Raksta ID: 944602 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu
Svar?gi! ?aj? rakst? ir inform?cija par re?istra modific??anu. Pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. P?rliecinieties, ka zin?t, k? atjaunot re?istru, ja rodas probl?ma. Lai ieg?tu papildinform?ciju par re?istra dubl??anu, atjauno?anu un modific??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
322756 Re?istra dubl??ana un atjauno?ana oper?t?jsist?m? Windows

Simptomi

Pogas Microsoft® Office Live Meeting pievienojumprogramma nevar par?d?t programm? Outlook 2007. Vai, iesp?jams, ieraudz?siet ??du k??das zi?ojumu programm? Outlook 2007, izmantojot Live Meeting 2005 pievienojumprogrammas vai konsoles Live Meeting 2007:
Rad?s k??da, nos?tot e-pasta uzaicin?jumu. L?dzu, p?rbaudiet savu e-pasta iestat?jumu, p?c tam nos?t?t uzaicin?jumu v?lreiz

Risin?jums

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, re?istra modific??anas, izmantojot ??das metodes.

Br?din?jums. Nepareizi modific?jot re?istru, izmantojot re?istra redaktoru vai citu metodi, var rasties nopietnas probl?mas. ?o probl?mu d?? oper?t?jsist?ma, iesp?jams, b?s j?instal? atk?rtoti. Korpor?cija Microsoft nevar garant?t, ka ??s probl?mas var nov?rst. J?s uz?ematies atbild?bu par re?istra modific??anu.


Piez?me. Izpildiet ??s metodes sec?b?. P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta, p?c katras metodes.

1. Metode: Lmxp32.dll failu dz??ana

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Lmxp32.dll failu var izdz?st. Tas no?em visas pievienojumprogrammas programm? Outlook 2007. Lai to paveiktu, izpildiet t?l?k min?t?s darb?bas.
 1. Programm? Outlook 2007, izv?ln? R?ki noklik??iniet uz dro??bas kontroles centrs.
 2. Navig?cijas r?t? noklik??iniet uz pievienojumprogrammas.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ?? so?a ekr?nuz??mums
 3. adreses lodzi?? p?rvald?t noklik??iniet uz pievienojumprogrammas, kuru v?laties no?emt, un p?c tam noklik??iniet uz aiziet.
 4. Noklik??iniet uz pievienojumprogrammas, kuru v?laties no?emt, atz?m?t atra?an?s vietu, kur? t? ir instal?ta, un p?c tam noklik??iniet uz No?emt.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ?? so?a ekr?nuz??mums
 5. Noklik??iniet uz S?kt, uz datorsun p?c tam atveriet mapi C:\Windows\System32.
 6. detaliz?tas inform?cijas r?ts ar peles labo pogu noklik??iniet uz Lmxp32.dllun p?c tam noklik??iniet uz Dz?st.
 7. Atk?rtoti instal?jiet pievienojumprogrammas. Lai to paveiktu, izpildiet t?l?k min?t?s darb?bas.
  1. Programm? Outlook 2007, izv?ln? R?ki noklik??iniet uz dro??bas kontroles centrs.
  2. Navig?cijas r?t? noklik??iniet uz pievienojumprogrammas.
  3. adreses lodzi?? p?rvald?t noklik??iniet uz pievienojumprogrammas, kuru v?laties pievienot, un p?c tam noklik??iniet uz aiziet.
  4. Noklik??iniet uz pievienot, atrodiet vajadz?go pievienojumprogrammu, kas j?s pierakst?j?t 4. darb?b?, un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
  5. Atz?m?jiet izv?les r?ti?a blakus pievienojumprogrammai, kuru pievienoj?t, un p?c tam noklik??iniet uz Labi
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

2. Metode: Manifesta failu dz??ana

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
J?s varat dz?st manifesta failos. Tas no?em visas pievienojumprogrammas programm? Outlook 2007. Lai to paveiktu, izpildiet t?l?k min?t?s darb?bas.
 1. Izpildiet so?us no 1 l?dz 4 no metode 1.
 2. Noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz datorsun p?c tam atveriet mapi C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Live sapulces kop?gi.
 3. Dz?st visus failus, kuru faila nosaukuma beig?s .manifest.
 4. Atk?rtoti instal?jiet pievienojumprogrammas. Lai to paveiktu, izpildiet t?l?k min?t?s darb?bas.
  1. Programm? Outlook 2007, izv?ln? R?ki noklik??iniet uz dro??bas kontroles centrs.
  2. Navig?cijas r?t? noklik??iniet uz pievienojumprogrammas.
  3. adreses lodzi?? p?rvald?t noklik??iniet uz pievienojumprogrammas, kuru v?laties pievienot, un p?c tam noklik??iniet uz aiziet.
  4. Noklik??iniet uz pievienot, atrodiet vajadz?go pievienojumprogrammu, kas j?s pierakst?j?t 4. darb?b?, un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
  5. Atz?m?jiet izv?les r?ti?a blakus pievienojumprogrammai, kuru pievienoj?t, un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

3. Metode: Izdar?t izmai?as re?istr?

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Lai mums veikt metode 3 jums, iet uz "Labot autom?tiski"sada??. Ja j?s v?laties veikt metode 3, iet uz "Labot patst?v?gi"sada??.

Labot autom?tiski


Lai autom?tiski labotu ?o probl?mu, noklik??iniet uz salabot pogu vai saiti. Noklik??iniet uz palaist Faila lejupiel?des dialoglodzi?? un izpildiet ved?a nor?d?jumus, salabot .
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Labot ?o probl?mu
Microsoft salabot 50791
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2

Piez?mes.
 • ?is vednis var b?t tikai latvie?u valod?, bet str?d? ar? autom?tisk? probl?mu nov?r?ana Windows citu valodu versij?m.
 • Ja pa?laik neesat pie datora, kur? ir ?? probl?ma, saglab?jiet labo?anas ved?a risin?jumu zibatmi?as diskdzinis vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? ir ?? probl?ma.

P?c tam doties uz "Vai probl?ma ir nov?rsta?"sada??.Labot patst?v?gi

Piez?me. ?? sada?a ir paredz?ta pieredz?ju?iem datoru lietot?jiem. Lai sa?emtu pal?dz?bu par sare???t?ku probl?mu nov?r?anu, sazinieties ar sist?mas administratoru vai sazinieties ar Microsoft Support pie: http://support.microsoft.com/contactus/.

Lai pareizi main?tu re?istra v?rt?bas, ir nepiecie?ama dro??bas identifikators (SID). Lai to paveiktu, izpildiet t?l?k min?t?s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz S?kt, ierakstiet cmdun p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 2. Komandu uzvedn?, kop?jiet un iel?m?jiet ??du komandu un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER:

  WMIC lietot?jkonts kur v?rds un uzv?rds = 'lietot?ja % username %' ieg?t sid
 3. Piez?me j?su SID ID.
 4. Programm? Notepad, nokop?jiet un iel?m?jiet ??du inform?ciju:
  Windows Registry Editor Version 5.00
    
   [HKEY_USERS\YourSID\Software\Microsoft\Live Meeting\Addins\CmdBar]
    
   [HKEY_USERS\YourSID\Software\Microsoft\Live Meeting\Addins\CmdBar\Outlook]
    
   [HKEY_USERS\YourSID\Software\Microsoft\Live Meeting\Addins\CmdBar\Outlook\Main]
   "Position"=dword:00000001
   "Index"=dword:00000004
   "Top"=dword:00000034
   "Left"=dword:00000000
   "Width"=dword:00000167
   "Height"=dword:0000001a
   "Visible"=dword:ffffffff
 5. Saglab?jiet failu k? reg failu.
 6. Atrodoties Mans dators, atrodiet mapi, kur? saglab?j?t failu re?istr?.
 7. Veiciet dubultklik??i uz faila. reg un p?c tam noklik??iniet uz J? , lai veiktu visas nepiecie?am?s izmai?as re?istr?.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Vai probl?ma ir nov?rsta?

 • P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma joproj?m past?v, varat sazinieties ar atbalsta darbiniekiem.
 • Labpr?t sa?emsim j?su atsauksmes. Sniegt atsauksmes vai zi?ot par jebkuru jaut?jumu, ar ?o risin?jumu, l?dzu, atst?jiet koment?ru par "Labot autom?tiski"blog vai nos?tiet mums e-pasts.

Rekviz?ti

Raksta ID: 944602 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2013. gada 19. novembris - P?rskat??ana: 2.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Office Live Meeting 2007
 • Microsoft Office Live Meeting 2005
Atsl?gv?rdi: 
kbexpertisebeginner kbregistry kbtshoot kbprb kbwinliveportal vkbportal107 vkbportal230 kbfixme kbmsifixme vkbportal238 kbsmbportal kbmt KB944602 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 944602

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com