K??das zi?ojums, kas tiek r?d?ts, kad portat?vaj? dator?, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Windows Vista un kas ir apr?kots ar ieb?v?to vai ?r?jo USB kameras ier?ci, tiek ats?kta darb?ba p?c ilgsto?a aiztur??anas re??ma: ?0x000000E4? vai ?0x0000000A?.

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 945577 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Kad izmantojat portat?vo datoru, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Windows Vista, var tikt r?d?ts aptur??anas k??das zi?ojums, kas ir l?dz?gs k?dam no t?l?k nor?d?tiem.
STOP: 0x000000E4 (0x00000002, parameter2, parameter3, parameter4)
STOP: 0x0000000A (parameter1, parameter2, parameter3, parameter4)

Piez?mes
 • Aptur??anas k??das zi?ojum? nor?d?tie parametri var at??irties atkar?b? no datora konfigur?cijas un probl?mas tipa.
 • Da?reiz aptur??anas k??da ?0x000000E4? vai ?0x0000000A? rodas citu iemeslu d??.
Probl?ma rodas ??dos apst?k?os:
 • dator? ir ieb?v?ta USB kameras ier?ce vai ar? ier?ce ir piesl?gta datoram, izmantojot USB kabeli;
 • datora darb?ba tiek ats?kta p?c ilgsto?a aiztur??anas re??ma. Piem?ram, dators darboj?s aiztur??anas re??m? 30 min?tes vai ilg?k;
 • datora re?istra ieraksta ForceHCResetOnResume v?rt?ba ir 0.

IEMESLS

?o probl?mu izraisa hronometr??as probl?ma, kas past?v starp moduli Usbvideo.sys un moduli Ks.sys. Kad rodas ?? probl?ma, ier?ces objekts tiek dz?sts pirms attiec?ga darba vienuma iedarbin??anas.

PROFILAKSE

Lai labotu ?o probl?mu, mainiet re?istra ieraksta ForceHCResetOnResume v?rt?bu uz 1.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par ieraksta ForceHCResetOnResume pievieno?anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un Microsoft zin??anu b?z? skatiet ?o rakstu:
928631 Ats?kot oper?t?jsist?mas Windows Vista darb?bu p?c miega vai hibern?cijas re??ma, USB ier?ce, iesp?jams, vairs nedarbosies pareizi

RISIN?JUMS

Inform?cija par Windows Vista servisa pakotni

Lai labotu ?o probl?mu, ieg?stiet jaun?ko Windows Vista servisa pakotni. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un Microsoft zin??anu b?z? skatiet ?o rakstu:
935791 K? ieg?t jaun?ko Windows Vista servisa pakotni

Oper?t?jsist?mai Windows Vista un Windows Server 2008 paredz?taj? 2. servisa pakotn? ietvertie labojumfaili un dro??bas atjaunin?jumi

Lai ieg?tu papildinform?ciju par labojumiem un dro??bas atjaunin?jumiem, kas ietverti oper?t?jsist?mai Windows Vista un Windows Server 2008 paredz?taj? 2. servisa pakotn?, apmekl?jiet ?o Microsoft TechNet vietni: -
http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd335033.aspx
Piez?me Pa?laik labojumfailu un dro??bas atjaunin?jumu saraksts ir pieejams tikai ang?u valod?.

Inform?cija par labojumfailu

Lai veiksm?gi lietotu ?o labojumfailu, j?izveido re?istra ieraksts ForceHCResetOnResume.

Lai izveidotu re?istra ierakstu ForceHCResetOnResume autom?tiski, p?rejiet uz sada?u Autom?tisk? labo?ana. Lai labotu ?o probl?mu patst?v?gi, p?rejiet uz sada?u Patst?v?g? labo?ana.

Autom?tisk? labo?anaLai labotu ?o probl?mu autom?tiski, noklik??iniet uz pogas vai saites Labot. P?c tam dialoglodzi?? Faila lejupiel?de noklik??iniet uz Izpild?t un veiciet vedn? Labo?ana nor?d?t?s darb?bas.


Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50706


Piez?mes
 • ?is vednis, iesp?jams, ir pieejams tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisko labo?anu var izmantot ar? cit?s oper?t?jsist?mas Windows valodas versij?s.
 • Ja pa?laik neesat pie datora, kur? ir ?? probl?ma, saglab?jiet Fix it risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? ir ?? probl?ma.

P?c tam p?rejiet uz sada?u Vai probl?ma ir nov?rsta?.Patst?v?g? labo?ana

Lai to izdar?tu, veiciet ??s darb?bas:
 1. Noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz Izpild?t, lodzi?? Atv?rt ierakstiet regedit un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Atrodiet ?o re?istra apak?atsl?gu:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}\<Four-digit_number>
  Piez?mes
  • <Four-digit_number> ir sist?mas USB ier?c?m paredz?tais vietturis.
  • Veicot ?o darb?bu, ir j?atrod re?istra apak?atsl?ga, kas ietver sist?mas USB univers?los resursdatora kontrollerus. USB univers?lie resursdatora kontrolleri parasti ir apz?m?ti ar vismaz?kajiem ?etru ciparu skait?iem.
 3. Izv?ln? Redi??t nor?diet uz Jauna un p?c tam noklik??iniet uz DWORD v?rt?ba.
 4. Detaliz?tas inform?cijas r?t? ierakstiet ForceHCResetOnResume un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 5. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz ForceHCResetOnResume un p?c tam noklik??iniet uz Modific?t.
 6. Dialoglodzi?a DWORD v?rt?bas redi???ana sada?? B?ze noklik??iniet uz Decim?lda?skaitlis.
 7. Lodzi?? V?rt?bu dati ierakstiet 1 un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 8. Aizveriet re?istra redaktoru.
 9. Restart?jiet datoru.

Inform?cija par labojumfailu

Korpor?cija Microsoft nodro?ina atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Izmantojiet ?o labojumfailu tikai oper?t?jsist?m?s, kur?s rad?s tie?i ?? probl?ma. V?l?k, iesp?jams, tiks veikta ?? labojumfaila papildu test??ana. T?d??, ja probl?ma nerada nopietnus trauc?jumus, ieteicams uzgaid?t, l?dz tiks izlaists n?kamais programmat?ras atjaunin?jums, kur? b?s ietverts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus? ir redzama sada?a Pieejama labojumfaila lejupiel?de. Ja ?? sada?a netiek r?d?ta, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta centru, lai ieg?tu ?o labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai ir nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu, tiek piem?rota standarta maksa par atbalsta snieg?anu. Lai ieg?tu pilnu Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta centra t?lru?a numuru sarakstu vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Valodas, kur?s ir pieejams labojumfails, ir nor?d?tas veidlap? Pieejama labojumfaila lejupiel?de. Ja veidlap? nav vajadz?g?s valodas, tas noz?m?, ka ?aj? valod? labojumfails nav pieejams.

Priek?noteikumi

Priek?noteikumu nav.

Restart??anas pras?ba

P?c ?? labojumfaila lieto?anas ir j?restart? dators.

Inform?cija par labojumfailu aizst??anu

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaisto labojumfailu.

Inform?cija par failu

?aj? labojumfaila ang?u valodas versij? ir ietverti ?aj? tabul? uzskait?tie faila atrib?ti (vai jaun?ki faila atrib?ti). ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti, ?emot v?r? univers?lo koordin?to laiku (UTC). Skatot faila inform?ciju, datumi un laiks tiek p?rv?rsti atbilsto?i viet?jai laika joslai. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, sada?? Vad?bas panelis lietojiet vienuma Datums un laiks cilni Laika josla.
Windows Vista 86 bitu versijas
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
X86_usbvideo.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20730_none_2c7edee5d6a32cec.manifestNot Applicable1,48730-Nov-200713:38Not Applicable
Usbvideo.sys6.0.6000.20730133,88830-Nov-200702:28Not Applicable
Windows Vista 64 bitu versijas
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amd64_usbvideo.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20730_none_889d7a698f009e22.manifestNot Applicable1,48930-Nov-200713:43Not Applicable
Usbvideo.sys6.0.6000.20730168,44830-Nov-200702:50x64

Vai probl?ma ir nov?rsta?

 • P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma ir nov?rsta, esat pabeidzis visas darb?bas ?aj? sada??. Ja probl?ma nav nov?rsta, sazinieties ar atbalsta centru.
 • Labpr?t uzklaus?sim j?su atsauksmes. Lai sniegtu atsauksmes vai zi?otu par probl?m?m saist?b? ar ?o risin?jumu, l?dzu, ierakstiet koment?ru emu?r? Autom?tisk? labo?ana vai nos?tiet e-pasta zi?ojumu.

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir uzskait?ti sada?? Attiecas uz.

PAPILDINDORM?CIJA

Lai sa?emtu papildinform?ciju par aptur??anas k??du ?0x000000E4?, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms797141.aspx
Lai sa?emtu papildinform?ciju par aptur??anas k??du ?0x0000000A?, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms793589.aspx
?aj? rakst? min?tos tre?o pu?u produktus izstr?d? no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Korpor?cija Microsoft nesniedz netie??s vai cit?das garantijas attiec?b? uz ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 945577 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2011. gada 30. septembris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business N 64-bit Edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic N 64-bit Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbvistasp1fix kbexpertisebeginner kbhotfixserver kbqfe kbfixme kbmsifixme KB945577

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com