d?ng cho m?c tin thư thoại b? c?c tu? ch?nh c?a b?n.
 • Phương pháp này có th? gây ra quá nhi?u manageability và các v?n đ? b?o tr?.
 • B?t k? ch?c năng khó m? hoá trong SharePoint mà tài li?u tham kh?o b? trí c?p thay v? các m?c tin thư thoại ?o _layouts có th? không ho?t đ?ng như mong đ?i.
Lưu ?:

Cho SharePoint 2010, ti?p t?c theo tài li?u tu? ch?nh trang hi?n có.

Thu?c tính

ID c?a bài: 944105 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Chín 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
 • Microsoft Office SharePoint Server 2007
T? khóa: 
kbpubtypekc kbexpertiseinter kbhowto kbmt KB944105 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 944105

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com