รอบระยะเวลาการปรับเวลาตามฤดูกาลสิ้นสุดก่อนหน้าหลังจากใช้การปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสมของ Windows

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 944524 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหลังจากที่คุณได้ติดตั้งการปรับรุ่นล่าสุด Windows สะสมโซนเวลาปรุงบนไคลเอนต์ที่ใช้ Microsoft Windows หรือเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Windows Server ลักษณะการทำงานรวมถึงการเปลี่ยนแปลงเวลาที่เกี่ยวข้องกับจุดสิ้นสุดของการปรับเวลาตามฤดูกาลเกิดขึ้นในวันไม่ถูกต้อง Microsoft ตรวจพบว่า ปัญหานี้จะไม่มีผลต่อระบบปรับปรุงทั้งหมดในองค์กร ลูกค้าองค์กรควรใช้วิธีการสามด้านที่อธิบายไว้ในบทความนี้ถ้าควรเกิดปัญหานี้ขึ้น

อาการ

หลังจากที่คุณติดตั้งปรับล่าสุด Windows โซนเวลาปรุงบนไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Windows หรือเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Windows Server รอบระยะเวลาการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) อาจจบเร็วกว่าที่คาดไว้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะไม่มีผลต่อคอมพิวเตอร์ปรับปรุงทั้งหมดในเครือข่ายขององค์กร

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงโซนเวลาล่าสุด คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
914387 วิธีการกำหนดค่าการปรับเวลาตามฤดูกาลสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows ของ Microsoft

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้รายการใดรายการหนึ่งในวิธีต่อไปนี้:

วิธีที่ 1: เปลี่ยนโซนเวลาสำหรับคอมพิวเตอร์ที่เป็นการชั่วคราว

ถ้าคุณมีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนนาฬิการะบบของคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่มการทำงานคลิก เรียกใช้ชนิด TimeDate.cpl จากนั้น คลิก ตกลง.
 2. คลิก โซนเวลา แท็บ
 3. หมายเหตุโซนเวลาปัจจุบัน จากนั้น เลือกโซนเวลาอื่นจากรายการของโซนเวลา
 4. คลิก นำไปใช้.
 5. เลือกโซนเวลาเริ่มต้นจากรายการของโซนเวลา จากนั้น คลิก ตกลง.

วิธีที่ 2: ใช้คำสั่งบรรทัดคำสั่งเพื่อรีเฟรชข้อมูลโซนเวลาในคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในโซนเวลาเดียว

ถ้าผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงนาฬิการะบบ สามารถใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อดันการปรับปรุงโซนเวลาไปยังไคลเอนต์หลาย:

หมายเหตุ วิธีการนี้ต้องจะรันคำสั่งที่อธิบายไว้ด้านล่างภายใต้บริบทการรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้ในกลุ่มผู้ดูแลท้องถิ่น นอกจากนี้ วิธีการนี้สันนิษฐานว่า คุณทราบชื่อของโซนเวลาที่อยู่ของคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ ถ้าคุณมีไคลเอนต์ในโซนเวลาหลาย ใช้วิธีที่ 3
 • เพิ่มคำสั่งต่อไปนี้เพื่อเข้าสู่ระบบสคริปต์หรือชุดแฟ้ม:
  control.exe timedate.cpl,,/Z Time_Zone_Name
  ตัวอย่างเช่น ถ้าคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ใช้ต.อ.มาตรฐาน คุณจะต้องใช้ต่อไปนี้:
  control.exe timedate.cpl,,/Z Eastern Standard Time

วิธีที่ 3: ใช้ VBScript ในการฟื้นฟูข้อมูลโซนเวลาบนคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในโซนเวลาหลาย

ถ้าผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงนาฬิการะบบ สามารถใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อดันการปรับปรุงโซนเวลาไปยังไคลเอนต์หลาย:

 1. คลิก เริ่มการทำงานคลิก เรียกใช้ชนิด แผ่นจดบันทึกแล้ว คลิก ตกลง.
 2. คัดลอกรหัสต่อไปนี้ แล้ว วางลงในเอกสารแผ่นจดบันทึก:
  Set objSh = CreateObject("WScript.Shell")
  
  'Get the StandardName key of the current time zone
  szStandardName = objSh.RegRead("HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation\StandardName")
  
  'Enumerate the subkeys in the time zone database
  const HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002
  Set objReg=GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\.\root\default:StdRegProv")
  szTzsKeyPath = "SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones"
  objReg.EnumKey HKEY_LOCAL_MACHINE, szTzsKeyPath, arrTzSubKeys
  
  'Step through the time zones to find the matching Standard Name
  szTzKey = "<Unknown>"
  For Each subkey In arrTzSubKeys
    If (objSh.RegRead("HKLM\" & szTzsKeyPath & "\" & subkey & "\Std") = szStandardName) Then
      'Found matching StandardName, now store this time zone key name
      szTzKey = subkey
    End If
  Next 
  
  If szTzKey = "<Unknown>" Then
      'Write entry to the Application event log stating that the update has failed to execute
      objSh.LogEvent 1, "DST 2007 Registry Update and Refresh failed to execute on this computer. Time zones failed to enumerate properly or matching time zone not found."
      Wscript.Quit 0
  End If
  
  Dim process, processid, result, strUpdateCommand
  Set process = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\.\root\cimv2:Win32_process")
  
  'Add time change privilege to the process object
  process.Security_.Privileges.AddAsString "SeSystemTimePrivilege",True
  strUpdateCommand = "control.exe timedate.cpl,,/Z" & szTzKey
  
  'Launch control.exe to refresh time zone information using the TZ key name obtained above 
  result = process.create(strUpdateCommand,Null,Null,processid)
  If result <> 0 Then
     objSh.LogEvent 1, "DST 2007 Registry Update and Refresh failed to execute on this computer. Unable to refresh the Timezone database."
    Wscript.Quit 0
  End If
  
  'Get current display name of refreshed time zone
  szCurrDispName = objSh.RegRead("HKLM\" & szTzsKeyPath & "\" & szTzKey & "\Display")
  
  'Write entry to the Application event log stating that the update has executed
  objSh.LogEvent 4, "DST 2007 Registry Update and Refresh has been executed on this computer." & chr(13) & chr(10) & chr(13) & chr(10) & "Current time zone is: " & szCurrDispName & "."
  
 3. บนเครื่อง แฟ้ม เมนู คลิก บันทึกเป็น.
 4. เลือกปลายทาง จากนั้น พิมพ์ refreshTZinfo.vbs ลงในกล่องชื่อแฟ้ม
 5. ในการ บันทึกเป็นชนิด กล่อง คลิก แฟ้มทั้งหมดแล้ว คลิก บันทึก.
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม และตัวอย่างแน่นอนของวิธีการปรับใช้นี้ VBScript คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
914387วิธีการกำหนดค่าการปรับเวลาตามฤดูกาลสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows ของ Microsoft

ตรวจสอบว่า การเปลี่ยนแปลง

เมื่อต้องการตรวจสอบว่า วิธีการแก้ปัญหาการทำงานได้อย่างถูกต้องหรือไม่ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่มการทำงานคลิก เรียกใช้ชนิด regeditแล้ว คลิก ตกลง.
 2. ค้นหา และคลิกคีย์ ย่อยต่อไปนี้ในรีจิสทรี:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation
 3. หมายเหตุ StandardName ค่า
 4. หมายเหตุ StandardStart ค่า
 5. หมายเหตุ DaylightStart ค่า
 6. ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี
 7. ใช้การ StandardName ค่าเป็นชื่อของโซนเวลา การเปรียบเทียบค่าของ StandardStart และ DaylightStart เมื่อต้องการค่าที่แสดงในตารางต่อไปนี้ นี่คือตัวแทนของข้อความถูกต้อง StandardStart และ DaylightStart ค่าจากการล่าสุด Windows สะสมโซนเวลา Update
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อของโซนเวลาStandardStartDaylightStart
เวลามาตรฐานของอัฟกานิสถาน0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
เวลามาตรฐานของอะแลสกา00000B0001000200000000000000000000000300020002000000000000000000
เวลามาตรฐานของอาหรับ0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
เวลาอาหรับมาตรฐาน0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
เวลาอารบิกมาตรฐาน00000A0001000400000000000000000000000400010003000000000000000000
เวลามาตรฐานของอาร์เมเนีย00000A0005000300000000000000000000000300050002000000000000000000
เวลามาตรฐานของแอตแลนติก00000B0001000200000000000000000000000300020002000000000000000000
เวลาภาคกลางมาตรฐาน0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
เวลามาตรฐานของภาคตะวันออก0000030005000300000000000000000000000A00050002000000000000000000
เวลามาตรฐานของอาเซอร์ไบจาน00000A0005000500000000000000000000000300050004000000000000000000
เวลามาตรฐานของหมู่เกาะอะซอร์ส00000A0005000300000000000000000000000300050002000000000000000000
เวลามาตรฐานของภาคกลางของแคนาดา0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
เวลามาตรฐานของเคปเวิร์ด0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
เวลามาตรฐานของคอเคซัส0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
เวลามาตรฐานของออสเตรเลีย0000030005000300000000000000000000000A00050002000000000000000000
เวลามาตรฐานของอเมริกากลาง0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
เวลามาตรฐานของเอเชียกลาง0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
เวลามาตรฐานของบราซิลกลาง0000020005000000000000000000000000000B00010000000000000000000000
เวลามาตรฐานของยุโรปกลาง00000A0005000300000000000000000000000300050002000000000000000000
เวลามาตรฐานของยุโรปกลาง00000A0005000300000000000000000000000300050002000000000000000000
เวลามาตรฐานของแปซิฟิกกลาง0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
เวลามาตรฐานของภาคกลาง00000B0001000200000000000000000000000300020002000000000000000000
เวลามาตรฐานของภาคกลาง (เม็กซิโก)00000A0005000200000000000000000000000400010002000000000000000000
เวลามาตรฐานของจีน0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
เวลามาตรฐานของ dateline0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
เวลามาตรฐานของแอฟริกาตะวันออก0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
เวลามาตรฐานของออสเตรเลียตะวันออก0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
เวลามาตรฐานของยุโรปตะวันออก00000A0005000300000000000000000000000300050002000000000000000000
เวลามาตรฐานของอเมริกาใต้ตะวันออก0000020005000000000000000000000000000B00010000000000000000000000
เวลามาตรฐานของตะวันออก00000B0001000200000000000000000000000300020002000000000000000000
เวลามาตรฐานของอียิปต์00000900050017003B003B000000040000000400050017003B003B0000000400
เวลามาตรฐานของ Ekaterinburg00000A0005000300000000000000000000000300050002000000000000000000
เวลามาตรฐานของฟิจิ0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
เวลามาตรฐานของ FLE00000A0005000400000000000000000000000300050003000000000000000000
เวลามาตรฐานของจอร์เจีย0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
เวลามาตรฐาน GMT00000A0005000200000000000000000000000300050001000000000000000000
เวลามาตรฐานของกรีนแลนด์00000A0005000200000000000000000000000400010002000000000000000000
เวลามาตรฐานของกรีนิช0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
เวลามาตรฐานของ GTB00000A0005000400000000000000000000000300050003000000000000000000
เวลามาตรฐานของฮาวาย0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
เวลามาตรฐานของอินเดีย0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
เวลามาตรฐานของอิหร่าน0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
เวลามาตรฐานเยรูซาเล็ม0000090003000200000000000000000000000300050002000000000000000500
เวลามาตรฐานของจอร์แดน00000A0005000100000000000000050000000300050017003B003B00E7030400
เวลามาตรฐานของเกาหลี0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
เวลามาตรฐานของมลายู0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
เวลามาตรฐานของเม็กซิโก00000A0005000200000000000000000000000400010002000000000000000000
เวลามาตรฐานของเม็กซิโก 200000A0005000200000000000000000000000400010002000000000000000000
เวลามาตรฐานของแอตแลนติกตอนกลาง0000090005000200000000000000000000000300050002000000000000000000
เวลามาตรฐานของตะวันออกกลาง00000A00050017003B003B00E703060000000300050000000000000000000000
เวลามาตรฐานของ Montevideo0000030002000200000000000000000000000A00010002000000000000000000
เวลามาตรฐานของเขตภูเขา00000B0001000200000000000000000000000300020002000000000000000000
เวลามาตรฐานของเขตภูเขา (เม็กซิโก)00000A0005000200000000000000000000000400010002000000000000000000
เวลามาตรฐานของพม่า0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
เวลามาตรฐานของเอเชียกลางตอนเหนือ00000A0005000300000000000000000000000300050002000000000000000000
เวลามาตรฐานของนามิเบีย0000090001000200000000000000000000000400010002000000000000000000
เวลามาตรฐานของเนปาล0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
เวลามาตรฐานของนิวซีแลนด์0000040001000300000000000000000000000900050002000000000000000000
เวลามาตรฐานของนิวฟันด์แลนด์00000B0001000000010000000000000000000300020000000100000000000000
เวลามาตรฐานของตะวันออกเอเชียเหนือ00000A0005000300000000000000000000000300050002000000000000000000
เวลามาตรฐานของเอเชียเหนือ00000A0005000300000000000000000000000300050002000000000000000000
เวลามาตรฐานของอเมริกา ใต้แปซิฟิก00000300020017003B003B00E703060000000A00020017003B003B00E7030600
เวลามาตรฐานของแปซิฟิก00000B0001000200000000000000000000000300020002000000000000000000
เวลามาตรฐานของแปซิฟิก (เม็กซิโก)00000A0005000200000000000000000000000400010002000000000000000000
เวลามาตรฐานของโรมานซ์00000A0005000300000000000000000000000300050002000000000000000000
เวลามาตรฐานของรัสเซีย00000A0005000300000000000000000000000300050002000000000000000000
เวลามาตรฐานของอเมริกาใต้ตะวันออก0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
เวลามาตรฐานของอเมริกาใต้แปซิฟิก0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
เวลาฝั่งต.ต.มาตรฐาน0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
เวลามาตรฐานของซามัว0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
เวลามาตรฐานของเอเชียเฉียงใต้0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
เวลามาตรฐานของแอฟริกาใต้0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
เวลามาตรฐานของ Sri ของศรีลังกา0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
เวลามาตรฐานของไทเป0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
เวลามาตรฐานของแทสเมเนีย0000030005000300000000000000000000000A00010002000000000000000000
เวลามาตรฐานของโตเกียว0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
เวลามาตรฐานของตองกา0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
เราต.อ.มาตรฐาน0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
เวลาเขตภูเขามาตรฐานเรา0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
เวลามาตรฐานของวลาดิวอสต็อก00000A0005000300000000000000000000000300050002000000000000000000
เวลามาตรฐานของออสเตรเลียตะวันตก0000030005000300000000000000000000000A00050002000000000000000000
เวลามาตรฐานของแอฟริกากลางฝั่งต.ต.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
เวลามาตรฐานของยุโรปตะวันตก00000A0005000300000000000000000000000300050002000000000000000000
เวลามาตรฐานของเอเชียตะวันตก0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
เวลามาตรฐานของแปซิฟิกตะวันตก0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
เวลามาตรฐานของยาคุตสค์00000A0005000300000000000000000000000300050002000000000000000000

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows รุ่นล่าสุดปรับปรุงการโซนเวลาสะสม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
914387วิธีการกำหนดค่าการปรับเวลาตามฤดูกาลสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 944524 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 27 ตุลาคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2004
 • Windows Fundamentals for Legacy PCs
 • Microsoft Windows Embedded for Point of Service
Keywords: 
kbdatetime kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb kbmt KB944524 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:944524

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com