Kada pokrenete Internet Explorer 7, prikazuje se prazna Web stranica

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 945385 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Kada pokrenete Windows Internet Explorer 7, mati?na stranica se ne otvara. Umesto nje, prikazuje se prazna Web stranica.

Pored toga, mo?ete dobiti poruku o gre?ci koja je sli?na slede?oj:
Red 56
Znak: 2
Gre?ka: Element nije prona?en
Kôd: 0
URL:http://runonce.msn.com/runonce2aspx
Do ovog problema obi?no dolazi kada instalirate Internet Explorer 7, kada instalirate Windows ili kada vratite po?etne postavke programa Internet Explorer. Do ovog problema mo?e do?i samo za odre?ene korisnike.

UZROK

Do ovog problema dolazi ako se Web stranica ?Prilagodite svoje postavke? u programu Internet Explorer 7 ne u?ita ispravno ili ako se Web stranica ?Prilagodite svoje postavke? otvori sa ograni?enim bezbednosnim postavkama.

RE?ENJE

Da biste re?ili ovaj problem, kreirajte i pokrenite datoteku Skiprunonce.reg za svaki korisni?ki nalog na kojem dolazi do problema. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Pokrenite ure?iva? teksta, na primer program ?Bele?nica?.
 2. Kopirajte slede?e informacije, nalepite ih u ure?iva? teksta i sa?uvajte datoteku kao Skiprunonce.reg:
  Windows ure?iva? registratora verzije 5.00
  
   
  
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
  
  "RunOnceHasShown"=dword:00000001
  
  "RunOnceComplete"=dword:00000001
  
 3. Zatvorite ure?iva? teksta.
 4. Kliknite dvaput na datoteku Skiprunonce.reg koju ste kreirali u 2. koraku.

  Kada korisnici pokrenu .reg datoteku, sada ?e dobiti slede?u poruku:
  ?elite li zaista da dodate informacije iz putanje .reg datoteke u registrator?
  Ako korisnik klikne na dugme Da, dobi?e slede?u poruku:
  Informacije iz putanje .reg datoteke uspe?no su unete u registrator.

  Napomene
  • U operativnom sistemu Windows Vista, kada korisnici koji nisu administratori poku?aju da pokrenu datoteku SkipRunOnce.reg, od njih se tra?i administratorska lozinka.
  • Da bi se datoteka SkipRunOnce.reg istovremeno pokrenula za sve korisnike, administrator mo?e da izmeni klju? [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main] umesto klju?a [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main] u datoteci SkipRunOnce.reg.

Odeljak za napredne korisnike

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?i korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. Zatim mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Za vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije i vra?anje registratora u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Ovaj odeljak je namenjen naprednim korisnicima ra?unara. Ako ne ?elite da re?avate probleme kori??enjem naprednih opcija, mo?ete zamoliti nekoga za pomo? ili se obratiti podr?ci. Informacije o na?inu na koji to mo?ete da uradite potra?ite na slede?oj Microsoft Web lokaciji:
http://support.microsoft.com/contactus
Uverite se da klju?evi registratora RunOnceHasShown i RunOnceComplete postoje i da su pode?eni na vrednost 1. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Prona?ite slede?i potklju? registratora i kliknite na njega:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main
 3. U oknu sa detaljima kliknite dvaput na stavku registratora RunOnceHasShown.

  Napomena Ako se stavka registratora RunOnceHasShown ne nalazi u oknu sa detaljima, morate da je kreirate. Da biste to uradili, u meniju Ure?ivanje postavite pokaziva? na stavku Novo, izaberite stavku DWORD vrednost, a zatim u polju Nova vrednost otkucajte RunOnceHasShown.
 4. U polju Podaci o vrednosti otkucajte 1 i kliknite na dugme U redu.
 5. U oknu sa detaljima kliknite dvaput na stavku registratora RunOnceComplete.

  Napomena Ako se stavka registratora RunOnceComplete ne nalazi u oknu sa detaljima, morate da je kreirate. Da biste to uradili, u meniju Ure?ivanje postavite pokaziva? na stavku Novo, izaberite stavku DWORD vrednost, a zatim u polju Nova vrednost otkucajte RunOnceComplete.
 6. U polju Podaci o vrednosti otkucajte 1 i kliknite na dugme U redu.
 7. Zatvorite alatku ?Ure?iva? registratora?.

Sli?ni problemi i re?enja

Da biste re?ili sli?ne probleme, dostupni su koraci za samopomo? za korisnike ra?unara sa po?etnim i srednjim nivoom znanja na slede?oj Microsoft Web lokaciji:
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Veza
Re?avanje problema prilikom kojih Windows Internet Explorer prestaje da se odaziva ili pada

Napomena Ovaj sadr?aj vo?ene pomo?i mo?da nije dostupan na svim jezicima.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 945385 - Poslednji pregled: 20. mart 2008. - Revizija: 1.2
ODNOSI SE NA
 • Windows Internet Explorer 7
Klju?ne re?i: 
kbtshoot kbprb KB945385

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com