Klaidos prane?imas, kai ne?iojamuoju kompiuteriu, kuriame ?diegta ?Windows Vista? ir yra integruotasis arba i?orinis USB kameros ?renginys, t?siamas darbas po ilgalaikio laikino sustabdymo re?imo: 0x000000E4 arba 0x0000000A

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 945577 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Naudodami ne?iojam?j? kompiuter?, kuriame ?diegta ?Windows Vista? operacin? sistema, galite gauti pana?? klaidos prane?im?:
?STOP: 0x000000E4 (0x00000002, parameter2, parameter3, parameter4)?
?STOP: 0x0000000A (parameter1, parameter2, parameter3, parameter4)?

Pastabos.
 • Sustabdymo klaidos prane?ime pateikiami parametrai skiriasi. Jie priklauso nuo kompiuterio konfig?racijos ir problemos tipo.
 • Ne visas 0x000000E4 arba 0x0000000A sustabdymo klaidas lemia ?i problema.
?i problema kyla, jei tenkinamos toliau i?vardytos s?lygos.
 • USB kameros ?renginys integruotas ? kompiuter? arba prijungtas prie kompiuterio USB kabeliu.
 • T?siate darb? kompiuteriu, kuris buvo ilg? laik? nenaudojamas. Pavyzd?iui, kompiuteris veik? laikino sustabdymo re?imu 30 ar daugiau minu?i?.
 • Kompiuterio ?ForceHCResetOnResume? registro ?ra?o reik?m? yra 0.

PRIE?ASTIS

Taip atsitinka d?l Usbvideo.sys ir Ks.sys moduli? laiko planavimo problemos. Kai ?i problema kyla, prie? i?kvie?iant susijus? darbo element? panaikinamas ?renginio objektas.

PROBLEMOS SPRENDIMAS

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, pakeiskite ?ForceHCResetOnResume? registro ?ra?o reik?m? ? 1.

Jei norite su?inoti daugiau, kaip ?traukti ?ForceHCResetOnResume? ?ra??, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
928631 Sistemai ?Windows Vista? prad?jus veikti po miego re?imo, USB ?renginys gali tinkamai nebeveikti

SPRENDIMAS

?Windows Vista? pakeitim? paketo informacija

Jei norite i?spr?sti ?i? problem?, ?sigykite naujausi? ?Windows Vista? pakeitim? paket?. Daugiau informacijos rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?j? j? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
935791 Kaip gauti naujausi? ?Windows Vista? pakeitim? paket?

? ?Windows Vista? ir ?Windows Server 2008? 2 pakeitim? paketus ?trauktos kar?tosios pataisos ir saugos naujinimai

Daugiau informacijos apie kar?t?sias pataisas ir saugos naujinimus, kurie ?traukti ? ?Windows Vista? ir ?Windows Server 2008? 2 pakeitim? paketus, rasite apsilank? ?ioje ?Microsoft TechNet? ?iniatinklio svetain?je: -
http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd335033.aspx
Pastaba. ?iuo metu kar?t?j? patais? ir saugos naujinim? s?ra?as pateikiamas tik angl? kalba.

Kar?t?j? patais? informacija

Nor?dami s?kmingai pritaikyti ?ias kar?t?sias pataisas, turite sukurti ?ForceHCResetOnResume? registro ?ra??.

Jei norite, kad ?ForceHCResetOnResume? registro ?ra?? sukurtume u? jus, pereikite prie skyriaus Pataisyti u? mane. Jei pageidaujate ?i? problem? spr?sti savaranki?kai, pereikite prie skyriaus Leiskite taisyti pa?iam.

Pataisyti u? maneNor?dami i?spr?sti problem? automati?kai, spustel?kite mygtuk? Pataisyti arba sait?. Tada dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti ir atlikite vedlio Pataisyti nurodomus veiksmus.


Spr?sti ?i? problem?
?Microsoft Fix it? 50706


Pastabos.
 • ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba. Ta?iau automatinis taisymas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame kilo ?i problema, sprendim? ?Fix it? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske ir paleisti j? reikiamame kompiuteryje.

Tada pereikite prie skyriaus Ar tai i?sprend? problem??Leiskite taisyti pa?iam

Nor?dami tai padaryti, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite regedit lauke Atidaryti ir spustel?kite Gerai.
 2. Raskite ?? registro dalin? rakt?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}\<Four-digit_number>
  Pastabos.
  • <Keturi? skaitmen?_numeris> yra USB ?rengini? sistemoje vietos rezervavimo ?enklas.
  • Atlikdami ?? veiksm? turite rasti registro dalin? rakt?, kuris atitinka sistemos USB universaliuosius nuomojam? i?tekli? valdiklius. USB universalieji nuomojam? i?tekli? valdikliai paprastai turi ma?esnius keturi? skaitmen? numerius.
 3. Meniu Redagavimas nurodykite Nauja, tada spustel?kite DWORD reik?m?.
 4. I?samios informacijos srityje ?veskite ForceHCResetOnResume ir paspauskite ENTER.
 5. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite ForceHCResetOnResume, o tada ? Keisti.
 6. Dialogo lango Redaguoti DWORD reik?m? dalyje Pagrindas spustel?kite De?imtainis.
 7. Lauke Reik?m?s duomenys ?veskite 1, tada spustel?kite Gerai.
 8. U?darykite registro rengykl?.
 9. Paleiskite kompiuter? i? naujo.

Informacija apie kar?t?sias pataisas

Palaikomas kar?t?sias pataisas galite atsisi?sti i? ?Microsoft?. Ta?iau ?ios kar?tosios pataisos skirtos tik ?iame straipsnyje apra?ytai problemai spr?sti. Taikykite jas tik sistemose, kuriose i?kyla ?i konkreti problema. Gali b?ti atliekami papildomi ?i? kar?t?j? patais? bandymai. Tod?l jei ?i problema nekels jums dideli? nepatogum?, rekomenduojame palaukti kito programin?s ?rangos naujinimo, kuriame bus ?ios kar?tosios pataisos.

Jei ?ias kar?t?sias pataisas galima atsisi?sti, ?io ?ini? baz?s straipsnio vir?uje bus skyrius ?Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas?. Jei ?io skyriaus nematote, kreipkit?s ? ?Microsoft? klient? aptarnavimo ir palaikymo tarnyb?, kad gautum?te kar?t?sias pataisas.

Pastaba. Jei kyla kit? problem? arba jei b?tina bet kokia trik?i? diagnostika, gali tekti sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?. U? papildomus klausimus d?l palaikymo ir problem?, kuri? negalima i?spr?sti naudojant min?tas kar?t?sias pataisas, taikomas ?prast? palaikymo paslaug? mokestis. Nor?dami gauti vis? ?Microsoft? klient? aptarnavimo ir palaikymo tarnybos telefon? numeri? s?ra?? arba sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Pastaba. Formoje ?Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas? nurodomos kalbos, kuriomis teikiamos ?ios kar?tosios pataisos. Jei nematote savo kalbos, ?i? kar?t?j? patais? j?s? kalba n?ra.

B?tinos s?lygos

B?tin? s?lyg? n?ra.

Reikalavimas paleisti i? naujo

Pritaik? ?ias kar?t?sias pataisas, turite i? naujo paleisti kompiuter?.

Informacija apie kar?t?j? patais? pakeitim?

?ios kar?tosios pataisos nepakei?ia joki? kit? kar?t?j? patais?.

Failo informacija

?i? kar?t?j? patais? versija angl? kalba turi failo atributus (arba naujesnius failo atributus), kurie i?vardyti toliau esan?ioje lentel?je. ?i? fail? datos ir laikai nurodyti pagal universal?j? laik? (UTC). Per?i?rint informacij? apie fail?, ?is laikas pakei?iamas ? vietos laik?. Jei norite pamatyti skirtum? tarp UTC ir vietos laiko, naudokite valdymo skydo elemento Data ir laikas skirtuk? Laiko juosta.
?Windows Vista? versijos, kuriose veikia x86
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
X86_usbvideo.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20730_none_2c7edee5d6a32cec.manifestNot Applicable1,48730-Nov-200713:38Not Applicable
Usbvideo.sys6.0.6000.20730133,88830-Nov-200702:28Not Applicable
?Windows Vista?, 64 bit? versijos
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amd64_usbvideo.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20730_none_889d7a698f009e22.manifestNot Applicable1,48930-Nov-200713:43Not Applicable
Usbvideo.sys6.0.6000.20730168,44830-Nov-200702:50x64

Ar tai i?sprend? problem??

 • Patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Jei problema i?spr?sta, toliau skaityti ?io skyriaus nebereikia. Jei problema nei?spr?sta, galite susisiekti su palaikymo centru.
 • B?tume d?kingi u? j?s? atsiliepim?. Nor?dami pateikti atsiliepim? arba prane?ti apie problemas d?l ?io sprendimo, palikite komentar? interneto dienora?tyje Pataisyti u? mane arba atsi?skite mums el. lai?k?.

B?SENA

?Microsoft? patvirtino, kad ?i problema kyla skyriuje ?Taikoma? nurodytuose ?Microsoft? produktuose.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Jei norite gauti daugiau informacijos apie 0x000000E4 sustabdymo klaid?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms797141.aspx
Jei norite gauti daugiau informacijos apie 0x0000000A sustabdymo klaid?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms793589.aspx
?iame straipsnyje apra?ytus tre?i?j? ?ali? produktus pagamino ?mon?s, nepriklausan?ios ?Microsoft?. ?Microsoft? nesuteikia joki? numanom? ar kitoki? garantij? d?l ?i? produkt? veikimo ar patikimumo.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 945577 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 30 d. - Per?i?ra: 1.0
TAIKOMA:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business N 64-bit Edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic N 64-bit Edition
Rakta?od?iai: 
kbautohotfix kbvistasp1fix kbexpertisebeginner kbhotfixserver kbqfe kbfixme kbmsifixme KB945577

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com