Ánh sáng ban ngày ti?t ki?m th?i gian k?t thúc s?m sau khi áp d?ng các b?n c?p nh?t Windows tích l?y múi gi?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 944524 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? m?t v?n đ? mà có th? x?y ra sau khi b?n đ? cài đ?t m?i nh?t Windows tích l?y múi gi? Update trên m?t khách hàng đang ch?y Microsoft Windows ho?c m?t máy ch? đang ch?y Microsoft Windows Server. Các hành vi bao g?m các thay đ?i th?i gian liên quan đ?n cu?i th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày x?y ra vào ngày sai. Microsoft đ? xác đ?nh r?ng v?n đ? này s? không ?nh hư?ng đ?n t?t c? các c?p nh?t h? th?ng doanh nghi?p. Khách hàng doanh nghi?p nên s? d?ng nh?ng phương pháp kh?c ph?c ba mô t? trong bài vi?t này n?u v?n đ? này nên x?y ra.

TRI?U CH?NG

Sau khi b?n cài đ?t m?i nh?t Windows tích l?y múi gi? Update trên m?t máy tính khách hàng đang ch?y Microsoft Windows ho?c m?t máy ch? đang ch?y Microsoft Windows Server, giai đo?n th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) có th? s? s?m hơn d? ki?n. Đi?u này thư?ng s? không ?nh hư?ng đ?n t?t c? các C?p Nh?t máy tính trong m?t m?ng doanh nghi?p.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? nh?ng c?p nh?t m?i nh?t múi gi?, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
914387 Làm th? nào đ? c?u h?nh th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày cho h? đi?u hành Microsoft Windows

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:

Phương pháp 1: T?m th?i thay đ?i múi gi? cho máy tính

N?u b?n có quy?n s?a đ?i đ?ng h? h? th?ng c?a máy tính, làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i TimeDate.cpl sau đó b?m Ok.
 2. B?m vào các Múi gi? tab.
 3. Lưu ? múi gi? hi?n t?i, và sau đó ch?n m?t múi gi? khác nhau t? danh sách các múi gi?.
 4. Nh?p vào Áp d?ng.
 5. Ch?n múi gi? g?c t? danh sách các múi gi? và sau đó nh?p vào Ok.

Cách 2: S? d?ng m?t tuyên b? d?ng l?nh đ? c?p nh?t thông tin múi gi? trên máy tính trong m?t múi gi? duy nh?t

N?u ngư?i dùng không có quy?n truy c?p vào đ?ng h? h? th?ng, các phương pháp sau đây có th? đư?c s? d?ng đ? đ?y các múi gi? C?p Nh?t cho nhi?u khách hàng:

Chú ý Phương pháp này đ?i h?i quy?n ch? huy đư?c mô t? dư?i đây đư?c ch?y theo ng? c?nh b?o m?t c?a ngư?i dùng vào nhóm qu?n tr? viên đ?a phương. Thêm vào đó, phương pháp này gi? đ?nh r?ng b?n bi?t tên múi gi? mà máy tính khách hàng cư trú. N?u b?n có các khách hàng thu?c nhi?u th?i gian các khu, s? d?ng phương pháp 3.
 • Thêm các tuyên b? sau vào m?t t?p tin nào v? k?ch b?n ho?c th?c thi đăng nh?p:
  control.exe timedate.cpl,,/Z Time_Zone_Name
  Ví d?, n?u máy tính khách hàng s? d?ng gi?, b?n s? s? d?ng sau đây:
  control.exe timedate.cpl,,/Z Eastern Standard Time

Cách 3: S? d?ng m?t VBScript làm tươi thông tin múi gi? trên các máy tính trong nhi?u khu th?i gian

N?u ngư?i dùng không có quy?n truy c?p vào đ?ng h? h? th?ng, các phương pháp sau đây có th? đư?c s? d?ng đ? đ?y các múi gi? C?p Nh?t cho nhi?u khách hàng:

 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i Notepad, sau đó b?m Ok.
 2. Copy đo?n m? sau, và sau đó dán nó vào tài li?u Notepad:
  Set objSh = CreateObject("WScript.Shell")
  
  'Get the StandardName key of the current time zone
  szStandardName = objSh.RegRead("HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation\StandardName")
  
  'Enumerate the subkeys in the time zone database
  const HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002
  Set objReg=GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\.\root\default:StdRegProv")
  szTzsKeyPath = "SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones"
  objReg.EnumKey HKEY_LOCAL_MACHINE, szTzsKeyPath, arrTzSubKeys
  
  'Step through the time zones to find the matching Standard Name
  szTzKey = "<Unknown>"
  For Each subkey In arrTzSubKeys
    If (objSh.RegRead("HKLM\" & szTzsKeyPath & "\" & subkey & "\Std") = szStandardName) Then
      'Found matching StandardName, now store this time zone key name
      szTzKey = subkey
    End If
  Next 
  
  If szTzKey = "<Unknown>" Then
      'Write entry to the Application event log stating that the update has failed to execute
      objSh.LogEvent 1, "DST 2007 Registry Update and Refresh failed to execute on this computer. Time zones failed to enumerate properly or matching time zone not found."
      Wscript.Quit 0
  End If
  
  Dim process, processid, result, strUpdateCommand
  Set process = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\.\root\cimv2:Win32_process")
  
  'Add time change privilege to the process object
  process.Security_.Privileges.AddAsString "SeSystemTimePrivilege",True
  strUpdateCommand = "control.exe timedate.cpl,,/Z" & szTzKey
  
  'Launch control.exe to refresh time zone information using the TZ key name obtained above 
  result = process.create(strUpdateCommand,Null,Null,processid)
  If result <> 0 Then
     objSh.LogEvent 1, "DST 2007 Registry Update and Refresh failed to execute on this computer. Unable to refresh the Timezone database."
    Wscript.Quit 0
  End If
  
  'Get current display name of refreshed time zone
  szCurrDispName = objSh.RegRead("HKLM\" & szTzsKeyPath & "\" & szTzKey & "\Display")
  
  'Write entry to the Application event log stating that the update has executed
  objSh.LogEvent 4, "DST 2007 Registry Update and Refresh has been executed on this computer." & chr(13) & chr(10) & chr(13) & chr(10) & "Current time zone is: " & szCurrDispName & "."
  
 3. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Löu laøm.
 4. Ch?n m?t đ?a đi?m và sau đó lo?i refreshTZinfo.vbs trong h?p tên t?p.
 5. Trong các Lưu như ki?u h?p, b?m vào T?t c? các t?p, sau đó b?m Lưu.
Đ? bi?t thêm thông tin và ví d? chính xác như th? nào đ? tri?n khai VBScript này, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
914387Làm th? nào đ? c?u h?nh th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày cho h? đi?u hành Microsoft Windows

Ki?m ch?ng r?ng s? thay đ?i đ? đư?c th?c hi?n

Đ? xác minh r?ng các phương pháp workaround đ? làm vi?c m?t cách chính xác, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit, sau đó b?m Ok.
 2. Định vị rồi bấm vào khóa con sau trong sổ đăng ký:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation
 3. Lưu ? các StandardName giá tr?.
 4. Lưu ? các StandardStart giá tr?.
 5. Lưu ? các DaylightStart giá tr?.
 6. Thoát khỏi Registry Editor.
 7. B?ng cách s? d?ng các StandardName giá tr? như tên múi gi?, so sánh các giá tr? cho StandardStartDaylightStart các giá tr? đư?c li?t kê trong b?ng sau. Đây là đ?i di?n c?a các chính xác StandardStartDaylightStart giá tr? t? m?i nh?t Windows tích l?y múi gi? Update.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Múi gi? tênStandardStartDaylightStart
Afghanistan-gi? chu?n0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Alaskan-gi? chu?n00000B0001000200000000000000000000000300020002000000000000000000
Ar?p-gi? chu?n0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Gi? chu?n ? R?p0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Gi? chu?n ti?ng ? R?p00000A0001000400000000000000000000000400010003000000000000000000
Gi? chu?n ti?ng Armenia00000A0005000300000000000000000000000300050002000000000000000000
Đ?i Tây Dương-gi? chu?n00000B0001000200000000000000000000000300020002000000000000000000
Trung Úc-gi? chu?n0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
AUS gi?0000030005000300000000000000000000000A00050002000000000000000000
Azerbaijan-gi? chu?n00000A0005000500000000000000000000000300050004000000000000000000
Đ?o Azores-gi? chu?n00000A0005000300000000000000000000000300050002000000000000000000
Trung Canada-gi? chu?n0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Cape Verde-gi? chu?n0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Caucasus-gi? chu?n0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Trung châu Úc-gi? chu?n0000030005000300000000000000000000000A00050002000000000000000000
Trung M?-gi? chu?n0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Trung Châu Á-gi? chu?n0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Trung Brazil-gi? chu?n0000020005000000000000000000000000000B00010000000000000000000000
Mi?n trung châu Âu-gi? chu?n00000A0005000300000000000000000000000300050002000000000000000000
Trung Châu Âu-gi? chu?n00000A0005000300000000000000000000000300050002000000000000000000
Trung Thái B?nh Dương-gi? chu?n0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Gi? chu?n mi?n trung00000B0001000200000000000000000000000300020002000000000000000000
Gi? chu?n mi?n trung (Mexico)00000A0005000200000000000000000000000400010002000000000000000000
Trung Qu?c-gi? chu?n0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Dateline gi? chu?n0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
E. Châu Phi-gi? chu?n0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Đông châu Úc-gi? chu?n0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Đông châu Âu-gi? chu?n00000A0005000300000000000000000000000300050002000000000000000000
Đông nam châu M?-gi? chu?n0000020005000000000000000000000000000B00010000000000000000000000
Gi? chu?n mi?n đông00000B0001000200000000000000000000000300020002000000000000000000
Ai C?p-gi? chu?n00000900050017003B003B000000040000000400050017003B003B0000000400
Ekaterinburg-gi? chu?n00000A0005000300000000000000000000000300050002000000000000000000
Fiji-gi? chu?n0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
FLE-Gi? chu?n00000A0005000400000000000000000000000300050003000000000000000000
Thu?c Georgia-gi? chu?n0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
GMT-gi? chu?n00000A0005000200000000000000000000000300050001000000000000000000
Greenland-gi? chu?n00000A0005000200000000000000000000000400010002000000000000000000
Greenwich-gi? chu?n0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
GTB-gi? chu?n00000A0005000400000000000000000000000300050003000000000000000000
Hawaii-gi? chu?n0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
?n Đ?-gi? chu?n0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Iran-gi? chu?n0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Jerusalem-gi? chu?n0000090003000200000000000000000000000300050002000000000000000500
Gi? chu?n Jordan00000A0005000100000000000000050000000300050017003B003B00E7030400
Hàn Qu?c-gi? chu?n0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Bán đ?o Malay-gi? chu?n0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Mexico-gi? chu?n00000A0005000200000000000000000000000400010002000000000000000000
Gi? chu?n Mexico 200000A0005000200000000000000000000000400010002000000000000000000
Mid-Atlantic gi? chu?n0000090005000200000000000000000000000300050002000000000000000000
Gi? chu?n trung đông00000A00050017003B003B00E703060000000300050000000000000000000000
Gi? chu?n Montevideo0000030002000200000000000000000000000A00010002000000000000000000
Mi?n núi-gi? chu?n00000B0001000200000000000000000000000300020002000000000000000000
Mi?n núi-gi? chu?n (Mexico)00000A0005000200000000000000000000000400010002000000000000000000
Myanmar-gi? chu?n0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
B?c Trung Châu Á-gi? chu?n00000A0005000300000000000000000000000300050002000000000000000000
Namibia-gi? chu?n0000090001000200000000000000000000000400010002000000000000000000
Nepal-gi? chu?n0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
New Zealand-gi? chu?n0000040001000300000000000000000000000900050002000000000000000000
Newfoundland-gi? chu?n00000B0001000000010000000000000000000300020000000100000000000000
Gi? chu?n Đông B?c Á00000A0005000300000000000000000000000300050002000000000000000000
B?c Châu Á-gi? chu?n00000A0005000300000000000000000000000300050002000000000000000000
Pacific Á-gi? chu?n00000300020017003B003B00E703060000000A00020017003B003B00E7030600
Chu?n Thái B?nh Dương00000B0001000200000000000000000000000300020002000000000000000000
Thái B?nh Dương-gi? chu?n (Mexico)00000A0005000200000000000000000000000400010002000000000000000000
Romance-gi? chu?n00000A0005000300000000000000000000000300050002000000000000000000
Nga-gi? chu?n00000A0005000300000000000000000000000300050002000000000000000000
SA gi?0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
SA Thái B?nh Dương-gi? chu?n0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Gi? chu?n SA Tây0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Samoa-gi? chu?n0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Đông nam châu Á-gi? chu?n0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Nam Phi-gi? chu?n0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Sri Lanka gi? chu?n0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Taipei-gi? chu?n0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Tasmania-gi? chu?n0000030005000300000000000000000000000A00010002000000000000000000
Tokyo-gi? chu?n0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Tonga-gi? chu?n0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Chúng tôi gi?0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Chúng tôi gi? chu?n mi?n núi0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Vladivostok-gi? chu?n00000A0005000300000000000000000000000300050002000000000000000000
Tây châu Úc-gi? chu?n0000030005000300000000000000000000000A00050002000000000000000000
Tây Trung Châu Phi-gi? chu?n0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
W. châu Âu-gi? chu?n00000A0005000300000000000000000000000300050002000000000000000000
Tây Châu Á-gi? chu?n0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Tây Thái B?nh Dương-gi? chu?n0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Yakutsk-gi? chu?n00000A0005000300000000000000000000000300050002000000000000000000

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? m?i nh?t Windows tích l?y múi gi? Update, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
914387Làm th? nào đ? c?u h?nh th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày cho h? đi?u hành Microsoft Windows

Thu?c tính

ID c?a bài: 944524 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Mười 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2004
 • Windows Fundamentals for Legacy PCs
 • Microsoft Windows Embedded for Point of Service
T? khóa: 
kbdatetime kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb kbmt KB944524 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:944524

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com