Poruka o gre?ci koja nastaje kada prenosni ra?unar sa operativnim sistemom Windows Vista i integrisanom ili spoljnom USB kamerom nastavi sa radom nakon du?eg re?ima obustave: ?0x000000E4? ili ?0x0000000A?

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 945577 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Kada koristite prenosni ra?unar sa operativnim sistemom Windows Vista, mo?da ?ete dobiti poruku o gre?ci zaustavljanja koja li?i na neku od slede?ih:
STOP: 0x000000E4 (0x00000002, parameter2, parameter3, parameter4)
STOP: 0x0000000A (parameter1, parameter2, parameter3, parameter4)

Napomene
 • Parametri u poruci o gre?ci zaustavljanja mogu da se razlikuju, u zavisnosti od konfiguracije ra?unara i tipa problema.
 • Ovaj problem ne prouzrokuje sve gre?ke zaustavljanja ?0x000000E4? ili ?0x0000000A?.
Do ovog problema dolazi ako su ispunjeni slede?i uslovi:
 • USB kamera je integrisana sa ra?unarom ili je ure?aj povezan sa ra?unarom pomo?u USB kabla.
 • Nastavljate rad na ra?unaru iz dugog re?ima obustave. Na primer, ra?unar je obustavio rad na 30 minuta ili du?e.
 • Vrednost stavke registratora ra?unara ForceHCResetOnResume je 0.

UZROK

Ovo pona?anje je uzrokovano problemom sa pode?avanjem vremena izme?u Usbvideo.sys modula i Ks.sys modula. Kada se pojavi problem, objekat ure?aja se bri?e pre pozivanja povezane radne stavke.

ZAOBILA?ENJE

Da biste re?ili ovaj problem, promenite vrednost stavke registratora ForceHCResetOnResume na 1.

Vi?e informacija o dodavanju stavke ForceHCResetOnResume dobi?ete kada kliknete na broj slede?eg ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
928631 USB ure?aj mo?da vi?e ne?e ispravno raditi kada Windows Vista nastavi sa radom iz stanja spavanja ili hibernacije

RE?ENJE

Informacije o Windows Vista servisnom paketu

Da biste re?ili ovaj problem, nabavite najnoviji servisni paket za operativni sistem Windows Vista. Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
935791 Nabavljanje najnovijeg Windows Vista servisnog paketa

Hitne i bezbednosne ispravke koje su uklju?ene u SP2 za Windows Vista Service i Windows Server 2008

Za vi?e informacija o hitnim i bezbednosnim ispravkama koje se nalaze u verziji SP2 za operativni sistem Windows Vista i za Windows Server 2008, pogledajte Veb lokaciju Microsoft TechNet: -
http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd335033.aspx
Napomena: Lista hitnih i bezbednosnih ispravki trenutno je dostupna samo na engleskom jeziku.

Informacije o hitnoj ispravci

Da biste uspe?no primenili ovu hitnu ispravku, potrebno je da kreirate stavku registratora ForceHCResetOnResume.

Da bismo umesto vas kreirali stavku registratora ForceHCResetOnResume, posetite odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da re?ite ovaj problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto meneDa biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. Zatim u dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i pratite korake u ?arobnjaku Popravi.


Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50706


Napomene
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za popravku na fle? disk ili CD, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.Popravi?u sâm

Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, u okviru Otvori otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Prona?ite slede?i potklju? registratora:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}\<Four-digit_number>
  Napomene
  • <Four-digit_number> je ?uvar mesta za USB ure?aje na sistemu.
  • U ovom koraku, potrebno je da prona?ete potklju? registratora koji predstavlja sistemski USB univerzalni upravlja?ki kontrolor. USB univerzalni upravlja?ki kontrolori naj?e??e imaju najmanje ?etvorocifrene brojeve.
 3. U meniju Ure?ivanje postavite pokaziva? na stavku Novo, a zatim izaberite stavku DWORD vrednost.
 4. U oknu sa detaljima unesite ForceHCResetOnResume, a zatim pritisnite taster ENTER.
 5. Kliknite desnim tasterom mi?a na ForceHCResetOnResume, a zatim izaberite stavku Izmeni.
 6. U dijalogu Ure?ivanje DWORD vrednosti, izaberite opciju Decimalno u odeljku Osnovno.
 7. U polju Podaci o vrednosti otkucajte 1 i kliknite na dugme U redu.
 8. Zatvorite alatku ?Ure?iva? registratora?.
 9. Ponovo pokrenite ra?unar.

Informacije o hitnoj ispravci

Podr?ana hitna ispravka dostupna je od korporacije Microsoft. Me?utim, ta hitna ispravka je namenjena isklju?ivo re?avanju problema opisanog u ovom ?lanku. Primenite je samo na sisteme na kojima dolazi do ovog problema. Ova hitna ispravka ?e se mo?da dodatno testirati. Zato, ukoliko niste ozbiljno ugro?eni ovim problemom, preporu?ujemo da sa?ekate slede?u softversku ispravku koja sadr?i ovu hitnu ispravku.

Ako je hitna ispravka dostupna za preuzimanje, na vrhu ovog ?lanka iz baze znanja bi?e prikazan odeljak ?Dostupno je preuzimanje hitne ispravke?. Ako taj odeljak nije prikazan, obratite se Microsoft korisni?koj slu?bi i podr?ci da biste nabavili hitnu ispravku.

Napomena Ako do?e do dodatnih problema ili bude potrebno re?avanje problema, mo?da ?ete morati da kreirate poseban zahtev za uslugu. Uobi?ajeni tro?kovi podr?ke primenjiva?e se za dodatna pitanja u vezi sa podr?kom i probleme koji nisu direktno povezani sa ovom hitnom ispravkom. Da biste dobili kompletnu listu brojeva telefona Microsoft korisni?ke slu?be i podr?ke ili da biste kreirali poseban zahtev za uslugu, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=sr-cs&ws=support#tab0
Napomena U obrascu ?Dostupno je preuzimanje hitne ispravke? prikazani su jezici na kojima je dostupna hitna ispravka. Ako ne vidite svoj jezik, to je zato ?to hitna ispravka nije dostupna na tom jeziku.

Preduslovi

Nisu potrebni nikakvi preduslovi.

Zahtev za ponovnim pokretanjem

Ponovo pokrenite ra?unar nakon primene ove hitne ispravke.

Informacije o zameni hitne ispravke

Ova hitna ispravka ne zamenjuje prethodno izdatu hitnu ispravku.

Informacije o datoteci

Verzija ove hitne ispravke na engleskom jeziku ima atribute datoteke (ili novije atribute datoteke) koji su navedeni u slede?oj tabeli. Datumi i vremena ovih datoteka navedeni su kao UTC vreme (Coordinated Universal Time). Kada prika?ete informacije o datoteci, one se konvertuju u lokalno vreme. Da biste izra?unali razliku izme?u UTC vremena i lokalnog vremena, koristite karticu Vremenska zona u okviru stavke Datum i vreme na kontrolnoj tabli.
Windows Vista, x86 verzije
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
X86_usbvideo.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20730_none_2c7edee5d6a32cec.manifestNot Applicable1,48730-Nov-200713:38Not Applicable
Usbvideo.sys6.0.6000.20730133,88830-Nov-200702:28Not Applicable
Windows Vista, 64-bitne verzije
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amd64_usbvideo.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20730_none_889d7a698f009e22.manifestNot Applicable1,48930-Nov-200713:43Not Applicable
Usbvideo.sys6.0.6000.20730168,44830-Nov-200702:50x64

Da li je ovo re?ilo problem?

 • Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.
 • Bi?emo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste pru?ili povratne informacije ili prijavili probleme u vezi sa ovim re?enjem, ostavite komentar na blogu ?Popravi umesto mene? ili nam po?aljite e-poruku.

STATUS

Korporacija Microsoft je potvrdila da je ovo problem kod Microsoft proizvoda navedenih u odeljku ?Odnosi se na?.

DODATNE INFORMACIJE

Za vi?e informacija o gre?ci zaustavljanja ?0x000000E4? posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms797141.aspx
Za vi?e informacija o gre?ci zaustavljanja ?0x0000000A? posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms793589.aspx
Proizvode nezavisnih proizvo?a?a o kojima se govori u ovom ?lanku proizvela su preduze?a koja su nezavisna od korporacije Microsoft. Microsoft ne daje garanciju, podrazumevanu niti neku drugu, u pogledu performansi ili pouzdanosti ovih proizvoda.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 945577 - Poslednji pregled: 30. septembar 2011. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business N 64-bit Edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic N 64-bit Edition
Klju?ne re?i: 
kbautohotfix kbvistasp1fix kbexpertisebeginner kbhotfixserver kbqfe kbfixme kbmsifixme KB945577

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com