P?c Windows Vista 1. servisa pakotnes instal??anas tr?kst failu sist?mas atjauno?anas punkti un ?nkopijas

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 945681 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

P?c Windows Vista 1. servisa pakotnes (SP1) instal??anas eso?ie sist?mas atjauno?anas punkti, iesp?jams, vairs nav pieejami. Turkl?t failu ?nkopijas servisa pakotnes instal??anas proces?, iesp?jams, ir no?emtas.

Piez?me. Lai skat?tu faila ?nkopijas, ar peles labo pogu noklik??iniet uz faila, noklik??iniet uz Rekviz?ti un p?c tam uz cilnes Iepriek??j?s versijas.

IEMESLS

?? probl?ma rodas, ja dator?, kur? ir p?r?k maz br?vas diska vietas, sist?mai Windows Vista tiek instal?ta 1. servisa pakotne (SP1). M??inot instal?t servisa pakotni dator?, kur? ir p?r?k maz br?vas diska vietas, instal??anas proces? tiek atbr?vota vieta disk?, no?emot visus eso?os sist?mas atjauno?anas punktus un izveidojot jaunu sist?mas atjauno?anas punktu.

PROFILAKSE

Lai izvair?tos no ??s probl?mas, pirms Windows Vista SP1 instal??anas atbr?vojiet disk? vietu. Jo liel?ka ir br?v? vieta, kas, instal?jot servisa pakotni disk?, ir pieejama, jo maz?ka ir iesp?ja, ka eso?ie atjauno?anas punkti un ?nkopijas tiks dz?stas.

Lai sa?emtu papildinform?ciju par to, k? sist?m? Windows Vista atbr?vot disk? vietu, skatiet Windows Vista pal?dz?bu un atbalstu. Lai skat?tu Windows Vista pal?dz?bu un atbalstu, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  un p?c tam uz Pal?dz?ba un atbalsts.
 2. Lodzi?? Mekl??ana pal?dz?b? ierakstiet disk cleanup (diska t?r??ana) un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.

PAPILDINDORM?CIJA

Ja, instal?jot servisa pakotni pakalpojumam Windows Update, dator? pieejam? diska vieta ir iemesls eso?o sist?mas atjauno?anas punktu no?em?anai, t?l?t p?c servisa pakotnes instal??anas tiek izveidots jauns sist?mas atjauno?anas punkts.

?is jaunais sist?mas atjauno?anas punkts re?istr? sist?mas st?vokli p?c visu servisa pakotnes past?v?go s?kotn?ji nepiecie?amo laidienu instal??anas, bet pirms pa?as servisa pakotnes instal??anas. T?p?c, iesp?jams, ka nevar?sit datoru atjaunot tie?i taj? st?vokl?, k?d? tas bija pirms servisa pakotnes instal??anas.
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows Vista 1. servisa pakotni, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
936330 K? ieg?t inform?ciju par Windows Vista 1. servisa pakotnes laidienu (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Rekviz?ti

Raksta ID: 945681 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2008. gada 16. apr?lis - P?rskat??ana: 1.2
ATTIECAS UZ:
 • Windows Vista Service Pack 1
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Starter
Atsl?gv?rdi: 
kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb KB945681

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com