วิธีการลงทะเบียน IFilters ชุดของตัวกรองที่ มี Exchange Server 2007

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 944516 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สิ่งสำคัญบทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขรีจิสทรี ควรตรวจสอบว่าได้สำรองรีจิสทรีก่อนที่จะปรับเปลี่ยน โปรดทำความเข้าใจกับวิธีการคืนค่ารีจิสทรีในกรณีที่เกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสำรองข้อมูล คืนค่า และปรับเปลี่ยนรีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการลงทะเบียน Microsoft ตัวกรอง Pack IFilters กับ Microsoft Exchange Server 2007 โดยการลงทะเบียน IFilters เปิดชนิดแฟ้มที่เพิ่มเติมที่จะจัดดัชนี โดยเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Exchange Server 2007 การลงทะเบียน IFilters คุณต้องแก้ไขรีจิสทรี

บทความนี้อธิบายวิธีการแก้ไขรีจิสทรีด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังอธิบายถึงวิธีการใช้สคริปต์ Exchange_reg.vbs เพื่อปรับเปลี่ยนรีจิสทรีโดยอัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำเตือนปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง โดยใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรี หรือ โดยใช้วิธีอื่น คุณอาจต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ Microsoft ไม่รับประกันว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเองในการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี

วิธีการลงทะเบียน IFilters ชุดของตัวกรอง โดยการปรับเปลี่ยนรีจิสทรีด้วยตนเอง

โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. ติดตั้งชุดตัวกรองของ Microsoft

  หมายเหตุ:สถาปัตยกรรมของชุดของตัวกรองควรตรงกับสถาปัตยกรรมของระบบปฏิบัติการ (x 64 หรือ x 86) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งชุดตัวกรองของ Microsoft แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=60C92A37-719C-4077-B5C6-CAC34F4227CC&displaylang=en
 2. ค้นหาคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Exchange\MSSearch\CLSID\
  สำหรับคีย์ย่อยนี้ เพิ่มคีย์ย่อยและค่าต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  คีย์ย่อย:ค่า
  { c 5a98b233 3 59 - 4b31 - 944 c 0e560d85e6c3 }ไดรฟ์: \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Filters\offfiltx.dll
  {ddfe337f-4987-4ec8-bde3-133fa63d5d85 }ไดรฟ์: \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Filters\offfiltx.dll
  {f90dfe0c-cbdf-41ff-8598-edd8f222a2c8 }ไดรฟ์: \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Filters\offfiltx.dll
  {20e823c2-62f3-4638-96bd-90f4f6784ebc }ไดรฟ์: \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Filters\offfiltx.dll
  {312ab530-ecc9-496e-ae0e-c9e6c5392499 }ไดรฟ์: \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Filters\offfiltx.dll
  {b8d12492-ce0f-40ad-83ea-099a03d493f1 }ไดรฟ์: \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Filters\ONIFilter.dll
  {faea5b46-761b-400e-b53e-e805a97a543e }ไดรฟ์: \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Filters\VISFilt.DLL
 3. ค้นหาคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Exchange\MSSearch\Filters
  สำหรับคีย์ย่อยนี้ เพิ่มคีย์ย่อยและค่าต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  คีย์ย่อย:ค่า
  .docm{ c 5a98b233 3 59 - 4b31 - 944 c 0e560d85e6c3 }
  .docx{ c 5a98b233 3 59 - 4b31 - 944 c 0e560d85e6c3 }
  .pptm{ddfe337f-4987-4ec8-bde3-133fa63d5d85 }
  .pptx{ddfe337f-4987-4ec8-bde3-133fa63d5d85 }
  .xlsm{f90dfe0c-cbdf-41ff-8598-edd8f222a2c8 }
  .xlsx{f90dfe0c-cbdf-41ff-8598-edd8f222a2c8 }
  .xlsb{312ab530-ecc9-496e-ae0e-c9e6c5392499 }
  .zip{20e823c2-62f3-4638-96bd-90f4f6784ebc }
  .one{b8d12492-ce0f-40ad-83ea-099a03d493f1 }
  .vsd{faea5b46-761b-400e-b53e-e805a97a543e }
  .vss{faea5b46-761b-400e-b53e-e805a97a543e }
  .vst{faea5b46-761b-400e-b53e-e805a97a543e }
  .vdx{faea5b46-761b-400e-b53e-e805a97a543e }
  .vsx{faea5b46-761b-400e-b53e-e805a97a543e }
  .vtx{faea5b46-761b-400e-b53e-e805a97a543e }
 4. หยุด และจากนั้น เริ่มบริการการค้นหาการแลกเปลี่ยน โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
  2. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:สุทธิ msftesql หยุดอัตราแลกเปลี่ยนแล้ว กด ENTER
  3. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:net msexchangesearch การเริ่มการทำงานแล้ว กด ENTER
  4. ประเภท:exitแล้ว กด ENTER เพื่อออกจากพร้อมรับคำสั่ง

วิธีการลงทะเบียน IFilters ชุดของตัวกรอง โดยการปรับเปลี่ยนรีจิสทรีโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถใช้สคริปต์ Exchange_reg.vbs เพื่อปรับเปลี่ยนรีจิสทรีโดยอัตโนมัติ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. ติดตั้งชุดตัวกรองของ Microsoft

  หมายเหตุ:สถาปัตยกรรมของชุดของตัวกรองควรตรงกับสถาปัตยกรรมของระบบปฏิบัติการ (x 64 หรือ x 86) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งชุดตัวกรองของ Microsoft แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=60C92A37-719C-4077-B5C6-CAC34F4227CC&displaylang=en
 2. คัดลอกข้อความต่อไปนี้ และวางลงในแผ่นจดบันทึกเป็นแฟ้ม
  ' Copyright (c) 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.
  '
  ' THIS CODE IS MADE AVAILABLE AS IS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. THE ENTIRE RISK
  ' OF THE USE OR THE RESULTS FROM THE USE OF THIS CODE REMAINS WITH THE USER.
  
  ' This is a filter registration script to configure Exchange Server 2007 to index 2007 Office attachments.
  ' The script generates a .reg file that adds the required registry keys.
  
  Const ForWriting = 2
  
  Set FSO  = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set Shell = CreateObject ("WSCript.shell")
  Set Env  = Shell.Environment("Process")
  
  
  wscript.echo "Creating ExchangeFilterRegistration.reg in the current directory"
  Set file = FSO.OpenTextFile("ExchangeFilterRegistration.reg", ForWriting, True)
  
  commonFiles = Env("CommonProgramFiles")
  commonFiles = Replace(commonFiles,"\","\")
  
  officeFilterLocation = commonFiles & "\Microsoft Shared\Filters\offfiltx.dll"
  onenoteFilterLocation = commonFiles & "\Microsoft Shared\Filters\ONIFilter.dll"
  visioFilterLocation  = commonFiles & "\Microsoft Shared\Filters\VISFilt.DLL"
  
  docxGuid  ="{5A98B233-3C59-4B31-944C-0E560D85E6C3}"
  pptxGuid  ="{DDFE337F-4987-4EC8-BDE3-133FA63D5D85}"
  xlsxGuid  ="{F90DFE0C-CBDF-41FF-8598-EDD8F222A2C8}"
  zipGuid   ="{20E823C2-62F3-4638-96BD-90F4F6784EBC}"
  xlsbGuid  ="{312AB530-ECC9-496E-AE0E-C9E6C5392499}"
  onenoteGuid ="{B8D12492-CE0F-40AD-83EA-099A03D493F1}"
  vsdGuid   ="{FAEA5B46-761B-400E-B53E-E805A97A543E}"
  
  exchangeClsidKey  = "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Exchange\MSSearch\CLSID"
  exchangeFilterKey = "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Exchange\MSSearch\Filters"
  
  
  file.WriteLine "Windows Registry Editor Version 5.00"  
  file.WriteLine  
  file.WriteLine "[" & exchangeClsidKey & "]" 
  file.WriteLine 
  OutputCLSIDKey exchangeClsidKey, docxGuid, officeFilterLocation 
  OutputCLSIDKey exchangeClsidKey, pptxGuid, officeFilterLocation 
  OutputCLSIDKey exchangeClsidKey, xlsxGuid, officeFilterLocation 
  OutputCLSIDKey exchangeClsidKey, zipGuid, officeFilterLocation 
  OutputCLSIDKey exchangeClsidKey, xlsbGuid, officeFilterLocation 
  OutputCLSIDKey exchangeClsidKey, onenoteGuid, onenoteFilterLocation 
  OutputCLSIDKey exchangeClsidKey, vsdGuid, visioFilterLocation 
  
  
  file.WriteLine "[" & exchangeFilterKey & "]"
  file.WriteLine 
  OutputFilterKey exchangeFilterKey, "docm", docxGuid
  OutputFilterKey exchangeFilterKey, "docx", docxGuid
  OutputFilterKey exchangeFilterKey, "pptm", pptxGuid
  OutputFilterKey exchangeFilterKey, "pptx", pptxGuid
  OutputFilterKey exchangeFilterKey, "xlsm", xlsxGuid
  OutputFilterKey exchangeFilterKey, "xlsx", xlsxGuid
  OutputFilterKey exchangeFilterKey, "xlsb", xlsbGuid
  OutputFilterKey exchangeFilterKey, "zip", zipGuid
  OutputFilterKey exchangeFilterKey, "one", onenoteGuid
  
  OutputFilterKey exchangeFilterKey, "vsd", vsdGuid
  OutputFilterKey exchangeFilterKey, "vss", vsdGuid
  OutputFilterKey exchangeFilterKey, "vst", vsdGuid
  OutputFilterKey exchangeFilterKey, "vdx", vsdGuid
  OutputFilterKey exchangeFilterKey, "vsx", vsdGuid
  OutputFilterKey exchangeFilterKey, "vtx", vsdGuid
  
  
  wscript.echo "Created ExchangeFilterRegistration.reg for this server."
  wscript.echo "Run ExchangeFilterRegistration.reg to enable Exchange Search indexing of 2007 Office attachments."
  wscript.echo "then run ""net stop msftesql-exchange"" followed by ""net start msexchangesearch """
  
  Public Function OutputCLSIDKey(base,guid,location)
  	file.WriteLine "[" & base & "\" & guid & "]"
  	file.WriteLine "@=""" & location & """" 
  	file.WriteLine  
  End Function
  
  Public Function OutputFilterKey(base,extension,guid)
  	file.WriteLine "[" & base & "\." & extension & "]"
  	file.WriteLine "@=""" & guid & """" 
  	file.WriteLine  
  End Function
  
  
 3. บันทึกแฟ้มที่ชื่อ Exchange_reg.vbs และคลิ กสองครั้งแฟ้ม ขั้นตอนนี้สร้าง ExchangeFilterRegistration.reg เป็นแฟ้ม
 4. คลิกสองครั้งที่แฟ้ม ExchangeFilterRegistration.reg แล้ว ทำตามพร้อมท์เพื่อกำหนดค่ารีจิสทรีที่ถูกต้อง
นามสกุลของชื่อแฟ้มต่อไปนี้ได้รับการสนับสนุน โดยตัวกรองชุด:
 • .docm
 • .docx
 • .one
 • .pptm
 • .pptx
 • .vdx
 • .vsd
 • .vss
 • .vst
 • .vsx
 • .vtx
 • .xlsb
 • .xlsm
 • .xlsx
 • .zip

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 944516 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 กันยายน 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
Keywords: 
kbhowto kbexpertiseinter kbmt KB944516 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:944516

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com